Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 02.03.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 02.03.2009
Tid           : 18:00 - 22:20
Til stede  : 34 representanter. 
                  Heidi Storstad og Kjell Woll Sigurdsen fikk permisjon og forlot 
                  møtet f.o.m. sak nr. 12/09. 
                  Rolf Tømmerås tiltrådte for Kjell Woll Sigurdsen
                  Til stede 33 representanter. 
                  Kjell Karlsson fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 18/09.
                  Til stede 32 representanter. 
                 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF - Video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 09/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 10/09 Orientering - utbygging Vuku oppvekstsenter

Saksframlegg

Protokoll
PS 11/09 Skoleutbygging Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. Flerbrukshall og renovering av svømmehall.

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 12/09 Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Volden skole og Garnes oppvekstsenter

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 13/09 Prost Brants veg 6a. Salg.

Saksframlegg

Protokoll
PS 14/09 Økonomisk tiltakspakke - Prioritering av aktuelle tiltak

Saksframlegg

Protokoll
PS 15/09

TINE Midt-Norge, Verdal. Utbyggingsavtale

Saksframlegg

Protokoll
PS 16/09 Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning - 2. gangs behandling.

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 17/09 Rehabiliteringsplan 2008-2011 Verdal kommune. Ny behandling.

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 18/09 Søknad om status som ressurskommune for universell utforming Saksframlegg Protokoll
PS 19/09 Innføring av "Åpen spørretime" i Verdal kommunestyre

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 20/09 Stortingsvalget og sametingsvalget 2009. Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret Saksframlegg Protokoll
PS 21/09 Orientering   Protokoll
PS 22/09 Elin Tuseth - søknad om permisjon fra kommunale verv Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 02.03.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Elin Tuseth DNA Medlem Nei Forfall
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal  DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Bjarne Johannes Haugan DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei Forfall
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei Forfall
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Nei Forfall
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Nei Forfall
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Lars Gunnar Marken V Medlem Nei Forfall
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Forfall
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Fortun
Brit Lisbeth Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Elin Tuseth
Anne Grete Valbekmo H Varamedlem Ja Møtte for Lasse Hegge
Håkon Hafell KRF Varamedlem Ja Møtte for Tor Petter Abelsen
Stig Arild Myhre SV Varamedlem Ja Møtte for Grete Borgen
Johannes Rosvold V Varameldem Ja Møtte for Lars Gunnar Marken

 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Konsulent  

 

Elever ved Verdalsøra ungdomsskole hadde et kulturinnslag i starten av møtet.
Se video fra innslaget her.

Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende forslag til taletid på sak nr. 11/09:
Det gis 6 minutter taletid for 1. innlegg (hovedinnlegg) fra hvert parti.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 

PS 9/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 26.01.09 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Protokoll fra møte 26. januar 2009 godkjennes.

 

 

 

 

PS 10/09 Orientering - utbygging av Vuku oppvekstsenter

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Virksomhetsleder John Olav Larsen orienterte om utbyggingen ved Vuku oppvekstsenter. 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 11/09 Skoleutbygging Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. Flerbrukshall og renovering av svømmehall.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING: 
Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende forslag til taletid:

Det gis 6 minutter taletid for 1. innlegg (hovedinnlegg) fra hvert parti.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Utdelt i møtet:

 
Representantene Bjørn Iversen (AP) og Tomas Iver Hallem (SP)
fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1:

”Kommunestyret ønsker at det i romprogrammet gis muligheter for arkitekt å lage arbeidslokaler som gjør at man får lydfeller og fysiske tilpasninger. Slik at undervisningslokalene gis mulighet for flere fysiske avdelte områder innenfor baseløsningen.”

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternative forslag til 1. setning pkt. 1:

1.  Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller, men utformes slik at skolen kan takle et overbelegg i perioder. Verdalsøra ungdomsskole utbygges for fem paralleller, men utformes slik at skolen kan takle et overbelegg i perioder.

Representanten Tomas Iver Hallem (SP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 7:

7.  De økonomiske kostnadsrammene framlegges for kommunestyret på mars/april-møte, slik at man kan få et endelig vedtak for hva rammen skal være for prosjektet.

Representanten Trude Holm (SP) fremmet følgende alternativt til tilleggsforslag til pkt. 1:

”Alle klasser skal ha sitt klasserom.”

 

Votering:

 • Ved alternativ votering mellom forslaget fra Trude Holm og forslaget fra Bjørn Iversen og Tomas Hallem, ble forslaget fra Iversen og Hallem vedtatt med 28 stemmer. 6 stemte for forslaget til Trude Holm.
 • Forslag fra Venstre til alternativt forslag til 1. setning pkt. 1 falt med 4 mot 30 stemmer.
 • Forslag til nytt pkt. 7 fra representanten Tomas I. Hallem ble vedtatt med 29 mot 5 stemmer.
 • Det ble til slutt votert samlet over formannskapets innstilling med vedtatt endringer som ble enstemmig vedtatt.

  

VEDTAK:

 1. Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller. Verdalsøra ungdomsskole utbygges for fem paralleller. Skolene utbygges med utgangspunkt i foreliggende rom- og funksjonsprogram med flerbrukshall og svømmehall. Kommunestyret ønsker at det i romprogrammet gis muligheter for arkitekt å lage arbeidslokaler som gjør at man får lydfeller og fysiske tilpasninger. Slik at undervisningslokalene gis mulighet for flere fysiske avdelte områder innenfor baseløsningen.
   
 2. Skolene utbygges etter samspillmodell i 4 faser – prekvalifisering, design- og priskonkurranse, utviklingsfase og detaljprosjektering/byggefase.
   
 3. Skolene videreføres som atskilte skoler, men i samme oppvekstområde. Virksomhetsleder tillegges ansvar for best mulig utnyttelse av felles arealer.
   
 4. Den delen av ungdomsskolen som er nybygd, skal ikke rives. Bruken av arealene vurderes på et seinere tidspunkt.
   
 5. Fornybar energi benyttes som primærenergikilde.
   
 6. Ventilasjon søkes tilrettelagt for kjøling.
   
 7.  De økonomiske kostnadsrammene framlegges for kommunestyret på mars/april-møte, slik at man kan få et endelig vedtak for hva rammen skal være for prosjektet.

 

 

 

PS 12/09 Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Volden skole og Garnes oppvekstsenter

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:

Heidi Storstad og Kjell Woll Sigurdsen fikk permisjon og forlot møtet.
Rolf Tømmerås tiltrådte for Kjell W. Sigurdsen.
Til stede 33 representanter. 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av ballbinge ved Volden skole og kunstgressbane ved Garnes oppvekstsenter.
   
 2. De totale utgiftene for anleggene er beregnet til kr. 1.559.000. Av dette finansieres kr. 471.000 over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon til finansiering av anlegget.
   
 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

  

 

PS 13/09 Prost Brants veg 6a. Salg.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunens eiendom Prost Brant veg 6 a, gnr. 18, bnr. 287 selges.
   
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

  

PS 14/09 Økonomisk tiltakspakke - Prioritering av aktuelle tiltak

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag:

Endelig prioriteringsliste forelegges driftskomiteen og formannskapet.

 

Det ble først votert over tilleggsforslaget som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over formannskapets innstilling med vedtatt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Sysselsettingseffekten i utsatte bransjer er styrende for de prosjekter som velges ut administrativt. Den listen som ble vedtatt i driftskomiteen er kun opplisting av prosjekt som kan være aktuelle. Endelig prioriteringsliste forelegges driftskomiteen og formannskapet.
Bruken av prosjektmidlene rapporteres til driftskomiteen.

Liste fra driftskomiteen:

 • Ventilasjonsanlegg Stiklestad skole
 • Utskifting av eternittak Ørmelen skole
 • Ventilasjonsanlegg Ørmelen skole
 • Rehabilitering av bruer Sæter og Green
 • Ventilasjonsanlegg Vinne skole
 • Ventilasjonsanlegg Vinne barnehage
 • Ventilasjonsanlegg Ringveien Nord
 • Malingsaktivitet i kommunale bygg, anslått kostnad 0,5 mill. kr 
 • Utskifting av vinduer Verdal Rådhus, anslått kostnad 0,8 mill. kr

  

 

PS 15/09 TINE Midt-Norge, Verdal. Utbyggingsavtale

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt

 

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- bygningsloven § 64 c vedtas utbyggingsavtale mellom TINE Midt- Norge, Verdal og Verdal kommune. Avtalen kunngjøres.

Ihht til Plan- og bygningsloven § 64 d er det ikke klageadgang på vedtaket.

 

 

 

PS 16/09 Kommunedelplasn næring, landbruk og naturforvaltning - 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt  

 

VEDTAK:
Samkommunestyrets forslag til Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning og til politiske representanter i arbeidsgruppene vedtas.

 

 

 

PS 17/09 Rehabiliteringsplan 2008-2011, Verdal kommune. Ny behandling.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt  

 
VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til hovedtrekkene i rehabiliteringsplanen for perioden 2008 -2011.
 2. I 2009 legges hovedvekten på samhandling.
 3. Tiltaksdelen bearbeides videre og behandles årlig
 4. I økonomiplanperioden er det innlagt totalt 1.25 mill. kroner.
 5. For 2009 er det satt av kr. 250.000. Disse foreslås brukt slik :
  > 65.000,- oppretting av koordinerende enhet
  > 30.000,- faste samarbeidsmøter mellom private og kommunale
      fysioterapeuter
  > 50.000,- folkehelseprosjekt/tiltak
  > 75.000,- sikre overganger bedre mellom institusjon og hjem.
     Vurderingsbehov ergo- og fysioterapitjenesten for de med
      rehabiliteringsbehov
  > 10.000,- fallforebygging
  > 20.000,- kommunal rehabiliteringskonferanse
   
 6. Evaluering av rullering skjer i samsvar med planen. 

 

 

 

PS 18/09 Søknad om status som ressurskommune for universell utforming

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Kjell Karlsson fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 32 representanter.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Verdal kommune stiller seg til disposisjon som ressurskommune etter forespørsel og opplegg fra Miljøverndepartementet.

Det forutsettes at arbeidet kan gjennomføres slik det framgår av saksframlegget og at kommunen overføres kr 225.000,- pr. år.

 

 

 

PS 19/09 Innføring av "Åpen spørretime" i Verdal kommunestyre

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 VEDTAK:

 1. Kommunestyre vedtar at det innføres åpen spørretime i Verdal kommunestyre.
 2. Retningslinjer for åpen spørretime i Verdal kommune vedtas.

 

 

 

PS 20/09 Stortingsvalget og sametingsvalget 2009. Delegering av kommunstyrets mundighet til valgstyret

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for resten av inneværende valgperiode (2007-2011).

 

 

 

PS 21/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Enhetsleder ved dokumentsenteret, Eva K. Lian, orienterte om praksis for håndtering av e-post. 

Ordfører orienterte om:

 • Møte med Kommunal- og Regionaldepartementet i slutten av februar i forbindelse med skisse til søknad på ISK 3.
 • Møte med innherredskommunene med sikte på å forsterke et samarbeid mellom innherredskommunene.
 • Verdal kommune får en del besøk fra andre kommuner, bl.a. kommer 3 kommuner fra Møre 3. mars for å se på samhandling kommune og næringsliv.
 • Styringsgruppemøte E6-jernbane Steinkjer-Trondheim på 1 time.

 
Rådmann orienterte om:

 • Foreløpige regnskapstall og overskudd for 2008.

 

 

 

PS 22/09 Elin Tuseth - søknad om permisjon fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Saksframlegg ble utdelt i møtet.

AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag til pkt. 3:

Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen i permisjonstiden: Janne S. Grande.
Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for Arbeiderpartiet i permisjonstiden: Trine S. Hallem.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra AP enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Elin Tuseth om permisjon fra kommunale verv i perioden 25.02.2009 til 30.09.2010.
 2. Brit Kverkild rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet til 30.04.2009.
 3. Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen i permisjonstiden:
  Janne Stenbakk Grande
  Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for Arbeiderpartiet i permisjonstiden:
  Trine Synnøve Hallem
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 25.06.2020 09:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS