Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 17.06.13 - PS 48/13 Opptak av Snåsa kommune i reiselivssamarbeidet på Innherred

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2010/8696 - /U64 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.06.13 60/13
Kommunestyret 17.06.13  48/13

 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommune vedtar at gjeldende avtale om destinasjonssamarbeid på Innherred kan utvides til å omfatte Snåsa kommune.
  2. Vedtaket forutsetter at Snåsa kommune forplikter seg til å delta med ordfører i styringsgruppen og gjeldende avtaleperiode, økonomiske betingelser og faste møtepunkt som de øvrige kommunene i samarbeidet.
     
  3. Verdal kommune delegerer fremtidige beslutninger om opptak av nye samarbeidspartnere i destinasjonssamarbeidet på Innherred til styringsgruppen for samarbeidet, uten forutgående politisk behandling.


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

 

Saksopplysninger:

 

Styringsgruppen har diskutert henvendelsen og sendt invitasjon til Snåsa kommune om tilslutning til samarbeidet med virkning fra og med 2013 (vedlagt).

Det forutsettes at Snåsa kommune forplikter seg til å delta med ordfører i styringsgruppen og gjeldende avtaleperiode, økonomiske betingelser og faste møtepunkt som de øvrige kommunene i samarbeidet. Anbudet gjelder fram til 31.12.2014 med opsjon på to år. Prisen er 150 000 i grunnfinansiering pr kommune pr år, samt 7,98 kr pr innbygger. Det gjennomføres 2 Dialogmøter i året med Visit Innherred, samt innkalles det til to møter hvor kommunene og reiselivsaktørene møtes – Vår – og Høstmøte.

 

Vurdering:

I den nye nasjonale reiselivsstrategien «Destinasjon Norge» settes det i gang en stor omstrukturering av reiselivsnæringen. Antall reiselivsorganisasjoner som enkeltstående turistkontor, destinasjonsselskaper og reisemålsselskaper skal kuttes betraktelig. Landet skal deles inn i 6 regionselskaper og det skal være 3 – 8 destinasjonsselskaper tilknyttet disse. Når det nå er på trappene både en strukturendring i reiselivsnæringen med færre destinasjonsselskap og nye landsdelsselskaper er viktig å legge til rette for at man kan være med på denne utviklingen. Trøndelag som region tar markedsandeler. Noe kommer på grunn av en stor utbyggingsaktivitet i Trondheim og noe som følge av trafikkøkningen på Værnes. En tredje faktor som er lite enkel å måle er at Trøndelag markedsfører seg mer spisset og samlet enn før. Skal vår region henge med i konkurransen som også dette medfører må vi tenke større og jobbe med produktutvikling i et bredere perspektiv enn med dagens kommuner.

Innherred Reiseliv ivaretar en viktig koordinatorfunksjon på vegne av kommunene på Innherred. Destinasjonskontoret ivaretar også kontakten med regionale og nasjonale aktører og sørger for gode utviklingsprosesser, hvor nødvendige aktører (bedrifter, kultur- og arrangement, kommunene m.fl.) deltar. En utvidelse av samarbeidet vil kunne gi bedre ressursutnyttelse, forutsatt at interessene hos de nye aktørene i samarbeidet ikke bryter med de strategiene som er lagt innenfor samarbeidet.

Innherred som region har fått et ekstra ansvar for å ivareta merkevaren «Historiske Trøndelag». Stiklestad Nasjonale Kultursenter er et fyrtårn i denne satsingen. Historiske er en av fire merkevarer som bidrar til å markedsføre landsdelen. De andre tre er Eventyrlige, Hemningsløse og Kreative. Eventyrlig er knyttet opp til Røros, Hemningsløse til kysten og Kreative har fått hovedsete i Trondheim, som i tillegg er en viktig bestanddel i Historiske med utgangspunkt i Nidarosdomen. Denne merkevaren kan brukes av alle aktører uavhengig av tilholdssted geografisk sett. Den har blitt godt mottatt og bidrar positivt til å bygge markedsføringssamarbeidet for Trøndelag.

Det er mye som taler for et samarbeid mellom Snåsa og de øvrige kommunene i destinasjonen. Et samarbeid med Snåsa kommune vil tilføre både attraksjonskraft i form av et bredere produktspekter og økte økonomiske ressurser til destinasjonsarbeidet. Snåsa vil til gjengjeld få tilgang til den betydelige kompetansen som er bygget opp i Innherred Reiseliv over flere år.

TFoU-rapporten Reiseliv i Snåsa: Grunnlag for en ny giv, peker på muligheter for økt verdiskaping innen reiselivet i Snåsa kommune ved å satse på økt samhandling mellom aktørene i reiselivsbransjen og tematisert produktutvikling innen sørsamisk miljø, nasjonalpark/ fjell/ innlandsfiske og seterdrift. Dette er delvis sammenfallende med og delvis kompletterende til satsingen blant reiselivsbedriftene i den nåværende Innherredssamarbeidet. Gjennom en utvidelse av samarbeidet, vil næringsaktører kunne finne nye partnere som styrker deres egne produkter. Geografiske elementer som Snåsavatnet, Skjækerfjella og ønsket om å øke trafikkstrømmen via Flyplassen på Værnes, tilsier også at reiselivsutviklingen på Innherred vil ha mye å tjene på at Snåsa kommune slutter seg til destinasjonssamarbeidet.

Alle kommunene i Innherred som destinasjon vil trolig tjene på at samarbeidet utvides, med bakgrunn i at felles strategier og spissing av satsingene vil kunne gi bedre ressursutnyttelse (kompetanse og økonomi). De samme vurderingene vil være gjeldende ved eventuelle fremtidige utvidelser av destinasjonssamarbeidet. Så lenge kommuner som ønsker å slutte seg til samarbeidet forplikter seg til både de strategier som er lagt, krav om deltagelse og økonomiske betingelser, vil videre utvidelse av være positivt for samarbeidspartene. Så lenge alle partnerne er representert i styringsgruppen, anbefales det at slike henvendelser delegeres til styringsgruppen i framtida.


Til toppen av siden

 

 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.06.2013 08:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS