Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 004/12

Kredittramme Fokus bank - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2012/306 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.01.12 4/12
Kommunestyret 30.01.12 4/12

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2012
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
I forbindelse med etablering av ny bankavtale med Fokus bank inngås det en avtale om en trekkrettighet for Verdal kommune på 15 millioner kroner. Eventuell benyttet trekkrettighet skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes.

 

Rådmannens innstilling:
I forbindelse med etablering av ny bankavtale med Fokus bank inngås det en avtale om en trekkrettighet for Verdal kommune på 15 millioner kroner. Eventuell benyttet trekkrettighet skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I henhold til Kommunelovens §50 kan kommuner ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. Kommunens likviditetslån eller benyttet trekkrettighet, skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes. Når kommunestyret vedtar at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles, kan løpetiden for likviditetslånet forlenges tilsvarende den maksimale periode for inndekning av underskuddet.

Verdal kommune har gjennom de siste årene hatt en trekkrettighet i Sparebank 1 Midt-Norge på 15 millioner kroner. Denne rammen kunne benyttes om kommunen i løpet av det enkelte år fikk likviditetsmessige utfordringer. Gjennom den 6-årige avtaleperioden med Sparebank 1 Midt-Norge har kommunen ikke hatt behov for å benytte seg av denne trekkrettigheten

Vurdering
Ny bankavtale med Fokus bank trår i kraft 1. mars 2012. I forbindelse med etablering av denne må det fattes et nytt vedtak av kommunestyret vedrørende etablering av en trekkrettighet i Fokus bank. Rådmannen anser sannsynligheten som liten for at rammen vil bli benyttet, men ser likevel det som en fordel at kommunen har denne rammen om det i løpet av den 4-årsperioden avtalen gjelder skulle dukke opp kortsiktige likviditetsmessige utfordringer. Likviditeten i kommende avtaleperiode forventes å bli noe dårligere i perioder av året enn den har vært de siste årene. Dette skyldes bl.a. økte pensjonsinnbetalinger til KLP. I tillegg vil kommunen ha mindre ubrukte lånemidler plassert på bankkonto ettersom investeringsbudsjettene/-regnskapene ikke lenger er årsuavhengige. Dette betyr at kommunen ikke lenger kan ha ubrukte lånemidler stående samtidig som man tar opp nye lån til nye prosjekter.  Å etablere en slik ramme medfører ingen kostnader for kommunen før man eventuelt velger å benytte seg av den.

Rådmannen anbefaler at man etablerer en tilsvarende trekkrettighet i Fokus bank som man har hatt i Sparebank 1 Midt-Norge.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.05.2021 13:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS