Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 15.06.15 - PS 50/15 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2015/1986 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.06.2015  64/15
Kommunestyret 15.06.2015  50/15

 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommune går i mot endringer av helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.
  2. Verdal kommune mener det må være lik praktisering av helligdagsloven og søndagsåpne butikker over hele landet og er derfor negativ til forslaget om å legge beslutningsmyndighet til den enkelte kommune.


Vedlegg:
Høringsnotat datert 27. mars 2015 «Forslag til endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Regjeringen har sendt ut på høring et forslag om å endre helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Høringsfrist er 30.juni 2015.

Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager.

Påbudet om stengte butikker foreslås opprettholdt for de særskilte helligdagene, for høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftenene påske-, pinse- og julaften fra kl. 16. Av praktiske grunner foreslås det å videreføre dagens unntaksregler for nærmere bestemte typer utsalgssteder på de dagene der butikkene ellers skal holde stengt.

Det er i høringsnotatet også tatt inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune. Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne ta stilling til om adgangen til søndagsåpent i kommunen skal utvides i forhold til dagens regulering, men det forutsettes at en eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne medføre innstramming sammenlignet med dagens situasjon.

Vurdering:
En slik utvidelse som det legges opp til vil ikke bare få betydning for dagligvarebutikkene som selger matvarer, men også få konsekvenser for andre butikker som ikke selger dagligvarer. Butikker som selger klær, verktøy ol. vil også kunne benytte dette unntaket til å holde åpen på søndager.

Det er i høringsbrevet vist til at butikken selv vil kunne regulere om de vil ha åpent på søndager. Det anses at det er urealistisk å tro at det blir en frivillig regulering. På grunn av konkurransen i markedet vil med stor sannsynlighet flere butikker holde åpnet for å opprettholde sin kundegruppe. Å holde stengt på en søndag mens konkurrenten holder åpent vil kunne føre til at kundene velger å endre handlemønsteret til fordel for de som holder åpent lengre. Konsekvensen vil trolig bli at en større andel av butikkene vil holde åpent uten at det egentlig foreligger en behov eller ønske fra butikken.

En annen konsekvens av dette blir at flere må jobbe på søndager noe som igjen fører til at kostnaden til butikken øker. Dette kan igjen føre til dyrere varer for forbrukeren.

I forhold til dagligvarer anser rådmannen at dagens tilbud gjennom «Brustadbua» sine muligheter til å holde søndagsåpent dekker det behovet som skulle oppstå hos forbrukeren. Mange butikker har også valgt å holde åpent lengere ute over kvelden noe som tilsier at forbrukeren har gode muligheter til å foreta nødvendige innkjøp i løpet av ukas øvrige seks dager.

De økte kostandene for butikken og endring av de ansattes arbeidstid står ikke i forhold til fortjenesten med å åpne for en generell åpning av butikker på søndager.

Rådmannen vil derfor tilrå at det ikke åpnes for søndagsåpne butikker.

Departementet har i tillegg bedt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om en lovregulering hvor avgjørende beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune kan være et hensiktsmessig alternativ til departementets primærforslag.
Departementet har lagt frem flere alternativer for hvor omfattende beslutningsmyndighet kommunene eventuelt bør få. Det mest radikale alternativet ville være å overlate reguleringsmyndigheten fullt ut til kommunen. Dette ville prinsipielt også kunne gi rom for vedtak om mindre søndagsåpent enn i dag.

Departementet legger imidlertid til grunn at det ikke skal kunne treffes vedtak om innstramninger. Et annet alternativ er å beholde dagens regulering, men innføre en ny hjemmel som gir kommunene adgang til å foreta liberaliseringer. Et tredje alternativ kan være å fastholde noe statlig regulering som kommunen vil være bundet av. Det kan for eksempel fastsettes at noen særskilte helligdager og høytidsdagene 1. og 17. mai fortsatt skal skjermes særskilt, men at kommunen får myndighet til å foreta endringer når det gjelder adgangen til holde åpent på vanlige søndager.

En slik løsning der kommunene selv bestemmer søndagsåpne butikker vil kunne resultere i ulikheter mellom nærliggende kommuner. En må i den forbindelse ta med i betraktning at det ikke bare er matbutikker som har muligheten til å holde åpnet. Åpnes det for en frihet til kommunene selv å bestemme om de vil ha søndagsåpne butikker vil det kunne føre til ulike konkurranseforhold mellom nabokommuner. Kommunene kan miste sin reelle valgfrihet ved at de «presses» til å åpne for søndagsåpne butikker for å motvirke dette.

Rådmannen vil ut fra ovennevnte ikke anbefale at det blir opp til den enkelte kommune å bestemme om det skal åpnes for en liberalisering av åpningstidene på søndager. Dette omfatter alle alternativer lagt frem av Departementet.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2015 11:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS