Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.01.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 31.01.2011
Tid           : 18:00 - 19:40 
Til stede  :  34 representanter 

Utdelt:

 1. Oppdatert sakliste.
 2. Invitasjon til folkevalgtopplæring mandag 14. februar 2011
   

Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Video 
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll  13.12.10 Protokoll
PS 002/11 Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 003/11 KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse 2011 - forslag til uttalelse  Saksframlegg
Protokoll
PS 004/11 Sluttrapport rehabiltering Verdal Bo og helsetun  Saksframlegg
 
Protokoll
PS 005/11 Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov, oppfølging av Samhandlingsreformen, St.meld. nr 47 (2008-2009) - høring  Saksframlegg
Protokoll
PS 006/11 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - Budsjett 2011  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 007/11 Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 008/11 Tore Ervik - søknad om fritak fra kommunale verv Saksframlegg
Protokoll
PS 009/11 Jan Arne Solvang - søknad om fritak fra kommunale verv Saksframlegg Protokoll
PS 010/11 Orientering - Protokoll
PS 011/11 Tilleggssak:
Spørsmål til ordfører: ad. utslippsavtale fra NorFrakalk
Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte kommunestyrets møte 31.01.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ne  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Nei  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Nei  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Ove Morten Haugan
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
Berit Musum FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Robert Eriksson
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
Før møtet startet var det innslag fra kulturskolen med gitarspill ved Frank Robert Helden, Ådne Bredesen og Markus Vada Holm.

Se video av innslaget.

 

PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.01.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 13. desember 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 13. desember 2010 godkjennes.
 
 
 
 
 
PS 002/11 Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.01.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende endringsforslag til kulepunkt 1:
”Inntil 3 ekstra fridager..”

Ved alternativ votering mellom forslaget fra SP v/Hallem pkt. 1 og formannskapets innstilling pkt. 1, ble formannskapets innstilling vedtatt med 20 stemmer. 14 stemmer ble avgitt for forslaget til SP v/Hallem.

Det ble deretter votert over formannskapets innstiling som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Seniortiltak kan benyttes av alle faste ansatte fra og med fylte 62 år til fylte 67 år. Seniorsamtalen skal være et aktivt verktøy i dialogen mellom leder og medarbeider når beslutning om tiltak tas. Seniortiltak inngås for ett år av gangen i 12-månedersperioder, og man kan benytte seg av ett av følgende tiltak hvert år som alternativ til helt eller delvis AFP-uttak:

 • Inntil 7 ekstra fridager (definert som arbeidsdager), fra og med fylte 62 år til fylte 67 år, avhengig av individuelle behov og stillingsstørrelse. Fridagene kan tas ut som enkeltdager eller samlet. Fridagene skal fortrinnsvis legges til ferie eller andre fridager, etter avtale med respektive leder
   
 • Individuell eller organisatorisk/gruppevis tilrettelegging utover arbeidsmiljølovens og IA-avtalens bestemmelser for tilrettelegging, fra og med fylte 62 år til fylte 67 år. Tilretteleggingen søkes finansiert innenfor rammen av seniortiltak i budsjettet for 2011.
   

Konkretisering av individuelle tiltak skal skje i samspill mellom den aktuelle medarbeider og arbeidsgiver (seniorsamtaler), men det er arbeidsgiver som endelig avgjør hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes i hvert enkelt tilfelle.

Ikrafttredelse: 01.02.2011. Ovennevnte ordning er en prøveordning og evalueres innen utgangen av 2011.
 
 
 
 
 
PS 003/11 KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse 2011 - forslag til uttalelse    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.01.2011 - Se video.
 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet. 

Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende tilføyelse til setning 5 etter ..offentlig formål :
.. og boligformål,...”

Venstre v/Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende forslag til alternativt punkt 9. 
 
"Spørsmål 9
Hvilke rammebetingelser må endres for å gjennomføre en samordnet areal- og transportpolitikk?

Arealbruken er nøkkelfaktoren. Her strider ulike nasjonale målsetninger mot hverandre. Mange byer og tettsteder er omgitt av dyrket mark som skal vernes. Dette medfører at boligbyggingen nødvendigvis må opp i åsene som igjen medfører større transportbehov til arbeidsplasser, skoler og sosiale og kulturelle sentra. Ute i distriktene er privatbilen eneste framkomstmiddel mange steder. Det blir derfor en viktig nasjonal politikk å sette inn virkemidler som premierer mest mulig miljøvennlige biler.
Der det er mulig, må kollektivtrafikken subsidieres slik at det blir et reelt alternativ til bilen. Flere kollektivfelt vil også bidra til dette.
I samferdselspolitikken må det tas på alvor å utrede hurtiggående tog som et alternativ til flytrafikken."

Det ble først votert over forslaget fra Brita K. Thorsvik til alternativt pkt. 9 som falt med 8 mot 26 stemmer.
Det ble deretter votert over Høyres forslag til tilføyelse til setning 5 som ble vedtatt med 24 stemmer.
Det ble til slutt votert samlet over formannskapets innstilling med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Framlagte uttalelser vedtas som Verdal kommunes uttalelse til KS Strategikonferanse 2011 med følgende endring:
følgende tilføyes til setning 5 i pkt. 9 etter ..offentlig formål :
.. og boligformål,...”
 
 
  
 
 
PS 004/11 Sluttrapport rehabiltering Verdal Bo og helsetun     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.01.2011 - Se video.

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:

 1. Saken tas til orientering.
 2. Mottatt tilskudd pålydende kr. 880.000,- fra Husbanken til rehabilitering av Verdal Bo og Helsetun avsettes på ubundet kapitalfond.
   

 
  
  
  
PS 005/11 Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov, oppfølging av Samhandlingsreformen, St.meld. nr 47 (2008-2009) - høring
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.01.2011 - Se video. 

BEHANDLING:    
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
 
VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg til rådmannens høringsuttalelse. 
 
  
 
 
 
PS 006/11 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - Budsjett 2011     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.01.2011 - Se video.

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:

 1. Det fremlagte budsjettet for Krisesenteret i Nord-Trøndelag godkjennes.
 2. Verdal kommune sin praksis med å forskuttere midlene avsluttes. Hver enkelt kommune innbetaler sin andel til Krisesenteret i henhold til den enkeltes avtale.
   

 
   
    
 
PS 007/11 Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.01.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Vedlegg til saken og formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Verdal kommune søker på økonomiske midler til 2 saksbehandlerstillinger til småbarnsteamet og 1 saksbehandlerstilling til ungdomsteamet.  
 
  
 
 
 
PS 008/11 Tore Ervik - søknad om fritak fra kommunale verv     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.01.2011 - Se video.

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tore Ervik om fritak fra kommunale verv.
 2. Nytt medlem i skattetakstnemnda for eiendomsskatt: Tor Ove Nesset (H).
  Nytt personlig varamedlem: Oddbjørg Grønn (H)
   

 
 
 
 
PS 009/11 Jan Arne Solvang - søknad om fritak fra kommunale verv     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.01.2011 - Se video.

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble punktvis votering over formannskapets innstilling der alle punkt ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Jan Arne Solvang om fritak fra kommunale verv. 
 2. Leif Roger Kolberg rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet. 
 3. Nytt medlem i formannskapet / administrasjonsutvalget / valgstyret/klageorgan: John Hermann.
 4. Nytt 2. varamedlem i samkommunestyret: John Hermann.
 5. 2. vara formannskapet: Knut Fortun.
  3. vara i formannskapet: Robert Eriksson.
   

 
 
 
 
PS 010/11 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.01.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

 • Det ble i siste kommunestyremøte før jul reist spørsmål om prioriteringer vatn og kloakk. Det vil bli lagt fram en sak på dette til møtet i februar.
 • Utdeling av erkjentlighetsgaver til 27 av 33 ansatte som har gått av med pensjon forrige uke. Arrangementet ble avviklet på kulturhuset.
 • Skrevet under ny lokal IA-avtale etter endringer som har kommet etter sentrale forhandlinger.
 • Kristin Bratseth konstituert som kommunalsjef velferd fra og med i dag.  Stillingen blir lyst ut i nærmeste fremtid.
 • Svar på spørsmål om innvandrerråd siste møte kommunestyret – arbeidet er i gang.
 • Regnskap 2010 – overskudd med ”bekymret mine”. Har pr. nå overskudd, men mange overføringer gjenstår. Overskuddet er knyttet til engangsinntekter, bl.a. momskompensasjon. Balanse i drift i forhold til det som er bevilget. Mye godt arbeid for å nå denne balansen.
 • I sluttfasen med tilsetting av samhandlingskoordinator i ISK.
   

Ordfører orienterte om:

 • Konseptutredning jernbane og motorveg Trondheim-Steinkjer på 1 times reisetid. Store samrådingsmøter nå. Fått stor dekning i media i saken. Utredes nå hvilket hovedkonsept som skal følges.
 • Folkevalgtopplæring 14. februar 2011 kl. 18 her på kommunestyresalen. Tema Landbruksnæringen.
 • Poltergeist MC. Har hatt ulike møter, sist med utelivsbransjen i Verdal og ett møte med representanter fra Poltergeist MC.
 • Meklingsrunde hos fylkesmannen i desember om arealplanen. Saken kommer til behandling først i samkommunestyret i april eller mai, deretter blir saken lagt fram for kommunestyret.
 • Prosjektene: ”Stå på”, ”Verdal 2012/2030” og ”Stedsanalyse Verdalsøra”.
   

 
 
 
 
PS 011/11 Tilleggssak: Spørsmål til ordfører: ad. utslippsavtale fra NorFrakalk     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.01.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Representanten Brita K. Thorsvik leste opp sitt spørsmål. 

Ordfører svarte slik:

Jeg må gjenta meg selv fra i fjor: Jeg vil starte med å uttrykke forståelse for at det reises spørsmål om en sak som når det gjelder enkelte forhold er på overtid i forhold til kommunestyrets vedtak. 

Jeg har i denne saken også innhentet en begrunnelse fra administrasjonen ved rådmannen i og med at spørsmålet dreier seg om oppfølging av kommunestyrets vedtak. 

Når det gjelder kommunestyrets vedtak av 28. juni 2007 vedr. utslippstillatelse fra NORFRAKALK AS pkt 5, er det i hovedsak knyttet til tre elementer:

 • Trafikk 
 • Støy, støv og utslipp 
 • Kvalitetsheving nærliggende friområder 
   

Når det gjelder trafikale forhold tar jeg også utgangspunkt i fjorårets svar: 

Tungtrafikken til og fra Norfrakalk og Verdalskalk utgjør en stor andel av den totale tungtrafikken på strekningen Tromsdalen – Verdal havn. For å dempe ulemper med denne trafikken har Verdalskalk bl a. tidligere deltatt i delfinansiering/forskuttering av gangveg langs riksveg 72 – nåværende fylkesveg 72 i Vinne. På samme måte er bedriften utfordret gjennom samtaler omkring en utbyggingsavtale å bidra til gjennomføring av gang-/sykkelveg langs Havnevegen. Deres engasjement skal være fundert i en godkjent utbyggingsplan for gjennomføring, der også andre bedrifter forutsettes å bidra i en felles løsning. Verdal Næringsforum har vært meget aktiv i dette arbeidet. 

Vi minner hverandre om at vi her snakker om en riksveg, riksveg 757, som går helt ut til kaikanten på Verdal havn. Vi snakker ikke om en kommunal veg, vi snakker ikke om vårt eget anlegg. Riksveg 757 er for øvrig fylkesveg 757 fra siste årsskifte. 

Byggeplanen for gang-/sykkelvegen ble etter avtale med vegsjefen, knyttet sammen med gjennomføring av ny rundkjøring i Havnekrysset i et helhetlig anlegg for trafikksikring langs Havnevegen. Byggeplanen for dette anlegget ble godkjent 2008, og prosjektet ble finansiert med en forskuttering fra Verdal kommune og Visborg Auto. Det blir nødvendigvis den som eier og drifter anlegget som styrer framdriften, dvs. Statens vegvesen i dette tilfellet. Etter anbudsprosess av prosjektet ble det klart at finansrammen ikke var tilstrekkelig til å gjennomføre hele anlegget, og gangvegen langs Havnevegen vest for Melkevegen måtte utsettes. Formannskapet vedtok denne endringen i forbindelse med sak om finansiering og bygging av ny rundkjøring 20.8 2009. Formannskapet følte vel ikke at de hadde annet valg slik saken stod på dette tidspunktet. 

Denne endringen satte en midlertidig stopper for gjennomføring av resterende del av gangvegen der vi skulle ha en medfinansiering fra næringslivet. Det har vært en forutsetning i de drøftinger vi har hatt, at næringslivet skal kunne bidra i finansieringen med varer og tjenester i tillegg til rene penger. Dette medfører at vi så langt ikke har kunnet utforme en konkret avtale med NorFraKalk på dette punktet. Dette gjelder også den del av utbyggingsavtalen med TINE som gjelder deltagelse i gangvegen.

Videre realisering av resterende del av gangvegen krever nå en ny finansieringsrunde der både næringslivet, kommune og vegsjefen m å delta.

Vi snakker altså hele tiden om et anlegg som ikke er i kommunal eie. Vi styrer altså ikke framdriften selv. Jeg minner for øvrig også om hvilke utfordrende tider vi har hatt i næringslivet det siste halvannet året.

Så vil jeg legge til: Det er en utfordrende jobb å få gjennomslag for gangveg langs riksveg 757 gjennom Verdal Industripark. I følge Statens Vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune – som har prioriteringsansvaret – er skolebarnstrafikk et avgjørende kriterium for prioritering av gang – og sykkelveger.

La meg nevne ytterligere to forhold for å bringe kommunestyret à jour med vårt arbeid på dette området:

For det første:
Verdal kommune har senest 25.01.11 igjen tatt opp saken i et vegmøte med Fylkeskommunens representant, igjen med bakgrunn i den situasjon som stadig eksisterer på den aktuelle strekningen:

 • Stor trafikkmengde ( ådt 6500 kjøretøyer / døgn.)
 •  Betydelig ulykkesfrekvens ( 5 ulykker,9 skadde, derav 1 sykkelulykke siste 10 år. )
 • Mye tungtrafikk. ( en av landets største industri – og næringsparker.)
 • Folkehelseperspektivet. ( stor nærhet til store boligområder, betydelig ” potensiale for økt bruk av sykkel.)
 • Flere bedrifter har over de siste årene på eget initiativ bygd gang – og sykkelveger forbi sine eiendommer.)
 • Som ordfører har jeg flere ganger følt at arbeidet med gangvegen langs riksveg 757 har lidd under nettopp dette. Ikke minst av denne grunn har vi heller ikke lyktes i arbeidet med å få dette prosjektet høyt nok opp på prioriteringslistene tross flere politiske framstøt.
   

For det andre:
Som ordfører er jeg atter en gang i dialog med ledelsen i Verdal Næringsforum i forhold til denne saken. Det er min vurdering som ordfører at tiden for et nytt initiativ fra næringslivet selv – både fra enkeltbedrifter og fra det lokale næringslivets egen paraplyorgaisasjon – igjen kan være inne til å gjøre et nytt framstøt.

Jeg avventer pr. i dag formelt svar fra næringsforumet.
Resultatet så langt er altså ikke tilfredsstillende. Det er heller ikke etter Verdal kommunes vilje. Men det er vegeierens prioriteringer som avgjør.

Så til rapporteringskravet vedr. utslipp:

Når det gjelder temaet knyttet til støy, støv og utslipp vil dette bli fulgt opp med rapporter til formannskapet årlig eller etter nærmere avtale. Bedriften ga en slik første orientering til formannskapet i møte 10.12.2009. Resultatene fra driften så langt viser utslippskonsentrasjoner og mengder som langt ligger under de krav som SFT har stilt i sin godkjennelse. Formannskapet ga inntrykk av tilfredshet med den grundige orientering som ble gitt av bedriften.

NorFraKalks rapportering for 2010 vil på ordførers initiativ bli gjennomført i førstkommende formannskap 03 02 11.

Det er etter min oppfatning gunstigere rent tidsmessig å legge denne årlige rapporteringen på nyåret. Dette muliggjør presentasjon av samlede 2010 – tall.

Oppsummert så langt:
Det er etter ordførers oppfatning på det rene at på de to første punktene i spørrerens utfordringer har Verdal kommune aktivt hele tiden fulgt opp kommunestyrets bestilling av 28.06.07.

Så til spørsmålet om kvalitetsheving av nærliggende friområder.

Spørsmålet er i sin helhet knyttet til områdene ved Havfrua.
Verdal kommune har lenge hatt ambisjoner om å kvalitetsheve området som badeplass og friområde.
Det er ingen tvil om at Havfrua trenger en skikkelig ansiktsløfting, både som badeplass og som friområde. Det er heller ingen tvil om at denne saken i det alt vesentlige henger på Verdal kommune. Det er manglende planlegging fra Verdal kommunes side som en en hovedårsak til at det har vært for liten bevegelse i denne delen av det sakskomplekset representanten Kleven Thorsvik nok en gang etterspør.

Det vil naturligvis alltid være slik at manglende framdrift i en sak helt eller delvis både kan forklares og i enkelte tilfelle også forsvares.

Men i dette konkrete tilfellet må jeg som ordfører si meg enig med spørreren. Denne saken må det nå leveres på fra administrasjonen. Jeg vil derfor være tydelig på at rådmannen leverer plan for opprusting av Havfrua innen utgangen av mars 2011. NorFraKalk’s rolle som samarbeidspartner i det opprustingsarbeidet som skal gjøres forutsettes avklart innen den tid.
Plan for arbeidet – inkludert framdriftsplan – forelegges kommunestyret i marsmøtet 2011

Representanten hadde ett oppfølgingsspørsmål.
Takket for svaret og stilte følgende oppfølgingsspørsmål:
Kan kommunestyret være arena for orientering fra NorFrakalk?.

Ordfører svarte:
Ad. rapporteringssted er ordfører åpen for endringer, ønsker kommunestyret rapporteringen vil den selvfølgelig bli lagt fram der.
 
 

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 15.04.2016 11:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS