Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 21.06.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 21.06.2010
Tid           : 18:00 - 20:30
Til stede  :  31 representanter. Knut Fortun møtte under behandling av sak 51/10. Til stede: 32 representanter.

Utdelt i møtet:

 1. Tariffinformasjon fra KS – forhandlingsløsning.
 2. KS mener nr. 4.

Sakliste som PDF   -  protokoll som PDF    - Video
Sakliste som Word  - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 050/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll Se video
PS 051/10 Økonomirapportering 1. tertial 2010 Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 052/10 Privatisering av legesenterene i Verdal kommune

Saksframlegg

Protokoll Se video
PS 053/10 Klima- og energiplan for Verdal kommune Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9

Protokoll Se video
PS 054/10 Verdal Boligselskap AS - innløsning av eiendommen Solstad, gnr. 29 bnr. 10 Saksframlegg Protokoll Se video
PS 055/10 Reglement for kommunalt klageorgan i Verdal kommune Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 056/10 Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

Protokoll Se video
PS 057/10 1721/37/232 - Reguleringsplan Måkevegen 2 Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll Se video
PS 058/10 Reguleringsplan Leklemåsen boligfelt Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll Se video
PS 059/10 Orientering   Protokoll

Se
video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 21.06.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Nei  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Jon Olav Skrove SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Nei  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Håkon Hafell KRF Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Maj Brit Slapgaard Larsen V Varamedlem Ja Møtte for Johannes Rosvold
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjørn Aarstad
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Kristin Johanne Hildrum
Anne Grete Valbekmo H Varamedlem Ja Møtte for Lasse Hegge
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varameldem Ja Møtte for Sverre SUndfær

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
 
PS 050/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 21.06.2010 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 26. mai 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 26. mai 2010 godkjennes.
  
 
 
 
 
PS 051/10 Økonomirapportering 1. tertial 2010     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 21.06.2010 - Se video

BEHANDLING:
Knut Fortun møtte under behandling av denne saken.
Til stede: 32 representanter.

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – Vedtatt med 30 mot 2 stemmer.
Til slutt samlet votering over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret tar økonomirapport for 1. tertial 2010 til etterretning.
 2. Kommunestyret gjør følgende budsjettjusteringer:
BudsjettpostOpprinnelig budsjettEndringRevidert budsjett
15000.1800.8700 Renteugifter 25.900.000 -600.000 25.300.000
15100.1800.8701 Avdragsutgifter 21.000.000 +600.000 21.600.000
95200.1800.2830 Utlån av Startlån 10.000.000 +5.000.000 15.000.000
99101.1800.8703 Bruk av Startlån 10.000.000 +5.000.000 15.000.000
92300.1410.2221.5156 Utbygging Verdalsøra skoler 60.000.000 +60.000.000 120.000.000
99100.1410.8703.5156 Bruk av lån 60.000.000 +60.000.000 120.000.000

 3.  Kommunestyret forutsetter at budsjettrammene overholdes ved årets slutt. 
  
 
 
 
 
PS 052/10 Privatisering av legesenterene i Verdal kommune    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 21.06.2010 - Se video
 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Rådmann orienterte om at han er delvis inhabil i saken. Dette gjelder Stekke legesenter.

Rådmann orienterte om problemstillingene i saken og fratrådte deretter.

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende tilleggsforslag:
Legesentrene i Verdal kommune privatiseres senest innen 01.05.2011, noe som betyr at alle avtaler i forbindelse med privatiseringsprosess skal være ferdig forhandlet senest 01.10.2010.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:
Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Nytt forslag fra  Høyre – enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over formannskapets innstilling og vedtatt forslag – som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 

 1. Formannskapet får fullmakt til å foreta evt. salg av Stekke legesenter.
 2. Formannskapet bestiller en ny sak vedrørende legesentrene i Verdal kommune.
 3. Legesentrene i Verdal kommune privatiseres senest innen 01.05.2011, noe som betyr at alle avtaler i forbindelse med privatiseringsprosess skal være ferdig forhandlet senest 01.10.2010.

     
 
 
  
PS 053/10 Klima- og energiplan for Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 21.06.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

 

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende endringsforslag:

 

1. Klima- og energiplanen vedtas med følgende endringer:

1 a) Tillegg i punkt 8.3 under avsnittet ”Innen 2020 skal”
 Samlede utslipp av co2 reduseres med minimum 20 %
 
1 b) Følgende tillegg i punkt 8.3 under avsnittet ”Innen 2020 skal:”
 Samlede prosessutslipp reduseres med minimum 20 %.
 
1 c) Endring i punkt 8.4:
 Følgende strategi strykes: Klima- og energiplan er temaplan under kommunedelplan for  infrastruktur, anlegg og miljø. Strategi 1 vedas: Klima- og energiplanen opprettholdes  som en kommunedelplan.

 

Og slike tilleggsforslag:

3. Ved første gangs rullering av planen vurderes risiko knyttet til konsekvenser av kommende  klimaendringer, og avbøtende- og forberedende tiltak integreres i planens tiltaksdel.

4. Ved årlig evaluering utarbeides en detaljert og konkret tiltaksdel med tidsfrister og  ansvarsfordeling.

5. Mål som eventuelt ikke er nådd fører til supplerende konkrede tiltak i neste periode. Ved  første gangs evaluering skal må fra ”Energi- og klimaplanen for perioden 2008-2011 ”  legges til grunn.

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Følgende tas ut av planen: ”Innen 2020 skal vårt klimaregnskap vise at industrivirksomhetene i  Verdal bidrar til en årlig reduksjon av de globale klimagassutslippene på minst 1 mill tonn CO2-ekv.”

 

Ved revidering:

2.  Ved revidering av planen må planen være i samsvar med planretningslinjene, jfr uttalelse fra fylkesmannen.

 

3. I den reviderte planen må det framkomme hvordan kommunen tenker seg en reduksjon av utslipp av CO2 på 20 %, fram til 2020.

 

4. Tiltaksdelen må gjøres mer konkret og detaljert samt at det i handlingsplanen må tydeliggjøres bedre hvem som har ansvaret for oppfølging av de ulike tiltakene.

 

5. I planen må det lages mål vedr. reduksjoner av utslipp fra NorFraKalk og mål om endring av bruk av spillolje i bedriften.

 

6. I saksframstillingen må det konkretiseres hva som er oppnådd i perioden etter at plan fra 2008 ble vedtatt.

 

SP v/Trude Holm fremmet følgende tilleggsforslag:
”Ren og rimelig vannkraft er et av våre viktigste fortrinn i energiproduksjon her til lands. Også Verdal har vannkraftsressurser som kan utnyttes bedre, noe som vil medvirke til mer energi og verdiskapning. Kommunestyret ber administrasjonen sette opp en oversikt over mulige strekninger for bedre utnytting av vannkraftsressursene i Verdal. Denne oversikten bes sendes fylkesnivået for utredning. ”

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:
SV sine forslag:
1a – Falt med 5 mot 27 stemmer.
1b – Falt med 5 mot 27 stemmer.
1c – Falt med 6 mot 26 stemmer.
Forslag til nytt pkt. 3 – Falt med 5 mot 27 stemmer.
Forslag til nytt pkt. 4 – Falt med 5 mot 27 stemmer.
Forslag til nytt pkt. 5 – Falt med 5 mot 27 stemmer.

 

Venstre sine forslag:
Pkt. 1 – Falt med 5 mot 27 stemmer.
Pkt. 2 – Vedtatt med 20 mot 12 stemmer.
Pkt. 3 – Falt med 5 mot 27 stemmer.
Pkt. 4 – Falt med 15 mot 17 stemmer.
Pkt. 5 – Falt med 5 mot 27 stemmer.
Pkt. 6 – Falt med 14 mot 18 stemmer.

 

SPs tilleggsforslag: Vedtatt med 28 mot 4 stemmer.


Det ble til slutt votert over formannskapets innstilling med vedtatte tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Klima- og energiplan for Verdal kommune 2010-2020 vedtas.
 2. PUK evaluerer klima- og energiplanen en gang pr. år.
 3. Ved revidering av planen må planen være i samsvar med planretningslinjene, jfr uttalelse fra fylkesmannen.
 4. Ren og rimelig vannkraft er et av våre viktigste fortrinn i energiproduksjon her til lands. Også Verdal har vannkraftsressurser som kan utnyttes bedre, noe som vil medvirke til mer energi og verdiskapning. Kommunestyret ber administrasjonen sette opp en oversikt over mulige strekninger for bedre utnytting av vannkraftsressursene i Verdal. Denne oversikten bes sendes fylkesnivået for utredning.

 
 
  
 
 PS 054/10 Verdal Boligselskap AS - innløsning av eiendommen Solstad, gnr. 29 bnr. 10     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 21.06.2010 - Se video

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Verdal kommune overtar ansvar og kostnader knyttet til innløsning av eiendommen Solstad gnr. 29 bnr. 10 fra Verdal Boligselskap AS.
 2. Utgiften kr 1 334727 dekkes av kapitalfondet.
 3. Verdal kommune som eier av Verdal boligselskap AS har som mål å utvikle selskapet videre som redskap i den boligsosiale tiltakskjeden.

 
 
 
  
PS 055/10 Reglement for kommunalt klageorgan i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 21.06.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Forslag til reglement for kommunalt klageorgan vedtas.
  
 
 
 
   
PS 056/10 Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 21.06.2010 - Se video

BEHANDLING: 
Følgende ble utdelt:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Nytt finansreglement vedtas. Vedlagte rutiner for oppfølging av finansforvaltningen iverksettes fra og med andre halvår 2010.
  
 
   
 
 
PS 057/10 1721/37/232 - Reguleringsplan Måkevegen 2     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 21.06.2010 - Se video

BEHANDLING:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Måkevegen 2, datert 13.01.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.
  
  
 
 
 
PS 058/10 Reguleringsplan Leklemåsen boligfelt     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 21.06.2010 - Se video

BEHANDLING:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.
Nytt vedlegg 1 ble utdelt i møtet (vedlegg 1 og 2 slått sammen).

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Forslag til endring i reguleringsbestemmelsene for Leklemåsen, datert 11.05.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-14.
  
 
 
 
  
PS 059/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 21.06.2010 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 • Verdal 2012 omstillingsprosjektet i Verdal Industripark hadde ”kick off” sist fredag. Formannskapet holdt orientert løpende om saken. Fokus på gjennomgang av arealsituasjonen. Øystein Kvistad engasjert som prosjektleder.
 • Frostating 16. og 17. juni på Frosta. Årlig samling – strategiske diskusjoner. Denne gang på samferdsel og barnevern.
 • Byer i Midt-Norge møte på Orkanger sist uke. Viktig arena for oss å være med på og mange felles utfordringsbilder. Vi var denne gangen utfordret fra Trondheim på å gjøre rede for hvordan vi landet ”GE-saken i Verdal”. Ansatt prosjektleder 2012, Øystein Kvistad, holdt en redegjørelse for Verdal kommune.
 • Minner om at det blir ekstra kommunestyremøte 30. juni for ansettelse av rådmann.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 14.05.2021 10:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS