Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.2019

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyesalen, Verdal rådhus
Dato:        22.08.2019
Tid:           09:00 - 13:10
Til stede:  9 representanter

 
Sak 96/19 B-sak – kjøp av eiendom ble enstemmig vedtatt satt på saklisten.   
   
 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 083/19 Godkjenning av møteprotokoll 20.06.2019 Protokoll
PS 084/19 Økonomirapport etter andre kvartal 2019 og budsjettjusteringer Saksframlegg Protokoll
PS 085/19 Utvikling av Moparken del 2 - forurenset grunn Saksframlegg Protokoll
PS 086/19 Lokalisering av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets Saksframlegg Protokoll
PS 087/19 Sluttbehandling Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner Saksframlegg Protokoll
PS 088/19 NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land - høring Saksframlegg Protokoll
PS 089/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 06.08.19 Saksframlegg Protokoll
PS 090/19 Godtgjøring i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019  Saksframlegg Protokoll
PS 091/19 Oppnevning av valgnemnd - kommunestyrevalget 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 092/19 Forskrift folkevalgtes godtgjøring mv. Verdal kommune valgperioden 2019-2023  Saksframlegg Protokoll
PS 093/19 Delegeringsreglement Verdal kommune - endringer grunnet ny kommunelov  Saksframlegg Protokoll
PS 094/19 Reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet - endret i hht ny kommunelov  Saksframlegg Protokoll
PS 095/19 Orientering - Protokoll
PS 096/19 B-sak: Tilbud om kjøp av eiendom - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 22.08.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Vara: Arvid Wold 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 083/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 20. juni 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                      
VEDTAK:
Protokoll fra møte 20. juni 2019 godkjennes.
   
        
               
   

PS 084/19 Økonomirapport etter andre kvartal 2019 og budsjettjusteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:
AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
4. Formannskapet forutsetter at gjeldende budsjettrammer overholdes.

Det ble først votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslag fra AP til pkt. 4 som ble enstemmig vedtatt.
           
INNSTILLING:  

 1. Økonomirapportering og finansrapport 2. kvartal 2019 tas til orientering.
 2. Driftsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A og 1B:
  - Budsjett IK, Kemner IKT og advokat reduseres med 620.000, budsjett for andel IK Innherred Innkjøp økes tilsvarende.
  - Budsjett IK Innherred Innkjøp økes i tillegg med 207.000 kr som finansieres ved økte renteinntekter.
 3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B:
  - Investeringer i anleggsmidler reduseres med 25,5 millioner
  - Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med 5,1 millioner.
  - Bruk av bundne investeringsfond økes med 1 million
  - Bruk av lån reduseres med 21,4 millioner
  - Salgsinntekter på 0,8 mill og avdragsinntekter på 1,6 mill avsettes til ubundne investeringsfond med til sammen 2,4 mill.
 4. Formannskapet forutsetter at gjeldende budsjettrammer overholdes.
   


     
  

 
PS 085/19 Utvikling av Moparken del 2 - forurenset grunn  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:
SV v/Anne Kolstad fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
4. Verdal kommune søker om eksterne midler til opprydding av forurensninga i Moparken.

Det ble først votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslaget fra SV som ble enstemmig vedtatt.
           
INNSTILLING:  

 1. Tiltaksplan for utskifting av forurensede masser i Moparken gjennomføres.
 2. Moparken opprustes videre etter vedtatte plan.
 3. Kostnadene med gjennomføring av tiltaksplanen innarbeides ved neste revidering av økonomiplan/budsjett.
 4. Verdal kommune søker om eksterne midler til opprydding av forurensninga i Moparken.
   


    

 

PS 086/19 Lokalisering av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over rådmannens innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 8 mot 1 stemme.
 • Pkt. 2 og 3 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:  

 1. Tomt B («Planteskoletomta») velges som primær løsning for utbygging av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets.
 2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle om opsjon/kjøp av areal tomt B som tomt for ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets, med to alternativer.Arealer for skoleformålArealer for skoleformål og idrettsanlegg
 3. Det utarbeides forprosjekt som synliggjør begge alternativer.
   


      
  
  

PS 087/19 Sluttbehandling Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
 
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
           
INNSTILLING:  
Som følge av høringsuttalelser vedtas forslag til «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner» med følgende endringer:

Tillegg til kap. 4 Planprosess og opplegg for medvirkning:
Eksterne myndigheter som Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE, Bane NOR o.l. vil bli kontaktet direkte for deltakelse, orienteringer og avklaringer underveis i planprosessene. Kommunen vil bruke Regionalt planforum aktivt i planprosessene.  
  
    

PS 088/19 NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land - høring  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:
SV v/Anne Kolstad fremmet følgende tilleggsforslag:
«Forslag fremmet i PS 60/19 Interpellasjon fra Anne Kolstad (SV) angående konsesjonssøknad for Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk bakes inn i brevet som sendes til E.On.»

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra SV som enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune er tilfreds med at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land har utelatt Hyllfjellet, Sognavola og Markavola som aktuelle fremtidige utbyggingsområder for vindkraft. Dette er helt i tråd med kommunestyrets enstemmige vedtak i PS 91/14 (08.12.2014) der Verdal kommune fraråder at det gis konsesjon til ES Wind Norway for utbygging i nevnte område.
   
 2. Verdal kommune fraråder for øvrig Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) foreslåtte ramme for nye vindkraftutbygginger på land i Trøndelag, med følgende begrunnelse:
   
  a) Konsekvensene for spesielt reindriftsnæringen, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes til å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sider knyttet til verdiskaping og sysselsetting.
   
  b) Med dagens utbygde og konsesjonsgitte anlegg har Trøndelag tatt sin del av vindkraftutbygging på land så langt. Kunnskap fra den pågående utbygginga av vindkraft i Trøndelag må hentes inn og sammenstilles før det eventuelt er aktuelt å vurdere ytterligere vindkraftsatsinger i fylket. Imidlertid kan det åpnes for utredning om konsekvensene ved planmessig utbygging av havbasert vindkraft, da dette nok også er konfliktfylt og kan ta tid.
   
  c) De tre områdene NVE foreslår utbygd på land i Trøndelag (benevnt Namdal, Indre Sør-Trøndelag, og grenseområdene mellom Trøndelag og Møre) er de mest myrrike delene av fylket (og Norge). NVEs forslag har ikke vurdert de klimamessige konsekvenser av inngrep i myr og våtmarker, noe som vil frigjøre mye karbon i jordsmonnet ut i atmosfæren. Videre vektlegger NVEs forslag i altfor liten grad truslene for artsmangfoldet, i tillegg til at det er tatt lite hensyn til regionale friluftsinteresser, inkludert jakt, fiske og naturbasert reiseliv.
   
  d) NVEs forslag sier ikke noe om omfanget av fremtidig vindkraft, hverken nasjonalt eller i hvert av de utpekte områdene, Det er en svakhet at den nasjonale rammen mangler en klar kobling til fremtidige produksjonsmål for vindkraft, ikke minst sett opp mot antatt fremtidig energibehov og potensial for annen energiproduksjon og ikke minst energisparing/-effektivisering.
   
 3. Forslag fremmet i PS 60/19 Interpellasjon fra Anne Kolstad (SV) angående konsesjonssøknad for Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk bakes inn i brevet som sendes til E.On.
   

 

 
 
   

PS 089/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 06.08.19  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende forslag:
Verdal kommune avgir høringsuttalelse på følgende:
Høring av endringer i rovviltforvaltningen med høringsfrist 01.10.2019. Saken behandles i ekstraordinært møte formannskapet.

Ved votering ble forslaget fra sp enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Verdal kommune avgir høringsuttalelse på følgende:
Høring av endringer i rovviltforvaltningen med høringsfrist 01.10.2019. Saken behandles i ekstraordinært møte formannskapet. 
 
   

PS 090/19 Godtgjøring i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen godtgjøring.
 2. For møter ellers i valgstyret ytes en godtgjøring på kr 400,- pr. møte.
 3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorptets medlemmer til kr 1.000,- pr person.
 4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyrets medlemmer og leder til kr 1000,- pr dag. Stemmestyrets leder og nestleder for også godtgjøring for opplæringsdag. For disse ytes i tillegg erstatning for tap i arbeidsinntekt i henhold til reglement.
 5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring.
   


 
 
   

PS 091/19 Oppnevning av valgnemnd - kommunestyrevalget 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Ordfører gis fullmakt til å kalle inn representanter fra partier innvalgt i kommunestyret for perioden 2019-2023 for å konstituere valgnemnd.
  
 
   

PS 092/19 Forskrift folkevalgtes godtgjøring mv. Verdal kommune valgperioden 2019-2023  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:
AP og KRF fremmet følgende alternativt forslag:
«Forslag til forskrift folkevalgtes godtgjøring m.v. Verdal kommune for valgperioden 2019-2023 vedtas, med følgende endring:
Ordførers godtgjøring videreføres som i dag, dvs. tilsvarende stortingsrepresentanters lønn.
Godtgjøringer under punkt 3 videreføres som i dag.»

AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1.2:
«Møtestart på kommunestyret opprettholdes til kl. 18.00.»

Det ble først votert over forslag fra AP v/Reitan som ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fra AP/KRF ble innstillingen vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra AP/KRF.
  
INNSTILLING: 
Forslag til forskrift folkevalgtes godtgjøring m.v. Verdal kommune for valgperioden 2019-2023 vedtas med følgende endring:
Møtestart på kommunestyret opprettholdes til kl. 18.00. 
 
 
   

PS 093/19 Delegeringsreglement Verdal kommune - endringer grunnet ny kommunelov  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Delegeringsreglement Verdal kommune gjeldende fra konstituerende møte 14. oktober 2019 vedtas.
  
 
   

PS 094/19 Reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet - endret i hht ny kommunelov
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Forslag til reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet gjeldende for valgperioden 2019-2023 vedtas 
 
   

PS 095/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:  
Ordfører orienterte om:

 • Verdal kommune gir kr 15.000, - til TV-aksjon 2019.
 • Halvårsresultat NTE.
   

Rådmann orienterte om:

 • Sommerdriften stort sett gått bra. Ingen kritiske hendelser som krevde kriseledelse.
 • Sluttfase på endringer i Rådhuset 1. etasje.
 • Andre endringer i kommunale bygg.
 • Forhåndsstemming
 • Partnerskapsavtale NAV
 • Møte med biskop, stiftsdirektør, Opplysningsvesenets fond, prost, kirkeverge og Stiklestad Nasjonale kultursenter om Stiklestad prestegård og videre framdrift.
   

Trine Reitan stilte følgende spørsmål:

 • Utspill fra brannsjef ad brannstasjon
  Rådmann svarte:
  Det er medvirket etter regelverket. Løsningen skal være god nok og de nødvendige avklaringer skjer med arbeidstilsynet.
 • Status på Vinne skole – framdrift
  Rådmann svarte:
  Satt av en egen ressurs i dette prosjektet. Gått ut en anbudsforespørsel nå
   


 

PS 096/19 B-sak: Tilbud om kjøp av eiendom   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.08.2019

BEHANDLING:  
B-sak
 
INNSTILLING:
B-sak.

   
 
   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 23.08.2019 07:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS