Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 105/11

PS 105/11 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2012

Saksbehandler : Jostein Grimstad 

Arkivref : 2009/9586 - /033

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 12.12.11 105/11
 

Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.

Vedlegg:
Kontrollutvalgets årsplan for 2012.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 14.11.11:
Kontrollutvalgets vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2012 for sin virksomhet i 2012.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2012 for sin virksomhet i 2012.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

Kontrollutvalgets behandling

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2012 for sin virksomhet i 2012.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

Vedlegg
Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2012.

Ikke trykte vedlegg
Ingen

Saksopplysninger
Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2012 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2012 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2012.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året. Det foreslås at kontrollutvalget inviterer ordføreren og rådmannen til en gjensidig orientering og dialog i forbindelse med arbeidet med nytt planverk for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i februarmøte. Se også egne saker vedrørende oppstart av arbeidet med nytt planverk.

For at kontrollutvalget skal kunne holde seg informert om viktige sider ved kommunens virksomhet legges det opp til faste orienteringer fra administrasjonen, se også vedlegg til årsplanen. Det vil her være naturlig at administrasjonen gir en presentasjon av etaten/enheten. Videre vil det være naturlig at det blir orientert om fastsatte mål, måloppnåelse og utfordringer, samt om iverksatte og planlagte tiltak.

Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.

Vurdering
Det skal utarbeides nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Arbeidet med disse vil derfor ha prioritet ved oppstarten av perioden.

Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til orientering.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.12.2011 14:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS