Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.06.2019

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Møterom 3. etasje (Porselenstrand), Herredshuset
Dato:        20.06.2019
Tid:           09:00. Møtet startet etter generalforsamling og eiermøte VekstTorget AS kl. 10:40. Slutt kl. 13:55. 
Til stede:  9 representanter. Tor-Petter Abelsen, Marit Voll og Trine Reitan fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 82/19. Til stede 6 representanter.

 
Før møtet ble det avviklet:

 • Generalforsamling og eiermøte VekstTorget AS.
   

Befaring i sentrumsområdet utsettes til augustmøtet. 

     
 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 075/19 Godkjenning av møteprotokoll 06.06.2019 Protokoll
PS 076/19 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostraanalyse Saksframlegg Protokoll
PS 077/19 Bruk av eget areal i sentrum Saksframlegg Protokoll
PS 078/19 Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen - status og framdrift Saksframlegg Protokoll
PS 079/19 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger - felles for kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Verdal og Levanger Saksframlegg Protokoll
PS 080/19 Evaluering av De utrolige årene Saksframlegg Protokoll
PS 081/19 Orientering - Protokoll
PS 082/19 Status forhandlinger knyttet til målpris 1 Verdal Bo- og behandlingssenter Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 20.06.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Nei  Vara: Arvid Wold
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 075/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.06.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 6. juni 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                     
VEDTAK:
Protokoll fra møte 6. juni 2019 godkjennes.
  
        
               
   

PS 076/19 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostraanalyse  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.06.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
          
INNSTILLING:  
Fremlagt rapport tas til orientering. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med økonomiplan 2020-2023.
  
   
  

 
PS 077/19 Bruk av eget areal i sentrum  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.06.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  
Formannskapet er tilfreds med at det ser ut til å bli en god løsning for NAV-kontorer i Verdal og at det ser ut til å åpne seg rom for prøveprosjekt for bibliotekaktivitet også på gateplan.

Formannskapet slutter seg for øvrig til rådmannens vurderinger i saken.
   
 

 

PS 078/19 Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen - status og framdrift  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.06.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Formannskapet gir sin tilslutning til at arbeidet med felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen videreføres i tråd med vedlagte prosjektplan.
  
    
  
  

PS 079/19 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger - felles for kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Verdal og Levanger
 
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.06.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
          
INNSTILLING:  
Saken tas til orientering. Felles politiråds forslag til retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i kommunene Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger legges til grunn i videre arbeid med kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
  
  
    

PS 080/19 Evaluering av De utrolige årene  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.06.2019

BEHANDLING:
Trine Reitan (AP) fremmet følgende endringsforslag:
«Kommunestyret tar evalueringen av De utrolige årene til foreløpig orientering.»

Anne Kolstad (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Som en del av en grundigere evaluering foreslås at det kan gjennomføres en spørreundersøkelse blant de ansatte med mål om å få mer kunnskap om hvordan DUÅ brukes i dag i barnehage, småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn i Verdal, som også viser opplevd nytteverdi av programmet.

Det ønskes en rapportering av en helhetlig ressursbruk fordelt på barnehage, småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.»

Votering:

 • Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslaget fra Reitan, ble forslaget fra Reitan enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SV pkt. 1– enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SV pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:  

 • Kommunestyret tar evalueringen av De utrolige årene til foreløpig orientering.
 • «Som en del av en grundigere evaluering foreslås at det kan gjennomføres en spørreundersøkelse blant de ansatte med mål om å få mer kunnskap om hvordan DUÅ brukes i dag i barnehage, småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn i Verdal, som også viser opplevd nytteverdi av programmet.
 • Det ønskes en rapportering av en helhetlig ressursbruk fordelt på barnehage, småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.»
   


   

PS 081/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.06.2019

BEHANDLING:  
Før møtet ble det avviklet generalforsamling og eiermøte i VekstTorget AS.

Rådmann orienterte om:

 • Brennpunkt om svineproduksjon – Verdal er berørt og det har vi som kommune hatt beredskap på.
 • Ulvejakt i Verdal 19.6.
 • Servicekontoret flytter i dag fra Kinogården til Rådhuset.
 • Sak om folkevalgtes arbeidsvilkår – denne kommer i august.
   

Ordfører orienterte om:

 • Bruk av Olsok som møtearena, bl.a. om prestegården.
 • Ferieavvikling – stedfortreder politisk.
   

Marit Voll stilte spørsmål om:
Rekkefølgebestemmelse adkomstveg utbygging Nestvold.

Rådmann svarte.
   

 
 
PS 082/19 Status forhandlinger knyttet til målpris 1 Verdal Bo- og behandlingssenter   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.06.2019

BEHANDLING:
Tor-Petter Abelsen, Marit Voll og Trine Reitan fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 6 representanter.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.5 – kommunens forhandlingssituasjon.

Per Tore Sandsaunet orienterte.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:   
Saken tas til orientering. 


   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 15.08.2019 16:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS