Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 22.06.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 22.06.2009
Tid           : 18:00 - 21:40
Til stede  : 34 representanter. 
                                   

Sakliste som PDF - protokoll som PDF - Video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 45/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 46/09 Årsregnskap og årsrapport  2008 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10

Protokoll
PS 47/09 Tertialrapport - Regnskap 1. tertial 2009

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 48/09 Avtale Verdal idrettslag - Verdal kommune - dom fra klagenemnda for offentlige anskaffelser

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 49/09 Mulig mottaksetablering i Vaterholmen Leir

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 50/09 Reiselivssamarbeid på Innherred

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 51/09

Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 52/09 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 53/09 Utbyggingsavtale for Eplehagen / Lektor Musums gate 11 og 13 - 1721/19/130 og 231

Saksframlegg

Protokoll
PS 54/09 Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Innherred Boligbyggelag Saksframlegg Protokoll
PS 55/09 Toril Å. Iversen - søknad om fritak fra kommunale verv

Saksframlegg

Protokoll
PS 56/09 Orientering   Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 02.03.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei Forfall
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Nei Forfall
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei Forfall
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Nei Forfall
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Nei Forfall
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Bjarne Johannes Haugan DNA Medlem Nei Forfall
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei Forfall
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Nei Forfall
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei Forfall
Lars Gunnar Marken V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
Brit Lisbeth Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Knut Henrik Tveita
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Kristin Johanne Hildrum
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson
Jon Lennart Sellæg DNA Varamedlem Ja Møtte for Trine Synnøve Hallem
Stig Arild Myhre SV Varamedlem Ja Møtte for Anita Karlsen
Johannes Rosvold V Varamedlem Ja Møtte for Brita Kleven Thorsvik

 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Konsulent  

 

Sak nr. 49/09 ble trukket fra saklista.

Møtet startet med følgende orienteringer:

 • Fairtrade Max Havelaar Norge v/Helle Mjøs.    Se video.
 • Kvalitetskommuneprosjektet. Erfaringer og resultater v/Lars Einar Karlsen og Inger Lise Rostad. Se video.

 


 
 

PS 45/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.06.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak
Protokoll fra møte 25. mai 2009 godkjennes”.

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Protokoll fra møte 25. mai 2009 godkjennes.

 

 

 

 

PS 46/09 Årsregnskap og årsrapport 2008 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.06.2009

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

KomRev v/Tove Melgård og Terje Wist var til stede under behandlingen av denne sak.

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6 og nytt pkt. 7:

6. Verdal kommunestyre ser meget alvorlig på at omlag 36 mill. kroner av kommunens likvide midler er plassert i strid med kommunens finansstrategi, og rådmannens feilinformasjon ovenfor formannskapet i møte 20.05.09.

7. Verdal kommunestyre har merket seg at kontrollutvalgets gjennomgang avdekker at rutiner rundt kvalitetssikring og internkontroll ikke er tilfredsstillende. Kommunestyret ber om at det blir framlagt en egen sak hvor rutinene gjennomgås og endres slik at man oppnår en tilfredsstillende kvalitetssikring og internkontroll. 

Votering:

 • Formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
 • Nytt pkt. 6 fra FRP – falt med 7 mot 27 stemmer.
 • Nytt pkt. 7 fra FRP – vedtatt med 26 mot 8 stemmer 

 
VEDTAK:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 1.261.055,02.
 2. Rådmannens årsrapport for 2008 tas til orientering.
 3. Ufinansierte investeringer, totalt kr. 6.397.251,65, dekkes inn ved økt låneopptak på 2,5 millioner kroner og bruk av kapitalfond.
 4. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond.
 5. Verdal kommunes plasseringer i obligasjoner avsluttes. Obligasjonene innløses så snart rådmannen finner det økonomisk forsvarlig.
 6. Verdal kommunestyre har merket seg at kontrollutvalgets gjennomgang avdekker at rutiner rundt kvalitetssikring og internkontroll ikke er tilfredsstillende. Kommunestyret ber om at det blir framlagt en egen sak hvor rutinene gjennomgås og endres slik at man oppnår en tilfredsstillende kvalitetssikring og internkontroll

 

 

 

PS 47/09 Tertialrapport - Regnskap 1. tertial 2009

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.06.2009

BEHANDLING: 
Nytt saksframlegg og formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2009 til etterretning.
 

2. Det foretas følgende budsjettendringer innenfor finansområdet for 2009:

 
 11851 - 1800 - 1800 Personforsikringer    1.800.000 kr   +   600.000 kr     2.400.000 kr

 15100 - 1800 - 8701 Avdragsutgifter       16.200.000 kr  + 2.800.000 kr   19.000.000 kr

 15500 - 1410 - 3450 Fondsavsetn. vann                  0 kr  +    500.000 kr        500.000 kr   

 15500 - 1410 - 3530 Fondsavsetn. kloakk              0 kr  + 2.761.055 kr     2.761.055 kr

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17280 - 1800 - 2221 Momsrefusjon inv.   10.000.000 kr  + 4.000.000 kr    14.000.000 kr 

 18000 - 1800 - 8400 Rammetilskudd      219.500.000 kr  +   800.000 kr  220.300.000 kr

 18750 - 1800 - 8001 Eiendomsskatt         11.500.000 kr  +   600.000 kr    12.100.000 kr

 19300 - 1800 - 8800 Bruk av overskudd                  0 kr  + 1.261.055 kr     1.261.055 kr      

 
3. Når det gjelder driftsbudsjettet, så ser kommunestyret alvorlig på regnskapssituasjonen pr. 30.04.09 for flere av virksomhetsområdene innen helse- omsorg og velferd og innen oppvekst. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som bringer driftsregnskapene for den enkelte virksomhet i balanse med vedtatte budsjettrammer.
 

4. Kommunestyret vil presisere at opprinnelig budsjett for 2009 er gjeldende for virksomhetsområdene.
 

5. Formannskapet ber om å få framlagt månedlige rapporter fra økonomienheten.
 

6. Verdal kommunestyre ber rådmannen utvide tertialrapporten til å vise totalt antall stillinger i Verdal kommune som viser sammenheng mellom budsjett og faktiske antall stillinger.

 

 

 

PS 48/09 Avtale Verdal idrettslag - Verdal kommune - dom fra klagenemnda for offentlige anskaffelser

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.06.2009

BEHANDLING:
Følgende ble utdelt i møtet:

 1. Formannskapets innstilling.
 2. Brev fra Bjørnar Aksnes.
 3. Brev datert 16.06.09 fra styreleder i Verdal Idrettslag, Nils Petter Strand.

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:

”4. Verdal kommunestyre ber om at det nedsettes et ad-hoc utvalg bestående av politikere og idrettslagene i kommunen. Utvalget får til oppgave å legge fram forslag til nytt reglement for tildeling av tilskudd. Tilskuddskriteriene må baseres på objektive kriterier.”

Bjørn Aarstad (AP) fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2 og nytt pkt. 5:

”2. Avtalen med Verdal Idrettslag går ut 2010.

5. KomRev får i oppdrag å kontrollere at kommunestyrets vedtak om leiesatser blir fulgt, samt å revidere driftsregnskapet fra og med 2009.”

Det ble votert punktvis og alternativt med følgende resultat:

 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 2. Formannskapets innstilling pkt. 2 alternativt mot forslag fra Bjørn Aarstad (AP) – formannskapets innstiling vedtatt med 23 stemmer. 11 stemte for forslaget fra Bjørn Aarstad.
 3. Formannskapets innstilling pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 4. Forslag til nytt pkt. 4 fra FRP – falt med 10 mot 24 stemmer 
 5. Forslag til nytt pkt. 5 fra Bjørn Aarstad (AP) – falt med 10 mot 24 stemmer.

Til slutt samlet votering over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar avgjørelsen i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, sak 2008/221, til etterretning.
 2. Avtalen med Verdal Idrettslag går ut avtaleperioden.
 3. Kommunestyret ber om å få framlagt sak om ny organisering av driften av Sentralidrettsanlegget i løpet av 2010. Regelverket om offentlige anskaffelser legges til grunn.

 

  

PS 49/09 Mulig mottaksetablering i Vaterholmen Leir

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.06.2009

BEHANDLING:
Rådmannen trakk saken. 

 

  

PS 50/09 Reiselivssamarbeid på Innherred

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.06.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret er ikke tilfreds med det kommunene Levanger og Verdal får ut av reiselivssamarbeidet på Innherred.
 2. Kommunene fortsetter likevel inntil videre destinasjonssamarbeidet på Innherred og forlenger avtalen for året 2010.
 3. Rådmann vurderer ulike alternativer for kommunenes reiselivssatsing og legger fram sak om dette innen utgangen av 2009.

 

 

  

 

PS 51/09 Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.06.2009

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utlagt i møtet.  

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til plan for kompetanseutvikling i Levanger og Verdal kommuner 2009-2012. Målgruppe: Personalet i grunnskolen.

 

 

 

PS 52/09 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.06.2009

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Verdal kommunestyre vedtar at plan- og utviklingskomiteen opprettholdes.

2. Verdal kommunestyre vedtar å opprettholde ordningen med en fast kommunalt ansatt med møte-, tale- og forslagsrett i plan- og utviklingskomiteen for å ivareta barn og unges interesser i plansaker.

3. Verdal kommunestyre vedtar å delegere følgende til plan- og utviklingskomiteen i enkeltsaker og saker som berører bare Verdal kommune:

 • Kommunens myndighet til å bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10, 12-11.
 • Kommunens myndighet til å fremme innsigelse etter § 5-4.
 • Kommunestyrets myndighet til å sende på høring og fastsette planprogram etter §§ 11-13, 12-9. Når det gjelder § 11-13 og delegering av myndigheten til å fastsette planprogram for kommuneplan, begrenses delegeringen til mindre omfattende revisjoner av kommuneplanen.
 • Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel etter § 11-17.
 • Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner etter § 12-12.
 • Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger etter § 12-14.
 • Kommunens myndighet til å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter § 13-1.
 • Kommunens myndighet etter kap. 15 om innløsning og erstatning.
 • Kommunens myndighet til å avgjøre søknader om dispensasjon etter kap. 19.

4. Verdal kommunestyre vedtar med utgangspunkt i at samkommunestyret i henhold til egen forskrift er fast planutvalg i øvrige plan, areal og byggesaker å delegere tilsvarende myndighet som i punkt 3 i øvrige plan, areal og byggesaker til samkommunestyret.

5. Verdal kommunestyret vedtar å delegere følgende til administrasjonssjefen i Innherred samkommune:

 • Plan- og utviklingskomiteens/Samkommunestyrets avgjørelsesmyndighet i alle kurante søknader om dispensasjon etter kap. 19 så langt dette ikke er i strid med lov og forskrift.
 • Kommunestyrets myndighet til å vedta små endringer i reguleringsplan etter § 12-14.
 • Administrasjonssjefen kan i særskilte tilfeller bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10 og 12-11.

6. Vedtakene gjelder fra 1. juli når den nye loven trer i kraft.

 

 

 

PS 53/09 Utbyggingsavtale for Eplehagen / Lektor Musums gate 11 og 13 - 1721/19/130 og 231

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.06.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt  

 
VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- bygningsloven § 64 c vedtas foreliggende utbyggingsavtale mellom Eplehagen Levanger AS og Verdal kommune.

 

 

 

PS 54/09 Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Innherred Boligbyggelag

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.06.2009

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
”Verdal kommune takker for henvendelsen fra Innherred Boligbyggelag, men vil ut i fra en helhetsvurdering ikke finne det formålstjenlig å oppnevne medlem og varamedlem til styret for Innherred Boligbyggelag. Verdal kommune er opptatt av et godt samarbeid med Innherred Boligbyggelag det ivaretas fra kommunen sin side ved ordfører og rådmann.”

Det ble først votert over forslaget fra SP som falt med 14 mot 20 stemmer.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling der forslag på medlem og varamedlem ble enstemmig valgt.

 
VEDTAK:
Knut Snorre Sandnes reoppnevnes som medlem i styret for Innherred Boligbyggelag for resten av kommunevalgperioden.
Trine S. Hallem reoppnevnes som varamedlem i styret for Innherred Boligbyggelag for resten av kommunevalgperioden.

 

 

 

PS 55/09 Toril Å. Iversen - søknad om fritak fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.06.2009

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Toril Å. Iversen om fritak som 7. varamedlem i kommunestyret og 2. varamedlem i driftskomiteen for resten av valgperioden.
 2. Varamedlem nr. 3, 4, 5 og 6 i driftskomiteen rykker opp som varamedlem nr. 2, 3, 4 og 5.

 

 

 

PS 56/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.06.2009

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 • Generalforsamling i Innherred Vekst. Det vil bli fremmet forslag på å avvikle dette selskapet fra årsskiftet.

 
Rådmann orienterte om:

 • Mulig asylmottak i Vaterholmen. Videre saksbehandling og framdrift.
 • Økonomisk tiltakspakke fra regjeringen. Framdrift av prosjekt og prioriteringsliste. Kan endelig prioriteringsliste framlegges etter sommerferien? Kommunestyret enig i dette.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 25.06.2020 09:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS