Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 002/12

Utbygging Vuku oppvekstsenter - Sluttrapport

Saksbehandler : Bård Kotheim 

Arkivref : 2008/2937 - /A20

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 17.01.12 3/12
Formannskapet 19.01.12 2/12
Kommunestyret 30.01.12 2/12
 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2012
BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over komiteens innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.  
 
 
INNSTILLING:

 1. Sluttrapport utbygging Vuku oppvekstsenter tas til orientering.
 2. Manglende finansiering på ca.1,4 mill.kr dekkes ved bruk av gjenstående lånemidler fra tiltak 5168 ”Mindre tiltak skoler” og fra avsluttet utbygging av omsorgsboliger Vuku Bo og Helsetun
   


Rådmannen forslår at Komite plan og samfunn innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre:

 1. Sluttrapport utbygging Vuku oppvekstsenter tas til orientering.
 2. Manglende finansiering på ca.1,4 mill.kr dekkes ved bruk av gjenstående lånemidler fra tiltak 5168 ”Mindre tiltak skoler” og fra avsluttet utbygging av omsorgsboliger Vuku Bo og Helsetun
   

 
Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 17.01.2012
BEHANDLING:
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Sluttrapport utbygging Vuku oppvekstsenter tas til orientering.
 2. Manglende finansiering på ca.1,4 mill.kr dekkes ved bruk av gjenstående lånemidler fra tiltak 5168 ”Mindre tiltak skoler” og fra avsluttet utbygging av omsorgsboliger Vuku Bo og Helsetun
   

Vedlegg:

 1. Kopi av K-sak 104/08.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Utbyggingen av Vuku oppvekstsenter har gått i tre utbyggingsetapper og ble endelig ferdigstilt våren 2011. Byggetrinn 1 ble utført i 2004-2005 og fullfinansiert da. Total utbyggingskostnad var på ca.20,5 mill.kr.

For byggetrinn 2 og 3 ble følgende økonomiske rammer gitt:

 • Byggetrinn 2 (Nytt barneskolebygg til erstatning for paviljong) 9 mill.kr
 • Byggetrinn 3 (Rehabilitering av ungdomsskole)                     57 mill.kr
 • Tilleggsbevilgning over investeringsbudsjettet for 2011:          5 mill.kr
 • Totalt kostnadsramme byggetrinn 2+3:                               71 mill.kr
   

Byggetrinn 2 (Utbygging av nytt bygg barneskolen) ble utført i 2008 og 2009. Kostnad for dette byggetrinnet ble ca.12,0 mill. kr. Merforbruket skyldtes i stor grad uforutsette fuktproblemer i grunnen i bestående bygg samt at utomhusanlegget ble dyrere enn først antatt. Spesielt kan nevnes at store deler av gulvet i barneskolefløyen måtte meisles bort slik at ny drenering kunne legges. Dette var et omfattende arbeid, som måtte gjøres for å unngå fukt i gulv med tilhørende mugg- og sopproblemer.

Byggetrinn 3 (Nybygg/rehabilitering av ungdomsskolen) ble ferdigstilt høst/vinter 2010/2011.
Som utgangspunkt skulle både bygg C (Klasseromsfløya) og E (Høgbygget) renoveres. Under arbeides gang viste det seg at bygg C (Klasseromsfløya) var i så dårlig forfatning på grunn av råteskader at det underveis ble bestemt at bygget måtte rives og bygges opp på nytt. Dette medførte en merkostnad i forhold til opprinnelig planer på anslagsvis 1 - 1,5 mill. kr. De totale merkostnadene i henhold til opprinnelig budsjett på etappe 3 inkl. nybygg ligger på ca. 3 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak ny drenering rundt hele skolen, asbestsanering, nytt adkomstkontrollsystem, samt som ovenfor nevnt nybygg for bygg C.

Samlet kostnad byggetrinn 2 og 3:
Investeringsregnskapet viser en samlet kostnad på byggetrinn 2 og 3 på 72,4 mill. kr inkl.mva.

Sentrale aktører:
Byggherre:                                    Verdal kommune
Arkitekt:                                        Letnes Arkitektkontor A/S
Rådgivende ingeniør elektro:           Ryjord Nord A/S
Rådgivende ingeniør VVS:             Arnodd Gulling A/S
Rådgivende ingeniør bygg:              Planstyring A/S
Rådgivende ingeniør brannteknikk: Skansen Consult A/S
Entreprenør bygg:                          Kvernmo A/S
Entreprenør elektro:                      Finstad A/S
Entreprenør rør:                            Sveberg rør A/S
Entreprenør ventilasjon:                Aircomcomfort A/S
Alarm:                                         Nokas A/S
Kjøkken:                                     Storkjøkkenservice A/S
Heis:                                            HK-service A/S
 

Vurdering:
Opprinnelig kostnadsramme for byggetrinn 2 og 3 for Vuku oppvekstsenter var 66 mill. kr. Betydelige tilleggsarbeider med drenering av eksisterende barne- og ungdomsskole, asbestsanering, nytt bygg C med mer gjorde at det ble bevilget 5 mill. kr. ekstra til prosjektet over investeringsbudsjettet for 2011, dvs. samlet 71 mill. kr. for byggetrinn 2 og 3. Regnskapet viser en total kostnad for Vuku Oppvekstsenter byggetrinn 2 og 3 på 72,4 mill. kr.

Manglende finansiering på 1,4 mill. kr. foreslås dekket ved bruk av gjenstående lån tiltak 5168 Mindre tiltak skoler, og bruk av gjenstående lånemidler fra utbyggingen av omsorgsboliger Vuku.

En erfaring fra dette prosjektet er at det må settes av en solid uforutsettpost ved rehabiltering av denne type bygg. For dette prosjektet ligger uforutsettposten på ca.15 %, noe som ikke er unormalt for rehabilitering av et bygg på ca. 40 år. Resultatet har blitt en flott skole, som er langt bedre både på universell utforming, romløsninger, driftsøkonomi og miljø enn den gamle var.

Total utbyggingskostnad byggetrinn 1, 2 og 3 er ca. 93 mill.kr. Nyskolens areal er på ca. 6000 m2. Dette utgjør en utbyggingskostnad på 15.500,- kr/m2 inkl. mva hvor utomhusanlegg og inventar og utstyr også er medtatt.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 20.01.2012 13:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS