Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 29.06.17- PS 76/17 Nytt aktivitetstilbud på Stekke - oppfølging av vedtak i k-sak 57/17

Saksbehandler: Trond Selseth

Arkivref: 2015/806

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.06.2017 76/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Vurderingen om at Stekke kafe ikke kan sees på som drivverdig etter selvkostprinsippet tas til etterretning.

Saksopplysninger:

Kommunestyrets gjorde i møte 19. juni 2017, sak PS 057/17 slikt vedtak

  1. Kommunestyret i Verdal tar innbyggerinitiativet til orientering, og ber rådmannen realisere dag-, lærings- og mestringstilbud på Stekke innen 1. august 2017.
  2. Rådmannen bes utrede om det er mulig å drive Stekke kafe etter selvkostprinsippet.


Punkt 1 og punkt 2 i vedtaket står motstridende til hverandre, og det byr på utfordringer å iverksette begge. For at rådmannen kan iverksette punkt 1, må punkt 2 avklares. En slik avklaring må skje raskt skal det være mulig å effektuere ptk. 1 innen 1. august. På grunnlag av dette legger rådmannen det fram til politisk behandling for formannskapet.

Historikk
Etter at omsorgsboligene på Stekke sto ferdig i 2001 ble det utlyst anbud på drift av kafe på Stekke. Det var sju ulike lag og foreninger og enkeltpersoner som meldte sin interesse.

Resultatet ble en avtale mellom Verdal kommune og Verdal diabetikerforening om drift av kafe på Stekke. I avtalen gikk det fram formålet med etableringen og detaljert krav til åpningstider og hvilken servering som burde skje.

Verdal diabetikerforening sto ansvarlig for hele drifta, inklusive dekking av eventuelt underskudd. Overskudd skulle i sin helhet beholdes av driver. I perioden fram til 2007 ble kafeen drevet i regi av denne foreningen..

Våren 2007 sa diabetikerforeningen opp driftsavtalen for Stekke kafé, med bakgrunn i svake økonomiske resultat gjennom fem år og stadig større utfordringer med rekruttering av frivillige til drifta. Drifta ble da overtatt av Verdal videregående skole ved innvandrerundervisningen, som drev kafeen fram til våren 2010. Verdal videregående skole påtok seg de samme økonomiske forpliktelser som diabetikerforeningen hadde. Målet var at kafeen skulle gå i økonomisk balanse.

Verdal kommune ved voksenopplæring for flyktninger overtok drifta av Stekke kafé våren 2010. Med bakgrunn i tidligere drift, erkjente kommunen at det var vanskelig å drifte kafeen uten kommunalt bidrag. Av den grunn ble det gitt styringssignal om at driften måtte gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på mellom 100.000 og 200.000 kroner. Dette har kommunen ikke lyktes med. I perioden 2012 – 2016 har netto årlig utgift ligget på mellom 400.000 og 700.000 kroner. Regnskapsoversiktene kommunestyrets medlemmer fikk utdelt i møtet 19. juni 2017 viser disse tallene.

Tre ulike drivere gjennom en 15 års periode har prøvd å drifte tilbudet. Det har gjennom hele denne perioden vist seg å ikke være mulig å drive kafeen til selvkost. Dette gjaldt også i den perioden diabetikerforeningen sto for drifta, og da gjennom bruk av ulønnet frivillig personell.

I 2015 hadde Veksttorget en grundig gjennomgang av Stekke kafè for å se på muligheten for drift av kafeen som del av Veksttorgets oppgavetilfang for sine målgrupper. De kom med følgende uttalelse:

Økonomi

Dagnes ordning er basert på «økonomisk hjelp» utifra tall mottatt fra virksomhetsleder Ressurssenter oppvekst basert på 2014 regnskap kreves det om lag 400.000,- pr. regnskapsår for å drive i balanse. Dette inkluderer ikke kostnader til lokaler, energi, utstyr etc. Omsetningsmessig kan trolig salg økes, og varekostnad reduseres slik at en mer lønnsom drift kan utvikles på sikt. Lønnskostnader er den største utgiftsposten utfra fremlagte tall. Med tanke på utviklingsmuligheter videre, og med kjennskap til spesielle lønnsavtaler (….) forventes dette tallet å stige ved en eventuell økning i tilbud og aktivitet.

Lokaler

Bedriften har vurdert dagens lokaler og kjøkken som for «små» til å produsere i større kvanta. Kort sagt ser vi for oss at en økning i omsetning vil kreve investeringer av både utstyr, og endring av lokaler slik at en økt produksjon kan gjøres mer hensiktsmessig. Da vår innstilling til videre drift er avklart, har vi ikke beregnet kostnader knyttet til dette punktet. Det er liten tvil om at en må beregne betydelige beløp her.

Til grunn for Veksttorgets konklusjon ligger kostnadskalkyler sett opp mot et markedsmessig potensiale. 

Historisk sett har driften ikke vært økonomisk bærekraftig, selv om driftsform og ressurstilgang har vært svært kostnadseffektiv, jf de lønnsavtaler m.v. som ligger til grunn for personellbruk.

Selvkostprinsippet

Begrepet selvkost brukes innen flere områder av den kommunale tjenesteporteføljen, for eksempel innen vann- avløp og renovasjon. Beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester skal gjøres etter faste retningslinjer, fastsatt av Kommunal og moderniseringsdepartementet. Disse reguleringene gjelder hvor selvkost er en rettslig ramme for brukerbetaling. Der gjelder ikke Stekke kafe, og følgelig kommer ikke definisjoner og prinsipper i retningslinjene til anvendelse.

Likevel er definisjonen av selvkost gjeldende, i form av at alle henførbare direkte og indirekte kostnader skal inngå i selvkostberegningen. En «klassisk» selvkostkalkyle vil derfor se slik ut:

Direkte materialer

+ Direkte lønn

+ Indirekte kostnader i tilvirkningen

= Tilvirkningskost

+ Indirekte kostnader i salg og administrasjon

= Selvkost

+ Fortjeneste

= Salgspris

Ved å ta regnskapene for 2015 og 2016 inn i selvkostmodellen viser denne at selvkost er om lag kr 180 pr porsjon, gitt 363 dager servering til 22 personer. En forutsetning i dette er at alt salg da er middagssalg, i og med at regnskapet ikke skiller på type salg.

Dette er også med dagens spesielle lønnsprofil for virksomheten og uten å regne inn administrative kostnader og husleie. Dette må beregnes inn for ikke å subsidiere en kafe, og med det opptre konkurransevridende i et åpent marked, jf også Veksttorgets vurdering mht framtidige lønnskostnader og utstyrsbehov.

Matproduksjon ved kjøkken Verdal Bo- og helsetun (VBH)

Rådmannen finner det også riktig å gjøre noen betraktninger om middag som produseres og leveres av kjøkken ved Verdal bo- og helsetun. Dette en leveranse, for hjemmeboende, som er knyttet til et enkeltvedtak etter søknad. Det politiske ordskiftet om Stekke kafe har gjort at denne viktige delen av kommunal tjenesteproduksjon, med stor betydning for svært mange Verdalinger, har blitt for lite påaktet og satt pris på.

Verdal Bo- og helsetun produserer ca. 30 000 porsjoner pr år + leveranse i bulk (større beholdere) til institusjoner og omsorgsboliger.

Det er samme type middag som tilbys alle brukere uavhengig av om de bor hjemme eller i institusjon. Middag som serveres i bulk blir anrettet og servert på tallerken.

Det er ernæringsrikt sammensatte måltid og en varierende meny fra uke til uke. Det ivaretar også behovet for ulike dietter til de brukerne som har spesielle behov.

Kjøkkenet har regelmessig tilsyn fra Mattilsynet knyttet til næringsmiddelhygiene.

Det er avtale med Veksttorget om utkjøring av mat. Dette er kvalitetssikret med tanke på logistikk for å kunne levere innenfor krav om temperatur på maten.

Kjøkkenet ved VBH har ingen utfordringer med å kunne produsere og levere denne type mengde mat innenfor dagens ressursbruk. Det er uproblematisk å levere enten i bulk til felles bespisning eller pakket i enkeltporsjoner til de som ønsker å få dette brakt til egen leilighet, alternativt en kombinasjon av dette.

Kjøkkenet ved VBH produserer og leverer allerede middag regelmessig til 15-20 brukere på Stekke som pr i dag ikke benytter Stekke kafe.

På grunn av blant annet kort tid på saksframstilling kan denne ledsages av enkelte muntlig orienteringer i møtet.

Vurdering:

Ut fra de regnskapstall som foreligger for 2015 og 2016 er det ingen endring i resultatet i form av resultatforbedringer. Skal Stekke kafè drives til et selvkostprinsipp må enten;

  • lønnsutgiftene reduseres vesentlig eller
  • kundegrunnlaget og salget økes betraktelig innen dagens kapasitet,
  • alternativt at pris på salg av varer økes i størrelsesorden 60-70% opp i fra en pris som pr i dag ligger på 100 eller 120 kr pr porsjon
  • eller en kombinasjon av disse faktorene


I regnskapstall er ikke kostnader til knyttet til lokaler tatt med, noe som tilsier at den reelle utgiften for drift av kafeen er enda større. Likedan vil nok videreføring av driften gi økte lønnskostnader, da det ved naturlig avgang må rekrutteres inn nye og at det pr i dag jobber noen der med spesielle lønnsavtaler.

Ved en evt. mulig reduksjon i stillinger knyttet til kafeen kombinert med rekruttering av nye ansatte med andre lønnsbetingelser kan det være mulig å opprettholde lønnsutgiftene på dagens nivå. Dette betyr i så fall at en opprettholder et underskudd totalt sett. Tidsmessig har det ikke vært mulig å gå inn i slike analyser.

I vurderingen fra Veksttorget kommer det fram at en evt økning i produksjonen vil medføre behov for investeringer i utstyr og lokaler. Dette er ikke kostnadsberegnet, men det henvises til at det vil utgjøre et betydelig beløp. Det er derfor ikke mulig å legge dette punktet til grunn for å komme ned på selvkost.

Med dagens pris på middag er det ikke realistisk å øke inntektene med en prisstigning på 60-70%. Dette vil utgjøre en pris pr middag på mellom 160 og 200 kroner. Beboere som vil kunne få brakt mat som en tjeneste fra Verdal kommunes kjøkken vil til sammenligning måtte betale mellom kr 57,- og 100,- kr pr middag alt etter hvilket vedtak de får (ut i fra gjeldende priser i 2017).

Det er viktig fra administrasjonens side å påpeke at det er flere, som i privat regi, driver tilsvarende virksomhet i Verdal. Sett fra et konkurransevridende perspektiv, er rådmannen skeptisk med hensyn til det tilskudd som må til for å drive Stekke kafè i balanse.

En totalvurdering ut ifra de faktorene vi kjenner til i dag gjennom Veksttorgets analyse i 2015, kundegrunnlag og regnskapstall for 2015 og 2016 tilsier at det ikke er realistisk å drive Stekke kafe til selvkost. Dette bildet forsterkes ved at reell selvkost i et marked også vil måtte inkludere husleie og kostnader som i dag ikke henføres til kafedriften.

Avslutningsvis vil igjen rådmannen fremheve at kommunen i dag har tilbud for hele kommunen med matleveranser fra VBH, også for beboere ved Stekke. Dette er et element i det påbegynte arbeidet for å realisere dag-, lærings- og mestringstilbud på Stekke. 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 28.06.2017 11:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS