Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.10.2015 - PS 106/15 Klage på vedtak - Trones Vel - Avslag på søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/5653 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.10.2015 106/15

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtaket opprettholdes og klagen tas ikke til følge. Klagens sendes Fylkesmannens i Nord-Trøndelag til behandling.

Begrunnelse:
Dette kommer inn under kommunestyrets vilkår om at bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift. For øvrig vises til vurderinger i saken. 

Vedlegg: 

  1. Søknad fra Trones vel datert 31.08.2015.
  2. Svar fra servicekontoret datert 09.09.2015.
  3. Epost datert 25.09.2015 fra servicekontoret til Trones vel med orientering om klageadgang.
  4. Klage på vedtak fra Trones vel datert 29.09.2015.
  5. Kommunestyresak 44/12
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Myndigheten til å avgjøre søknader om skjenkebevilling for enkeltanledning i Verdal kommune er delegert til Servicekontoret. Klage på disse sakene skal først i formannskapet, og vil bli oversendt til Fylkesmannen til behandling hvis vedtaket om avslag blir opprettholdt, jfr. alkoholloven § 1-16.

I svarbrev fra Servicekontoret 09.09.2015 er det ved en glipp ikke tatt med muligheten for klage, jfr. forvaltningslovens §§ 28-32. Dette beklager rådmannen. Dette ble klageren gjort oppmerksom på i egen epost fra Servicekontoret datert 25.09.2015. Søker/klager ble også muntlig orientert av saksbehandler skjenkesaker på rådmannskontoret om klageadgangen i ettertid.

Klagen er framsatt den 29.09.2015 og er innkommet innen fristen, jfr. fvl § 29.

Trones Vel søkte i søknad datert 31.08.2015 om skjenkebevilling for enkeltanledning for dagene 17. september, 1. oktober, 22. oktober, 5. november, 26. november og 10. desember for å vise Rosenborgs sine gruppespill-kamper i Europa Leauge på Storskjerm. Dette for å skape et mer sosialt nabomiljø på Trones. De ønsket å samle naboene til en sosial og engasjerende stund foran storskjermen i stedet for at hver enkelt sitter alene hjemme i egen stue og ser kampen.

Verdal kommune ved Servicekontoret fattet følgende delegert vedtak den 09.09.15:
I Verdal har kommunestyret i møte 29.05.2012 bl.a. vedtatt følgende vilkår for søknader om skjenkebevilling for enkeltanledning:
«Bevilling skal gis til en enkelt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift. Dette er begrunnet i konkurranseforhold, mulighet til vandelsvurdering av involverte, samt muligheten for forsvarlig kontroll av skjenkeaktiviteten.

Søknaden fra Trones Vel handler om visning av en serie fotballkamper og kommer etter rådmannens oppfatning inn under ovennevnte vilkår. Søknaden innvilges for en enkelt anledning og i samråd med søker blir skjenkebevilling gitt til visning av 1. kamp 17.09.2015.»

De andre dagene (1. oktober, 22. oktober, 5. november, 26. november og 10. desember) ble da avslått.

Trones Vel klager på dette vedtaket i brev datert 29.09.2015. Klagepunkt og rådmannens vurdering framgår av nedenstående. 

Vurdering:
Skjenkebevilling for enkeltanledning gis etter paragraf 1-6 og kapittel 4 i alkoholloven. Paragraf 1-6 må knytte seg til en bestemt begivenhet og det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement, jfr. alkoholloven med kommentarer.

I kommunestyrets møte 29. mai 2012 i sak 44/12 ble det vedtatt bl.a. følgende vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2012-2016 (ut over de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a):

  • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.
     

Begrunnelsen for innføring av vilkåret var at det i de siste årene gjentatte ganger er gitt beskjed til søkere på enkeltanledning om at det ikke vil bli innvilget flere søknader om enkeltanledninger pga at gjentatte søknader fra samme sted etter hvert vil minne om ordinær restaurant/bar-drift. Disse har fått beskjed om å søke om alminnelig skjenkebevilling. En utstrakt bruk av søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning kan også medvirke til å uthule selve bevillingssystemet. Intensjonen i kommunestyrets vedtak er at det å gi bevilling til enkeltanledning ikke skal være konkurransevridende, det skal være mulighet til vandelsvurdering av involverte, samt at det kan foretas en forsvarlig kontroll av skjenkeaktiviteten i tillegg til sanksjonsmuligheter ved brudd på skjenkebestemmelsene (som oppnås ved alminnelig bevilling).

Rådmannen er av den prinsipielle oppfatning at et slikt vilkår må til for å holde søknader om bevilling for enkeltanledning til en enkelt bestemt anledning og ikke gi rom for utvanning av regelverket.

Etablering av en «sportsbar» for visning av Rosenborg sine kamper i Europaligaen i velforeningens lokaler, vil etter rådmannens oppfatning ikke være en enkelt bestemt anledning – og søknaden ble innvilget for en kveld, mens søknad om skjenkebevilling for resten av Rosenborgs kampdager ble avslått med henvisning til vedtatte vilkår.

Klagers argumentasjon:
«Trones Vel anser ikke dette som konkurrerende virksomhet da ingen av dagens bevillingshavere tilbyr visning av disse 6 fotballkampene.
I tillegg er deres arrangementer lagt til ukedager og vil derfor ikke konkurrere med arrangementer eller tilbud bevillingshavere har på fredag eller lørdag.»

Vilkåret er generelt for hele perioden og kan ikke vurderes opp imot kommunens portefølje av skjenkebevillinger (og tilbud disse bevillingshaverne) har til enhver tid. Tendensen har vært at det søkes om enkeltanledninger på arrangement/festivaler osv for å «skumme» overskuddet – som burde gått til etablert virksomhet som har faste rammer for sin skjenkevirksomhet. At det skal gis ubegrensede skjenkebevillinger for enkeltanledning til type arrangement som hører hjemme i etablert skjenkevirksomhet kan i rådmannens øyne være konkurransevridende og gjøre det mer problematisk med vandelsvurdering, forsvarlig kontroll av skjenkevirksomhet og sanksjonsmuligheter ved brudd på skjenkebestemmelsene.

Klagerens henviser til gjentatte gitte bevillinger til quiz/gammeldans til samfunnshus rundt i bygda. De søknader som er behandlet av Servicekontoret i 2015 er enkeltstående arrangement (både quizkvelder, årsmøter, premiere på vømmølfilm o.l, ). Dette er enkeltstående arrangement, åpent for alle (noen med påmelding i forkant). Dette er ikke arrangement som følger en form for terminliste eller andre former for sammenhengende deltakelse. Arrangementene er avsluttende og er etter rådmannens syn tydelig enkeltstående arrangement. Et samfunnshus sin egenart er nettopp å være tilgjengelig for en bygd/områdes lag, foreninger og enkeltpersoner sitt behov for sted for arrangementer og fester. Da med forskjellige husstyrer, foreninger og enkeltpersoner som søkere/arrangører. Samfunnshusene i kommunen er i stor grad benyttet i tråd med sin egenart, altså med at ulike arrangører kan ha tilnærmet like arrangementer, men likevel være i tråd med alkohollovens og kommunestyrets rammer. Til sammenligning er også Trones Vel innvilget skjenkebevilling for enkeltarrangement.

En velforening derimot er en sammenslutning av og for beboere, innenfor et avgrenset boområde, for eksempel et byggefelt eller en grend, som har gått sammen for i fellesskap å skape et bedre og sikrere bo- og nærmiljø i sitt område. Det er en forening som ikke er basert på særinteresser, men ser området som en helhet og tar opp de utfordringer nærmiljøet står overfor.

Rådmannen kan ikke se at dette er sammenlignbart med den tradisjonelle driften av samfunnshus.

Klager argumenterer videre med at Trones velforening prøver med disse kveldene å skape godt samhold og tilhørighet i grenda si, og at de ønsker å være en pådriver for økt bolyst i sitt nærmiljø på Trones, men føler seg motarbeidet av Verdal kommune i denne saken når de prøver å arrangere noe de mener er utelukkende positivt for innbyggerne.

Rådmannen berømmer initiativet til arrangement som skaper samhold i grenda, men kan ikke se at skjenking av alkoholholdig drikke er et nødvendig kriterium for å skape økt bolyst.

Vurderingene med konklusjon på avslag på søknad er etter rådmannens oppfatning i overenstemmelse med kommunestyrets vedtak 29. mai 2012, sak 44/12 og tilrår for formannskapet at klagen ikke gis medhold og at den sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til behandling, jfr. alkoholloven § 1-16.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 28.10.2015 14:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS