Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 007/12

Endring av reguleringsplan Ørin sør

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2007/4141 - /V2007003

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan og samfunn 17.01.12 4/12
Kommunestyret 30.01.12 7/12

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 17.01.2012
BEHANDLING:
Repr. Johannes Rosvold erklærte seg inhabil i saken da hans mor er grunneier på Ørin.
Ved votering ble Johannes Rosvold enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens Kapittel II. Om ugildhet, § 6 b).
Vararepr. Knut Fortun tiltrådte møtet. Til stede 9 representanter.

Fagsjef Åge Isaksen, PBOM, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Endringsforslag revidert etter høring jf. opplisting i saken, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 
Rådmannens innstilling:
Endringsforslag revidert etter høring jf. opplisting i saken, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

 1. RG-prosjekt, notat 09.11.2011 vedr. planendring.
 2. Plankart rev. etter høring
 3. Reguleringsbestemmelser rev. etter høring.
 4. Fætten Vel, 22.11.2011

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Reguleringsplan Ørin sør, vedtatt 25.02.2008.
 • Kommunedelplan Verdal byområde, vedtatt 26.03.2007.
 • Sakspapir m/vedlegg Verdal kommunestyre 25.02.08, sak 18/08.
 • Høringsuttalelser

 
Saksopplysninger:
RG-prosjekt AS har på vegne av Verdal kommune - teknisk drift, foreslått en endring av reguleringsplanen for Ørin sør, som ble vedtatt 25.02.2008.

Reguleringsplan for Ørin sør gjelder deler av området sør og vest for industrisporet mot Fættaskogen. Endringen omfatter adkomstveg V1 som foreslås forlenget fram til Venusvegen og parkbelte P2 som foreslås tatt ut av planen. Frisiktsone i forbindelse med foreslått nytt vegkryss medfører utvidelse av planområdet. Utover dette er plankart og bestemmelser revidert og tilpasset ny plan- og bygningslov. Begrunnelse for endringen er gitt i vedlagte notat.

Utsnitt av reguleringsplan Utsnitt av endringsforslag     Utsnitt av reg.plan vedtatt 25.02.2008 Utsnitt av endr.forslag hørt nov./des. 2011

Plan-/endringsforslaget
Veg/trafikk
Endringsforslaget åpner for gjennomkjøring til Venusvegen.
Det er vanskelig å forutsi hvordan mulighet for gjennomkjøring vil påvirke kjøremønsteret, men en må kunne påregne noe mer trafikk på Venusvegen.

Venusvegen er planlagt med fortau langs vestsida (mot industriområdet) og vil på sikt også fungere som lokalveg til Fætta. Lenger nord er det nødvendigvis etablert flere avkjørsler som krysser fortauet. Ny kryssløsning vil også ”punktere” fortauet, men frisikt er vist.
Tomtedeling med fastlegging av avkjørsler skal som i gjeldende plan godkjennes av rådmannen.

Venusvegen vil også krysse jernbaneindustrisporet, som i den senere tid er tatt mer i bruk. Gjeldende plan og endringsforslag sier ikke noe om hvordan denne kryssingen skal sikres. På bakgrunn av uttalelse fra jernbaneverket bør dette nå framgå av bestemmelsene.

Vegetasjonsskjerm
Gjeldende kommunedelplan viser friområde langs E6, med forholdsvis jevn bredde.
I reguleringsplan for Ørin sør fra 2008 var dette søkt fulgt opp, men arealet nærmest E6 (felt L1 på plankartet) var dyrket opp av hensyn til fare for påkjørsel av hjortevilt. For å oppnå en tilnærmet like bred vegetasjonsskjerm som det er videre nordover, og for å begrense innsyn til industriområdet fra E6, ble det følgelig lagt inn et parkbelte på begge sider av V2. Grøntstripen vest for V2, på ca. 10 m bredde, foreslås nå innlemmet i formålet forretning/industri. Gjenværende grønnstruktur ut mot E6 endres ikke. Denne vegetasjonsskjermen (G1) er på det smaleste ca. 10 m bred.

Kommunens enhet for landbruk og naturforvaltning har gjort oppmerksom på at en generelt bør være varsom med å kutte ned på vegetasjonsskjermer mellom E6 og industriområdet. En snevrere skjerm vil kunne gi bedre innsyn og være en dårligere skjerm i seg selv.
Skogfaglig/biologisk sett vil en så smal skjerm som 10-15 m få kanteffekter i omtrent hele bredden, dvs. sol/vind påkjenning/uttørring fra både vest og øst. Bartrær vil skrante og være ekstra utsatt for stormfelling. Skjermen lenger nord sliter allerede. Av ulike årsaker bør en slik skjerm bestå av blandingsskog bar/lauv.

Planprosess
Plan- og byggesakssjefen vedtok den 11.november 2011, sak 870/11, at forslag til endring av reguleringsplan for Ørin sør sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn ble kunngjort i Innherreds folkeblad og Verdalingen den 12.11.2011. Planforslaget ble sendt på høring og offentlig ettersyn med brev datert 11.11.2011. Planforslaget ble også gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Frist for uttalelser var 24.12.2011.

Følgende høringsuttalelser er mottatt:

 1. Fætten Vel, 22.11.2011
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 15.12.2011
 3. Teknisk drift, 21.12.2011
 4. Jernbaneverket, 23.12.2011 og 02.01.2012
 5. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 21.12.2011
 6. Statens vegvesen, 04.01.2012

Høringsuttalelsene er i det følgende oppsummert og kommentert:

1  Fætten Vel, 22.11.2011
Fætten Vel har over lengre tid ønsket at kommunen bygger ny veg, vann og kloakk til Fætten. Foreningen har også arbeidet for å bevare Fættenskogen som friareal. De gjør rede for hvilken framdrift de er forespeilet mht. førstnevnte forhold.

Fætten Vel mener planforslaget innebærer betydelige inngrep med rasering av en viktig del av resterende friareal i nedre del av kommunen. De vil på det sterkeste gå i mot at Fættenskogen på denne måten stykkevis blir rasert, uten at det foreligger noen helhetlig plan for hvordan man for fremtiden skal disponere og forvalte friområdene rundt Fætten og Ørin.

Fætten Vel har ingen innvendinger mot at det bygges ny veg som leder nordgående trafikk fra Fætten opp mot Havnekrysset. De går imidlertid på det sterkeste imot at Fættenkrysset blir stengt så snart det er etablert forbindelse mellom Fættenvegen og havnekrysset. De mener det først må sikres alternativ veg for trafikken sørover fra Fættenkrysset. Dette mener de kan løses ved at den planlaget veg forlenges fram til krysset for fylkesveg 72 (Svenskevegen).

Fætten Vel reagerer på et det her fortas utbygging av denne art, uten at en lager en samlet plan for Fættenområdet. For dem synes det som om at man nå forserer bygging av veg, vann og kloakk for å i møtekomme press fra forretningsinteresser som har investert i ny uteiebolig på Fætten, uten at man viser tilsvarende omsorg for øvrige beboere. De reagerer også på at Fættenkrysset skal være åpent for landbruksmaskiner. Denne særbehandling av enkelte næringsinteresser, uten at en tar tilsvarende hensyn til at det i dag ligger en kulturpark med campingplass på området – som har behov for en enkel avkjøring fra riksvegen, synes svært urimelig. De ber om at uttalelsen følger saken.

Kommentar:
Fætten Vel tar opp forhold som er planavklart gjennom kommunedeplan i 2007 og ved kommunestyrets vedtak av reguleringsplan for Ørin sør den 25.02.08, sak 18/08. Fætten Vel hadde lignende innvendinger i 2008. Vi ser ikke grunn til å gjøre noen ny vurdering av forhold som allerede er planavklart og som ikke omfattes av endringen. Planendringen omfatter en marginal planutvidelse (frisikt) på bekostning av Fættaskogen.
Som ønsket følger uttalelsen vedlagt.

2  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 15.12.2011
Vi har ikke merknader til at veg V1 forlenges som foreslått. Vi mener det er viktig å sikre en god skjerm mot E6. Parkbeltet vest for V2 er smal på denne strekningen. Vi anbefaler at parkbeltet P2 opprettholdes.

Kulturminner:
Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) § 3. (Denne uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv, askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt, jfr også KML § 8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.
Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Kommentar:
Se vurdering til slutt i saken.

3  Teknisk drift, 21.12.2011
Som fester og bortfester i området gis følgende uttalelse:

Generelt
Vi slutter oss til de foreslåtte endringer som fornuftige forbedringer tilpasset dagens behov.

Ad pkt. 3 Fellesbestemmelser, pkt. 3.1. Med bakgrunn i de begrensede næringsarealer kommunen har, er det beklagelig at reguleringsbestemmelsenes krav om unyttbare ”vegetasjonbelter” i tomtedeler og mot jernbane (3 – 6 meter brede) foreslås opprettholdt (pkt. 3.1). Av ukjente årsaker vises ikke dette på plankartet.
For en tomt på 10 da beslaglegger slike områder ca 2 da, eller 20 % av tomten.
At slike mikro vegetasjonsbelter har nevneverdig betydning for klima og nærmiljø, slik det framgår av bestemmelsene, betviles. Men arealet er kostbart for fester/leier.

Pkt. 7. Grønnstruktur, pkt. 7.1. Tilsvarende kan også anføres om vegetasjonsskjerm mot dyrkamark og E6 (pkt. 7.1) som etter ferdig veg vil ha en bredde på 6 – 10 meter. Denne vegetasjonsskjerm vil vanskelig kunne overleve. Viser også til ryddige og presentable områder lengre nord (Norbohus, Visborg og Prøven) hvor klimabelte er fjernet.
”Vegetasjonsbelte”-problematikken er påpekt ved tidligere behandling av annen reguleringsplan i området (2008). I saksframlegg for kommunestyret skulle det den gang fremmes som egen sak. Dette er fortsatt ikke gjort.
Bestemmelsen representerer en kostbar reduksjon i utnyttelse av begrensete arealer til industriformål, og har liten eller ingen miljø/klimamessig effekt. Reguleringsplanens bestemmelser om vegetasjonsbelter anbefales derfor å utgå.

Pkt. 4 Bebyggelse og anlegg pkt. 4.1.
Bestemmelse om bygningshøyde – maks 9 m – foreslås modernisert og i det minste økt til 15 m (kote + 19 meter), alternativ harmonisering med ”nabo-plan” hvor byggehøyden er satt til maksimum 42 m.

Kommentar:
Med annen mer egnet skjermvegetasjon er det sannsynligvis mulig å oppnå levedyktige skjermer. Det er imidlertid vanskelig å si om skjermene vil ha tiltenkt miljø-/klimamessig effekt.
Høyde for bebyggelsen er endret fra kote +13,0 meter til gesimshøyde kote +20.
Skjermer: Se opplisting av endringer etter høring og vurdering til slutt i saken.

I kommunestyrets planvedtak av Ørin sør er sak om vegetasjonsbelteproblematikk ikke nevnt.

4  Jernbaneverket, 23.12.2011 og 02.01.2012
Jernbaneverket gjennomførte i 2010 en risikoanalyse for industrisporet som bl.a. konkluderer med at det må etableres et veisikringsanlegg på planovergangen (der V2 krysser sporet). Verdal kommune er tidligere orientert om dette i brev. Vi anser at den foreslåtte endringen av reguleringsplanen kan medføre økt gjennomkjøring, og muligheter for økt trafikk, over planovergangen. Sporet er også tatt mer i bruk i den senere tid. Som et foreløpig svar på reguleringsendringen kommer vi derfor til å kreve veisikringsanlegg der hvor V2 krysser industrisporet og at dette skal godkjennes av Jernbaneverket. Dette må tas inn som rekkefølgekrav i bestemmelsene, viss ikke er dette vilkår innsigelse til planen.

Kommentar:
Følgende er tilføyd bestemmelsene som § 3.6: Før V2 med tilliggende fortau tas i bruk skal det være anlagt veisikringsanlegg der hvor V2 krysser industrisporet. Veisikringsanlegget skal godkjennes av Jernbaneverket. Dette betyr da at innsigelsen tas til følge.

5  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 21.12.2011
Landbruksavdelingen slutter seg til den skepsis som kommer fram i kommunens landbruksfaglige vurdering knyttet til å fjerne parkbeltet P2, og understreker betydningen både ift. jordvern, klima og innsyn at det er et vegetasjonsbelte mellom industriområdet på Ørin og LNF-områdene omkring.

Miljøvernavdelingen har ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøverninteresser ingen merknader.

Kommunalavdelingen har ut fra samfunnssikkerhetsmessige hensyn ingen merknader.

Kommentar:
Se opplisting av endringer etter høring og vurdering til slutt i saken.

6  Statens vegvesen, 04.01.2012
Statens vegvesen har ingen innvendinger til planendringen.

Reguleringsplanen forutsetter at Fættenvegen stenges for inn-/utkjøring for ordinær trafikk til E6, noe som Statens vegvesen vurderes som et positivt grep.

I saksframstillingen opplyses det at Venusvegen er planlagt med fortau, mens det i plankartet og planens bestemmelser beskrives som gang- og sykkelveg. Dette bør samordnes.

Kommentar:
Omtalte vegstenging er en videreføring fra reguleringsplan vedtatt i 2008, dvs. ingen endring.
I plankart og bestemmelser (§§ 2.2 og 5.1) er gang- og sykkelveg endret til fortau.

Endringer av plandokumentene etter høring og offentlig ettersyn

 1. I plankart og bestemmelser (§§ 2.2 og 5.1) er gang- og sykkelveg endret til fortau.
 2. Følgende er tilføyd bestemmelsene som § 3.6: Før V2 med tilliggende fortau tas i bruk skal det være anlagt veisikringsanlegg der hvor V2 krysser industrisporet. Veisikringsanlegget skal godkjennes av Jernbaneverket.
 3. Gjeldende parkbelte P2 mellom byggeområde og fortauet langs Venusvegen (V2) er inntegnet med formål vegetasjonsskjerm, men redusert fra 10 til 6 meter bredde. Byggegrensen er satt til 1,0 m fra formålsgrensen.
 4. § 3.1: 6 meter vegetasjonsbelte langs jernbanen er redusert til 3,5 meter. Dette er også vist med formål vegetasjonsskjerm på plankartet.
 5. § 3.1: 6 meter vegetasjonsbelte i tomtedeler, hvorav halvparten på hver tomt er redusert til 4 meter, hvorav halvparten på hver tomt.
 6. §§ 3.1 og 7.1: Følgende er tilføyd: Alle vegetasjonsbelter skal opparbeides med buskskjerm som har minimum høyde 3-4 meter 5 år etter plantetidspunkt. 
 7. Frisiktsoner er revidert og det er tegnet en avkjørsel med tilhørende frisikt gjennom vegetasjonsskjerm langs Venusvegen (V2).
 8. § 4.1: Høyde for bebyggelsen er endret fra kote +13,0 meter til gesimshøyde kote +20.

Vurdering:
Plandokumentene er endret iht. råd fra Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Høringsuttalelser vedrørende vegetasjonsskjermer og byggehøyde er delvis imøtekommet gjennom endringer av plandokumentene etter høring, jf. oversikten ovenfor.

Aktuell kjøper av tomt nærmest Venusvegen ønsker flere adkomster, hvorav en fra Venusvegen og to fra V1. Dette vil punktere vegetasjonsskjermen. Det samme vil framføring av V1 til Venusvegen. Dette er bakgrunnen for at skjermen ble foreslått tatt ut. Etter nærmere vurderinger finner vi likevel grunn til å beholde en noe smalere skjerm enn i gjeldende plan. Andre skjermer er redusert for å imøtekomme innspill.    

Vegetasjonsskjerm(er) eller ikke er et prinsipielt spørsmål. Hvis det ikke kreves skjermer, vil resultatet variere med type virksomhet og den aktuelle grunneiers syn på utearealene. Noen kan være interessert i forskjønning av utearealene og/eller eksponering mot tilliggende veger eller E6, andre ikke.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 16.02.2021 09:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS