Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.01.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 14.01.2016
Tid           : 09:00 - 13:40 
Til stede   : 9 representanter. Pål Sverre Fikse og Trine Reitan fikk permisjon under sak 5/16. Til stede 7 representanter

 

 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/16 Godkjenning av møteprotokoll 17.12.2015 Protokoll
PS 2/16 KS Debatthefte 2016 - Uttalelse fra Verdal kommune Protokoll
PS 3/16 Framtidig eierskap til NTE - uttalelse fra Verdal kommune Protokoll
PS 4/16 Anmodning om bosetting av enslige mindreårige 2016 og 2017 Protokoll
PS 5/16 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 14.01.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei  Arvid Wold møtte som vara
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær   

 

 

PS 001/16 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.01.2016

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 17.12.15 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Protokoll fra møte 17.12.15 godkjennes.
      

 

PS 002/16 KS Debatthefte 2016 - Uttalelse fra Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.01.2016

BEHANDLING:  
Organisasjonsenheten v/Vidar Solheim og Inger Johanne Uthus orienterte og gjennomgikk debattheftet i starten av møtet.
Se presentasjonen som ble brukt her.

Følgende ble foreslått som innspill fra Verdal kommune:

Spørsmål Forslag til svar fra Verdal
Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?

Mindre til lokal pott, mer til godtgjøring for særskilt arbeidstid – HTA §5(Tas sentralt).

Hvilke stillingsgruppe bør prioriteres ved sentrale tillegg?  Stillinger med krav om høgskole- og universitetsutdannelse. 
Er det behov for å bruke deler av disponibel ramme til tilpasninger til det nye lønnssystemet? 

Ikke i dette oppgjøret.

Hvordan kan Hovedtariffavtalen(HTA) bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur? 

HTA § 2.3 må brukes aktivt.
«Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året».
De ansatte må lyttes til.

Er det behov for endringer i Hovedtariffavtalen(HTA) sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere praktisering av regelverket? 

Hovedtariffavtalen er god på dette punkt. Unntaksvis arbeidstakere over 67 år, der arbeidsgiver ikke får refusjon fra NAV for sykepengeperioden. Dette må innarbeides i Folketrygdloven, slik at refusjon også gis for denne gruppen.

Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær?
I så fall hvilke? 
Ikke endring i HTA, men kanskje i folketrygdloven, her med tanke på aktiv sykemelding 
Er denne gjennomgangen av pensjon i samsvar med kommunenes/fylkeskommunens synspunkt?  Denne gjennomgangen er i tråd med kommunens synspunkt.
KS må se på at ansatte over 62 år som tar ut AFP, får jobbe på pensjonistlønn, på lik linje med de med særaldersgrense og over 67 år som tar ut ordinær pensjon.
Det ønskes samordning på dette punkt ift den private sektor. 
Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalen som har utløpt i 2016?
I så fall – hvilke endringer? 
Det finnes en lang rekke særavtaler innenfor KS-området. Disse blir revidert på ulike tidspunkt og kommunen vil uttale seg under revideringene av disse 

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:  
Verdal kommune gir slike innspill til spørsmål i Debatthefte KS:

Spørsmål Forslag til svar fra Verdal
Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?

Mindre til lokal pott, mer til godtgjøring for særskilt arbeidstid – HTA §5(Tas sentralt).

Hvilke stillingsgruppe bør prioriteres ved sentrale tillegg?  Stillinger med krav om høgskole- og universitetsutdannelse. 
Er det behov for å bruke deler av disponibel ramme til tilpasninger til det nye lønnssystemet? 

Ikke i dette oppgjøret.

Hvordan kan Hovedtariffavtalen(HTA) bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur? 

HTA § 2.3 må brukes aktivt.
«Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året».
De ansatte må lyttes til.

Er det behov for endringer i Hovedtariffavtalen(HTA) sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere praktisering av regelverket? 

Hovedtariffavtalen er god på dette punkt. Unntaksvis arbeidstakere over 67 år, der arbeidsgiver ikke får refusjon fra NAV for sykepengeperioden. Dette må innarbeides i Folketrygdloven, slik at refusjon også gis for denne gruppen.

Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær?
I så fall hvilke? 
Ikke endring i HTA, men kanskje i folketrygdloven, her med tanke på aktiv sykemelding 
Er denne gjennomgangen av pensjon i samsvar med kommunenes/fylkeskommunens synspunkt?  Denne gjennomgangen er i tråd med kommunens synspunkt.
KS må se på at ansatte over 62 år som tar ut AFP, får jobbe på pensjonistlønn, på lik linje med de med særaldersgrense og over 67 år som tar ut ordinær pensjon.
Det ønskes samordning på dette punkt ift den private sektor. 
Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalen som har utløpt i 2016?
I så fall – hvilke endringer? 
Det finnes en lang rekke særavtaler innenfor KS-området. Disse blir revidert på ulike tidspunkt og kommunen vil uttale seg under revideringene av disse 

  

  

PS 003/16 Framtidig eierskap til NTE - uttalelse fra Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.01.2016

BEHANDLING:  
MDG v/Arvid Wold fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2 og 3:

«
2. Som 100 % fylkeskommunalt eid selskap er NTE i dag eid av innbyggerne i dagens nordtrønderske kommuner. Ved fordeling av eierskapet på disse kommunene kan ulike forhold vektlegges. Mange større kommuner vektlegger ensidig fordeling etter folketall. Verdal kommune vil gjennom kontakt med namdalskommunene og andre interesserte kommuner med kraftutbygging i fylket bidra til å utvikle et fordelingsalternativ som ivaretar flere hensyn enn bare innbyggertall. Med basis i to slike konkrete alternative fordelingsforslag vil endelig beslutning kunne tas av fylkestinget.

3. For begge overnevnte fordelingsforslag utredes NTE som interkommunalt selskap som selskapsform som alternativ til å fortsette med dagens foretaksform som aksjeselskap. Beste måte å sikre langsiktig lokalt og offentlig forankret eierskap avklares i denne sammenheng. «For å sikre en god utvikling osv» slik det står i siste del av rådmannens forslag, tas med.
»

Votering:

 • Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Alternativ votering mellom rådmannens forslag pkt. 2 og MDGs forslag pkt. 2 – rådmannens forslag ble vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra MDG.
 • Alternativ votering mellom rådmannens forslag pkt. 3 og MDGs forslag til pkt. 3 – rådmannens forslag ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra MDG.
   

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag til vedtak som ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
   
VEDTAK:  

 1. Verdal kommune støtter at eierskapet til NTE flyttes fra fylkeskommunen til kommunene i Nord-Trøndelag ved en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Verdal kommune vil som eier være opptatt av en videreutvikling av selskapet, og ønsker å være en aktiv og ansvarlig eier.
   
 2. Som 100% fylkeskommunalt eid selskap er NTE er i dag innbyggerne i Nord-Trøndelag sin eiendom. Slik bør det være også i framtiden, slik at folketallet må legges til grunn ved fordelingen av eierskapet. Dette er en objektiv og upåvirkelig fordeling, som gir hver innbygger lik betydning og er i tråd med måten kommunesektoren er innrettet på. For å sikre at eierskapet også i framtiden blir lokalt offentlig støttes forslaget om en viss innlåsing av aksjene som vilkår til overføringen.
   
 3. Verdal kommune mener eierstyring fortrinnsvis bør skje gjennom selskapets styre og ordinær generalforsamling etter prinsipper nedfelt i aksjelovgivningen, og som er svært godt innarbeidet og gjennomprøvd. For å sikre en god utvikling av selskapet vil det være av svært stor betydning at det over tid opprettholdes et kompetent og kvalifisert styre for NTE. Nøkkelen til god eierdialog og eierstyring ligger også her.
   
  Verdal kommune er usikker på nødvendigheten, og om man rent faktisk vil oppnå den ønskede effekten, med å opprette et mellomliggende eierselskap slik det er skissert i den foreslåtte eierskapsmodellen. Kommunen har derfor som utgangspunkt at fremfor å forsøke å omgå de utfordringer kommunalt eierskap kan medføre, heller bør fokusere på å sikre god prosesser hvor riktig styresammensetning, ut fra selskapets kompetansebehov, blir sikret også i årene som kommer
   

 
  

PS 004/16 Anmodning om bosetting av enslige mindreårige 2016 og 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.01.2016

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet og uttalelse fra innvandrerrådet ble utdelt i møtet.

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende tillegg under pkt. 1:
«under forutsetning av at de reelle utgiftene dette medfører inndekkes ved statlige tilskudd.»

Det ble først votert over tilleggsforslaget som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over komiteens innstilling inkludert vedtatt forslag som ble enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette inntil 14 enslige mindreårige flyktninger over 15 år i 2016, innenfor rammen av de 56 flyktninger kommunen allerede har sagt ja til å bosette under forutsetning av at de reelle utgiftene dette medfører inndekkes ved statlige tilskudd.
   
 2. Rådmannen legger fram ny sak for kommunestyret når endelig anmodning om eventuell bosetting av enslige mindreårige flyktninger i 2017 foreligger. I og med at det er knyttet stor usikkerhet til anmodningen om behov for bosetting av EM i 2017, avventes vedtak om eventuell bosetting av EM mindreårige i 2017 til endelig anmodning foreligger høsten 2016
   

 

      

PS 005/16 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.01.2016

BEHANDLING:  
Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet.
Trine Reitan fikk permisjon og forlot møtet under behandling av saken.
Til stede 7 representanter.

Rådmann orienterte om:

 • Kommunereform og innbyggerinvolvering – har i dag opprettet egen facebookside som heter Verdal kommune og kommunereformen. Det er i tillegg en egen side på hjemmesiden for kommunereformen – der et det også koblet til mulighet for å «si din mening.»
 • Lokal styringsgruppe kommunereformen innkalles til møte i nærmeste framtid.
 • Økonomi – regnskap skal gjøres opp innen 15. februar – dette er i rute.
 • Drift i jula gikk bra.
 • Innherred samkommune og Værnesregionen har hatt møte om innkjøpssamarbeid – målet vårt er å bli bedre på området.
 • Etablering av nytt Innherredsprogram – nr 3 i rekken.
 • Opprettet sikkerhetsutvalg der assisterende administrasjonssjef er leder. Utvalgets område blir IKT og lov om personopplysning og forskrift til denne. Dette er en del av avvikslukking etter tilsyn av Datatilsynet.
 • Årsrapport, årsberetning og regnskap blir nå ett dokument – i stedet for 3 rapporter.
   

Ordfører orienterte om:

 • Skifte av ledelse i samkommunen fra nyttår etter fastsatt turnus. Ordfører i Verdal er nå ordfører i samkommunen og rådmann i Levanger er administrasjonssjef i samkommunen.
 • Høringsfrist fylkesreformen er 5. februar og vi må ha en så full politisk behandling på denne saken som mulig. Neste kommunestyremøte er 25. januar og neste formannskap er 28. januar. Forslag: kan vi ha ekstraordinært formannskap siste torsdag før 25.1 altså torsdag 21. januar kl. 14.00. Formannskapet sluttet seg til dette. Saksframlegg vil komme i starten av neste uke.
   

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.3
Rådmannen fratrådte møtet.

 • Medarbeidsamtale med rådmann – innspill til samtale 
   

  
 Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 15.01.2016 09:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS