Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 08.12.14- PS 94/14 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-20130 - 2. gangs behandling

Saksbehandler : Berit Hakkebo

Arkivref : 2008/9690 - /140

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 04.12.2014 29/14
Verdal kommunestyre 08.12.2014 94/14
Levanger kommunestyre    

 

Aministrasjonssjefens forslag til innstilling:
I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-2 vedtas høringsutkastet til Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 med følgende endringer:

Strategi A): Sikre et bærekraftig samfunn

Endret punkt:
Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, kulturliv, frivillighet og offentlige aktører

Nytt pkt.:
Bidra til en bærekraftig utvikling av regionen med vekt på infrastruktur, næringsliv og samarbeid med andre kommuner

Endret punkt i strategi C):
Utvikle aktive og mer kompakte senterområder med konsentrert bebyggelse i de ulike delene av kommunene

Endring i «Kommunens fortrinn»:
Eksempler er et aktivt landbruk, Verdal Industripark, Stiklestad, Falstadsenteret, HINT, HUNT, Sykehuset Levanger, Norske Skog og trehusbyen Levanger

Nye indikatorer:

 • Infrastruktur til gående og syklende (antall nye meter)
 • Trafikk (Passasjertall kollektivtrafikk, biltrafikkmåling).
     

 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 • Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
 • Kommunalt plan- og styringssystem
 • Planstrategi 2013-2016
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020

Saksopplysninger:
I plan- og bygningsloven (Pbl) av 27.06.2008 og kommuneloven av 25.09.1992 stilles det krav til hvilke styringsdokumenter kommunene skal ha: Planstrategi, kommuneplan med samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, økonomiplan, budsjett og regnskap med årsberetning.

Felles kommuneplanens samfunnsdel for kommunene Levanger og Verdal ble vedtatt i 2008.
Pbl § 11-3 beskriver hvilken rolle Kommuneplanens samfunnsdel har: Planen skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen, og kommuneplanens handlingsdel (økonomiplanen) gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer.

Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtok samlet planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i sak 6/14 og 16/14. I samsvar med planprogrammet er det utarbeidet forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 gjennom følgende kommunedelplanprosesser:

Levanger kommune:

 • Kommunedelplan oppvekst, revidering
 • Kommunedelplan kultur, ny
 • Kommunedelplan helse og omsorg, ny
 • Kommunedelplan sentrum

Verdal kommune:

 • Kommunedelplan oppvekst, ny
 • Kommunedelplan kultur, revidering
 • Kommunedelplan helse og omsorg, ny
 • Kommunedelplan sentrum

Felles:

 • Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvalting, revidering

De fleste av kommunedelplanene sluttbehandles i desember 2014. Unntak er Kommunedelplan kultur Levanger som skal vedtas i januar 2015 og sentrumsplanene i Levanger og Verdal og felles næringsplan som vedtas våren 2015.

Kommuneplanprosessen og kommunedelplanprosessene er gjennomført med utgangspunkt i nasjonale, regionale og lokale føringer. Nasjonale føringer er gitt gjennom lovverk, stortingsmeldinger og reformer. Regionale føringer fremkommer i ulike regionale planer.
Lokale føringer er gitt av kommunestyrene i Planstrategien og i kommunenes økonomiplaner. I tillegg har gjeldende Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 vært retningsgivende for planarbeidet.

Innrammet av Planstrategiens målbilde for 2030 og felles utfordringer for sektorene, er det gjennom analyser basert på forskning og annen dokumentert kunnskap, utformet målbilder og utfordringsbeskrivelser i kommunedelplaner og temaplaner som ligger til grunn for dem. Disse viser hva de overordnede føringene betyr for det enkelte planområdet. Målbildene og utfordringsbeskrivelsene er lagt til grunn for kommunedelplanenes handlingsdeler, som i samsvar med kommunenes plan- og styringssystem danner grunnlaget for økonomiplanenes handlingsdel.

Analysene danner til sammen kommunens helhetlige analyse som ligger til grunn for forslaget til Kommuneplanens samfunnsdel. Analysene skal etter hvert samles til en analyse og legges ut i kommunenes Årshjul på Internett.

Det kommunale planverket og analysene som ligger til grunn, inngår i kommunens dynamiske planlegging hvor planer skal endres når det er behov for det og hvor kvalitetsforbedring av planer og system konstant skal være i fokus.

Kommunedelplanprosessene har i hovedsak vært organisert som prosesser i linja med kommunalsjefene som planansvarlige. Rådmennene har hatt ansvaret med å avstemme innspillene til revidering av Kommuneplanens samfunnsdel på tvers av sektorene.

Vurdering:
Etter samkommunestyrets vedtak på høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 i sak 23/14, ble forslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det er mottatt uttalelser til planforslaget fra:

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Statens vegvesen
 • Stjørdal kommune
 • Trondheim kommune
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Ytterøyutvalget
 • evanger Arbeiderparti
 • Levanger Senterparti

Som følge av uttalelsene foreslås følgende endringer i høringsutkastet til Kommuneplanens samfunnsdel:

Strategi A):

Fra:
Sikre en bærekraftig politikk
 
Til:
Sikre et bærekraftig samfunn

Fra:
Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, frivillighet og offentlige aktører

Til:
Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, kulturliv, frivillighet og offentlige aktører

Nytt pkt.:
Bidra til en bærekraftig utvikling av regionen med vekt på infrastruktur, næringsliv og samarbeid med andre kommuner

Strategi C):

Fra:
Utvikle aktive og mer kompakte senterområder i de ulike delene av kommunene

Til:
Utvikle aktive og mer kompakte senterområder med konsentrert bebyggelse i de ulike delene av kommunene

Kommunens fortrinn:

Fra:
Eksempler er Verdal Industripark, Stiklestad, Falstadsenteret, HINT, HUNT, Sykehuset Levanger, Norske Skog og trehusbyen Levanger.

Til:
Eksempler er et aktivt landbruk, Verdal Industripark, Stiklestad, Falstadsenteret, HINT, HUNT, Sykehuset Levanger, Norske Skog og trehusbyen Levanger

Nye indikatorer:

 • Infrastruktur til gående og syklende (antall nye meter)
 • Trafikk (Passasjertall kollektivtrafikk, biltrafikkmåling)


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 10:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS