Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 103/11

PS 103/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2011/9243 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 22.11.11 15/11
Komite Mennesker og livskvalitet 23.11.11 8/11
Administrasjonsutvlaget 24.11.11 9/11
Formannskapet 24.11.11 86/11
Kommunestyret 12.12.11 103/11
Arbeidsmiljøutvalget 21.11.11 40/11
 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2011
BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
- Protokoll fra komite plan og samfunn
- Protokoll fra komite mennesker og livskvalitet
- Protokoll fra arbeidsmiljøutvalget
- Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

ALTERNATIVT BUDSJETT FRA VERDAL FRP
 
1. 0  INNLEDNING
Verdal FRP mener forslag til Budsjett for 2012 og Økonomiplan fram til 2015, er et grundig og godt gjennomarbeidet dokument. Likevel, er det flere disponeringene i det foreslåtte budsjettet, som bryter med FRPs politiske prinsipper. Verdal FRP foreslår derfor følgende endringer til budsjett og økonomiplan:
 
2.0  TRAPPE NED EIENDOMSSKATT TIL NULL
Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å balansere budsjett-justeringer, for å trappe ned eiendomsskatten til null, i løpet av planperioden:
3,5 promille i 2012,
2,5 promille i 2013,
1,5 promille i 2014
Null eiendomsskatt i 2015
 
3.0  FRIGJØRE KAPITAL & AREAL – LEIE MOT Å EIE
Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utrede følgende:
3.1  Selge deler av kommunens bygningsmasse for å betale ned gjeld.
3.2  Opprette rammeavtaler: Leie kontorlokaler og møtelokaler, mot å eie.
3.3  Finne en modell for salg av kommunes bolig-portefølge til Verdal Boligselskap AS
3.4  Lage et felles prospekt for salg av Herredshuset, Rådhuset og Helsestasjonen.
3.5  Vurdere salg av Ørmelen barneskole opp mot opprustning/etterslep vedlikehold.
I tillegg til å frigjøre kapital, vil driftsutgiftene med dette kunne reduseres betydelig. Dette vil også frigjøre et betydelig areal i sentrum for å lette trykket i dagens boligmarked.
 
4.0  KONKURRANSEUTSETTING
Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utrede en konkurranseutsetting av kommunale tjenester, drift og støttefunksjoner, innen følgende sektorer.
4.1   Renhold
4.2   Teknisk
4.3   Sykehjem
4.4   Hjemmehjelp
Rådmannen kan også fremme andre aktuelle områder for anbud / konkurranseutsetting.
 
MÅL: Ved å finne “beste praksis” innenfor disse fire områdene, kan ca. 51 mill. kroner frigjøres til å styrke tjenestetilbudet i 2015.
Trinnvis effektiviseringsgrad:
• 2012: Frigjøre ca. 13 mill. Kroner
• 2013: Frigjøre ca. 26 mill. Kroner
• 2014: Frigjøre ca. 39 mill. Kroner
• 2015: Frigjøre ca. 51 mill. Kroner
Frigjorte ressurser tilsvarer drift av 80 nye sykehjemsplasser, eller 100 kommunale årsverk.
 
Målsetting for frigjøring av midler ved konkurranseutsetting:
• Renhold: 3 mill. Kr.
• Teknisk: 11 mill. Kr.
• Sykehjem: 10 mill. Kr.
• Hjemmehjelp: 27 mill. Kr.
 
5.0  KOMMUNESAMMENSLÅING – AVSLUTTE ISK
Kommunestyret bestiller en konsekvens-utredning som skal inn i 2012-budsjettet, for kommunesammenslåing av Levanger og Verdal. Konsekvenser av sammenslåing skal måles opp mot konsekvenser for avslutning av det 8 år lange forsøket på ISK-samarbeid. Hvor mye mer penger/ressurser, kan bli frigjort til direkte tjenesteyting og hvor mye indirekte tjenesteyting kan kuttes? Hvordan ivareta kompetanse og fagmiljø ved en evt. reversering? Hvor stor er effektiviseringsgevinsten, når morkommuner og samkommune, er rensket fra organisasjonskartet? Konsekvensutredningen skal være et objektivt og tydelige ”pluss/minus-underlag” for en folkeavstemming i juni 2013.
 
6.0  BOLIG-KONTOR
Behovet for et boligkontor, blir stadig tydeligere. Rådmann skal prioritere å finne en hensiktsmessig lokalisering i løpet av 2012 og midler til drift av dette.
 
7.0  KULTURSKOLEN
Kommunestyret ber Rådmannen å finne midler i budsjettet for å avvikle ventelisten på kulturskolen. Barn og unge skal gis muligheter til realisere sine interesser. Mestring og motivasjon henger tett sammen. Dette har stor forebyggende verdi.
 
8.0  UNGDOMMENS HUS
Kommunestyret ber Rådmannen øke budsjettpost fra 0,5 mill. til 1 mill. Integreres i nyskolen.
 
9.0  SKATEPARK
Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å finne en løsning der kommuens andel er 0,5 mill og overstigende midler til skatepark, innhentes fra sponsorer.
 
10.0  SMÅBÅTHAVN PÅ HAVFRUA
Kommunestyret bestiller i 2012, en utredning som skal avklare alle tiltak, potensielle synergieffekter, omreguleringer og kostnader, samt finansieringsmodeller for realisering av småbåthavn vest for Havfrua.
 
11.0  FELLES MILJØSTASJON
Kommunestyret ber administrasjonen om å finne en løsning for felles miljøstasjon for Levanger og Verdal. Legge ned miljøstasjonen på Ørin og slå sammen tjenesten på Mule. Frigjøre industriareal i et alle rede presset Ørin. Tilgjengelig, hver dag.
 
12.0  KØFRI ØRIN
Kommunestyre ber rådmannen finne midler for å forskuddtere utbygging av tofeltsvei fra Ørin, for å reduserekødannelse i rushtida. Gang og sykkelsti bør også bygges ut for å ytterligere å legge til rette sikker ferdsel for myke trafikanter.
 
13.0  EN MILL. FRA UTVIKLING TIL BARNVERN
Kommunestyre ber rådmannen omdisponere midler i Tiltaksplan drift (ref. 7.1) og flytte 1 mill. kroner fra ”Utviklingsprosjekt, tilskudd til miljø og bolystfremmende tiltak” over til ”Stillinger barnevernet”.
 
14.0 UTVIKLING STIKLESTAD
Kommunestyret ber rådmannen omdisponere midler i Tiltaksplan investering (ref. 7.2) og flytte 2 mill. kroner fra ”Utvikling Stiklestad” over til ”To-feltsvei Ørin” (ref. 12.0 i FRPs alternative forslag). “

 
Senterpartiet/Høyre fremmet følgende alternativt forslag:
1. Barnevernet økes med en stilling fra 2012.
2. Normen for voksentetthet i barnehagene settes til 6,0.
3. Inntekt på eiendomsskatten skal ikke overstige 28 mill. Bunnfradraget settes til kr 300.000,-. Promillesatsen settes til 3,5 ‰ generelt.
4. Rådmann bes finne inndekning for utgiftene for punkt 1, 2 og 3.
5. Budsjett og økonomiplan 2012-2015 vedtas med endringer jfr. Pkt. 1-4.

 
Verdal Arbeiderparti og Verdal Kristelig Folkeparti fremmet følgende verbalforslag:

 1. Bofellesskap
  Verdal Arbeiderparti og Verdal Kristelig Folkeparti ber rådmannen legge trykk på arbeidet med bygging og drift av bofellesskap med heldøgns pleie- og omsorgstilbud for mennesker med omfattende omsorgsbehov med sikte på realisering i planperioden.
   
 2. Ungdommens Hus
  Verdal Arbeiderparti og Verdal Kristelig Folkeparti ber rådmannen i løpet av første halvår 2012 legge fram sak om lokalisering, realisering og drift av et Ungdommens Hus.  Utredningen bør inneholde flere alternativer.
   
 3. Kommunal tomte- og boligpolitikk-strategi
  Verdal Arbeiderparti og Verdal Kristelig Folkeparti ber rådmannen legge fram sak om kommunens strategi for utvikling av kommunale tomtereserver og boligbygging.
   

Votering:
Forslaget fra FRP falt med 1 mot 8 stemmer.
Forslaget fra H/SP falt med 3 mot 6 stemmer.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
Verbalforslag fra AP/KRF:
- 1. vedtatt med 8 mot 1 stemme.
- 2. enstemmig vedtatt.
- 3. enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas.
 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk. Ordningen med 25 % fradrag av skattegrunnlag opphører.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 96.700.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 8. Bofellesskap
  Formannskapet ber rådmannen legge trykk på arbeidet med bygging og drift av bofellesskap med heldøgns pleie- og omsorgstilbud for mennesker med omfattende omsorgsbehov med sikte på realisering i planperioden.
 9. Ungdommens Hus
  Formannskapet ber rådmannen i løpet av første halvår 2012 legge fram sak om lokalisering, realisering og drift av et Ungdommens Hus.  Utredningen bør inneholde flere alternativer.
 10. Kommunal tomte- og boligpolitikk-strategi
  Formannskapet ber rådmannen legge fram sak om kommunens strategi for utvikling av kommunale tomtereserver og boligbygging.
   


Rådmannens innstilling:

 1. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas.
 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk. Ordningen med 25 % fradrag av skattegrunnlag opphører.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 96.700.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
   

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 22.11.2011
BEHANDLING:
Rådmannen v/kommunalsjef Trond Selseth redegjorde for saken.
Høyre v/Arild K. Pedersen fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2014 - Verdal kommune tas til orientering.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslag til vedtak fra Høyre v/Arild K. Pedersen, ble Høyre sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2014 - Verdal kommune tas til orientering.

 
Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 23.11.2011
BEHANDLING:
Enhetsleder Økonomi, Arnstein Kjeldsen, redegjorde for saken.

Komité Mennesker og livskvalitet fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune tas til orientering.

 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2011
BEHANDLING:
Behandling i arbeidsmiljøutvalget ble utdelt i møtet.

Høyre/Senterpartiet v/Pål Sverre Fikse fremmet slikt forslag til vedtak:
“Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 tas til orientering.”

Det ble først votert over forslaget fra H/Sp som falt med 4 mot 9 stemmer.
Det ble deretter votert over rådmannens forslag til innstilling som ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer.  

INNSTILLING:
1. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas.
2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
3. Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 ‰ generelt, og for verker og bruk. Ordningen med 25 % fradrag av skattegrunnlag opphører.
4. Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 96.700.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

 
Behandling i arbeidsmiljøutvalget 21.11.2011
BEHANDLING:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas.
2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
3. Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 ‰ generelt, og for verker og bruk. Ordningen med 25 % fradrag av skattegrunnlag opphører.
4. Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 96.700.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

 
Vedlegg:

 1. Forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune.
 2. Forslag til Gebyr- og avgiftsregulativ 2012 - Verdal kommune.
 3. Økonomireglement Verdal kommune.
 4. Kontroll og tilsyn – forslag til driftsbudsjett 2012.
   

Vedleggene er utsendt i egen sending.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Rådmannen vil ved behandlingen av saken i Kommunestyret legge fram KOSTRA-oversikter slik at også disse kan vedtas som en del av budsjettet for 2012.

Vurdering:
Rådmannens øvrige vurderinger framgår av budsjett-/økonomiplanheftet.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.12.2011 13:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS