Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.06.19 - PS 77/19 Bruk av eget areal i sentrum

Saksbehandler : Bjørn  Erik Haug

Arkivref : 2019/2331 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.06.2019 77/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet er tilfreds med at det ser ut til å bli en god løsning for NAV-kontorer i Verdal og at det ser ut til å åpne seg rom for prøveprosjekt for bibliotekaktivitet også på gateplan.

Formannskapet slutter seg for øvrig til rådmannens vurderinger i saken.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kommunen må til enhver tid vurdere sitt reelle behov for eiendommer og formålsbygg, og det er forventninger om at kommunen skal redusere sin totale eiendomsmasse. Med en omfattende bygningsmasse og store arealer følger det behov for drift- og vedlikeholdsoppgaver med de kostnader det innebærer. Samtidig gir det reduserte kostnader på sikt å vedlikeholde bygningsmassen tilstrekkelig for å slippe nettopp store investeringer.

Bruken av eide lokaler i sentrum har over tid vært tema, og etter samkommunens avvikling er flere spørsmålsstillinger blitt utkvittert m.h.t. plassbehov. Rådmannen har med bakgrunn i dette laget en vurdering for retning for arealbruken av kommunes bygg i sentrum.

Bakgrunn:
Verdal kommune er en stor arbeidsgiver med ca 1200 ansatte, ca 87 000 kvm bygg samt 100 000 kvm uteareal i tilknytning til byggene.

Kommunen må til enhver tid vurdere sitt reelle behov for eiendommer og formålsbygg. Det er en forventning at kommunen skal redusere sin totale eiendomsmasse. Med en omfattende bygningsmasse og store arealer følger det behov for drift- og vedlikeholdsoppgaver med de kostnader det innebærer. Samtidig gir det reduserte kostnader på sikt å vedlikeholde bygningsmassen tilstrekkelig for å slippe nettopp store investeringer.

Vi bør derfor bruke de bygningene vi har, bruke nok ressurser på vedlikehold og skape gode arbeidsplasser. Kantine, nok møterom, moderne løsninger, garderober og dusjmuligheter, parkeringsplasser og ladeplasser for bil og sykler, uformelle møteplasser inne og ute, innbydende uterom – dette er med på å tiltrekke og gi varige arbeidsplasser

Vurdering:  
Kinobygget og Vektargt. 7-9
NAV og Verdal kommune har samarbeidet en stund med å finne nye løsninger for lokalene til NAV. Kravene til NAV har forandret seg siden de senere årene, bl.a. arealbehovet, nye romløsninger og nye sikkerhetstiltak. De har derfor vokst ut av kinobygget. Det er ønskelig for kommunen å finne lokaler til NAV i egne bygg, både til NAV Verdal og NAV stat.

Vektargata 7-9 er de lokalene som rådmannen mener er best egnet for NAV. Det er i sentrum, det er godt skikka som lokaler og de kan oppgraderes etter NAV-kravene. Staben som er i 3.etg i Vektergata skal flytte inn i det nye Helsehuset/VBH. Hjemmetjenesten vurderes til Helsehuset/VBH i byggetrinn II.

Servicekontoret skal til sommeren flytte til rådhuset. Det blir da ledig lokaler i deler av 1.etg på kinobygget, ca. 135 kvm, i tillegg kommer kontoret til kinosjefen som er i den delen. Bibliotek er verdifullt å ha i sentrum av Verdal – både for utleie av bøker, film og musikk, – men også som en møteplass og for arrangement. Biblioteket har behov for utvidelse av lokalene og for å komme ned på gateplan. Muligheter for bruk av 1.etg er flere: lokalene brukes til et prøveprosjekt med delvis meråpent bibliotek, det kan være studieplasser og gratis møterom for lag og organisasjoner, det kan ha aviser og tidsskrifter som flyttes fra gangen, biblioteket har bruk for kontorplass til en nyopprettet stilling og til skolebokprosjektet. Bibliotek og kino kan også samarbeide bedre når de kommer ned i 1.etg. Rådmannen vurderer det slik at biblioteket har behov for de ledige lokalene til servicekontoret når de flytter til Rådhuset. Det er god utnyttelse av egne lokaler.

Når NAV flytter til Vektargata 7-9 kan biblioteket utvide og bruke en større del av 1.etg. Da kan 1. og 2.etg knyttes sammen på en annen måte. Kinobygget AS sammen med biblioteket og teknisk utreder denne muligheten som kan gi et fremtidsrettet bibliotek- og kinobygg i sentrum - og skape møteplass i sentrum. Med i utredninga bør også muligheten for å bruke deler av 1.etg. til annet formål enn bibliotek.

Nytt bo- og behandlingssenter
Det arbeides med nytt bo- og behandlingssenter, planlagt byggestart er 1.1.2020 med ferdig bygg okt. 2021. Da blir det blir ledige lokaler etter flytting av funksjoner til det nye bygget. Det bør vurderes å flytte hjemmetjenesten fra Vektergata til gamle VBH fra okt. 2021. Det bør også vurderes å flytte Arken til det gamle VBH fra okt. 2021, når funksjoner flyttes fra gamle VBH til det nye helsebygget. Da er det deler av ØBH vi ikke lenger bruker, og som kan vurderes avviklet og kommunen reduserer sin bygningsmasse.

Helsesentret
Helsestasjonen i 2.etg mener de har bruk for lokaler på gateplan, at det er tungvint og trange forhold på eksisterende helsestasjon. De sitter også veldig trangt ellers i 2.etg. og i 3.etg, det er lytt i mellom kontorene og de har bruk for flere kontorplasser. Rustjenesten kan samles i helsesentret med fordelene samlokalisering gir, de har tilhold ulike steder i dag. Et legesenter har hatt lokaler i 1.etg på Helsesentret over flere år. De har nå en leieavtale ut 2020, med mulighet for forlengelse i to år. Vurdering av helheten og mulighetene i bygget må sees sammen med kontraktsforpliktelser overfor legesenteret.

Det gamle fritidssenteret
Det gamle fritidssenteret (Arken) er et bygg kommunen ikke lenger bruker når aktiviteten flyttet til Ørmelen. Det er behov for drift- og vedlikeholdsoppgaver med de kostnader det innebærer, det er delvis et eldre bygg. Samtidig må kommunen til enhver tid vurdere sitt reelle behov for eiendommer og formålsbygg. Det er en forventning fra politisk hold at kommunen skal redusere sin totale eiendomsmasse, og det gamle fritidssenteret er et bygg kommunen ikke bruker p.t. Det er heller ikke planlagt å bruke av kommunen på sikt. Det har i senere tid vært arbeidet med en midlertidig leieavtale mellom kommunen og pensjonister/lag/foreninger. Det er ikke mulig å gi fri bruk av bygningsmassen, slik ønskene er. Prosessene er ikke sluttstilt, slik at sak til folkevalgt organ vil måtte komme senere.

Paviljongen Rådhuset
Paviljongen ble satt opp midlertidig på 60-tallet, og har lenge vært lite egnet som en moderne arbeidsplass og spiserom. Rådmannen ønsker derfor å rive paviljongen og erstatte den med et nytt bygg. Tilbygget bør i 1.etg ha rom til ny kantine/spiserom, seremonirom/møterom, og garderober med dusj for alle som ønsker å sykle.

Kommunen skal ha egnet spiserom for ansatte, vi har fått ansvaret for vigsler som bør være et annet sted enn kommunestyresalen – vigselsrommet kan og bør kombineres med annen bruk, og vi legger til rette for sykling til arbeid – og da bør vi ha gode dusjmuligheter og garderober i rådhusområdet. Nå er det dårlige garderobeforhold og trange forhold i kjelleren på Herredshuset. Det er tilrettelagt for tilbygg i flere etasjer med heis i eksisterende bygg. Bygget bør dimensjoneres for minst to etasjer når vi første bygger. Kommunen har behov for møterom og flere kontorplasser. Eksisterende paviljong er 442 kvm (16,5*26). Det kan planlegges for 270 kvm i to etasjer (13,5 x 20) – til sammen 540 kvm. Da kan vi samle flest mulig administrasjon og flere tjenester i rådhuskvartalet, utnytte både bygninger, rom og ressurser på en best mulig måte. Prosessene er ikke sluttstilt, slik at sak til folkevalgt organ vil måtte komme senere. 
 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.06.2019 10:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS