Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 08.12.14- PS 92/14 Planlegging av vindkraftverk i Verdal - avtaleforhandlinger

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2012/6126 - /143

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.11.2014 100/14
Kommunestyret 08.12.2014 92/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret tar forhandlingsstatus til orientering.

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar forhandlingsstatus til orientering. 

Vedlegg:
Kopi av avtale om kostnadsdekning (p.t. til vurdering hos E.ON) 
Kopi av oppdragsbekreftelse med Advokatfirmaet Lund & Co DA

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
E.ON planlegger å etablere Sognavola, Hyllfjellet og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune. Vindkraftverket planlegges med en installert effekt på 280,5 MW som ventes å gi en netto produksjon på mellom 899 og 934 GWh/år avhengig av teknologivalg.

Søknad om konsesjon til vindkraftverket ble sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i juli 2014.

Konsesjonssøknaden utløser betydelige administrative kostnader for Verdal kommune som kommunen ellers ikke ville fått. Kommunen har derfor innledet forhandlinger med tiltakshaver (E.ON) om å få dekket løpende administrative kostnader forbundet med konsesjonsprosessen tilknyttet søknad om konsesjon fra NVE foruten påfølgende detaljplanlegging. Parallelt med en avtale om kostnadsdekning, er det igangsatt forhandling om en utbyggingsavtale mellom E.ON og vertskommune Verdal, i tråd med kommunestyrets vedtak av 29.10.2012 punkt 8 («Dersom E.ON velger å gå videre med konsekvensutredning og søknad, skal det startes forhandlinger med utbygger om en utbyggingsavtale [...] » )

Rådmannen etablerte en forhandlingsgruppe bestående av kommunalsjef samfunnsutvikling Trond Selseth, ingeniør Oddvar Govasmark på teknisk drift, kommuneadvokat Ingunn Riseth og rådgiver Øystein Kvistad. Kommunen har i tillegg engasjert Advokatfirmaet Lund & Co DA i Oslo som juridisk rådgiver i prosessen. Advokat Tine Larsen har vært kommunens juridiske rådgiver. Larsen har energirett, fast eiendoms rettsforhold, miljø og naturressurser, eiendomsskatt og kontraktsrett som sine spesialfelt, og har mye erfaring med tilsvarende saker som vindkraftutbyggingen i Verdal.

Kopi av oppdragsbekreftelse fra Lund & Co er vedlagt saksframlegget.

Vurdering:
Når det gjelder avtale om kostnadsdekning, er det lagt vekt på at avtalen ikke skal legge føringer, begrensninger, forpliktelser eller på annen måte binde opp kommunen til å utøve sin myndighet på en bestemt måte. Det andre hovedpoenget har vært å få dekket de ekstraordinære kostnader som konsesjonsprosessen i hele sin bredde påfører kommunen, herunder kjøp av ekstern juridisk kompetanse, ekstern konsulentbistand til gjennomføring av ulike konsekvensutredninger samt egne timer.

Det fremforhandlede avtaleforslaget dekker etter forhandlingsgruppens syn alle disse punktene på en tilfredsstillende måte.

Kommunens forhandlingsgruppe har lagt vekt på at en bør inngå avtale om kostnadsdekning først, da denne vil legge føringer for bl.a. kjøp av ekstern juridisk kompetanse i forbindelse med den mest krevende avtalen, utbyggingsavtalen. Forhandlingsgruppen har derfor prioritert kostnadsdekningsavtalen.

I epost datert 12.11.2014 bekrefter Camilla Rasmusson, E.ONs prosjektleder for vindkraftverket Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, at det ligger an til enighet om det fremlagte avtaleforslaget.
Faksimile av epost

Det er ventet at leder for E.ONs utviklingsavdeling for landbasert vindkraft i Norden, Anette Blücher, vil kunne undertegne avtalen i begynnelsen av uke 47.

Avtaleforslaget er vedlagt saksframlegget.

E.ON og Verdal kommune avholdt et innledende forhandlingsmøte 16.10.2014. For E.ON møtte Rasmusson og Blücher, for kommunen møtte Govasmark og Kvistad. Målet med møtet, foruten å bli enige om prinsippene for en kostnadsdekningsavtale, var å kartlegge hvilket handlingsrom en har i forhandlingene om en utbyggingsavtale.

Etablering av et stort vindkraftverk på Sognavola, Hyllfjellet og Markavola vil medføre store konsekvenser for vertskommune og lokalmiljø. Kraftverket legger beslag på et betydelig areal og viktige naturverdier, og har konsekvenser for jakt og fiske, reindrift, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Kommunen anførte derfor i forhandlingsmøtet at Verdal skal være sikret en kompensasjon og en rimelig andel av verdiskapningen fra vindkraftverket, på linje med den tradisjon og de rettsregler som gjelder for vannkraftutbygginger.

E.ON var imidlertid helt tydelig på at selskapet ikke er villig til å diskutere en generell engangskompensasjon for omkostningene vindkraftutbyggingen fører med seg, ei heller gå inn på en avtale som gir kommunens innbyggere en andel av den verdiskaping som vindkraftverket årlig vil gi.

E.ON er heller ikke villig til å diskutere en garanti av eiendomsskatt. Dersom den kommunale eiendomsskatten forsvinner, eksempelvis gjennom innføring av en statlig særskatt til erstatning for den kommunale eiendomsskatten, mener E.ON at de risikerer en mulig dobbeltbeskatning. Derfor er en årlig ytelse som minimum tilsvarer forventet eiendomsskatt, en for E.ON uaktuell problemstilling.

Det eneste aktuelle for E.ON når det gjelder avbøtende tiltak, er konkret og direkte erstatning av selskapets inngrep eller forhold som kan sies å være en direkte konsekvens av utbygging, herunder:

 • Trafikkavbøtende tiltak, som å anlegge gang- og sykkelstier på områder langs trafikkårer E.ON vil benytte i utbyggings- og driftsfase
 • Reparasjon av ødelagte veier
 • Anlegge parkeringsplasser i turområder
 • Erstatte turløyper, skiløyper o.l.
 • Oppfylling av industriområdet Ørin Nord, begrenset til det eventuelle mellomlagringsbehov selskapet måtte ha i anleggsfasen
 • Bruk av masseuttak til andre formål (f.eks. Ørin Nord)
 • Andre behov og tiltak som oppstår som direkte konsekvens av utbyggingen.
   

Krav om at lokalt driftskontor skal ha forretningsadresse Verdal, aksepteres avtalefestet. I en permanent driftsfase vil det være snakk om kun 8-10 arbeidsplasser.

E.ON antyder i konsesjonssøknaden at om lag 30% av byggekostnaden normalt faller på lokale/regionale leverandører. Hvorvidt dette kan tallfestes nærmere i utbyggingsavtalen er usikkert, men forhandlingsgruppen søker å spesifisere krav om tilrettelegging av et kontraktsregime som stimulerer lokale/regionale leverandører til å være med og konkurrere i anbudsprosessen. Typiske oppgaver i så måte kan bl.a. være å finne innenfor:

 • Bevertning
 • Gravearbeider
 • Leie av maskiner
 • Uttak av grus fra lokalt grustak
 • Sprengningsarbeider
 • Vakthold
 • Rengjøring
 • Betong og betongarbeider
 • Leie av brakkerigger
 • Annet
   

Tiltak mot ising og iskast vil bli et eget punkt i en avtale.

Forhold som tiltakshaver ellers er rettslig forpliktet til gjennom de krav konsesjonsmyndigheten stiller, eksempelvis ved nedleggelse av anlegget, dekkes av eksisterende lov- og avtaleverk, og vil ikke berøres av en eventuell utbyggingsavtale.

Så fort avtalen om kostnadsdekning er signert, forhåpentlig kan det skje i uke 47, vil forhandlingene om en utbyggingsavtale intensiveres, med mål om å ha en fremforhandlet avtale klar til behandling i kommunestyret i møtet den 8. desember.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.12.2014 08:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS