Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 12.12.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 12.12.2011
Tid           : 16:45 - 21:30 
Til stede  :  34 til stede. Knut Fortun møtte f.o.m. sak 103/11. Til stede 35 representanter. Heidi N. S. Storstad fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 104/11. Til stede 34 representanter. Knut Fortun fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 108/11. Til stede 33 representanter.   

Utdelt i møtet:

 1. Brev datert 24.11.11 fra Innherred Renovasjon til rådmann. Økt behandlingskostnad Ecopro.
 2. Minne-cd 22. juli – “Vårt lille land”.

Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Videoopptak fra møtet  

Før møte ble sat var det kulturinnslag med elever fra kulturskolen som sang "Julenatt" - se video av innslaget. Sangerne var May Helen Steinkjer, Frida Martine Aksnes Vada, Dina Strømmen og Sandra Anfinnes. 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 102/11 Godkjenning av møteprotokoll  28.11.11 Protokoll
PS 103/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2014 - Verdal kommune  Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4
Protokoll
PS 104/11 Regional transportplan - høring  Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Protokoll
PS 105/11 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2012 Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 106/11 Valg av leder og nestleder i tillegg til supplering av medlem i Bygdeboknemnda  Saksframlegg 
Protokoll
PS 107/11 Valg av innvandrerråd for perioden 2011-2015 Saksframlegg
Protokoll
PS 108/11 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 12.12.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Nei  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Thor Bertil Granum Dna Varamedlem Ja Møtte for Kjell Woll Sigurdsen
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjørn Aarstad
Emmanuel Glordy Bowah DNA Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Jonny Arild Haugan
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Berit Musum
Andor Jermstad SP Varamedlem Ja Møtte for Terje Aksnes
Ingolv Bengtsen H Varamedlem Ja Møtte for Charlotte Fætten Aakerhus
Torunn Agnethe Rotmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Torill Elverum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  


  
 
PS 102/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2011 - Se video.

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 28.11.11 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 28.11.11 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 103/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2014 - Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Knut Fortun tiltrådte under behandling av denne sak.
Til stede 35 representanter.

 

Det er bestemt følgende taletid på budsjettsaken:
Hovedinnlegg 10 min for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg 2 min.
Øvrige talere 4/2 min. som vanlig. Unntak: de 2 partiene som har ett medlem hver får 10/4 min.

Budsjettskjema 1A og Regnskapsskjema 1B ble utdelt i møtet.

AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til nytt pkt. 11, 12 og 13:
11. Eiendomsskattenivået slikt det fastsettes som maksimalbeløp for det enkelte skatteobjekt ved nåværende taksering med virkning fra og med 2012 ligger fast gjennom inneværende valgperiode.
12. Kommunestyret presiserer at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten inntektsevne å fritas eiendomsskatt etter søknad.
13. Kommunen praktiseres en liberal holdning ved vurdering av søknad om nedsetting eller ettergivning av eiendomsskatt, med hjemmel i § 28 i lov om eiendomsskatt.

SP, H, FRP, V og SV v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag (tallbudsjett):

 1. Barnevernet økes med en stilling allerede fra 2012 (det er lagt inn en stilling fra 2014 i øk.plan). Midlene tas fra vakante stillinger, for eksempel innen næringsområdet. Næringsstillingen skal i så fall føres tilbake i 2014. Ansettelsesprosessen for å få besatt næringsstillingen startes våren 2013.
 2. Normen for voksentetthet i barnehagene settes til 6,0. Kostnaden vil være 4 mill. utover rådmannens budsjettforslag. Inndekning: Avsetning
  til lønnsoppgjør reduseres fra 13 mill. til 9 mill.

AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag:
Pkt. 1 i forslag fra SP, H, FRP, V og SV (Barnevernet økes …) oversendes formannskapet.

SP, H, FRP, V og SV v/Marit Voll Skrove fremmet verbalforslag:

 1. Som et ledd i arbeidet med å redusere ufrivillig deltid skal det ikke utlyses stillinger under 50 % innenfor helse og velferd.
 2. Drift av Arken skal utredes i løpet av 2012.
 3. Rusboliger; småhus skal bygges i løpet av 2012. Det skal foreligge en sak til politisk behandling med plan for oppstart av bygging innen 31. mars 2012.
 4. Drift av ATA-senteret skal videreføres i 2012. Dette innarbeides i budsjettet for 2013.
 5. Rådmannen bes arbeide mot at det skal til enhver tid være minst 15 lærlinger. Helse og velferd skal prioriteres.
 6. Rådmannen bes arbeide for at det blir innført et system som registrerer ventelister for mennesker som har behov for sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Bakgrunnen for dette er for å få kartlagt det reelle behovet for institusjonsplasser i kommunen. Det bes om at administrasjonen legger frem en egen sak om hvordan dette skal gjennomføres før 1. april 2012.
 7. Behovet for et boligkontor blir stadig tydeligere. Kommunestyret ber rådmannen om å finne en hensiktsmessig lokalisering innen første halvår av 2012 og midler til drift av dette. Det må spesifiseres kriterier for tildeling av kommunale boliger, og defineres hvordan de kommunale boligene skal forvaltes.
 8. Kommunen åpner for at startlån blir en større del av den totale lånefinansieringen til egen bolig.
 9. Rådmannen bes arbeide for at ungt entreprenørskap styrkes og revitaliseres i skolen.
 10. Rådmannen bes legge trykk på arbeidet for full mobildekning i kommunen.
 11. Landbrukskontoret oppretter ei gruppe bestående av fagfolk, politikere og aktører fra landbruket i Verdal. De skal se på utfordringsbildet for landbruket i Verdal og finne viktige faktorer for å skape ny giv i næringen. Gruppa skal jobbe i 2 år.
 12. Det er satt av 2 mill i utviklingsmidler som skal deles ut til aktuelle utviklingsprosjekt som fremmer miljø og bolyst. Disse midlene skal prioriteres av komite mennesker og livskvalitet.
 13. Helsestasjon for eldre (tilbud om hjemmebesøk til alle eldre det året de fyller 75 år) innføres i 2013 innenfor den rammen som er gitt til helse og velferd. Det bør samtidig utredes om dette tiltaket kan samordnes med de tilbudene som gis gjennom Frisklivssentralen.

AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende alternativ forslag til pkt. 5 i verbalforslag fra SP, H, FRP, V og SV:
Rådmannen bes arbeide mot at det skal til enhver tid være minst 15 lærlinger.

SP, H, V og SV v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag (tallbudsjettet):

 1. Eiendomsskatten settes til 3,5 promille, og det innføres et bunnfradrag på kr 200.000,-.
 2. Estimert inntekt på eiendomsskatt settes til 28 mill. En evt. inntekt utover 28 mill i 2012 settes på fond. Om det viser seg at eiendomsskatten kommer over 28 mill, skal promillesatsen nedjusteres i budsjettbehandlingen for 2013 slik at samlet inntekt da vil bli 28 mill.
 3. Forslaget i punkt 1 og 2 innebærer en reduksjon av eiendomsskatten på 2,7 mill. i forhold til rådmannens budsjettforslag. Dette inndekkes ved at det settes et innsparingskrav for Verdalsøra barne- og ungdomsskole på 2,7 mill. (Stordriftsfordeler i forhold til bruk av personell når skolen er samlokalisert).

Votering:

 • Forslaget i 3 pkt. fra SP, H, V og SV til tallbudsjettet – falt med 17 mot 18 stemmer.
 • Forslag pkt. 2 fra SP, H, FRP, V og SV til tallbudsjettet – falt med 17 mot 18 stemmer.
 • Forslag pkt. 1 fra SP, H, FRP, V og SV til tallbudsjettet – falt med 17 mot 18 stemmer.
 • Oversendelsesforslag fra AP/KRF til formannskapet – enstemmig.
 • Verbalforslag i 13 pkt. fra SP, H, FRP, V og SV:
  Pkt. 1 – falt med 17 mot 18 stemmer.
  Pkt. 2 – enstemmig.
  Pkt. 3 – falt med 17 mot 18 stemmer.
  Pkt. 4 – falt med 17 mot 18 stemmer.
  Pkt. 5 – alternativ mot forslaget fra AP/KRF – forslaget fra AP/KRF ble vedtatt med 19 stemmer. 16 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP, H, FRP, V og SV.
  Pkt. 6 – falt med 17 mot 18 stemmer.
  Pkt. 7 – falt med 17 mot 18 stemmer.
  Pkt. 8 – falt med 17 mot 18 stemmer.
  Pkt. 9 – enstemmig.
  Pkt. 10 – enstemmig.
  Pkt. 11 – enstemmig.
  Pkt. 12 – enstemmig.
  Pkt. 13 – enstemmig.
 • Verbalforslag i 3 pkt. fra AP/KRF:
  Pkt. 1 – vedtatt med 29 mot 6 stemmer.
  Pkt. 2 – enstemmig.
  Pkt. 3 – enstemmig.
 • Til slutt ble det votert samlet over formannskapet innstilling og vedtatte forslag som ble vedtatt med 28 mot 7 stemmer.

 
VEDTAK:  

 1. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas.
 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk. Ordningen med 25 % fradrag av skattegrunnlag opphører.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 96.700.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 8. Bofellesskap
  Kommunestyret ber rådmannen legge trykk på arbeidet med bygging og drift av bofellesskap med heldøgns pleie- og omsorgstilbud for mennesker med omfattende omsorgsbehov med sikte på realisering i planperioden.
 9. Ungdommens Hus
  Kommunestyret ber rådmannen i løpet av første halvår 2012 legge fram sak om lokalisering, realisering og drift av et Ungdommens Hus.  Utredningen bør inneholde flere alternativer.
 10. Kommunal tomte- og boligpolitikk-strategi
  Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak om kommunens strategi for utvikling av kommunale tomtereserver og boligbygging.
 11. Eiendomsskattenivået slik det fastsettes som maksimalbeløp for det enkelte skatteobjekt ved nåværende taksering med virkning fra og med 2012 ligger fast gjennom inneværende valgperiode.
 12. Kommunestyret presiserer at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten inntektsevne å fritas eiendomsskatt etter søknad.
 13. Kommunen praktiseres en liberal holdning ved vurdering av søknad om nedsetting eller ettergivning av eiendomsskatt, med hjemmel i § 28 i lov om eiendomsskatt.
 14. Drift av Arken skal utredes i løpet av 2012.
 15. Rådmannen bes arbeide mot at det skal til enhver tid være minst 15 lærlinger.
 16. Rådmannen bes arbeide for at ungt entreprenørskap styrkes og revitaliseres i skolen.
 17. Rådmannen bes legge trykk på arbeidet for full mobildekning i kommunen.
 18. Landbrukskontoret oppretter ei gruppe bestående av fagfolk, politikere og aktører fra landbruket i Verdal. De skal se på utfordringsbildet for landbruket i Verdal og finne viktige faktorer for å skape ny giv i næringen. Gruppa skal jobbe i 2 år.
 19. Det er satt av 2 mill i utviklingsmidler som skal deles ut til aktuelle utviklingsprosjekt som fremmer miljø og bolyst. Disse midlene skal prioriteres av komite mennesker og livskvalitet.
 20. Helsestasjon for eldre (tilbud om hjemmebesøk til alle eldre det året de fyller 75 år) innføres i 2013 innenfor den rammen som er gitt til helse og velferd. Det bør samtidig utredes om dette tiltaket kan samordnes med de tilbudene som gis gjennom Frisklivssentralen.

Oversendelsesforslag til formannskapet:
Barnevernet økes med en stilling allerede fra 2012 (det er lagt inn en stilling fra 2014 i øk.plan). Midlene tas fra vakante stillinger, for eksempel innen næringsområdet. Næringsstillingen skal i så fall føres tilbake i 2014. Ansettelsesprosessen for å få besatt næringsstillingen startes våren 2013 
 
 
 
 
PS 104/11 Regional transportplan - høring    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2011 - Se video.
 

BEHANDLING:  
Heidi N. S. Storstad fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 34 representanter.

AP/KRF v/Bjørn Iversen fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3:
“3. Det er i Levanger og Verdal kommuner en del mer avgrensede utfordringer som av trafikkavviklingsmessige og trafikksikkerhetsmessige forhold må løses på kort sikt. Eksempler på slike utfordringer vil være:
- Avklaring trase/utbedring E6 gjennom Bjørga i Verdal kommune.
- Ny planfri kryssing E6 – FV 72 ved Bergsgrav i Verdal kommune.
- Avklaring trase/utbedring E6 Havnekrysset i Verdal kommune – Mule i Levanger kommune.
- Forbedret E6 gjennom Åsen i Levanger kommune.
- Forbedret fergetilbud i Levanger kommune. “

Venstre v/Johannes Rosvold fremmet følgende alternativ til pkt. 2:
“2. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha.”

Votering:

 • Innstillingas pkt. 1 – enstemmig.
 • Alternativ votering mellom innstillingas pkt. 2 og forslaget fra Venstre til pkt. 2 – innstillingas pkt. 2 vedtatt med 23 stemmer. 11 stemmer ble avgitt for forslaget fra Venstre.
 • lternativ votering mellom innstillinga pkt. 3 og forslaget til pkt. 3 fra AP/KRF – forslaget til pkt. 3 fra AP/KRF ble enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:  
Kommunen mener Regional transportplan (RTP) er et godt grunnlag for felles strategi i Midt-Norge for prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP). Forslaget til RTP viser på en god måte relevante problemstillinger innen samferdselssektoren i landsdelen.

Kommunen vil spesielt peke på:

 1. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om ”Trondheim - Steinkjer 1 time”. Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige klimaeffekter. Kommunen viser til uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.
 2. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha. Hell-Muruvik framstår som den beste løsningen.
 3. Det er i Levanger og Verdal kommuner en del mer avgrensede utfordringer som av trafikkavviklingsmessige og trafikksikkerhetsmessige forhold må løses på kort sikt. Eksempler på slike utfordringer vil være:
  - Avklaring trase/utbedring E6 gjennom Bjørga i Verdal kommune.
  - Ny planfri kryssing E6 – FV 72 ved Bergsgrav i Verdal kommune.
  - Avklaring trase/utbedring E6 Havnekrysset i Verdal kommune – Mule i Levanger kommune.
  - Forbedret E6 gjennom Åsen i Levanger kommune.
   Forbedret fergetilbud i Levanger kommune.

 
 
 
PS 105/11 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2012      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
    
  
VEDTAK:    
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 106/11 Valg av leder og nestleder i tillegg til supplering av medlem i Bygdeboknemnda      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2011 - Se video.

BEHANDLING:  
AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til pkt. 2:
Leder i bygdeboknemnda: Øystein Walberg.
Nestleder i bygdeboknemnda: Anders Bendiksen.

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra AP/KRF med følgende resultat:
Pkt.1 rådmannens forslag til vedtak: enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 –  leder: enstemmig vedtatt.
 Nestleder: enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK:  

 1. Johan Aasan velges som medlem i Bygdeboknemnda for perioden 2011-2015.
 2. Leder i Bygdeboknemnda: Øystein Walberg.
  Nestleder i Bygdeboknemnda: Anders Bendiksen.

 
 
 
PS 107/11 Valg av innvandrerråd for perioden 2011-2015      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:  
AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag på medlemmer og varamedlemmer til innvandrerrådet i Verdal kommune for perioden 2011-2015:

 

Medlemmer; 

 1. Jonny Haugan, leder (AP) 
 2. Mariam Balloh, nestleder
 3. Yalda Latifi
 4. Gholamgaus Kohestani
 5. Hassan Mohammed Bashir

Personlige varamedlemmer:

 1. Laila Austad (AP) 
 2. Yanelis Portuondo Preval
 3. Olga Tkatcheva
 4. Mohammed Varlee Balloh
 5. Ammar Omar Mohammed

Votering:
Medlemmer – enstemmig vedtatt
Personlige varamedlemmer – enstemmig vedtatt.
Leder - vedtatt med 31 mot 3 stemmer
Nestleder – enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:  
Medlemmer og varamedlemmer til innvandrerråd i Verdal kommune for perioden 2011-2015:

 

Medlemmer; 

 1. Jonny Haugan, leder (AP) 
 2. Mariam Balloh, nestleder
 3. Yalda Latifi
 4. Gholamgaus Kohestani
 5. Hassan Mohammed Bashir

Personlige varamedlemmer:

 1. Laila Austad (AP) 
 2. Yanelis Portuondo Preval
 3. Olga Tkatcheva
 4. Mohammed Varlee Balloh
 5. Ammar Omar Mohammed

  
 
 
PS 108/11 Orientering     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:

Ordfører orienterte om:

 • Ecopro – styrket aksjekapital og egenkapital.
 • Betydelig stigning av avgifter på levering av slam ved Innherred Renovasjon.
 • Verdal kommunes interesser i Ecopro er 13 % eier av 26 %-eier IR. IR eier 26 % i Ecopro.  Verdal kommune er indirekte eier.
 • Styremøte i Naboer AB.
 • Styremøte i Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalparkstyre.
 • Økende aktivitet i Verdal Næringsforum.
Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 17.02.2021 10:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS