Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.02.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 27.02.2012
Tid           : 18:00 - 21:50
Til stede  : 35 representanter. Anita Karlsen fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 13/12. Til stede 34 representanter. Heidi Storstad og Johannes Rosvold fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 16/12. Til stede 32 representanter. 

Tegning av en konvolutt - send Epost til alle faste medlemmer i kommunestyret (outlook)   
som webmail (hotmail mm), kopier tekst til mottakerfelt

Utdelt i møtet:
Oppdatert sakliste.

  
Sakliste som PDF              Protokoll som PDF 
Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet  
Alle vedlegg til møtet samlet i et dokument (PDF, 34 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 010/12 Godkjenning av møteprotokoll  30.01.12 Protokoll
PS 011/12 Kommunale og ikke-kommunale barnehager - revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling og fastsetting av kommunalt tilskudd  Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 012/12 Bygging av småhus i Verdal kommune  Saksframlegg 
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 013/12 Salg av boliger til Verdal Boligselskap Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 014/12 Endring av reguleringsplan Elvegården barnehage - 1721/18/148  Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 015/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler - Rusbehandling Midt-Norge Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 016/12 Statusrapport helse og velferd 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 017/12 Utbygging personalrom omsorgsboliger Lysgård - Sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 018/12 Verdal Stasjon - Ny jernbaneundergang - Sluttrapport Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 019/12 Endringer i reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 020/12 Godkjenning av ny selskapsavtale IKA Trøndelag IKS Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 021/12 Orientering - Protokoll
PS 022/12 Spørsmål fra SP v/Trude Holm - Skogen i Verdal må drives
(utlagt 21.02.12)
Spørsmål Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 27.02.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjørn Iversen
Andor Jermstad SP Varamedlem Ja Møtte for Anne Segtnan
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
         
         
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  


Før møtet ble satt var det kulturinnslag ved Nadia Gudding Liff og Inger Cecilie Okkenhaug.

Ordfører Kristin J. Hildrum fremmet forslag på Ole Gunnar Hallager som settevaraordfører. Ved votering ble dette enstemmig vedtatt.

I starten av møtet ble det gitt en orientering om mulighetsstudien Verdal Industripark v/Øystein Kvistad. Se video-opptak av presntasjonen.
- Prosjektrapport 2012 PDF - Prosjektrapport VIP 2040 PDF (10MB)


 
 
 
PS 010/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2012 - Se video

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 30. januar 2012 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 30. januar 2012 godkjennes.
 
 
 
 
 
PS 011/12 Kommunale og ikke-kommunale barnehager - revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling og fastsetting av kommunalt tilskudd     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2012 - Se video

BEHANDLING:   
Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende tilleggsforslag:
For 2013:
Ved utregning og tildeling av tilskudd skal KDs modell for utregning, med tilhørende dokumentasjonskrav, benyttes.

 

Telledatoer, tellemåte i forhold til alder/oppholdstid, refusjon av søskenmoderasjon, spesielle refusjoner tilknyttet grupper av barn (pkt. i og k) kan tas eksplisitt med i forskrift, i tillegg til det som følger av departementets modell.
4 telledatoer opprettholdes.

Høyre v/Charlotte Aakerhus fremmet på vegne av SP, Høyre, Frp, Venstre og SV følgende tilleggsforslag:
“Administrasjon bes ha med tall på den reelle voksentettheten i barnehagene i Verdal kommune i tertialrapporteringen.”

Det ble først votert over forslaget fra Venstre som falt med 11 mot 24 stemmer.
Det ble så votert over forslaget fra SP, Høyre, Frp, Venstre og SV som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – vedtatt med 25 mot 10 stemmer.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 
   
VEDTAK:   

 1. Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 vedtas.
 2. Kommunalt tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 vedtas.
 3. Gjenstående 1,1 mill. kr (andel av budsjettert 3 mill. kr til styrking av barnehagesektoren ved merinntak av barn) tilføres barnehagesektoren i løpet av 2012 uansett utviklingen i barnetallet.
 4. Administrasjon bes ha med tall på den reelle voksentettheten i barnehagene i Verdal kommune i tertialrapporteringen.

 
 
 
 
PS 012/12 Bygging av småhus i Verdal kommune    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2012 - Se video

BEHANDLING:  
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 • Verdal kommunestyre vedtar å bygge fire småhus i Verdal.
 • De 2 første småhusene lokaliseres på kommunalt eide tomter på Tinna og Skogvegen 30. Administrasjonen arbeider videre med tomtevalg for de øvrige 2 boligene.
 • Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verdal Boligselskap om bygging av boligene

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra SV, ble forslaget fra SV vedtatt med 19 stemmer. 16 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.
  
 
VEDTAK:  

 • Verdal kommunestyre vedtar å bygge fire småhus i Verdal.
 • De 2 første småhusene lokaliseres på kommunalt eide tomter på Tinna og Skogvegen 30. Administrasjonen arbeider videre med tomtevalg for de øvrige 2 boligene.
 • Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verdal Boligselskap om bygging av boligene

 
 
 
 
PS 013/12 Salg av boliger til Verdal Boligselskap      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2012 - Se video

BEHANDLING: 
Anita Karlsen fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 34 representanter.
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
  
VEDTAK:    

 1. Verdal kommune selger 33 leiligheter i Sandheim, Frydenlundsgata, St.Olavs alle’, Karl Johansveg og Skogvegen til Verdal boligselskap AS for kr. 12 175 000. Kjøper dekker overdragelsesomkostningene.
 2. Verdal kommune styrker aksjekapitalen i Verdal boligselskap AS med kr. 6 mill.
 3. Verdal boligselskap AS innvilges et ansvarlig lån på kr. 4 mill. Lånet gis som serielån over 10 år og med rente tilsvarende 3-årig statsobligasjonsrente + 1 % pa.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre tiltakene pr. 01.04.12

  
 
 
 
PS 014/12 Endring av reguleringsplan Elvegården barnehage - 1721/18/148      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2012 - Se video

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.  
  
 
VEDTAK:  
Forslag til endring av reguleringsplan Elvegården barnehage, datert oktober 2011, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens §12-12
 
 
  
 
 
PS 015/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler - Rusbehandling Midt-Norge      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2012 - Se video

BEHANDLING:  
Det ble opplyst om at det er feil avtalepart som er oppført i formannskapets innstilling. Det skal være Rusbehandling Midt-Norge HF og ikke Helse Nord-Trøndelag HF.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
  
VEDTAK:  
Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Levanger kommune/Verdal kommune og Rusbehandling Midt-Norge HF inngås 
 
 
 
 
PS 016/12 Statusrapport helse og velferd 2011 Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2012 - Se video

BEHANDLING: 
Heidi Storstad og Johannes Rosvold fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 32 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Statusrapport helse og velferd 2011 tas til orientering 
 
 
 
 
 
PS 017/12 Utbygging personalrom omsorgsboliger Lysgård - Sluttrapport     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
VEDTAK:
Sluttrapport utbygging av personalrom omsorgsboliger Lysgård tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 018/12 Verdal Stasjon - Ny jernbaneundergang - Sluttrapport Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2012 - Se video

  

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

 

 

VEDTAK:

Sluttrapport utbygging Jernbaneundergang ved Verdal stasjon tas til orientering. 

 

 
 
 
 

PS 019/12 Endringer i reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene i Verdal kommune     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
VEDTAK:
Punkt 7 i reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene endres til:
Møte i kommunestyret/formannskapet/komiteene ledes av ordføreren eller varaordføreren(leder eller nestleder i komiteene). Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. Jfr. kommunelovens § 32.

Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører.

Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter
kommunestyret/formannskapets/komiteenes medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt.  
 
 
 
 
 
PS 020/12 Godkjenning av ny selskapsavtale IKA Trøndelag IKS  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
 
VEDTAK:
Kommunestyret gir sin tilslutning til godkjenning av den nye selskapsavtalen.
 
 
 
 
 
PS 021/12 Orientering     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 • NM snøscootercross ved Kvernmo motorsportanlegg 3. og 4. mars.

 
Rådmann
orienterte om:

 • Innbyggertall i Verdal ved årsskiftet.
 • PBL har varslet søksmål – tvistelovens bestemmelser rundt dette.
 • Ad. pris for utskrivningsklare pasienter.
 • Rapport fra fylkeslegen ad. dødsfall ved Verdal Fengsel fjor høst. Kritikk i forhold til forsvarlighetskravet –  Verdal kommune har en svarfrist til fylkeslegen.
 • Strategiseminar Verdal næringsforum uke 8.
 • Kommunalsjef oppvekst Randi Segtnan slutter denne uka. Starter hos fylkesmannen 1. mars. Heidi Holmen konstitueres i kommunalsjefstillingen.
 • Regnskap 2011 – Underforbruk på 2 mill på driftsbudsjettet. Kjempejobb i organisasjonen. Foreløpig 9,7 mill overskudd på regnskap 2011.

  
 
 
 
PS 022/12 Spørsmål fra SP v/Trude Holm - Skogen i Verdal må drives Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre  - 27.02.2012 - Se video

BEHANDLING:
SP v/Trude Holm leste opp spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:

“Spm1 :  Verdal leverte tidlig inn forslag til hovedvegplanen for skogsbilveier. Det foregår for tiden en avsluttende databehandling av materialet i fylkesregi i samarbeid med kommunene. I utgangspunktet forventes hovedvegplanene i fylket å bli ferdigstilt innen utgangen av 2012.  Dette vurderes ikke å ha praktisk betydning for investeringsbeslutninger i Verdal.

Konkrete vegplaner gjelder særlig Værdalsbrukets eiendom, som har dårligst vegdekning.  ¾ deler av disse planene berører inngrepsfrie områder (INON)( områder som ligger mer enn en km i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep som større kraftlinjer, veger og vassdragsreguleringer). INON skaper utfordringer for saksbehandling og dels adgangen til å gi statstilskudd. Dette løses ikke på kommunalt nivå.

For gårdskogareal i Verdal, er det få veiplaner. Vegdekningen er der relativt god, og pga jevnlig hogst, er det få sammenhengende gammelskogområder igjen. Værdalsbruket og Statskog har mer gammelskog, men lavere boniteter gir lavt kvantum pr dekar.

Fjellskogpregede arealer har innblandet mye myr og uproduktiv mark.

Enhver veg må ha tilstrekkelig m³ virke bak hver vegmeter for å være lønnsom. Høye statlige krav til skogsbilveger medfører veger som koster i snitt ca 700 kr/m i fylket. Dette er faktorer som gjør lønnsomheten i skogsvegbygging relativt svak selv om det forutsettes 50 % statsbidrag.

Værdalsbruket og Statskog har egen fagadministrasjon og et godt grunnlag for å vurdere økonomien i investeringene. Det er antydet realisering av 1-2 skogsbilveger de nærmest 5 år.

Hovedvegplan ble i 2008 diskutert i lokalt kontaktutvalg for skogbruk (skogeiere, Allskog og Værdalsbruket), som påpekte at dagens rammevilkår ikke gir noe godt grunnlag for at planen skal utløse prosjekter av betydning.
Kontaktutvalget peker på forhold som behov for mer behovstilpassede vegklasser som senker kostnadene, og en oppjustering av tilskudd – dels endring av tilskuddsprofilen i fylket.

Det oppleves som et tankekors at Fylkesmannen tilgodeser skogsbilveger i Ytre/Indre Namdal med 10 % høyere tilskudd enn Innherredsregionen. Norske Skog oppgir 3 ganger høyere transportkostnader for virke fra Indre/ytre Namdal kontra Innherred.

Spm. 2 :  Skogveiledningstjenesten er redusert siden landbruksetatene ble kommunale i 1994, også i Verdal gjennom økt tilgang på andre oppgaver innen naturforvaltning.

De siste årene er antall aktive gårdbrukere redusert, noe som har resultert i mindre etterspørsel etter veiledning. Den faglige vurderingen har jeg ingen grunn til å overprøve og den gir jeg min fulle støtte til. Den faktiske etterspørsel etter ren rådgivning lar seg derfor betjene. Erfaringsmessig vet man likevel - at aktiv oppsøkende veiledningstjeneste vil øke aktiviteten. 
Både ordfører i Verdal og Levanger deltar aktivt i Innherred skognettverk – et 3 årig prosjekt.
Ordføreren i Levanger er leder for styringsgruppen.
NTFK arbeider med planer om et statlig støttet veiledningsprosjekt i Innherred som et av kystskogbrukets prosjekter, bl.a fordi Innherred er så sentralt i forhold til skogindustrien.

Initiativ til prosjektet har kommet fra ordførergruppen i Innherred skognettverk. Det er planer om et forprosjekt i siste halvdel av 2012.
Dersom prosjektet realiseres vil det medføre noen års vesentlig styrking av rådgivningsinnsatsen i skogbruket – noe som åpenbart vil få gunstige ringvirkninger.        

Hovedutfordringen i N-Trøndelag er å skaffe nok lokalt virke til industrien i de 10-15 år som kommer til store mengder virkesrik kulturskog nær veg, kan drives.

Løsningen er nok mer kompleks enn å forutsette at dette løses ved at skogeierne vil stå for storstilt vegutbygging. Svak driftsøkonomi for skogeiere - som i dag er mindre avhengig av skogsinntekter enn før - er en bekymring.

Dette løses ikke med rådgivning alene. Styrking og nytenkning mht statlige virkemidler til skogbruk vil gi en nødvendig bedring av driftsøkonomien.
 
Dersom Innherred kunne bli forsøksregion for videreutvikling/styrking av virkemiddelapparatet i samme periode som et evt veiledningsprosjekt - så ville det åpenbart ha størst effekt.”

SP v/Trude Holm takket for svaret.

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 23.12.2020 10:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS