Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 17.06.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          17.06.2013
Tid:             18:00 -  20:50
Til stede:    34 representanter

 

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      Videoopptak fra møtet

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (16 Mb)      

Før møtet startet spilte Anne Røe Bremseth og Emilie Flyum fra Kulturskolen - sammen med lærer Ingvild Blæsterdalen. Se video.  (grunnet tekniske problemer er det dessverre ingen lyd)

Åpning, opprop og merknader - video
 
Det ble fremmet forslag på endret taletid i sak 43/13 – Kommunedelplan Tromsdalen til samme regler som ved budsjettbehandling. Det vil si 10 min. hovedinnlegg fra hvert parti og for øvrig som reglementet. Dette ble enstemmig vedtatt.

Orientering Stiklestad Nasjonale Kultursenter utgår. 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 42/13 Godkjenning av møteprotokoll  27.05.13 Protokoll video
PS 43/13 Kommunedelplan Tromsdalen Saksframlegg Protokoll video
PS 44/13 Økonomirapportering 1. tertial 2013 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 45/13 Endring av investeringsbudsjett for 2013 Saksframlegg Protokoll video
PS 46/13 Hellige Olga menighet - Den russiske ortodokse kirke - søknad om tillatelse til å reise russisk-ortodokst kapell på Stiklestad Saksframlegg Protokoll video
PS 47/13 NOU2013:4 Kulturutredningen 2014. Høringsuttalelse fra Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 48/13 Opptak av Snåsa kommune i reiselivssamarbeidet på Innherred 2011-2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 49/13 1721/23/8 - Utbyggingsavtale Reinsholm Vest Saksframlegg Protokoll video
PS 50/13 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy Saksframlegg Protokoll video
PS 51/13 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 17.06.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Trine Reitan
Kirsten Johansson Malmo DNA Vara Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Torill Elverum
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Vara Ja Møtte for Berit Musum
Silje Heggdal Sjøvold H Vara Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
Grethe Dyrstad V Vara Ja Møtte for Brita Kleven Thorsvik
Håkon Hafell KRF Vara Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Anne Kolstad SV Vara Ja Møtte for Anita Karlsen

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 042/13 Godkjenning av møteprotokollTil toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2013

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27. mai 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 27. mai 2013 godkjennes.

 

 

PS 043/13 Kommunedelplan TromsdalenTil toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2013

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

V v/Johannes Rosvold fremmet følgende utsettelsesforslag:
Planen utsettes i 5 år, til man har mer kunnskap om transportbånd, CO2-håndtering, behov i markedet og ressursavgift.

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 4 mot 30 stemmer.

V v/Johannes Rosvold fremmet følgende alternative forslag til innstilling:
Planområdet endres til å utvide dagens brudd mot øst (Limboåsen). Ingen utvidelse av bruddet mot sør og vest tillates.

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende to forslag til vedtak:

 • På dette tidspunkt vil kommunestyret ikke tillate ytterligere utvidelse av dagbruddaktiviteten i Tromsdalen.
 • Områder båndlagt til uttak av fyllitt må tas ut av planen.

Det ble først votert over første strekpunkt fra SV som falt med 4 stemmer mot 30 stemmer.

Det ble deretter votert over andre strekpunkt fra SV som falt med 3 stemmer mot 31 stemmer.

Det ble til slutt votert alternativt mellom komiteens innstilling og forslaget fra Venstre, der komiteens innstilling ble vedtatt med 26 stemmer. 8 stemmer ble avgitt for forslaget fra Venstre.
 
VEDTAK: 
Kommunedelplan Tromsdalen vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15.

 

PS 044/13 Økonomirapportering 1. tertial 2013 - Verdal kommuneTil toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2013

BEHANDLING: 
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – enstemmig.
 • Pkt. 3 – enstemmig.

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.04.13 til etterretning.
 2. Budsjettet for Verdal kommune for 2013 endres slik:
  -
  Ressurssenter helse, omsorg, velferd styrkes med 1,2 millioner kroner til «Sykepleier på hjul», og stilling for tidligforebygging for ungdom 16-23 år
  - Anslaget for eiendomsskatt for oppjusteres med 1,2 millioner kroner
  - Avsetning til dekning av årets lønnsoppgjør økes med 1,8 millioner kroner
  - Bruk av disposisjonsfond økes med 1,8 millioner kroner
 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte budsjettmidler til årets lønnsoppgjør til virksomhetsområdene når endelig fordeling er kjent. 
   

 

PS 045/13 Endring av investeringsbudsjett for 2013  Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Verdal kommunestyre endrer investeringsbudsjettet for 2013 slik:

Verdalsøra Barne- og ungdomsskole: 8,0 mill. kr
Verdal Bo og helsetun:                       7,5 mill. kr
Jernbaneundergangen:                        0,5 mill. kr
Skatepark:                                         1,0 mill. kr
Vektergata 7-9:                                 4,0 mill. kr
Totalt:                                            21,0 mill. kr

Ovennevnte investeringer finansieres slik:

 • Låneopptak 16,8 mill.kr.
 • Momskompensasjon 4,2 mill.kr.

Utvidelse av aksjekapital Tindved (2,5 mill. kr.) finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Utbygging av boligfelt Forbregd/Lein og Lysthaugen finansieres slik:

 • Bruk av ubundet kapitalfond 3,2 mill.kr
 • Momskompensasjon: 0,8 mill.kr 
   

 

PS 046/13 Hellige Olga menighet - Den russiske ortodokse kirke - søknad om tillatelse til å reise russisk-ortodokst kapell på Stiklestad
Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Verdal kommune stiller seg positive til søknaden fra hellige Olgas menighet om tillatelse til å reise et russisk-ortodokst kapell på Stiklestad.
 2. Verdal kommune stiller vederlagsfritt tomt til disposisjon for oppføring av kapellet. Det inngås en langsiktig leieavtale for det aktuelle området. Rådmannen får fullmakt til å forhandle og inngå slik leieavtale.

 

 

PS 047/13 NOU2013:4 Kulturutredningen 2014. Høringsuttalelse fra Verdal kommune Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2013

BEHANDLING:
SP v/Trude Holm
fremmet følgende forslag til nytt pkt. 10 i høringsuttalelsen:

Vurdering:
De økende kulturforskjellene i det norske samfunnet er i mange tilfeller sammenfallende med økende klasseforskjeller. Verdal kommune mener at ved å styrke de estetiske fag i grunnskolen, vil alle barn gis mulighet for en god kunstfaglig balast. Kunstfagene må styrkes i skole og lærerutdanningen, og skolen må få økt innflytelse i utformingen av DKS.

10. Estetiske fag i grunnskolen.
Utvalget er bekymret for nedbyggingen av de estetiske fagene i grunnskolen, og understreker at læringsarenaer innenfor kultursektoren aldri vil kunne erstatte de estetiske fagene i grunnskolen som et universelt tilbud. Videre viser utvalget til at reduksjon av de estetiske fagene i den ordinære skolegangen øker den kulturpolitiske betydningen av kulturskolen og frivillige organisasjonslivet.

Det ble først votert over komite for mennesker og livskvalitets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget til nytt pkt. 10 fra SP som ble vedtatt med 31 stemmer. 3 stemte i mot.

VEDTAK:
Verdal kommune slutter seg til tilrådingene fra Engerutvalget, med vurderinger i sakens høringsuttalelse med følgende nytt pkt. 10:

Vurdering:
De økende kulturforskjellene i det norske samfunnet er i mange tilfeller sammenfallende med økende klasseforskjeller. Verdal kommune mener at ved å styrke de estetiske fag i grunnskolen, vil alle barn gis mulighet for en god kunstfaglig balast. Kunstfagene må styrkes i skole og lærerutdanningen, og skolen må få økt innflytelse i utformingen av DKS.

10. Estetiske fag i grunnskolen.
Utvalget er bekymret for nedbyggingen av de estetiske fagene i grunnskolen, og understreker at læringsarenaer innenfor kultursektoren aldri vil kunne erstatte de estetiske fagene i grunnskolen som et universelt tilbud. Videre viser utvalget til at reduksjon av de estetiske fagene i den ordinære skolegangen øker den kulturpolitiske betydningen av kulturskolen og frivillige organisasjonslivet.

 

 

PS 048/13 Opptak av Snåsa kommune i reiselivssamarbeidet på InnherredTil toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2013

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med slikt resultat:

 • Pkt. 1 og 2 – enstemmig.
 • Pkt. 3 – vedtatt med 33 mot 1.


VEDTAK:

 1. Verdal kommune vedtar at gjeldende avtale om destinasjonssamarbeid på Innherred kan utvides til å omfatte Snåsa kommune.
 2. Vedtaket forutsetter at Snåsa kommune forplikter seg til å delta med ordfører i styringsgruppen og gjeldende avtaleperiode, økonomiske betingelser og faste møtepunkt som de øvrige kommunene i samarbeidet.
 3. Verdal kommune delegerer fremtidige beslutninger om opptak av nye samarbeidspartnere i destinasjonssamarbeidet på Innherred til styringsgruppen for samarbeidet, uten forutgående politisk behandling. 


  

PS 049/13 1721/23/8 - Utbyggingsavtale Reinsholm Vest Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2013

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Vedlagte utbyggingsavtale for «Utbygging Reinsholm Vest» godkjennes iht. plan- og bygningslovens § 17-4.

 

 
PS 050/13 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy  Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet. 

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Standard abonnementsvilkår med administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp fastsettes som abonnementsvilkår i Verdal kommune.

 

PS 051/13 Orientering  Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2013

BEHANDLING:
Rådmann
orienterte om:

 • Medarbeiderundersøkelse – god oppslutning. Innhold og resultat viser at det er mye bra i organisasjonen. Dette skal settes i system for god oppfølging.
 • Lederutviklingsprogram er nylig avsluttet i helse og velferd. Dette skal fortsette selv om programmet avsluttes.
 • Ledelsesmiljøet skal bygges videre enn hva det er nå. Det er brukt mye tid på grunnleggende verdier. Stor ledersamling i slutten av august – der alle ledere på 3. nivå skal treffes.
 • Kristin Bratseth slutter i Verdal kommune 1.8.13 – starter som dekan på HINT. Anne Kari Haugdal blir konstituert kommunalsjef Velferd til ny er ansatt.

Ordfører orienterte om:

 • Stor nasjonal nettverkssamling «Sunne kommuner» på Levanger. Ordfører i Levanger og Verdal holdt innledning.
 • Generalforsamling i VekstTorget AS. Formannskapet er generalforsamling. God driv i bedriften.
 • Prosjekt – digitalisering av bygdebøker i Verdal. Avtale med Nasjonalbiblioteket. Legges ut på bokylla.no.
 • Kommunal Rapport – artikkel om korrigert inntektssituasjon for kommune-Norge i 2012. Gir et bedre bilde av det reelle bildet av handlingsrommet i kommunene.
 • Dialog med kirken om forskjellige forhold – dialog om det strategiske arbeidet mot år 2030 og regionalt pilegrimssenter.
 • Kvernmo motor er innvilget kr 1 250 000 fra Regionalt utviklingsprogram.
 • Nytt stort advokatfirma etablerer seg i Verdal. Ett av de største i landet; Simonsen, Vogt og Wiig. Dette er en god sak for Verdal.

 

Til toppen av siden

Publisert: 18.02.2013 09:32 Sist endret: 29.01.2021 12:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS