Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 17.06.13 - PS 46/13 Hellige Olga menighet - Den russiske ortodokse kirke - søknad om tillatelse til å reise russisk-ortodokst kapell på Stiklestad

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2013/3598 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.06.13 62/13
Kommunestyret 17.06.13 46/13 

 

  1. Verdal kommune stiller seg positive til søknaden fra hellige Olgas menighet om tillatelse til å reise et russisk-ortodokst kapell på Stiklestad.
  2. Verdal kommune stiller vederlagsfritt tomt til disposisjon for oppføring av kapellet. Det inngås en langsiktig leieavtale for det aktuelle området. Rådmannen får fullmakt til å forhandle og inngå slik leieavtale.


Vedlegg:

  1. Formell henvendelse fra Hellige Olga menighet PDF
  2. Kart over området PDF
  3. Beskrivelse av tiltaket PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunen er ved flere tidligere anledninger orientert om at russisk- ortodokse menigheter i Norge ønsker å reise et ortodokst kapell på Stiklestad. Både SNK og Verdal kommune har tidligere gitt positive tilbakemeldinger i forhold til selve saken, og SNK og kommunen har hatt flere møter med arbeidsgruppen fra de ortodokse menighetene som arbeider med saken. Stiklestad sokneråd har også stilt seg positiv til dette.

Dialogen omkring et mulig framtidig ortodokst kapell på Stiklestad startet våren 2011. Det første formelle møtet i saken fant sted 5. september 2011 da arbeidsgruppen i Den russisk-ortodokse kirke møtte ledelsen ved SNK, Stiklestad kirke, Stiklestad sokneråd og Verdal kommune. I utgangspunktet ble denne saken ansett for å være et langsiktig prosjekt ettersom prosjektet var avhengig av innsamlede midler fra små menigheter. I midten av mars 2013 fikk imidlertid SNK og Verdal kommune en ny henvendelse fra arbeidsgruppen i Den russisk-ortodokse kirke. Henvendelsen og det påfølgende møtet hadde sammenheng med at Hellige Olgas menighet i Oslo hadde fått tilbud om vederlagsfritt å overta eiendomsretten til et ortodokst kapell vigslet til St. Olav på en gård i Folldal. Arbeidsgruppen orienterte om at de nå ønsket å flytte dette kapellet til Stiklestad dersom SNK og Verdal kommune ville gi sin tilslutning til dette. I det nevnte møtet var det enighet om å gå videre med saken i lys av de nye innspillene. I denne forbindelsen ba SNK og Verdal kommune om en formell henvendelse fra Den ortodokse kirke i Norge ved Hellige Olgas menighet. I brev av 16. mai 2013 stilet til SNK og Verdal kommune, fremmer nå Hellige Olgas menighet formell søknad om tillatelse til å reise et russisk-ortodokst kapell på Stiklestad.

Søknaden er vedlagt i sin helhet dette saksframlegget. Det vises for øvrig til detaljert framstilling av hele prosessen siden våren 2011 referert i denne søknaden. Henvendelsen fra Hellige Olgas menighet omfatter også et kostnadsoverslag for arbeidet med å reise kapellet.

Vurdering:

SNK og Verdal kommune har som tidligere nevnt vist positiv interesse for saken ved flere anledninger. Det samme har Stiklestad sokneråd gjort. Interessen i saken har sammenheng med det nasjonale oppdraget som SNK har fått med formidling av Olavsarv og virkningshistorien etter slaget på Stiklestad og Olav Haraldssons død og helgenkåring. SNK har ansvar for formidling av alle dimensjoner ved Olavsarven - politisk, kulturelt, åndelig. Helgenkåringen fant sted mens kirken var én, og St. Olav eller Hellige Olav er dermed også en viktig helgen innenfor den russisk-ortodokse kirke. Olav Haraldsson oppholdt seg dessuten det siste året i sitt liv i Gardarike, og hans betydning for kristningen av Norge må også sees i lys av dette. Fra SNKs side har det i lengre tid vært uttrykt et prinsipielt ønske om at det burde være et ortodokst kapell på Stiklestad. Et slikt kapell på Stiklestad vil forenkle denne delen av SNKs formidlingsoppdrag i vesentlig grad, og vil samtidig synliggjøre Stiklestads og Olav den helliges betydning for alle hovedretninger innenfor kristenheten. Fra før finner vi en luthersk kirke og et katolsk kapell på Stiklestad. Et ortodokst kapell vil komplettere de tre store kristne åndelige retningenes nærvær på Stiklestad.

Det arbeides for tiden med planer om å etablere et regionalt pilegrimssenter på Stiklestad, og Stiklestad Nasjonale Kultursenter er en av prosjekteierne bak dette prosjektet. Pilegrimer vil gjerne ha et mål med sine vandringer, mange finner dette i et gudshus. Et ortodokst kapell vil kunne bli et pilegrimsmål for ortodokse pilegrimer på Stiklestad, og kan derfor ha positiv effekt for arbeidet med det regionale pilegrimssenteret.

Også i økumenisk sammenheng vil et ortodokst kapell kunne utgjøre et viktig element. Når alle tre kristne åndelige hovedretninger er representert fysisk på Stiklestad, vil det være lettere å se for seg at stedet Stiklestad kan utvikles også til et senter for økumenisk virksomhet.

Det forutsettes at SNK i samråd med Verdal kommune skal avgjøre hvor dette kapellet skal reises og når byggeperioden kan være. Så langt i dette arbeidet har landskapsarkitekt Rainer Stange i firmaet Dronninga Landskap vært engasjert for å skissere hvor og hvordan dette kapellet kan plasseres i lys av områdeplanen for SNK og i forhold til Stiklestad kirke, parkeringsmuligheter osv. En har valgt å bruke vedkommende da han var svært delaktig i utviklingen av nåværende område/utviklingsplan for SNK.

Det vises til vedlagte skisser fra «Dronninga Landskap» for en nærmere gjennomgang av planer for plassering og utforming av arealet rundt kapellet.

Som det framgår av vedlagt skisse er det lagt inn i planen parkeringsplasser på vestsida av gangstien og parallell veg langs eksisterende gang og sykkelveg. Dette er oppgaver som må håndteres gjennom et samarbeid med bla. Statens vegvesen og som ikke influerer på bygging av selve kapellet.

Før oppsetting av kapellet kan skje vil det være behov for noe masseutskifting akkurat der kapellet skal stå. Dette er et mindre arbeid som kommunen har gitt positive signaler på å utføre gjennom bruk av egne maskiner og mannskap.

Til toppen av siden

 

Rådmannens innstilling:

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.06.2013 08:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS