Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 15.06.2015

Møtested : Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato:          15.06.2015
Tid:            20:00 - 22:50
Til stede:   35 representanter. Terje Aksnes fikk permisjon og forlot møtet under behandling av sak 58/15. Til stede: 34 representanter

 
Kulturinnslag ved kulturskole før møtet : Ronja Musum synger "Clown".  Video.

Åpning, opprop, merknader. Video.

Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt  

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word    

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (24 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 47/15 Godkjenning av møteprotokoll  26.05.2015 Protokoll video
PS 48/15 Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 49/15 Samlokalisering av friidrett og fotballhall ved Verdal videregående skole Saksframlegg Protokoll video
PS 50/15 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker Saksframlegg Protokoll video
PS 51/15 Helsesøstertjenesten i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 52/15 Status IKT skoler og barnehager 2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 53/15 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS Saksframlegg Protokoll video
PS 54/15 1721 - 19/88 - 21/68 - Tinden tørrsøppelplass - salg Saksframlegg Protokoll video
PS 55/15 Detaljregulering for Teaterhus Saksframlegg Protokoll video
PS 56/15 Detaljregulering for Reinsholm sør  Saksframlegg Protokoll video
PS 57/15 Orientering   Protokoll video
PS 58/15 Interpellasjon fra Verdal Fremskrittsparti - prosjekt statlig finansiering av eldreomsorgen Saksframlegg Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 15.06.2015
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Nei forfall
Thor Bertil Granum AP Medlem Ja  
Rolf Tømmerås AP Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan AP Medlem Nei forfall
Lennart Johansson AP Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Kjetil Aarstad AP Medlem Ja  
Bjørn Aarstad AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei forfall
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei forfall
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei forfall
Emmanuel Glordy Bowah  AP Vara Ja Jonny Arild Haugan
Anne Grytbakk AP Vara Ja Torill Elverum
Torunn Agnethe Rotmo  AP Vara Ja Ole Gunnar Hallager
Silje Heggdal Sjøvold H Vara Ja Anne Grete L. Valbekmo
Håkon Hafell KRF Vara Ja Tor-Petter Abelsen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

SNK v/Turid Hofstad orienterte om følgende før kommunestyrets møte:

 • Årlig rapportering fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter 2014
 • «1030-2030; Norge i tusen år»

 

 

PS  047/15 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2015

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forlag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. mai 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 26. mai 2015 godkjennes.   
     
  

 

PS 048/15 Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2015

BEHANDLING: 
Innstilling fra formannskapet ble udelt i møtet.

Venstre v/Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 2:
Tillegg til pkt. 2: .... og helsesøstertjenesten som tilføres nødvendig midler for å dekke lønnsoppgjøret.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra Venstre som falt med 30 mot 5 stemmer.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Verdal kommunes virksomhetsområder må dekke effekten av årets lønnsoppgjør innenfor allerede tildelte budsjettrammer.Unntatt fra dette er virksomhetsområdet «Virksomhetsleder barnehage» som tilføres inntil 0,8 mill. kroner til dekning av årets lønnsoppgjør.

 

PS 049/15 Samlokalisering av friidrett og fotballhall ved Verdal videregående skole   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2015

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble punktvis votering over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – vedtatt med 30 mot 5 stemmer.

VEDTAK:
Kommunestyret tar den framlagte utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11'er fotballhall ved Verdal videregående skole til etterretning.Kommunestyret opprettholder sin bevilgning i økonomiplan 2015-2018 på 6,5 millioner kroner til bygging av friidrettsanlegg.    

 

 

PS 050/15 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2015

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Verdal kommune er positiv til endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.
 2. Verdal kommune er positiv til forslaget om å legge beslutningsmyndighet til den enkelte kommune.


Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra FRP, ble formannskapets innstilling vedtatt med 29 stemmer. 6 stemmer ble avgitt for forslaget fra FRP.


VEDTAK:

 1. Verdal kommune går imot endringer av helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.
 2. Verdal kommune mener det må være lik praktisering av helligdagsloven og søndagsåpne butikker over hele landet og er derfor negativ til forslaget om å legge beslutningsmyndighet til den enkelte kommune.
 3. Hvis Stortinget åpner for kommunal selvbestemmelse, vil Verdal kommune fortsatt ha søndagsfri i varehandelen ut over de unntakene som eksisterer i dagens lovverk. 

 

 

PS 051/15 Helsesøstertjenesten i Verdal kommune    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2015

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering. 

 

 

PS 052/15 Status IKT skoler og barnehager 2015    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2015

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering. 

 

 

PS 053/15 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2015

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Revidert selskapsavtale for IKA-Trøndelag IKS godkjennes. 

 

 

PS 054/15 1721 - 19/88 - 21/68 - Tinden tørrsøppelplass - salg    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2015

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken utsettes»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes. 

 

 

PS 055/15 Detaljregulering for Teaterhus    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2015

BEHANDLING:   
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag:
"Kommunestyret anser at dette ikke danner presedens."

Det ble først votert over ordføreres forslag som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over komiteens innstilling med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • Reguleringsbestemmelsenes punkt 1.5 endres til: «Det skal være et sikkerhetsgjerde mot jernbanen, utenfor planområdet. Gjerdet skal være min. 1,80 høyt. Gjerdets plassering og utforming skal godkjennes av Jernbaneverket, før teaterbygget tas i bruk. Plan for snøopplag skal foreligge. Planen skal vise hvordan snøbrøyting skal utføres, og at areal for snølagring sikres, slik at ikke gjerdets sikkerhetsfunksjon reduseres vinterstid og/eller skades av snøhåndtering.»


Kommunestyret anser at dette ikke danner presedens.

Forslag til detaljregulering for Teaterhus, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12

 

 

PS 056/15 Detaljregulering for Reinsholm sør    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • Reguleringsbestemmelsenes § 3.8, forurensning i grunnen, endres til: «Det må foretas prøvegraving og prøvetaking med sikte på å avdekke evt. forurensning i grunnen. Evt forurenset masse må skiftes ut. Dette skal være gjennomført før bygging igangsettes.»
 • Reguleringsbestemmelsenes § 5.5, parkeringsplasser for sykkel, endres til: «Det skal settes av min 2 sykkelparkeringsplass pr. bolig for områdene BB1, BB2 og BB3. Sykkelparkeringsplassene skal være fortrinnsvis være overdekket med tak.


Forslag til detaljregulering for Reinsholm sør, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12

 

 

PS 057/15 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2015

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Fredag 12. juni ferdig med de lokale forhandlinger for 2015.
 • Kommunereformen - etablert lokal styringsgruppe – første møte 18. juni.
 • Tertialrapport 2. tertial blir litt tidsmessig meningsløs. Pga valget vil det ikke bli kommunestyrebehandling i november. Prøver med en halvårsrapport pr. 30.06.15 som kommer til kommunestyret i augustmøtet. Blir da en kvartalsrapport pr. 30.09.15 som da vil komme i kommunestyret 2. november.


Ordfører orienterte om:

 • Generalforsamling og 20 årsjubileum i Naboer AB.
 • Årlig møte mellom Husbanken og samarbeidskommunene i Midt-Norge. Generell boligpolitikk, boligsosial politikk, samarbeidsavtaler m.m.

 

 

PS 058/15 Interpellasjon fra Verdal Fremskrittsparti - prosjekt statlig finansiering av eldreomsorgen    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2015

BEHANDLING:
Terje Aksnes
fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 34 representanter.

FRP v/John Hermann redegjorde for interpellasjonen og fremmet følgende forslag:
«Verdal kommune søker om å bli en av kommunene som deltar i forsøksprosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenestene som starter i 2016.»

Ordfører svarte slik:
«Jeg takker for interpellasjonen. Den setter søkelys på et viktig område.

Først noen ord om hva vi egentlig snakker om. Jeg tar utgangspunkt i opplysninger fra Helse – og omsorgsdepartementet.

Forsøksordningen er knyttet til to modeller

a) I kommuner innenfor modell A skal tjenester tildeles etter nasjonale tildelingskriterier og statlig satt budsjettramme.

b) I kommuner innenfor modell B skal kommunen tildele tjenester og midlene til sektoren øremerkes. I praksis vil dette si drift etter dagens modell med følgeforskning og med statlige øremerkede midler.

Det skal utarbeides en modell for prissetting for kommuner innenfor modell A som sørger for kostnadskontroll i forsøket.

Deltakelse i forsøket er frivillig for kommunene. Det forutsettes likevel at forsøket gjennomføres med kommuner innenfor begge modeller. Dette betyr at kommunene ikke selv bestemmer hvilken modell de vil delta under.

Forsøket skal finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra kommunerammen tilsvarende de faktiske utgiftene til omsorgstjenestene. Kommunal - og Moderniseringsdepartementet ( KMD ) står for beregning og gjennomføring av uttrekket. Helse - og Omsorgsdepartementet ( HOD ) kommer videre tilbake til rammene for finansiering av forsøket.

Forsøket skal kunne avvikles i etterkant av forsøksperioden.

Beskrivelse av modell A
Modell A innebærer en statlig satt budsjettramme og nasjonale tildelingskriterier.

Helsedirektoratet oppretter et miljø som kan instruere kommunene i tildelingsspørsmål, samt gi faglig veiledning og råd overfor kommunene.

I modellen fraskriver kommunen seg gjennom avtale den frihet den er gitt gjennom kommuneloven og helse- og omsorgstjenesteloven til å innrette tjenestene slik det synes mest hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov. Gjennom avtale fastsettes det at Helsedirektoratet har instruksjonsrett overfor kommunen og dens ansatte i spørsmål om tildeling, men at arbeidsgiveransvaret og ansvaret etter Helse- og omsorgstjenesteloven fortsatt skal ligge hos kommunen.

Kommunen vil ha sørge-for-ansvaret for bestilling i stort og i smått. Det første betyr at kommunen skal sørge for planlegging og dimensjonering av tjenestene.

Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir som i dag.

Det legges til grunn at deltakende kommuner og Kommunenes Sentralforbund (KS ) involveres på en god måte i utredningsprosjektet. HOD legger til grunn at direktoratet orienterer om saker ved behov og legger opp til en milepælsplan der HOD involveres på sentrale forhold som prissetting, nasjonale tildelingskriterier, invitasjonsbrev/utlysningstekst og avtaleverk.

Forsøket skal følgeevalueres.

Så til mine egne vurderinger:

Jeg er i utgangspunktet meget skeptisk til et slikt forsøk. Jeg vil derfor fraråde det og vil i det følgende begrunne hvorfor.

 • Dette er en stor og dyptgripende sak som vil medføre betydelig ekstra ressursbruk. Det er ikke sannsynlig at Verdal kommune vil tilføres ekstra ressurser i forhold til i dag. Det vil være en betydelig risiko i forsøket. Verdal kommune blir et slags laboratorium med mange ukjente faktorer.
 • Verdal kommune ligger i dag høyere når det gjelder bevilgninger til pleie – og omsorgsfeltet enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes i hovedsak to forhold:
  Vi har flere institusjonsplasser enn gjennomsnittet i vår kommunegruppe og i våre nabokommuner.
  Vi har i mange tilfeller en lavere terskel for tildeling av bistand. Pr i dag gjør kommunen selv en gjennomgang av dette forholdet.
  Det vil uansett være knyttet en betydelig grad av usikkerhet til den samlede ressurssituasjonen når forsøket skal baseres på statlig satt budsjettrammestatlig og nasjonalt satte tildelingskriterier.
 • Gjennom deltakelse i et slikt forsøk vil kommunen frata seg selv betydelige utviklingsmuligheter, lokalt initiativ, lokal styring og prioritering. Verdal kommune driver i dag meget godt på sentrale deler av dette fagfeltet. Jeg nevner våre sykehjems status som Livsgledesykehjem og Utviklingssenter for sykehjem. Det ligger en betydelig annerkjennelse av kvalitet i dette. Når det gjeldet demensomsorg ligger Verdal kommune generelt langt fremme, jfr. ulike offisielle uttalelser fra meget anerkjent hold.
 • Det ligger en betydelig lokaldemokratiutfordring i den påtenkte sterkt sentraliserte forsøksordningen. Det er for øvrig et tankekors i lys av Kommunereformens overordnede politiske målsettinger om styrket lokaldemokrati at regjeringens to konkrete tiltak så langt er å frata kommunesektoren skatteoppkreverfunksjonen. I tillegg kommer dette sentraliserende forsøket innen pleie – og omsorgssektoren. Dette siste gjelder forøvrig om lag 1 / 3 av kommunens driftsbudsjett.


Avslutningsvis:

Som ordfører skulle jeg gjerne sett at sentrale myndigheter hadde ønsket å sette kommunensektoren i stand til å styrke pleie – og omsorgssektoren - ikke minst når det gjelder utviklingsmiljø og utviklingstiltak.

Her ville nok både Verdal kommune og mange andre kommuner kunne bidra på ulike vis ved at sentrale myndigheter legger til rette for å stimulere utviklingskraft og ved å gi økt handlingsrom.

Det er min oppfatning at man denne gangen heller ser ut til å basere seg på en tro om at pleie – og omsorgssektoren med sine svært sammensatte utfordringsbilder kan forenkles til å dreie seg om et rent økonomisk anliggende.

Jeg har altså liten tro på å gå den vegen denne forsøksordningen legger opp til.

Jeg vil likevel foreslå for kommunestyret å oversende saken til formannskapet, slik vårt regelverk gir anledning til. Da vil vi få en faglig utredet og vurdert sak tilbake fra administrasjonenes side. Så tar formannskapet saken derfra.

Ved votering ble saken enstemmig vedtatt oversendt formannskapet til behandling.

Oversendelsesforslag til formannskapet:
Saken oversendes formannskapet. 

     Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 05.02.2021 14:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS