Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.04.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 26.04.2010
Tid           : 18:00 - 20:45 
Til stede  : 33 representanter. Anita Karlsen møtte f.o.m. sak 34/10. Til stede 34 representanter. Brit Kverkild møtte f.o.m. sak 35/10. Til stede 35 representanter. Kjetil Bakkan fikk permisjon og forlot møtet f.o.m sak 36/10. Til stede 34 representanter. Jon Sellæg fratrådte som inhabil i sak 37/10. Til stede 33 representanter.  

Varslet orientering av pasient- og brukerombud utgikk. 

Sakliste som PDF   -  protokoll som PDF    - Video
Sakliste som Word  - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 033/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll Se video
PS 034/10 Seniortiltak Verdal kommune - avvikling av dagens ordning

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll Se video
PS 035/10 Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 036/10 Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 037/10 1721/18/32 Reguleringsplan Brygga 15

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

Protokoll Se video
PS 038/10 Vilkår for tildeling av skjenkebevilling/utvidelse av skjenkeareal ved offentlig dans e.l.

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll Se video
PS 039/10 Kjell H. Karlsson - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden

Saksframlegg

Protokoll Se video
PS 040/10 Orientering

 

 

Protokoll Se video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 26.04.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem

Ja

 
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Jon Olav Skrove SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Varamedlem Ja Møtte for Lasse Hegge
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for Kjell Hilmar Karlsson
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson
Olav Dahl Karmhus SP Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjørn Aarstad
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
Jon Lennart Sellæg DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjetil Aarstad
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Inger Storstad Konsulent  

  
 
 
 
 
PS 033/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2010

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 22. mars 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 22. mars 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 034/10 Seniortiltak Verdal kommune - avvikling av dagens ordning     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2010

BEHANDLING:
Anita Karlsen møtte. Til stede 34 representanter.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende endringsforslag:
”Følgende slettes i pkt. 2 i administrasjonsutvalgets innstilling:
…og der tiltakene ikke gis som en rettighet, men en mulighet basert på arbeidsgivers vurderinger i hvert enkelt tilfelle”.

Det ble først votert over pkt. i administrasjonsutvalgets innstilling pkt. 1 som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert alternativt mellom forslaget fra Venstre til pkt. 2 og administrasjonsutvalgets innstilling pkt. 2, der administrasjonsutvalgets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 28 stemmer. 6 stemmer ble avgitt for forslaget fra Venstre.
Det ble til slutt votert samlet over administrasjonsutvalgets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  

 1. Nåværende seniorpolitiske tiltak for Verdal kommune avvikles f.o.m. 26.04.10. Avtaler om seniorpolitiske tiltak som allerede er inngått, avsluttes i tråd med gjeldende bestemmelser, dvs. utløper ved fødselsdato.
 2. Det nedsettes en partssammensatt gruppe som evaluerer tiltakene og utarbeider nye tiltak med en vesentlig lavere kostnadsramme, og der tiltakene ikke gis som en rettighet, men en mulighet basert på arbeidsgivers vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Frist for dette arbeidet settes til den 01.08.10.

    
  
 
 
PS 035/10 Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2010

BEHANDLING: 
Brit Kverkild møtte. Til stede 35 representanter.

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag til vedtak:
”Rådmannens innstilling vedtas med følgende endring:
- Videreføring av MOT som tidligere.
- Sprekavtale/velferdsordninger opprettholdes som tidligere.”

Det ble først votert over forslaget fra SV som falt med 5 mot 30 stemmer.
Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til justeringer av budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013. 
 
 
   
 
 
PS 036/10 Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2010

BEHANDLING: 
Kjetil Bakkan fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

 

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende 3 tilleggsforslag:

0. Det er et helt klart behov for å foreta strukturelle endringer og en ny oppgavedeling for å møte de langsiktige utfordringene som vi vet vil komme.
Vi er også enige i at vi må ha et helhetlig pasient- og tjenestefokus og at utfordringene må løses med ufravikelige krav til både kvalitet og innbyggertrygghet. I dette ligger at både geografi og avstander må tillegges vesentlig vekt i den videre tjenesteutformingen.

 

Fra HMN RHF er det ofte hevdet at ”vi må sentralisere det vi må og desentralisere det vi kan.”
Vi kan ikke se at dette er blitt synliggjort og konkretisert gjennom Plan 2020. Dette bidrar til å skape en betydelig usikkerhet om hva som skjer i det videre arbeidet med denne planen og konsekvensene med tanke på samhandlingen omkring Samhandlingsreformen når den kommer.

 

Verdal kommune vil også understreke helseforetakets rolle som regional utviklingsaktør.

 

Vi vil også understreke betydningen av samarbeidet mellom private, ideelle og andre offentlige institusjoner. Spesielt innenfor rehabilitering og rusomsorg må det legges til rette for forutsigbare og gode ordninger.

 

Nytt avsnitt under punkt 3 b:
Geografi og befolkningsstrukturen i fylket må tillegges stor vekt i dette arbeidet. Det må  derfor opprettholdes fullverdige fødeavdelinger ved så vel Sykehuset Levanger som  Sykehuset Namsos. Dette innebærer også kirurgisk akuttberedskap ved begge sykehus.

 

Nytt avsnitt under punkt 3 d:
Forslaget om endringer i vaktberedskapen ved barneavdelingen ved Sykehuset Levanger  innebærer en uakseptabel svekkelse av tjenestetilbudet til barn og fødende, og må  erstattes av en plan basert på dagens oppgaver og vaktberedskap ved avdelingen.

 

Det ble først votert punktvis over tilleggsforslag fra SP med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag til vedtak med vedtatte tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Verdal kommune har følgende uttalelse til ” Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge”, besvart i forhold til de 5 spørsmål som styret i Helse Midt-Norge RHF ber om tilbakemelding på:

 

0. 

Det er et helt klart behov for å foreta strukturelle endringer og en ny oppgavedeling for å møte de langsiktige utfordringene som vi vet vil komme.
Vi er også enige i at vi må ha et helhetlig pasient- og tjenestefokus og at utfordringene må løses med ufravikelige krav til både kvalitet og innbyggertrygghet. I dette ligger at både geografi og avstander må tillegges vesentlig vekt i den videre tjenesteutformingen.

 

Fra HMN RHF er det ofte hevdet at ”vi må sentralisere det vi må og desentralisere det vi kan.”
Vi kan ikke se at dette er blitt synliggjort og konkretisert gjennom Plan 2020. Dette bidrar til å skape en betydelig usikkerhet om hva som skjer i det videre arbeidet med denne planen og konsekvensene med tanke på samhandlingen omkring Samhandlingsreformen når den kommer.

 

Verdal kommune vil også understreke helseforetakets rolle som regional utviklingsaktør.

 

Vi vil også understreke betydningen av samarbeidet mellom private, ideelle og andre offentlige institusjoner. Spesielt innenfor rehabilitering og rusomsorg må det legges til rette for forutsigbare og gode ordninger.

 

1. 

Verdal kommune mener at de fire hovedutfordringene er riktige. Følgende utfordringer er i tillegg viktige for det framtidige tjenestetilbudet:

 • a) Å opprettholde trygghet og tillit hos befolkningen som får lengre avstand til evt. færre fødeavdelinger og evt. færre barneavdelinger med 7 dagers døgnberedskap.
 • b) Konkurransen om arbeidskraft mellom kommunene og helseforetakene.
 • c) Arbeidsdeling og finansiering ved effektuering av Samhandlingsreformen.

 

2. 

Verdal kommune sier seg enig i de fem strategiske målene. Kommunen har synspunkter på følgende:

 

 • a)   Flytting av ressurser fra akuttberedskap til økt kapasitet på planlagt virksomhet: 
  Det synes nødvendig å flytte ressurser over mot aktiv behandling på bekostning av passiv beredskap. Verdal kommunen tar derimot et klart forbehold på dette punktet når det gjelder forslaget om færre fødeavdelinger, og færre barneavdelinger med 7 dagers beredskap. Færre fødeavdelinger vil ha som konsekvens betydelig økt geografisk avstand for mange fødende, og dermed redusert trygghet og tillit til fødetilbudet. Det samme gjelder tilbudet til syke barn og deres pårørende i forhold til styrets forslag om kun 2 barneavdelinger med 7 dagers beredskap i regionen.
 • b) Organisering som underbygger trygge pasientforløp:
  Dette målet vil måtte medføre flere fødeavdelinger enn det styret foreslår, der avstandene er store, for eksempel i Nord Trøndelag. 2 barneavdelinger med 7 dagers beredskap i hele regionen synes å være for lavt i forhold til geografiske reiseavstander og belastningen dette vil få for både barn og pårørende. Verdal kommune mener det er behov for en barneavdeling med 7 dagers beredskap i hvert fylkeshelseområde.
 • c) Rett kompetanse på rett sted til rett tid:  Dette er viktig i forhold til behovet for kvalitet og trygghet.  
 • d) Bistand fra spesialisthelsetjenesten til kommunene slik at man kan lykkes med forebyggende arbeide.
  Et gjensidig forpliktende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i forhold til forebyggende arbeid er avgjørende for å lykkes.

 

3. 

Verdal kommune har følgende synspunkter til de prinsippene for oppgavedeling som styret har sendt på høring:

 

 • a) Det er behov for å foreta strukturelle endringer og en ny oppgavedeling innenfor spesialisthelsetjenesten i Midt Norge.
   
  Utfordringen som følge av forslag til ny oppgavefordelingen ligger bl.a. i nærheten til akuttfunksjoner, og da spesielt nærheten til gode og trygge fødetilbud i Nord-Trøndelag med en komplisert og utfordrende geografi. Begge fødeavdelingene ved sykehusene i Nord Trøndelag må bestå som et fullverdig og godt fødetilbud for befolkningen i Nord-Trøndelag.
  Befolkningen forventer og forutsetter at slike tilbud er i en rimelig avstand til eget bosted.  Ved endring av tilbudet, kan dette gi store bosettingsmessige konsekvenser.
  Kommunen forventer derfor at Helse Midt-Norge RHF vedtar å opprettholde begge fødeavdelingene, og finansierer tilbudet som del av den planlagte oppgavedelingen, og ikke lar spørsmålet om å opprettholde tilbudet bli en sak for Helse Nord-Trøndelag HF.
 • b)  Kommunen forventer at forslaget fra styret om kun 2 barneavdelinger i regionen med 7 dagers beredskap vurderes på nytt. Både kapasitetsmessige forhold, behovet for økt transport, og hensynet til barna og deres pårørende må vektlegges sterkere i forhold til forslaget til endring av strukturen på antallet barneavdelinger. Verdal kommune mener det er behov et slikt tilbud i hvert fylkeshelseområde.
   
  Geografi og befolkningsstrukturen i fylket må tillegges stor vekt i dette arbeidet. Det må  derfor opprettholdes fullverdige fødeavdelinger ved så vel Sykehuset Levanger som  Sykehuset Namsos. Dette innebærer også kirurgisk akuttberedskap ved begge sykehus.
 • c)   Det ligger i forslaget til ny oppgavedeling en betydelig utfordring knyttet til å takle behovet for økt kapasitet for de fagområdene som får ansvaret for 7 dagers beredskap.  
  Konsekvensene med tanke på behovet for økt kapasitet synes ikke å være tilstrekkelig avklart i forkant. Det vil også bli behov for å flytte flere pasienter mellom sykehusene i større utstrekning enn i dag som følge av prinsippet om 5-dagers tilbud på de lokalsykehusene som ikke får akuttstatus.
 • d)   Forslagene til endringer i struktur og oppgavedeling kan få konsekvenser i forhold til framtidig tilgang til, og utvikling av lokal/regional spesialistkompetanse på de fagområdene som ikke får status som akuttfunksjoner, men som er tiltenkt å drive med planlagt aktivitet. Dette både i forhold til rekruttering til utdanningsløp for spesialister og senere rekruttering av ferdige spesialister for å sikre faglig stabilitet i tilbudene. En slik utvikling vil kunne føre til en ytterligere sentralisering av spesialisthelsetjenesten.
   
  Forslaget om endringer i vaktberedskapen ved barneavdelingen ved Sykehuset Levanger  innebærer en uakseptabel svekkelse av tjenestetilbudet til barn og fødende, og må  erstattes  av en plan basert på dagens oppgaver og vaktberedskap ved avdelingen.
 • e)  Det er viktig at styret i Helse Midt Norge RHF har med i sine vurderinger hva som også skjer utenfor helseregion Midt Norge, der pasienter og innbyggere velger vår region som følge av endringer i egen region, for eksempel endringer i fødetilbud for Søndre Nordland. Dette er av stor betydning for Helse Nord-Trøndelag, og spesielt Sykehuset Namsos. Strategidokumentet har ikke gode nok beskrivelser av de konsekvenser endringene vil kunne bety for kommunene.
 • f) Tidspunktet for å behandle ny strategi for Helse Midt Norge synes ikke å være optimalt tilpasset de sentrale politiske vedtak som er forventet som del av St. meld. nr. 47 ”Samhandlingsreformen”, hvor en vesentlig del handler om flytting av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Strategi 2020 har fokus på et tettere og et mer utvidet samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Skal kommunen settes i stand til å håndtere nye oppgaver som vil kreve ny og endret kompetanse, forutsettes det en sterkere sentral avklaring av både lovgrunnlag, finansiering og ny organisering av den tradisjonelle oppgavedelingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
  For kommunene er det viktig at denne oppgavedelingen er vedtatt av sentrale myndigheter før den blir iverksatt, da en ny oppgavedeling vil ha store konsekvenser for kommunene som tjenesteyter både kapasitetsmessig og økonomisk.

 

4. 
Samarbeidet med helseforetakene og kommunene må styrkes betydelig. Samhandlingsreformen er på høringstidspunktet innholdsmessig mye uavklart, selv om retningen er tydelig. Det er derfor en vanskelig oppgave å foreslå konkret oppgavedeling/tjenesteorganisering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene uten å kjenne til økonomien som en forutsetning for det kommunale handlingsrommet.

 

5. 
Det er viktig å klargjøre flere av de begrepene som i dag brukes i dialogen om forskjellige løsninger innenfor helseområdet, og som også berøres i strategidokumentet. Her vises til eksempler under sak ”vurdering” ovenfor.

 

Styrets forslag til inndeling av sykehusene som ”akuttsykehus og ”lokalsykehus” med bakgrunn i hvem som har 7 dagers døgnberedskap for kirurgien kan oppfattes av mange som en inndeling i ”A” og ”B” sykehus. Begrepene er ikke dekkende eller hensiktsmessige for hva det enkelte sykehus har/får av oppgaver/ansvar. Styret bør diskutere bruk av andre benevnelser.   

 

6. 
Formannskapet får fullmakt til å endre på uttalelsen hvis behandlingen av St.melding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen som behandles 27. april 2010 tilsier det.
 
 
 
 
 
PS 037/10 1721/18/32 Reguleringsplan Brygga 15     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2010

BEHANDLING: 
Jon Sellæg er far til part i saken og erklærte seg som inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 b.  Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette. Til stede 33 representanter.

Brev fra Kjellrun og Stig Arild Myhre ble utdelt i møtet.

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende utsettelsesforslag:

 1. Verdal kommunestyre utsetter behandling av planløsning reguleringsplan Brygga 15 i påvente av nærmere utredning og dokumentasjon av hvilken påvirkning ny foreslått bebyggelse har på Veita som bevaringsverdig område.

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 2 mot 31 stemmer.

Knut Tveita, AP, fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Tiltakshaver bes framlegge forslag om planløsning som viser møneretning tilsvarende nabobebyggelsen i sør med to boenheter mindre.
 2. I henhold til vedtatt klima- og energiplan for Verdal kommune anmodes det om at det legges opp til vannbåren varme.
 3. Adkomstvegen Brygga forutsettes asfaltert i forbindelse med gjennomføring av planen.

Det ble votert alternativt mellom plan- og utviklingskomiteens innstilling og forslaget fra Knut Tveita, der plan og utviklingskomiteens innstilling ble vedtatt med 23 stemmer. 10 stemmer ble avgitt for forslaget fra Knut Tveita. 
 
 
VEDTAK: 
Reguleringsplan for Brygga 15, datert 24.11.09, sist rev. 24.03.10, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

I henhold til vedtatt klima- og energiplan for Verdal kommune anmodes det om at det legges opp til vannbåren varme.

Adkomstvegen Brygga forutsettes asfaltert i forbindelse med gjennomføring av planen.
 
 
 
 
 
PS 038/10 Vilkår for tildeling av skjenkebevilling/utvidelse av skjenkeareal ved offentlig dans e.l.     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2010

BEHANDLING: 
Brev datert 26.04.10 fra Lensmannen i Verdal og e-post datert 26.04.10 fra Verdal IL ble utdelt i møtet.

H v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
”2. Vedtak trer i kraft fra årsskiftet 2010/2011.”

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra Høyre til nytt pkt. 2 som ble vedtatt med 23 mot 10 stemmer.

Det ble til slutt votert samlet over formannskapets innstilling med vedtatt forslag som ble enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 

 1. Det innføres følgende vilkår for tildeling av skjenkebevilling/utvidelse av skjenkeareal ved offentlig dans eller lignende for inneværende bevillingsperiode:
   
  ”Aldersgrense for å komme inn på offentlig dans eller lignende med skjenkebevilling skal være minimum 16 år.”
 2. Vedtak trer i kraft fra årsskiftet 2010/2011.

 
  
 
 
PS 039/10 Kjell H. Karlsson - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2010

BEHANDLING: 
FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag på nye representanter:
 
3. Nytt medlem i driftskomiteen for FRP/H/KRF for resten av valgperioden: Signar Musum
 
4. Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for FRP/H/KRF for resten av valgperioden: John Hermann
 
5. Personlig varamedlem i klageorgan for resten av valgperioden: John Hermann.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra FRP pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra FRP pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra FRP pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

     
VEDTAK/INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kjell Hilmar Karlsson om fritak fra kommunale verv for resten av inneværende valgperiode.
 2. Robert Eriksson rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av inneværende valgperiode.
 3. Nytt medlem i driftskomiteen for FRP/H/KRF for resten av valgperioden: Signar Musum.
 4. Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for FRP/H/KRF for resten av valgperioden: John Hermann.
 5. Personlig varamedlem i klageorgan for resten av valgperioden: John Hermann.

 
  
 
 
PS 040/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2010

BEHANDLING:
Ingen orienteringer.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.12.2020 13:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS