Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 17.12.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 17.12.2012
Tid           : 16:45 - 21:10
Til stede  : 35 representanter.
 


Utdelt i møtet:

 1. Oppdatert sakliste.
 2. Historisk skrift – «Formannskapslovene 175 år»
 3. CD – Marte Hallem – «Fimbulnatta».

Før møtet ble satt var det kulturinnslag med elever fra Kulturskolen.

Det ble bestemt følgende taletid på budsjettsaken:
Hovedinnlegg 10 min. for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 min.
Øvrige talere 4/2 min. som vanlig. Unntak: De 2 partiene som har ett medlem hver får 10/4 min.

Sakliste som PDF              Protokoll som PDF
Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet
                                                                              

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 117/12 Godkjenning av møteprotokoll  26.11.12 Protokoll video
PS 118/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune 

Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll video
PS 119/12 Planlegging og bygging av bofellesskap for funksjonshemmede på Veslefrikktomta Saksframlegg 
Protokoll video
PS 120/12 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2013 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll video
PS 121/12 Gjennomgang av utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter - revisors notat Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll video
PS 122/12 Orientering - Protokoll video
PS 123/12 Budsjettjustering - investeringsbudsjett Verdal kommune 2012 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 17.12.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Andor Jermstad SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Torill Elverum
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen 
Anne Grytbakk DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjørn Aarstad
Tore Landstad FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Signar Musum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

 
 
 
PS 117/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.12.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. november 2012 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:
Protokoll fra møte 26. november 2012 godkjennes. 

 

 
 
 

PS 118/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.12.2012 - Se video

BEHANDLING:
Det ble bestemt følgende taletid på budsjettsaken:
Hovedinnlegg 10 min. for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 min.
Øvrige talere 4/2 min. som vanlig. Unntak: De 2 partiene som har ett medlem hver får 10/4 min.

Uttalelse fra Eldrerådet med vedlegg ble utdelt i møtet.

AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende verbalforslag:

 1. Fritidstilbud i sentrum.
  Verdal kommune har gjennom de siste årene brukt betydelige ressurser på å utvikle Verdalsøra til et stadig mer attraktivt og tilgjengelig småbysentrum. Både innbyggere og næringslivsaktører verdsetter dette. Så vel det generelle aktivitetsnivået som innbyggertallet i sentrum er i vekst. Den samme positive utviklingen gjelder også verdiskapningen og antall arbeidsplasser.
  Rådmannen bes legge fram en sak til politisk behandling med sikte på å tilrettelegge nedre del av Moeparken  for økt bruk og aktivitet blant barn og unge.
 2. Småskala fortettingsstrategi i sentrumsområdene.
  Det gjennomføres en kartlegging med sikte på å identifisere aktuelle mindre arealer og eiendommer for framtidig boligbebyggelse. Økt boligproduksjon til ulike målgrupper kan eksempelvis skje ved reguleringsendringer, ved fysisk tilrettelegging eller ved økt arealeffektivisering.
  Rådmannen legger fram sak til politisk behandling om ovenstående.
 3. Interkommunalt samarbeid.
  Verdal kommune har et solid samarbeid med Levanger kommune og vil fortsette dette. Samtidig ser kommunestyret at Innherred som region har mye å hente på større samordning. Dette kan gjelde enkelte deler av tjenesteproduksjonen, og ikke minst i forhold til kommunenes strategiske rolle som politisk og samfunnsmessig utviklingsaktør. Det har over tid vært kontakt på ordførernivå om dette.
  Kommunestyret ber derfor rådmannen initiere et sterkere samarbeid mellom Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran kommuner (ISK og INVEST). Hensikten med dette er å starte prosesser for å utvikle en sterkere Innherredsregion til beste for næringsliv og innbyggere.
 4. Evaluering Brann og Redning.
  Det vises til Budsjett 2013 for Innherred Samkommune / vedtak evaluering av sammenføyningen av brann og beredskap. ( ISK – sak 38 / 12 ).
  Kommunestyret ber om at evalueringen gjennomføres som et forvaltningsrevisjonsprosjekt i regi av KomRev med særlig fokus på kostnadsutvikling og kostnadsfordeling mellom kommunene i løpet av ISK – perioden og i forhold til utgangspunktet før overføringen til ISK.
  Det vises for øvrig til K – sak 30 / 10 (mars 2010) samt ISK – sak 21 / 10 (april 2010) og de føringer som ligger i vedtakene her.

H, V, SV, FRP og SP v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak (tallbudsjettet):
Vårt budsjett tar utgangspunkt i rådmannens forslag, men med følgende endringer:

 1. Rustiltak inn i kommunal drift - Sykepleier på hjul og tidlig intervensjon ungdom 1,1 mill. Dekning: Tas av driftsfond i 2013, bakes inn i rammen fra 2014 og videre fremover.
 2. Kommunen inngår et samarbeid med Verdal Pensjonistlag med tanke på en utvidelse av Arken. Byggearbeidet starter opp i løpet av 2014.  Investering kr 500.000. Dekning: Driftsfond.
 3. Disponering av midler satt av til ulike idrettsanlegg og kulturanlegg avventes i påvente av en utredning for idrettsanlegg i hele kommunene slik som ishall, friidrettsanlegg, fotballhall, kunstgressbaner osv. Det bes om en egen sak om dette i løpet av 2013.
 4. Det settes av midler til ungdommens hus (deler av 14 mill).  Det legges frem egen sak om plassering og innhold i ungdommens hus til politisk behandling. Lokalisering i Melvoldgården tas vekk fra rådmannens opprinnelige forslag.
 5. Det settes av midler til flyktningeboliger på 25 mill. Det skal legges frem egen sak for politisk behandling vedrørende lokalisering av boligene, samt antall.
 6. Av gjenstående beløp for 2012 på posten bolysttiltak, disponeres kr. 800.000,- på følgende måte:
  a. Utvikling av kulturtiltak i Jernbaneparken i sommerhalvåret.  Utgift kr. 100.000.
  Dekning: Fondsmidler Utviklingstiltak og bolysttiltak reduseres med kr. 100.000.
  b. Det inngås et samarbeid mellom kulturkontoret og Eldrerådet for utvikling av Bolysttiltak foreldre. Utgift kr. 200.000.
  Dekning: Fondsmidler Utviklingstiltak og bolysttiltak reduseres med kr. 200.000.
  c. Gjennom et samarbeid med Tindved kulturhage utvikles nye Bolysttiltak i kommunen. Utgift kr 300.000. Dekning: Fondsmidler Utviklingstiltak og bolysttiltak reduseres med kr. 300.000.
  d. Utvikling av Havfruaområdet kr 200.000.
  Dekning: Fondsmidler Utviklingstiltak og bolysttiltak reduseres med kr. 200.000.

H, V, SV, FRP og SP v/Marit Voll fremmet følgende verbalforslag:

 1. Velferdsteknologi.
  Verdal kommune er allerede i gang med utprøving og utvikling av velferdsteknologi. Kommunen skal fortsette dette gode arbeidet og se på mulige løsninger for å møte utfordringer innen helsesektoren. I videre satsing må det vurderes om det bør være fellesprosjekt med samkommunen som verktøy.
 2. Oppvekst:
  Det holdes et stort fokus på læringsutbytte i skolen. Hovedmålet må være at alle elever skal mestre lesing i løpet av 2. klasse. Det settes inn tiltak til de som ikke har tilfredsstillende ferdigheter i 3. klasse. Resultater fra Nasjonale prøver får egen behandling årlig i Formannskapet. Ressurser til spesialundervisning prøves å vris over til økt voksentetthet.
 3. Oversendelsesforslag til formannskapet:
  Det arbeides for at Frivillighetssentralen kan gis tilbud om kommunale lokaler. Slik avklaring skal skje i løpet av 2013.  En samlokalisering med andre kommunale tjenester vil kunne være med å utvikle Frivillighetssentralen videre.
 4. Vi beklager at rådmannen ikke har funnet rom for økt voksentetthet i barnehagene. Det følges opp politisk at minimum den fastsatte voksentettheten 6,2 oppnås. Voksentettheten kommer frem i tertialrapporten, og skal rapporteres pr barnehage. Særlig på småbarnsavdelingene bør det tilstrebes mest mulig kontinuitet og et minimum på bemanningen.
 5. Verdal kommunestyre ber om at det legges frem en evaluering av omfanget av barnefattigdom. En slik gjennomgang bør inneholde hvor mange barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Evalueringen skal ende opp i en handlingsplan mot barnefattigdom. Det bes derfor om at kommunen legger frem en handlingsplan mot barnefattigdom i løpet av 2013.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende verbalforslag:

 1. Verdal kommunestyre ber rådmannen legge frem en nedtrappingsplan for eiendomsskatten, der eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer avvikles i løpet av en åtte års periode, og at eiendomsskatten for verker og bruk avvikles i løpet av en ti års periode. Det bes om at kommunestyret får seg forelagt en egen sak i forbindelse med dette i løpet av 3 kvartal 2013.
 2. Verdal kommunestyret ber om at det legges frem en behovsanalyse over behovet for pleie- og omsorgstjenester i kommunen for de neste fem årene. Det bes om at behovsanalysen blant annet inneholder: 
   
  • Antall eldre med pleiebehov som venter på sykehjemsplass og eller døgnbemannet omsorgsbolig (nåsituasjonen).
  • Kartlegging av hvilket behov for arbeidskraft man har i årene som kommer, dette sett opp i mot de nye oppgavene i samhandlingsreformen.
  • Fremtidig behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. 
   
  Det bes om at en slik behovsanalyse fremlegges innen utgangen av 2013.

Votering:
Verbalforslag fra FRP:

 • Pkt. 1 – falt med 6 mot 29 stemmer.
 • Pkt. 2 – falt med 4 mot 31 stemmer.

Tallforslag fra H, V, SV, FRP og SP:

 • Pkt. 1 – falt med 17 mot 18 stemmer.
 • Pkt. 2 – falt med 17 mot 18 stemmer.
 • Pkt. 3 – falt med 17 mot 18 stemmer.
 • Pkt. 4 – falt med 17 mot 18 stemmer.
 • Pkt. 5 – falt med 14 mot 21 stemmer.
 • Pkt. 6 – falt med 17 mot 18 stemmer.

Verbalforslag fra H, V, SV, FRP og SP:

 • Pkt. 1 – falt med 15 mot 20 stemmer.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 oversendelsesforslag til formannskapet – enstemmig oversendt.
 • Pkt. 4 – falt med 17 mot 18 stemmer.
 • Pkt. 5 – falt med 15 mot 20 stemmer.

Verbalforslag fra AP og KRF:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – vedtatt med 22 mot 13 stemmer.
 • Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

 • Samlet pkt. 1 – pkt. 9 – vedtatt med 31 mot 4 stemmer.
 • Pkt. 10 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 11 – vedtatt med 20 mot 15 stemmer.
 • Pkt. 12 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 13 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 14 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 15 – vedtatt med 21 mot 14 stemmer.

Det ble til slutt votert samlet over formannskapets innstilling og vedtatte forslag som ble vedtatt med 27 mot 8 stemmer.

VEDTAK:

 1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas.
 2.  Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S’ eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til
  kr. 40.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 75.500.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Sykepleier på hjul, og stilling for tidligforebygging for ungdom 16-23 år videreføres i 2013. Tiltakene dekkes av ubrukte midler i 2012. Bevilgningen tas over post for utviklingstiltak.
 11. Velferdsteknolgi.
  Verdal kommune bør engasjere seg sterkere i utprøving av velferdsteknologi. Ambisjonsnivået på dette området bør heves eksempelvis ved at kommunen tar initiativ til et sterkere interkommunalt samarbeid om et bredt anlagt prosjekt der ulike typer teknologi kan utprøves i ulike kommuner.  Samarbeidet Byer i Midt – Norge  med sine 10 bykommuner framstår som en tjenlig arena for et slikt bredt anlagt utprøvingsprosjekt. Rådmannen bes legge fram slik sak innen første halvår 2013.
 12. Bofellesskap for eldre.
  Verdal kommune bør i inneværende valgperiode øke antallet omsorgsboliger med heldøgns bemanning.   Rådmannen bes derfor legge fram slik sak med sikte på politisk avklaring i løpet av 2013.
 13. Kommunal tomte – og boligpolitikk.
  Verdal kommunestyre har over tid understreket behovet for at kommunen tar en mer aktiv rolle i bolig – og tomtepolitikken også utover den igangsatte satsingen på det boligsosiale området. Det konstateres at det ikke er funnet rom for å kunne prioritere ny stilling innen dette sterkt etterspurte området.  
  Rådmannen bes legge fram sak for politisk behandling der det redegjøres for hvordan denne utfordringen er tenkt løst innenfor eksisterende rammer for kompetanse og kapasitet.
 14. Grunnskolen.
  Over tid synes resultatene fra de nasjonale prøvene å vise at det på enkelte klassetrinn er en forskjell i elevgruppens oppnådde testresultater der engelskfaget ser ut til å komme dårligere ut enn både norsk og i særlig grad matematikk.  Det synes vanskelig å kunne gi en troverdig forklaring på disse forskjellene (samme elever, samme tidsperiode, samme skoler, men med til dels svært ulike resultater mellom ulike fag ).                                                                                                   Rådmannen bes legge fram en sak om dette utfordringsbildet for politisk behandling.
 15. Arken.
  Arken rommer en stor og flersidig aktivitet som er av stor betydning for Verdal kommune. Ikke minst gjelder dette ulike eldreorganisasjoners bruk av anlegget. Det registreres et sterkt ønske blant en rekke pensjonistforeninger om utvidelse av bygningsmassen med begrunnelse i stor tilslutning til denne brukergruppens arrangementer.  I utgangspunktet synes dette å være et svært forståelig krav. Rådmannen bes legge fram sak om framtidig bruk av Arken hvor disse behovene vurderes innenfor rammen av en helhetlig framtidig bruk av bygningsmassen.
 16. Oppvekst:
  Det holdes et stort fokus på læringsutbytte i skolen. Hovedmålet må være at alle elever skal mestre lesing i løpet av 2. klasse. Det settes inn tiltak til de som ikke har tilfredsstillende ferdigheter i 3. klasse. Resultater fra Nasjonale prøver får egen behandling årlig i Formannskapet. Ressurser til spesialundervisning prøves å vris over til økt voksentetthet.
 17. Fritidstilbud i sentrum.
  Verdal kommune har gjennom de siste årene brukt betydelige ressurser på å utvikle Verdalsøra til et stadig mer attraktivt og tilgjengelig småbysentrum. Både innbyggere og næringslivsaktører verdsetter dette. Så vel det generelle aktivitetsnivået som innbyggertallet i sentrum er i vekst. Den samme positive utviklingen gjelder også verdiskapningen og antall arbeidsplasser.
  Rådmannen bes legge fram en sak til politisk behandling med sikte på å tilrettelegge nedre del av Moeparken  for økt bruk og aktivitet blant barn og unge.
 18. Småskala fortettingsstrategi i sentrumsområdene.
  Det gjennomføres en kartlegging med sikte på å identifisere aktuelle mindre arealer og eiendommer for framtidig boligbebyggelse. Økt boligproduksjon til ulike målgrupper kan eksempelvis skje ved reguleringsendringer, ved fysisk tilrettelegging eller ved økt arealeffektivisering.
  Rådmannen legger fram sak til politisk behandling om ovenstående.
 19. Interkommunalt samarbeid.
  Verdal kommune har et solid samarbeid med Levanger kommune og vil fortsette dette. Samtidig ser kommunestyret at Innherred som region har mye å hente på større samordning. Dette kan gjelde enkelte deler av tjenesteproduksjonen, og ikke minst i forhold til kommunenes strategiske rolle som politisk og samfunnsmessig utviklingsaktør. Det har over tid vært kontakt på ordførernivå om dette.
  Kommunestyret ber derfor rådmannen initiere et sterkere samarbeid mellom Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran kommuner (ISK og INVEST). Hensikten med dette er å starte prosesser for å utvikle en sterkere Innherredsregion til beste for næringsliv og innbyggere.
 20. Evaluering Brann og Redning.
  Det vises til Budsjett 2013 for Innherred Samkommune / vedtak evaluering av sammenføyningen av brann og beredskap. ( ISK – sak 38 / 12 ).
  Kommunestyret ber om at evalueringen gjennomføres som et forvaltningsrevisjonsprosjekt i regi av KomRev med særlig fokus på kostnadsutvikling og kostnadsfordeling mellom kommunene i løpet av ISK – perioden og i forhold til utgangspunktet før overføringen til ISK.
  Det vises for øvrig til K – sak 30 / 10 (mars 2010) samt ISK – sak 21 / 10 (april 2010) og de føringer som ligger i vedtakene her.

Oversendelsesforslag til formannskapet:
Det arbeides for at Frivillighetssentralen kan gis tilbud om kommunale lokaler. Slik avklaring skal skje i løpet av 2013.  En samlokalisering med andre kommunale tjenester vil kunne være med å utvikle Frivillighetssentralen videre.

 

  
PS 119/12 Planlegging og bygging av bofellesskap for funksjonshemmede på Veslefrikktomta
   Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 1
7.12.2012 - Se video

BEHANDLING
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:
Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av inntil 6 omsorgsboliger på Veslefrikktomta innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr. 

  

 
PS 120/12 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.12.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.

 

 
PS 121/12 Gjennomgang av utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter - revisors notat
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.12.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar revisors notat til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors kommentarer.

 

 

 

PS 122/12 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.12.2012 - Se video

 

BEHANDLING:
Rådmann
orienterte om:

 • Melvoldgården og flyktningeboliger skal komme til kommunestyret til politisk behandling.
 • 7. desember var administrativ ledelse Verdal, Levanger og ISK besøkte Midtre Namdal samkommune. Hensikten var å lære av hverandre og utveksle erfaringer.
 • Eiermøte med Verdal boligselskap AS – hvilke utfordringsbilder ser vi i dag.
 • 12. desember ble det tradisjonelle førjulstreffet avviklet på Stiklestad nasjonale kultursenter. Ca 400 som deltok.
 • Refleksjon rundt barnehager - kostnadseffektivitet, voksentetthet over tid, pedagogtetthet og KOSTRA tall - og innholdet i disse tallene. 

Ordfører orienterte om:

 • Det ble i KommunalRapport 30. november publisert en rapport fra NIVI – Nordtrønderske kommuner best på interkommunalt samarbeid, spesielt de to samkommunene.
 • Flere har samarbeidet godt om en sak – dette gjelder tilbudsstrukturen ved Verdal videregående skole. Fallende ungdomskull – dette vil gi seg utslag på tilbudsstrukturen. Verdal videregående kom godt ut i denne runden, bl.a. berget tilbudene på bilfag, TAF, spisset toppidrett og delvis på service og samferdsel.
 • Reiselivssamarbeid med Invest og samkommunen. Aktørene ser ut til å være tilfreds. En type samarbeid der Innherred er det naturlige nedslagsfeltet. Det er egentlig kun en destinasjon her – og det er Stiklestad. Vi må framheve det vi er best på.
 • Beskatning av utenlandske arbeidstakere – en kommune har fått de registrert som bosatt i sin kommune, men de bor her i Verdal. Etterspør også en del tjenester her. Ser ut som at det her kan gjelde 300 arbeidstakere over tid – ca 12-14 millioner i tapte skattekroner for Verdal. Ser ut som om dette skal komme i orden i 2013. Ordfører i Eigersund har samme situasjon og er innstilt på å kjøre erstatningssak for 2011 og 2012. Vet ikke hva vi gjør der. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag bistår oss i denne saken. 
   

 

 
PS 123/12 Budsjettjustering - investeringsbudsjett Verdal kommune 2012 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.12.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK:
Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2012 endres i samsvar med vedlegg. Rådmannen gis fullmakt til å plassere prosjektene på riktig Kostrafunksjon.

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 09.11.2021 08:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS