Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.01.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 30.01.2012
Tid           : 18:00
Til stede  :  

Tegning av en konvolutt - send Epost til alle faste medlemmer i kommunestyret (outlook)   
som webmail (hotmail mm), kopier tekst til mottakerfelt

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Brev fra Kommunal- og Regionaldepartementet – godkjenning av forlengelse av forsøket med samkommune.
 2. Åpent brev til nyvalgte lokalpolitikere om kriminalitetsforebygging generelt og om rus/vold og alkoholpolitikk.
 3. Faktahefte om innvandrere og integrering.
 4. Hefte “God kommunal eiendomsforvaltning.”

 
Sakliste som PDF                 Protokoll som PDF 
Sakliste som Word (14 Mb) Protokoll som Word  Videoopptak fra møtet  
Alle vedlegg til møtet samlet i et dokument (PDF)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/12 Godkjenning av møteprotokoll  12.12.11 Protokoll
PS 002/12 Utbygging Vuku oppvekstsenter - Sluttrapport  Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll
PS 003/12 Revidering av selskapsavtale med endring av medlemskap for Innherred Interkommunale Legevakt IKS (IIL IKS)  Saksframlegg 
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 004/12 Kredittramme Fokus bank - Verdal kommune Saksframlegg 
Protokoll
PS 005/12 Tariffoppgjøret 2012 - debattnotat fra KS  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 006/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 007/12 Endring av reguleringsplan Ørin sør Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Protokoll
PS 008/12 Orientering - Protokoll
PS 009/12 Spørsmål til ordfører fra Venstre v/Brita Kleven Thorsvik - Innherred samkommune - utvidelse av samarbeidsområder Saksframlegg
Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 30.01.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Rigmor Hafell KRF Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Rolf Tømmerås   Varamedlem Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Kirsten Johansson Malmo   Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
Heidi Nora Sagaard Storstad   Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Grethe Dyrstad   Varamedlem Ja Møtte for Johannes Rosvold
         
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  


Geir Egil Larsen sammen med unge felespillere fra Kulturskolen underholdt i starten av møtet.
Se video av kulturinnslaget.

Snøhetta v/Margrethe Lund presenterte i starten av møtet mulighetsstudien de har laget for Verdal sentrum. 
Se video av presentasjonen.  
 
 
 
PS 001/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2012 - Se video.

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 12.12.11 godkjennes.”

Ved votering ble forslag enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 12.12.11 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 002/12 Utbygging Vuku oppvekstsenter - Sluttrapport     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2012 - Se video.

BEHANDLING: 
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til pkt. 3:
“Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomgå utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter med spesielt fokus på budsjett og kostnadsstyring, organisering og kompetanse.”

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1- formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
 • Nytt pkt. 3- forslag fra SP – vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

 
VEDTAK:   

 1. Sluttrapport utbygging Vuku oppvekstsenter tas til orientering.
 2. Manglende finansiering på ca.1,4 mill.kr dekkes ved bruk av gjenstående lånemidler fra tiltak 5168 ”Mindre tiltak skoler” og fra avsluttet utbygging av omsorgsboliger Vuku Bo og Helsetun.
 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomgå utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter med spesielt fokus på budsjett og kostnadsstyring, organisering og kompetanse.

 
 
 
 
PS 003/12 Revidering av selskapsavtale med endring av medlemskap for Innherred Interkommunale Legevakt IKS (IIL IKS)
    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2012 - Se video.
 

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
  
 
VEDTAK:  
Foreslåtte og reviderte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS godkjennes. 
 
 
 
 
PS 004/12 Kredittramme Fokus bank - Verdal kommune      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2012 - Se video.

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
  
VEDTAK:    
I forbindelse med etablering av ny bankavtale med Fokus bank inngås det en avtale om en trekkrettighet for Verdal kommune på 15 millioner kroner. Eventuell benyttet trekkrettighet skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes. 
 
 
 
 
PS 005/12 Tariffoppgjøret 2012 - debattnotat fra KS      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2012 - Se video.

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
  
VEDTAK:  
Kommunestyret slutter seg til forslaget til besvarelse på spørsmålene i KS debattnotat med følgende endring av pkt. 3:
3. Det må lønne seg å ta utdanning.
 
 
  
 
PS 006/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF
      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2012 - Se video.

  

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK:  
Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF inngås. 
 
 
 
 
PS 007/12 Endring av reguleringsplan Ørin sør Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2012 - Se video.

 

BEHANDLING:
Ved votering ble innstilling fra komité plan og samfunn enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:
Endringsforslag revidert etter høring jf. opplisting i saken, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12
 
 
 
 

PS 008/12 Orientering     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2012 - Se video.

  

BEHANDLING:
Snøhetta v/Margrethe Lund presenterte i starten av møtet mulighetsstudien de har laget for Verdal sentrum. Se video av presentasjonen.
Det ble etter presentasjonen en spørsmålsrunde.

Ordfører orienterte om:

 • Drøftingssak i formannskapet – innkvartering av innleid arbeidskraft.
 • Forlengelse av forsøk Innherred samkommune – ut året 2012.
 • Folkehelseinstituttet har utarbeidet folkehelseprofiler – nåes gjennom deres hjemmeside.
 • Telemarksforskning – NM i næringsutvikling – Verdal kommune 6. plass om mest lønnsomme kommune og 20. plass beste næringskommune samlet sett gjennom siste 10 år.
 • Dialogseminar samkommunestyret og formannskapene, med rådmenn, kommunalsjefer og tillitsvalgte 9. og 10. februar 2012.

Rådmann orienterte om:

 • Aasen Sparebank 150 års jubileum. Ordfører og rådmann deltar på markering.
 • Erkjentlighetsgaver – utdeling 2. februar 2012.
 • Evaluering av seniorpolitiske virkemidler.
 • Janne Stenbakk Grande tilsatt som boligkoordinator. 
 • Overføring av boliger fra Verdal kommune til Verdal boligselskap AS. Kommer til politisk behandling.
 • Sak småhus – sak kommer til politisk behandling så snart tomt er på plass.
 • Budsjettvedtak 2012 – punktene gjennomgått og konkrete saker vil komme til politisk behandling.

 

 
 
 
PS 009/12 Spørsmål til ordfører fra Venstre v/Brita Kleven Thorsvik - Innherred samkommune - utvidelse av samarbeidsområder
 Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2012 - Se video.

  

BEHANDLING:
Representanten Brita Kleven Thorsvik leste opp spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
 
Innherred samkommune. Utvidelse av samarbeidsområder.

Jeg takker for spørsmål fra representanten Brita Kleven Thorsvik og vil forsøke å besvare disse etter beste evne og i den kortform som møtets regelverk muliggjør:

Først en kort oversikt over sentral historikk på dette området:

Oppgaver Innherred samkommune
01.01.2004:

 • Landbruk
 • Miljøvern
 • Plan- og byggesaksadministrasjon
 • Kart og oppmåling
 • Næringsutvikling og markedsføring av regionen
 • Skatteoppkreving
 • IKT
 • Økonomifunksjon
 • Lønn- og personal
 • Kommunehelsetjenesten/legevakttjenesten, med unntak av institusjons- og hjemmebaserte tjenester

01.04.04:

 • Barnevern
 • PP-tjeneste
 • Voksenopplæring
 • Sosialtjensten (herunder rus)

15.08.05:

 • Dokumentsenter
 • Servicekontor

01.10.06:

 • Barn og familie og helse og rehabilitering tilbakeført morkommunene

17.12.09:

 • Brann og redning

01.01.11:

 • Utviklingsstab underlagt administrasjonssjefen;
  Kommuneoverlege, folkehelsekoordinator, samhandlingskoordinator, kommuneadvokat, 3 utviklingskonsulenter

01 01 12:

 

Denne lista er ikke utfyllende, men tjenlig i forhold til å skaffe seg en rask oversikt.
 
Mitt svar til spørsmålsstilleren vil være følgende:
 
Det framgår av ovennevnte korte oversikt at kommunene har lagt meget store, helt sentrale og strategisk viktige oppgaver inn i samkommunesamarbeidet. Det framgår videre at utviklingen av samkommunesamarbeidets portefølje har vært og stadig er i jevn utvikling. Det framgår videre at oppgaver både er tilført samkommunens portefølje samt tatt ut av denne.  Det samme gjelder det bredere samarbeidet generelt. Levanger kommune har for eksempel meddelt at de ikke lenger vil samarbeide om Midt-norsk Realfags- og Teknologisenter slik de tidligere har trukket seg tilbake fra russamarbeidet. Eksempelvis angår dette Helsestasjon Rus . Fra inneværende årsskifte er samkommuneporteføljen utvidet med innfasing og implementering  av to så i særdeleshet tunge reformer i helsesektoren: Samhandlingsreformen og Ny Folkehelselov. Det er grunn til å understreke at begge disse er svært store og langt på veg sektorovergripende arbeidsoppgaver.
 
Det er slik at hvis man ønsker å danne seg et bilde av samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommuner vil man fort se at det formaliserte samarbeidet gjennom samkommuneprosjektet kun er en del av en langt større helhet. Dermed blir bruken av samkommunebudsjettets prosentandel av det samlede kommunedriftsbudsjettets utgiftsside et svært utilstrekkelig mål på samarbeidets reelle omfang og natur. For å kunne gi et noenlunde helhetlig perspektiv på svaret er det denne helheten jeg må ta utgangspunkt i.
 
Gjennom stadig tettere kontakt har kommunene over de senere årene – særlig gjennom de senere årene - utviklet et svært tett samarbeid også på områder som formelt sett ikke er lagt inn i selve samkommunens generelle portefølje. Eksempler på denne type nært samarbeid vil være felles planstrategi og felles kommuneplan ( overordnet nivå ), utviklingssamarbeid og kompetanseutvikling både i oppvekst – og i helsesektoren, felles lederutvikling, et stadig økende antall felles planer og reglementer, felles forvaltning av de to kommunenes næringsfond, felles høringsuttalelser og stillingstaken til større regionale problemstillinger mm. Kommunenes administrative toppledelser og ulike fagadministrasjoner samarbeider på mange områder svært tett. Det samme gjelder ansattes organisasjoner. Ikke minst gjelder dette den politiske ledelsen i de to kommunene. Vår intensjon er at denne utviklingen bør fortsette.
 
Som mangeårig lokalpolitiker og med politiske lederroller gjennom hele samkommunesamarbeidets historie – og godt før denne – mener jeg å være godt kjent med ulike samarbeidsrelasjoner over tid i Innherredsregionen generelt og mellom Levanger og Verdal kommuner spesielt. Som ordfører har jeg flere ganger og i ulike sammenhenger gjentatte ganger understreket at det er dette stadig bredere og dypere samarbeidet langt utover de formelle grensene for samkommunens formelle portefølje som er den største og viktigste gevinsten: Det faktum at den tradisjonelle rivaliseringen mellom to så jevnbyrdige kommuner og lokalsamfunn gradvis bygges ned ved at graden av samhandling gradvis bygges opp politisk og administrativt gjennom utviklingen av en stadig bredere felles plattform er i seg selv en betydelig gevinst.
 
Og det er dette som er det store bildet, selv om vi selvsagt skal være ærlige på at det også er slik at våre to kommuner også har divergerende eller endog motstridende interesser i enkelte enkeltsaker. Spørreren har i likhet med flere for eksempel selv trukket fram kinosaken som en slik sak.
 
Det følger av dette at det er min overbevisning at kun å måle samarbeidets styrke og omfang i en prosentandel av driftsbudsjettet på ingen måte tar inn over seg styrken og nytten av og dynamikken i den strategiske og praktiske samarbeidsplattformen som over de senere årene er utviklet. Den kompetansemessige gevinsten et større fellesskap gir i hver for seg ofte små fagmiljøer og det sterkere fokus på kvalitetsutvikling på en rekke områder kommunene har utviklet over de senere årene er eksempler på en type samarbeid som selvfølgelig gir lite synlighet over driftsbudsjettet, men som etter mitt skjønn er en av hovedgevinstene ved samarbeidet. 
 
Samkommunens portefølje og samarbeidsområdene for øvrig er selvfølgelig vedtatt politisk på vanlig måte og i forhold til de lover og regler som gjelder på dette området. Det er naturligvis de to kommunestyrene som til enhver tid har gjort de vedtak som gjelder. På tilsvarende måte er ovenstående rapportert tilbake til politisk nivå bl.a. gjennom prosjektrapporter, årsrapporter og regnskapsavleggelser. Dette er en selvfølge – alle samkommunens oppgaver kommer jo fra kommunestyrets portefølje. En økning i samkommunens portefølje innebærer en automatisk innskrenkning av kommunestyrets portefølje og dermed av dets handlingsrom. Når landbruks- og miljøvernforvaltningen eksempelvis er lagt til samkommunen har kommunestyret dermed delegert ansvar og myndighet fra sitt eget ansvarsdomene over til samkommunens. Selvfølgelig krever dette politiske vedtak. Selvfølgelig er disse blitt gjort. Så kan man jo gjerne diskutere i hvert enkelt tilfelle fordelene og ulempene ved å gjøre det slik.
 
For øvrig:
 
Samkommunemodellen er ennå ikke lovfestet. Vi har nettopp fått forlenget forsøksperioden ut inneværende år. Dette innebærer at alle de områder kommunene har lagt til samkommunen også har krevd departementets særskilte godkjenning til å drive prosjektet som forsøk i en bestemt tidsperiode med hjemmel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning etter de regler som der framgår. Slik er det altså fortsatt.
 
Avslutningsvis:
 
Samkommunen har altså fått nye store og krevende oppgaver fra siste årsskifte særlig i forhold til å innføre og implementere Samhandlingsreformen og Ny Folkehelselov. Her vil både samkommunen og morkommunen få en betydelig økning i arbeidsoppgavene. Det følger som kjent også ny økonomi med disse oppgavene. Det sier seg selv at dette er oppgaver som krever betydelig fokus fra kommuneledelsen. Innfasingen og gjennomføringen av reformene vil i lang tid framover kreve mye av både fellesskapet og morkommunene. Dette arbeidet vil altså fortsette slik som skissert og i samsvar med de vedtak som er gjort. Det vil ligge trykk på dette arbeidet fra Verdal kommunes politiske og administrative ledelse.
 
Nettopp dette samspillet mellom morkommunene og samkommunesamarbeidet er en interessant side av det vi snakker om. Det at så mye av utviklingsarbeidet legges i fellesskapet – jfr.opprettelsen av utviklingsstaben ved forrige årsskifte – samtidig som selve tjenesteproduksjonen i ligger fast i morkommunen er etter mitt skjønn en balansert ivaretakelse av kommunestyrets sterke ønske om å opprettholde to selvstendige kommuner og å utvikle samkommunen som et alternativ til en kommunesammenslåing.
 
Også dette er en del av denne debatten. Både politisk og administrativt tar vi selvfølgelig hensyn til så kraftige styringssignaler over tid. Gjennom hele samkommunens historie har Verdal kommunestyre med overveldende flertall gjort vedtak om opprettholdelse av kommunestrukturen mellom disse i midt – norsk sammenheng store kommunene. Også det sittende kommunestyre har med overveldende flertall gjort slikt vedtak. Dette siste hensynet har selvfølgelig også – og ikke minst - en demokratisk side, som kommunestyret har påpekt gjentatte ganger. I tillegg er det selvfølgelig knyttet en rekke forhold opp mot et for lokalsamfunnet så både følsomt og særdeles viktig spørsmål. 
Tiden og rammene for denne saken tillater meg ikke å gå nærmere inn i denne problematikken ved denne korsvegen.

Representanten takket for svaret og fremmet følgende tilleggsspørsmål:
Jobbes det konkret med å legge nye områder inn i samkommunen? 

Ordfører:
Svarer ikke mer konkret nå, men har besvart etter beste evne i svaret ovenfor.

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 23.12.2020 10:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS