Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.10.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 31.10.2011
Tid           : 18:00 - 19:30 
Til stede  : 35 medlemmer  

Før møtet ble satt spilte Simon fra kulturskolen musikk av Nightwish.
Se video-opptak av kulturinnslaget. (litt variabel lydkvalitet). 


Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Videoopptak fra møtet  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 076/11 Godkjenning av møteprotokoll  17.10.11 Protokoll
PS 077/11 Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune  Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 078/11 Stiklestad og Vuku Skytterlag - søknad om garanti for banklån  Saksframlegg 
Vedlegg 1  
Protokoll
PS 079/11 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser - Verdal kommune Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 080/11 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav - Verdal kommune  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 081/11 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - Valgperioden 2011-2015 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 082/11 Mottak av sakspapir i folkevalgte organ - Verdal kommune Saksframlegg 
Protokoll
PS 083/11 Nytt reglement for komiteene i Verdal - gjeldende fra valgperioden 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 084/11 Endring av selskapsavtale Innherred Renovasjon Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 085/11 Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 086/11 Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Protokoll
PS 087/11 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2011-2015 Saksframlegg Protokoll
PS 088/11 Orientering - Protokoll
PS 089/11 Tilleggssak:
Oppnevning av ny møtefullmektig til forliksrådet
Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 31.10.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Nei  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Rigmor Hafell KRF Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Signar Musum
Charlotte Fætten Aakerhus H Varamedlem Ja Møtte for Britt Tove Klevmo
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

  
 
PS 076/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 17. oktober 2011 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 17. oktober 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 077/11 Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

 

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret tar økonomirapport for 2. tertial til etterretning.
 2. Kommunestyret presiserer at det må tilstrebes å holde seg innenfor budsjettrammene.

 
 
 
PS 078/11 Stiklestad og Vuku Skytterlag - søknad om garanti for banklån    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.
 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Stiklestad og Vuku skytterlag om kommunal garanti for et lån på kr. 500.000,-.
 2. Verdal kommune garanterer i form av simpel kausjon for et lån på kr. 500.000,- til Stiklestad og Vuku skytterlag i forbindelse med bygging av nytt skytteranlegg.
 3. Lånet skal være nedbetalt i løpet av 1 år.
 4. Långiver sørger for at Verdal kommune sitt garantiansvar opphører når Stiklestad og Vuku skytterlag har innfridd lånet.

 
 
 
PS 079/11 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser - Verdal kommune      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
  
  
VEDTAK:  
Kommunestyret tar de framlagte retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser til orientering. 
  
 
 
 
PS 080/11 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav - Verdal kommune      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
”Festeavgiftene for feste av grav settes fra og med 01.01.2012 til kr 1.100,- for 10-års feste”.

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra FRP, ble formannskapets innstilling vedtatt med 32 stemmer.  3 stemmer ble avgitt for FRP sitt forslag.
 
  
VEDTAK: 
Festeavgiftene for feste av grav settes fra og med 2011 til kr. 1.500,- for 10 års feste. 
 
 
 
 
PS 081/11 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - Valgperioden 2011-2015      Til toppen av siden

 

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING: 
Saken utgår.  
 
 
 
 
PS 082/11 Mottak av sakspapir i folkevalgte organ - Verdal kommune      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:

 1. Fra 01.01.12 innføres elektronisk mottak av sakspapir for folkevalgte i Verdal kommune.
 2. Rådmann får fullmakt til å anskaffe nødvendig utstyr innenfor en kostnadsramme på kr 168.000,-.
 3. Kostnadene belastes ansvar 1110, funksjon 1000.

 
 
 
 
PS 083/11 Nytt reglement for komiteene i Verdal - gjeldende fra valgperioden 2011     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til nytt reglement for komiteene i Verdal kommune – gjeldende fra valgperioden 2011.  
 
 
 
 

PS 084/11 Endring av selskapsavtale Innherred Renovasjon     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:
Med forbehold om endelig vedtak i representantskapet i Innherred Renovasjon godkjenner Verdal kommune selskapsavtale for Innherred Renovasjon med endringer i § 1, § 6, § 8 og § 14. 
 
 
 
 
PS 085/11 Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:  
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
  
 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i en egen sak til kommunestyret. Her bør det fremgå hvilke mål kommunen ønsker nådd gjennom de ulike eierskap (eierstrategier).

 

 
 
 

PS 086/11 Reguleringsplan Vuku - Coop Marked     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:  
Innstilling fra komité plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen fra komité plan og samfunn enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Vuku – COOP Marked, rev 13.09.2011. 
 
 
 
 
PS 087/11 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2011-2015     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:  
Valgnemndas leder, Ole Gunnar Hallager, la fram følgende innstilling til valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2011-2015:

”Valgnemnda er satt ned for å forberede valg av kommunale styrer, råd og utvalg for kommunestyret. Viser her til innstilling til kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober d.å.

 

Som avklaring kan nevnes at valgnemnda er satt ned for å forberede valg av kommunale styrer, råd og utvalg for kommunestyret.

 

Valgnemnda har i møte 25. oktober og 28. oktober gått igjennom de øvrige styrer, råd og utvalg som nemnda har i oppdrag å fremme forslag på kandidater til.

 

Valgnemnda innstiller på følgende til valg i de styrer, råd og utvalg der det skal oppnevnes folkevalgte representanter:

 

 1. Fjellstyret for Reinsjø Statsalmenning.
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP: 
  Medlemmer:
  1. Ingeborg Østerås
  2. Anne Segtnan
  Personlige varamedlemmer:
  1. Kjell Tore Hestegrei
  2. Snorre Løvstad
 2. Representantskapet for Innherred Renovasjon.
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:
  1. Ove M. Haugan (AP)
  2. Torunn Rotmo (AP)
  Personlige varamedlemmer:
  1. Unni Kvelstad (AP)
  2. Bjørn Bylund (AP)
   
  Fellseliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:
  Marit Voll Skrove (SP) 
  Personlig varamedlem:
  Knut Fortun (FRP)
 3. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal.
  Her skal det velges 4 folkevalgte representanter med varamedlemmer og 4 brukerrepresentanter med varamedlemmer.
  Kommunestyret velger leder og nestleder. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:     
  1. Rolf Tømmerås, leder (AP)                         
  2. Anne Grytbakk, nestleder(AP)   
  3. Svein J. Svensson (AP)   
  Varamedlemmer:
  1. Anne Lise DOlmen (KRF)
  2. Mona Hagerup (AP)
  3. Emmanuel Bowah (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:      
  Anita Prestmo (V)    
  Varamedlem:
  Signar Musum (FRP)
   
  Fra SAFO:
  Medlem:      
  Odd Steinkjer     
  Varamedlem:
  Dagfinn Øverkil
   
  Fra FFO:
  Medlemmer:     
  1. Lars Morten Lersveen    
  2. Audhild Jermstad    
  3. Toralf Hjelde     
  Varamedlemmer:
  1. Mona B. Lersveen
  2. Inger Hegstad
  3. Jorid Pettersen
 4. Innvandrerråd.
  Nytt råd. 5 medlemmer med varamedlemmer.
  4 representanter fra innvandrerne og 1 representant fra kommunestyret. Valgbar fra innvandrerne alle som har stemmerett ved lokalvalg, 2 menn og 2 kvinner.
  Disse velges av innvandrerne selv. Kommunestyret velger leder og nestleder.  
   
  Det er gitt utsatt frist på dette. Valg av brukerrepresentanter blir ikke gjennomført før 1.12.11. Dette valget kommer derfor i kommunestyrets møte 12.12.11.
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlem:      
  Jonny Haugan, leder (AP)   
  Varamedlem:
  Laila Austad (AP)
 5. Bygdeboknemnda.
  Medlemmer:
  Oddbjørg Grønn
  Øystein Walberg
  Anders Bendiksen
  Marit K. Ness
  Terje Hofstad
 6. Nemnd for lokalhistorisk arkiv.
  Medlemmer:
  Eli Kristoffersen (biblioteksjef)
  Øystein Walberg
  John Sundby
 7. Gatenavnkomiteen.
  Medlemmer:
  Linn Beate Tromsdal
  Arne Hallem
  Turid Nordli
  Jarle Dolmen
  Steinar Berg
 8. Heimevernsnemnd.
  Medlemmer:
  Frode Aakerhus
  Kristine Nordtømme
  Lensmannen i Verdal
 9. Skatteutvalg. 
  5 medlemmer med varamedlemmer. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:                                                 
  1. Inga A. Hildrum, leder (AP)   
  2. Jørleif Kvakland (KRF)    
  3. Linda Olsen  (AP)    
  Varamedlemmer:
  1. Trine Reitan (AP)
  2. Laila Austad (AP)
  3. Kjell Woll Sigurdsen (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlemmer:     
  1. Ann Maj Holmli (H)    
  2. Joar Aksnes (V)    
  Varamedlemmer:
  1. Ingolv Bengtsen (H)
  2. Arne Falkfjell (SP)
 10. Eldrerådet.
  5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
  I henhold til § 3 i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, er det rådet selv som skal foreta valg av leder og nestleder.
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:                                                 
  1. Svein J. Svensson    
  2. Anne Nordskag    
  3. Ragnhild Sundby     
  Personlige varamedlemmer:
  1. Synnøve Haugnes
  2. Marn Storhaug 
  3. Ragnar Evenstad
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlemmer     
  1. Brita K. Thorsvik    
  2. Kåre Gåsvik     
  Personlige varamedlemmer:
  1. Randi Lykke
  2. Johannes Overmo 
 11. Styret for Verdalshallen.
  2 medlemmer med varamedlemmer fra kommunen. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlem:       
  Terje Rennemo (AP)    
  Varamedlem:
  Jonny Myhre (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:      
  Anette Tiller (SP)     
  Varamedlem:
  Pål Sverre Fikse (SP)
 12. Sør-Innherad Prostistyre.
  Kommunal representant med vara i styret.
  Medlem:       
  Trude Holm (SP)     
  Varamedlem:
  Laila Austad (AP)
 13. Stiftelsen Stiklestad Museum. 
  2 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlem:     
  Kjetil Aarstad (AP)                    
  Personlig varamedlem:
  Torunn Rotmo
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:      
  May Brit Slapgaard Larsen (V)   
  Personlig varamedlem:
  Marit Voll Skrove (SP)
 14. Styret for det ”det kommunale jordegods”.
  Formannskapet oppnevnt forrige periode. 
   
  Kommunestyret oppnevner formannskapet som styre for det ”Kommunale Jordegods” for perioden 2011-2015.
 15. Skattetakstnemnda for eiendomsskatt. 
  3 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:     
  1. Bjørn Kjesbu, leder (AP)   
  2. Anne Nordskag  (AP)    
  Personlige varamedlemmer:
  1. Kirsten Malmo (AP)
  2. Bjørn Bylund (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:      
  Tor Ove Nesset (H)    
  Personlig varamedlem:
  Oddbjørg Grønn (H)
 16. Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt. 
  6 medlemmer med personlige varamedlemmer.
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:      
  1. Inga A. Hildrum, leder (AP)   
  2. Jørleif Kvakland (KRF)    
  3. Linda Olsen (AP)     
  Personlige varamedlemmer:
  1. Trine Reitan (AP)
  2. Laila Austad (AP)
  3. Kjell W. Sigurdsen (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlemmer:     
  1. Joar Aksnes (V)    
  2. Arne Falkfjell (SP)   
  3. Ann Maj H. Holmli (H)   
  Personlig varamedlemmer:
  1. Johannes Overmo (V)
  2. Andor Jermstad (SP)
  3. Vigdis Haldorsen (SP)
 17. Indre Trondheimsfjord Havnevesen (IHT).
  2 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
   
  Fellesforslag:
  Medlemmer:      
  1. Ordfører (AP)     
  2. Kjetil Aarstad (AP)    
  Personlige varamedlemmer:
  1. Ingolv Bengtsen (H)
  2. Marit Voll Skrove (SP)
 18. Interkommunalt arkiv Trøndelag – (IKA Trøndelag): 
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Representant i selskapets representantskap er ordføreren.
  Vara for ordføreren: varaordføreren.
 19. Utmarksnemnd. 
  5 medlemmer med varamedlemmer. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti
  Medlemmer:      
  1. Kjetil Aarstad (AP), leder   
  2. Berit Gustad Nessø, nestleder (AP)  
  3. Tor Petter Abelsen ( Krf )   
  Varamedlemmer:
  1. Kirsten Johansson Malmo (AP)
  2. Thor Bertil Granum (AP)
  3. Jonny Haugan (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlemmer:     
  1. Terje Akesnes (SP)    
  2. Anne Grete Valbekmo (H)   
  Varamedlemmer:
  1. Jørgen Baumfelder (SP)
  2. Anette Tiller (SP)
 20. Konfliktrådet. 
  Det skal oppnevnes kommunal representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet. Medlem forrige periode var varaordføreren. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Varaordfører
 21. Dyrevernsnemnd. 
  Kommer brev fra Mattilsynet. Kommunen innstiller på navn og sender til fylkesmannen. Egen sak.
 22. KomSek Trøndelag IKS.
  2 medlemmer og 2 varamedlemmer til representantskapet. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti
  Medlem:       
  Ordfører (AP)     
  Varamedlem:
  Tor-Petter Abelsen (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:      
  Trude Holm (SP)     
  Varamedlem:
  Pål Sverre Fikse (SP)
 23. KomRev Trøndelag IKS.
  2 medlemmer og 2 varamedlemmer til representantskapet. Ordfører.
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti 
  Medlem:            
  Ordfører (AP)     
  Varamedlem:
  Tor-Petter Abelsen (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:      
  Trude Holm (SP)     
  Varamedlem:
  Pål Sverre Fikse (SP)
 24. Representantskapet i Innherred Interkommunale Legevakt IKS. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti
  Medlem:        
  Ordfører (AP)     
  Personlig varamedlem:
  Varaordfører (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:     
  Marit Voll Skrove (SP) 
  Personlig varamedlem:
  Oddbjørg Grønn (H)
 25. Representantskapet i Lierne Nasjonalparksenter IKS.
  1 medlem og 1 varamedlem. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti
  Medlem:         
  Ordfører (AP)   
  Varamedlem:
  Kjetil Aarstad (AP)
 26. Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning.
  1 representant med vara.
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti
  Medlem:        
  Ordfører (AP)   
  Varamedlem:
  Ove Morten Haugan (AP)

Valgnemnda har i sitt arbeid lagt forholdstallsprinsippet til grunn, men foreslår at valgene gjennomføres som avtalevalg.


Fjellstyret
Det skal velges 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av kommunestyret. Kommunestyret skal sørge for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene blir representert i Fjellstyret og at minst to medlemmer med varamedlemmer blir valgt blant de som har rett til almenningsbruk i Almenningen som jordbrukere. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Valgnemnda er enig om at valg av Fjellstyre avholdes som forholdstallsvalg, og fremmes ikke gjennom valgnemndas innstilling.  Lister vil bli utdelt i kommunestyrets møte. ”

 

Det ble først votert over valgnemndas innstilling, samlet over medlemmer hvert utvalg og samlet over varamedlemmer hvert utvalg som ble enstemmig vedtatt, samt ledere og nestledere i aktuelle utvalg, som ble enstemmig vedtatt.

 

Valg av fjellstyret:
Følgende listeforslag ble fremmet til valg av fjellstyret:

Liste A:
Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
1. Bjørn Aarstad, leder  (AP)                          
2. Einar Asbjørn Tromsdal, nestleder (AP)  
3. Dagny Okkenhaug (Krf)
4. Arild Stenberg (AP)
5. Anne Nordskag (AP)
6. Bjørn Kjesbu (AP)
7. Berit Gustad Nessø (AP)


Liste B:
Fellesliste Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre:
1. Inga Berit Lein (SP), leder
2. Signar Musum (FRP), nestleder
3. Terje Aksnes (SP)
4. Mette Karlgård  (SP)
5. Nils Georg Leirset (V)
6. Anette Tiller (SP)

Listene ble enstemmig godkjent av kommunestyret.

Følgende ble oppnevnt til tellekorps: Johannes Rosvold og Kirsten J. Malmo
Det ble foretatt skriftlig votering.
Det ble først registrert hvor mange stemmer den enkelte lista hadde fått.
Denne registreringa ga følgende resultat:
• Liste A: 18 stemmer.
• Liste B: 17 stemmer.
 
Mandatfordelingen i fjellstyret for perioden 2011-2015 blir da som følger: 

Mandatfordeling Fjellstyret
ListeDivisjon 1Divisjon 2Divisjon 3
Liste A (AP/KRF) 18 (1) 9 (3) 6 (5)
Liste B (SP/SV/V/H/FRP) 17 (2) 8,5 (4) 5,6


 
Fordelingen i fjellstyret blir da slik:
Fellesliste A:
AP/KRF får følgende mandater: Nr. 1, 3, og 5 = 3 representanter.

Fellesliste B:
SP/SV/H/V/FRP får følgende mandater: Nr. 2 og 4 = 2 representanter.

Totalt = 5 representanter.

Herved er samtlige 5 representanter i fjellstyret besatt.

Listens kandidater fikk da følgende stemmetall:

 

Liste A:
Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
1. Bjørn Aarstad, leder  (AP) – 18 stemmer                         
2. Einar Asbjørn Tromsdal, nestleder (AP) – 18 stemmer 
3. Dagny Okkenhaug (Krf)  - 18 stemmer
4. Arild Stenberg (AP)- 18 stemmer
5. Anne Nordskag (AP) – 18 stemmer
6. Bjørn Kjesbu (AP) – 18 stemmer
7. Berit Gustad Nessø (AP) – 18 stemmer


Liste B:
Fellesliste Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre:
1. Inga Berit Lein (SP), leder – 17 stemmer
2. Signar Musum (FRP), nestleder – 17 stemmer
3. Terje Aksnes (SP) – 17 stemmer
4. Mette Karlgård (SP) – 17 stemmer
5. Nils Georg Leirset (V) – 17 stemmer
6. Anette Tiller (SP) – 17 stemmer

 

Deretter ble hver listes plasser besatt med de kandidater som hadde fått flest stemmer i følgende rekkefølge etter stemmetall og plassering på lista.

 

AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet forslag på Bjørn Aarstad som leder i Fjellstyret.

SP/SV/H/V/FRP v/Marit Voll Skrove fremmet forslag på Inga Berit Lein som leder i Fjellstyret.

 

Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP/KRF på leder og forslaget fra SP/SV/H/V/FRP på leder, fikk forslaget fra AP/KRF 18 stemmer.
17 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP/SV/H/V/FRP.

 

AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet forslag på Einar A. Tromsdal som nestleder i Fjellstyret.

SP/SV/H/V/FRP v/Marit Voll Skrove fremmet forslag på Signar Musum som nestleder i Fjellstyret.

 

Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP/KRF på nestleder og forslaget fra SP/SV/H/V/FRP på nestleder, fikk forslaget fra AP/KRF 18 stemmer.
17 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP/SV/H/V/FRP.
  
 
VEDTAK:

 1. Fjellstyret for Reinsjø Statsalmenning.
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP: 
  Medlemmer:
  1. Ingeborg Østerås
  2. Anne Segtnan
  Personlige varamedlemmer:
  1. Kjell Tore Hestegrei
  2. Snorre Løvstad
   
 2. Representantskapet for Innherred Renovasjon.
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:
  1. Ove M. Haugan (AP)
  2. Torunn Rotmo (AP)
  Personlige varamedlemmer:
  1. Unni Kvelstad (AP)
  2. Bjørn Bylund (AP)
   
  Fellseliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:
  Marit Voll Skrove (SP) 
  Personlig varamedlem:
  Knut Fortun (FRP)
   
 3. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal.
  Her skal det velges 4 folkevalgte representanter med varamedlemmer og 4 brukerrepresentanter med varamedlemmer.
  Kommunestyret velger leder og nestleder. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:     
  1. Rolf Tømmerås, leder (AP)                         
  2. Anne Grytbakk, nestleder(AP)   
  3. Svein J. Svensson (AP)   
  Varamedlemmer:
  1. Anne Lise DOlmen (KRF)
  2. Mona Hagerup (AP)
  3. Emmanuel Bowah (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:      
  Anita Prestmo (V)    
  Varamedlem:
  Signar Musum (FRP)
   
  Fra SAFO:
  Medlem:      
  Odd Steinkjer     
  Varamedlem:
  Dagfinn Øverkil
   
  Fra FFO:
  Medlemmer:     
  1. Lars Morten Lersveen    
  2. Audhild Jermstad    
  3. Toralf Hjelde     
  Varamedlemmer:
  1. Mona B. Lersveen
  2. Inger Hegstad
  3. Jorid Pettersen
   
 4. Innvandrerråd.
  Nytt råd. 5 medlemmer med varamedlemmer.
  4 representanter fra innvandrerne og 1 representant fra kommunestyret. Valgbar fra innvandrerne alle som har stemmerett ved lokalvalg, 2 menn og 2 kvinner.
  Disse velges av innvandrerne selv. Kommunestyret velger leder og nestleder.  
   
  Det er gitt utsatt frist på dette. Valg av brukerrepresentanter blir ikke gjennomført før 1.12.11. Dette valget kommer derfor i kommunestyrets møte 12.12.11.
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlem:      
  Jonny Haugan, leder (AP)   
  Varamedlem:
  Laila Austad (AP)
   
 5. Bygdeboknemnda.
  Medlemmer:
  Oddbjørg Grønn
  Øystein Walberg
  Anders Bendiksen
  Marit K. Ness
  Terje Hofstad
   
 6. Nemnd for lokalhistorisk arkiv.
  Medlemmer:
  Eli Kristoffersen (biblioteksjef)
  Øystein Walberg
  John Sundby
   
 7. Gatenavnkomiteen.
  Medlemmer:
  Linn Beate Tromsdal
  Arne Hallem
  Turid Nordli
  Jarle Dolmen
  Steinar Berg
   
 8. Heimevernsnemnd.
  Medlemmer:
  Frode Aakerhus
  Kristine Nordtømme
  Lensmannen i Verdal
   
 9. Skatteutvalg. 
  5 medlemmer med varamedlemmer. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:                                                 
  1. Inga A. Hildrum, leder (AP)   
  2. Jørleif Kvakland (KRF)    
  3. Linda Olsen  (AP)    
  Varamedlemmer:
  1. Trine Reitan (AP)
  2. Laila Austad (AP)
  3. Kjell Woll Sigurdsen (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlemmer:     
  1. Ann Maj Holmli (H)    
  2. Joar Aksnes (V)    
  Varamedlemmer:
  1. Ingolv Bengtsen (H)
  2. Arne Falkfjell (SP)
   
 10. Eldrerådet.
  5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
  I henhold til § 3 i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, er det rådet selv som skal foreta valg av leder og nestleder.
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:                                                 
  1. Svein J. Svensson    
  2. Anne Nordskag    
  3. Ragnhild Sundby     
  Personlige varamedlemmer:
  1. Synnøve Haugnes
  2. Marn Storhaug 
  3. Ragnar Evenstad
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlemmer     
  1. Brita K. Thorsvik    
  2. Kåre Gåsvik     
  Personlige varamedlemmer:
  1. Randi Lykke
  2. Johannes Overmo 
   
 11. Styret for Verdalshallen.
  2 medlemmer med varamedlemmer fra kommunen. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlem:       
  Terje Rennemo (AP)    
  Varamedlem:
  Jonny Myhre (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:      
  Anette Tiller (SP)     
  Varamedlem:
  Pål Sverre Fikse (SP)
   
 12. Sør-Innherad Prostistyre.
  Kommunal representant med vara i styret.
  Medlem:       
  Trude Holm (SP)     
  Varamedlem:
  Laila Austad (AP)
   
 13. Stiftelsen Stiklestad Museum. 
  2 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlem:     
  Kjetil Aarstad (AP)                    
  Personlig varamedlem:
  Torunn Rotmo
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:      
  May Brit Slapgaard Larsen (V)   
  Personlig varamedlem:
  Marit Voll Skrove (SP)
   
 14. Styret for det ”det kommunale jordegods”.
  Formannskapet oppnevnt forrige periode. 
   
  Kommunestyret oppnevner formannskapet som styre for det ”Kommunale Jordegods” for perioden 2011-2015.
   
 15. Skattetakstnemnda for eiendomsskatt. 
  3 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:     
  1. Bjørn Kjesbu, leder (AP)   
  2. Anne Nordskag  (AP)    
  Personlige varamedlemmer:
  1. Kirsten Malmo (AP)
  2. Bjørn Bylund (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:      
  Tor Ove Nesset (H)    
  Personlig varamedlem:
  Oddbjørg Grønn (H)
   
 16. Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt. 
  6 medlemmer med personlige varamedlemmer.
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:      
  1. Inga A. Hildrum, leder (AP)   
  2. Jørleif Kvakland (KRF)    
  3. Linda Olsen (AP)     
  Personlige varamedlemmer:
  1. Trine Reitan (AP)
  2. Laila Austad (AP)
  3. Kjell W. Sigurdsen (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlemmer:     
  1. Joar Aksnes (V)    
  2. Arne Falkfjell (SP)   
  3. Ann Maj H. Holmli (H)   
  Personlig varamedlemmer:
  1. Johannes Overmo (V)
  2. Andor Jermstad (SP)
  3. Vigdis Haldorsen (SP)
   
 17. Indre Trondheimsfjord Havnevesen (IHT).
  2 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
   
  Fellesforslag:
  Medlemmer:      
  1. Ordfører (AP)     
  2. Kjetil Aarstad (AP)    
  Personlige varamedlemmer:
  1. Ingolv Bengtsen (H)
  2. Marit Voll Skrove (SP)
   
 18. Interkommunalt arkiv Trøndelag – (IKA Trøndelag): 
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Representant i selskapets representantskap er ordføreren.
  Vara for ordføreren: varaordføreren.
   
 19. Utmarksnemnd. 
  5 medlemmer med varamedlemmer. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti
  Medlemmer:      
  1. Kjetil Aarstad (AP), leder   
  2. Berit Gustad Nessø, nestleder (AP)  
  3. Tor Petter Abelsen ( Krf )   
  Varamedlemmer:
  1. Kirsten Johansson Malmo (AP)
  2. Thor Bertil Granum (AP)
  3. Jonny Haugan (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlemmer:     
  1. Terje Akesnes (SP)    
  2. Anne Grete Valbekmo (H)   
  Varamedlemmer:
  1. Jørgen Baumfelder (SP)
  2. Anette Tiller (SP)
   
 20. Konfliktrådet. 
  Det skal oppnevnes kommunal representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet. Medlem forrige periode var varaordføreren. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Varaordfører
   
 21. Dyrevernsnemnd. 
  Kommer brev fra Mattilsynet. Kommunen innstiller på navn og sender til fylkesmannen. Egen sak.
   
 22. KomSek Trøndelag IKS.
  2 medlemmer og 2 varamedlemmer til representantskapet. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti
  Medlem:       
  Ordfører (AP)     
  Varamedlem:
  Tor-Petter Abelsen (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:      
  Trude Holm (SP)     
  Varamedlem:
  Pål Sverre Fikse (SP)
   
 23. KomRev Trøndelag IKS.
  2 medlemmer og 2 varamedlemmer til representantskapet. Ordfører.
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti 
  Medlem:            
  Ordfører (AP)     
  Varamedlem:
  Tor-Petter Abelsen (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:      
  Trude Holm (SP)     
  Varamedlem:
  Pål Sverre Fikse (SP)
   
 24. Representantskapet i Innherred Interkommunale Legevakt IKS. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti
  Medlem:        
  Ordfører (AP)     
  Personlig varamedlem:
  Varaordfører (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Medlem:     
  Marit Voll Skrove (SP) 
  Personlig varamedlem:
  Oddbjørg Grønn (H)
   
 25. Representantskapet i Lierne Nasjonalparksenter IKS.
  1 medlem og 1 varamedlem. 
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti
  Medlem:         
  Ordfører (AP)   
  Varamedlem:
  Kjetil Aarstad (AP)
   
 26. Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning.
  1 representant med vara.
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti
  Medlem:        
  Ordfører (AP)   
  Varamedlem:
  Ove Morten Haugan (AP)
   

Fjellstyre valgt for perioden 2011-2015:
Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
Medlemmer:
1. Bjørn Aarstad, leder  (AP)                          
2. Einar Asbjørn Tromsdal, nestleder (AP)  
3. Dagny Okkenhaug (KRF)
Personlige varamedlemmer:
1. Arild Stenberg (AP)
2. Anne Nordskag (AP)
3. Bjørn Kjesbu (AP)

Fellesliste Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre:
Medlemmer:
1. Inga Berit Lein (SP)
2. Signar Musum (FRP)
Personlieg varamedlemmer:
1. Terje Aksnes (SP)
2. Mette Karlgård  (SP)
 
 
 
 

PS 088/11 Orientering     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

 • Organisering av oppvekstsektoren.
 • Private barnehagers landsforbund – ad. likebehandling ved fordeling av kommunalt tilskudd.
 • Prosjekt ”oppstart Ørin nord”.
 • Skoleutbyggingen – overtakelsesforretning 30. november.
 • Statsbudsjettet.

Ordfører orienterte om:

 • Dialogmøte med pensjonistforeninger i Verdal.
 • Rapport fra KomRev – gjennomgang av alle saker behandlet i politiske organ i Verdal kommune 1. halvår 2011. Meget bra saksbehandling.
 • Lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Trafikkopplæring i grunnskolen vært Verdal kommunes sitt prosjekt. Godt utført arbeid.
 • 25.10.11 – besøk av Stortingspresidenten i Namsos.
 • Trøndelagsrådet tatt initiativ til å samle alle ordførere og rådmenn for gjennomgang av status og løpet videre når det gjelder E6-jernbane Steinkjer-Trondheim.
 • Valg av representantskapsstyre i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Ordfører oppnevnt som representant med varaordfører som vara. 

 
 
 
PS 08
9/11 Oppnevning av ny møtefullmektig til forliksrådet     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:
Kommunestyret oppnevner som ny møtefullmektig for Verdal forliksråd fram til 01.01.2013:
Einar Klevmo.

 
 
 

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 25.01.2021 11:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS