Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.06.19 - PS 80/19 Evaluering av De utrolige årene

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2019/2378 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.06.2019 80/19 
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar evalueringen av De utrolige årene til etterretning.
 
Vedlegg:  
Evaluering av De utrolige årene

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan 2019 – 2022 og Budsjett for 2019 kom følgende vedtak:
"21. Kommunestyret ønsker en evaluering av bruken av «De utrolige årene. Evalueringen må blant annet ta for seg hvilken effekt programmet har hatt for barns læring, ev. endring i behovet for spesialundervisning og programmets innvirkning på barn og unges oppvekstmiljø, samt en oversikt over den totale ressursbruken knyttet til dette arbeidet."

De utrolige årene representerer en programserie som har vært med Verdal kommune i over 12 år. I løpet av den perioden har de ulike programelementene utviklet seg, og en beskrivelse av dem per dato er vedlagt i rapporten «Evaluering De utrolige årene».

For å svare ut på hvilken effekt programmet har overfor barn og unge er det i rapporten oppsummert all den forskningen som ligger knyttet til programserien. Verdal kommune kan ikke utarbeide egen forskning på ulike programmer, for det er strenge metodiske og vitenskapsfaglige prosedyrer som skal følges når effekter skal forsøkes dokumentert. Det er derfor ikke igangsatt noen egen «miniforskning» her, men Verdal har innhentet noen lokale data og kommunen har også bidratt i deler av den nasjonale forskningen.

I kommunestyrets punkt 21 ligger det et moment som rapporten og forskningen ikke kan belyse, for det etterlyses en sammenheng mellom De utrolige årene og endringer i behovet for spesialundervisning. Dette vil omtales mer under vurdering. Innvirkning på barn og unges oppvekstmiljø må ses i lys av hvilke effekter de ulike programmene skal oppnå. Et foreldreprogram vil være positivt for barnet knyttet til hjemmesituasjonen, mens et skole- eller barnehagebasert program vil ha positive ringvirkninger for disse arenaene.

I rapporten er det videre beskrevet hvilke programmer som er aktive i Verdal kommune, og det er også gjort oppsummeringer rundt ressursbruken på hvert program.

Vurdering: 
De utrolige årene er en programserie som begynner å ha bred internasjonal og nasjonal forskning. Som det framgår av den vedlagte rapporten er det en rekke dokumenterte effekter av programmene. De universalforebyggende programmene setter søkelys på å styrke sosial og emosjonell kompetanse, mens de målrettet forebyggende og behandlende programmene skal støtte og avhjelpe de som allerede er i ferd med eller har utviklet vansker.

At Verdal kommune har valgt De utrolige årene som virkemiddel har sammenheng med et ønske om å bruke program som har en forskningsmessig dokumentert effekt, og et ønske om å nå mange arenaer på en koordinert måte. Programmene søker å påvirke både hjemmesituasjon, barnehage- eller skolemiljø, og kan således få en god inngripen med barns oppvekstmiljø.

Hvor stor verdi kommunen så henter ut av disse programmene er ikke så enkelt å måle. Dette har sammenheng med om programmene faktisk blir brukt over tid, og om vi unngår å «utvanne» dem for mye. I rapporten kan vi lese at programmene har en dokumentert effekt dersom de blir brukt riktig, og at det er fokus rundt dem. For å supplere forskningen tok vi derfor i rapporten inn litt kunnskap om oss selv på akkurat disse momentene. Vi har derfor innhentet noen data fra oss selv knyttet til implementering i skoler og barnehager, og noen data knyttet til erfaringer med ulike program. I disse dataene ser vi at ansatte som er kurset verdsetter denne kompetansehevingen knyttet til både barnehage- og skoleprogrammet. Kompetansen de får oppleves som både nyttig og relevant, og det er også årsaken til at kommunen viderefører nyansattekurs hvert år. Vi ser også at barnehagene mener å ha hatt et sterkere fokus rundt å holde fast på verktøy og strategier i møte med barn og unge enn skolene. Her ligger det nok et forbedringspunkt for skolene. Videre ser vi også at både foreldre og ansatte uttrykker stor tilfredshet rundt foreldreprogrammene, både universalprogrammet og programmet i regi av helsestasjonen. I tillegg uttrykker også spesialpedagoger positive erfaringer med å jobbe målrettet med enkeltbarn gjennom dinosaurskole i liten gruppe, og det er også gode erfaringer fra skolene og barnehagene som driver dinosaurskole i stor gruppe. I sum ser vi derfor at våre ansatte og innbyggerne ser verdier av alle programelementene som kommunen per dato har aktive, og at vi således på sikt vil kunne hente ut effekter både forebyggende og knyttet til mer konkret hjelp for de som har utviklet vansker/utfordringer gjennom å fortsatt drive disse programmene.

I kommunestyrevedtaket ble det etterlyst en redegjørelse for endring i behov for spesialundervisning som følge av De utrolige årene. Spesialundervisning er en rettighet som utløses på bakgrunn av mange ulike utfordringer. Det kan være fysiske eller motoriske vansker, kognitive vansker, ulike diagnoser og/eller sosioemosjonelle vansker. De utrolige årene har ikke som mål å kunne verken forebygge eller behandle alle disse feltene. Å skulle vurdere at De utrolige årene sine effekter på spesialundervisning vil derfor være krevende, men vi vet at vi kan både forebygge og avhjelpe noen element som ligger knyttet til spesialundervisning gjennom ulike program. Som kommune har vi samlet innført De utrolige årene, og har derfor ikke noen god pekepinn på hvordan verden ville sett ut dersom andre virkemiddel hadde blitt valgt. Vi vet imidlertid at vårt valgte virkemiddel i alle fall er forskingsbasert og har dokumentert effekt om ting blir gjort riktig.

Som rapporten viser er det ulike kostnader knyttet til de ulike programmene. Som grunnregel er programmene gratis gjennom at kommunen ikke betaler abonnementsordninger eller avgifter for bruk. Programmene vil selvfølgelig kreve egeninnsats av kommunen i form av stillingsressurser derom det skal gis tilbud til barn eller foreldre, men det vil også gjelde for andre gruppeaktiviteter som kommunen gjennomfører. Det ligger også noen driftskostnader knyttet til selve gjennomføringen, og det ligger selvfølgelig også noen vikarutgifter knyttet til når kommunen skal drive egen kompetanseheving av sine ansatte. Noen områder er det enkelt å tallfeste eksakt, mens andre områder vil være mer krevende. Oppsummert vil da vår samlede ressursbruk knyttet til de ulike programelementene være slik:

Nyansattekurs:

Vikarutgifter 20 stk x 6 dager = 120 dagsverk*

Flip-over-blokker                  500,-
Mat/kaffe til deltakere      10 000,-
Bøker til opplæring            8 000,-
Kopiering av diverse papirer 500,-
Permer, mapper                   1 000,-
SUM                                 20 000,- + Dagsverk vikar

2 stk kursholdere bruker 10% av stillingen sin til å gjennomføre opplæring for nyansatte i de 6 mnd som opplæringen pågår.

Dinosaurskole i stor gruppe:
De barnehager og skoler som benytter Dinosaurskole i stor gruppe organiserer dette innenfor de rammene de har.

Dinosaurskole i liten gruppe:
Gjennom å jobbe på denne måten brukes deler av kommunens spesialpedagogiske ressurser målrettet på dette tiltaket. Et alternativ kunne vært å bruke andre verktøy eller hjelpemidler for å hjelpe barn med deres sosiale og emosjonelle ferdigheter, men det ville ikke hatt noen annen eller mindre kostnadsramme.

Universalprogram for foreldre:
Frikjøp av styrer og pedagog, 30%, 7 uker          38 000
Barnevakt, 2,5 t * 7 uker                                      10 000
Servering, kaffe/kjeks/kveldsmat til barna             1000
Kopiering av diverse materiell, flip-over, permer  1000
Sum                                                                      50 000,-

Foreldreprogram:
16 kurskvelder
Flip-over-ark                                                                            500,-
Mat/kaffe til deltakere 18 x 200                                            3 600,-
Foreldreveiledningsbøker (engangsinnkjøp – foreldre låner bøker)
Kopiering av diverse papirer                                                    500,-
Permer, mapper                                                                      1 000,-
Utgifter til barnepass                                                                       
SUM                                                                                    18 000,-

Det å drive foreldregruppe krever rundt 40 % av en full stilling for hver av de to gruppelederne i den perioden foreldrekurs drives. 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.06.2019 10:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS