Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.04.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 30.04.2012
Tid           : 18:00 - 19:00  
Til stede  : 34 representanter     

Tegning av en konvolutt - send Epost til alle faste medlemmer i kommunestyret (outlook)   
som webmail (hotmail mm), kopier tekst til mottakerfelt

Utdelt i møtet:

 • Nattevandring 2012

  
Sakliste som PDF              Protokoll som PDF 
Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet  

   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 038/12 Godkjenning av møteprotokoll  26.03.12 Protokoll
PS 039/12 Finansrapport 31.12.11 - Verdal kommune  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 040/12 Trafikksikkerhetsplan 2012-2015, Verdal kommune Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll
PS 041/12 Nasjonal transportplan 2014- 2023, høring Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 042/12 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 30.04.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Nei  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Nei  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Varamedlem Ja Møtte for Berit Musum
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson
Emmanuel Glordy Bowah   Varamedlem Ja Møtte for Bjørn Aarstad
Kirsten Johansson Malmo   Varamedlem Ja Møtte for Linn Beate Tromsdal
Heidi Nora Sagaard Storstad   Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Jørgen Erik Baumfelder   Varamedlem Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Silje Heggdal Sjøvold   Varamedlem Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
Før møtet ble satt spilte Ann-Therese Rocke og Mathilde Melby Elvebø "Edelweiss" og "Alle fugler" på fløyte.
 
 
 
PS 038/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 26. mars 2012 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 26. mars 2012 godkjennes.

 
 
 

PS 039/12 Finansrapport 31.12.11 - Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Foreløpig finansrapport 2011 tas til orientering.

 

  
PS 040/12 Trafikksikkerhetsplan 2012-2015, Verdal kommune    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2015 vedtas som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.

 

 
PS 041/12 Nasjonal transportplan 2014- 2023, høring Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2012 - Se video

BEHANDLING:
Innstilling fra samkommunestyret ble utdelt i møtet.

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1, andre setning etter første komma:
“… og at E6 bygges ut med tre felt der trafikkbelastningen er størst – ellers utbedringer av eksisterende tofeltsveg.”

og følgende alternativt forslag til punkt 4:
Siste setning i pkt. 4 strykes.

Det ble votert punktvis og alternativt over samkommunestyrets innstilling og forslag fra SV med følgende resultat:

 • Pkt. 1 samkommunestyrets innstilling alternativt mot SV sitt forslag – innstillinga vedtatt med 33 stemmer. 1 stemme ble avgitt for SV sitt forslag.
 • Pkt. 2 samkommunestyrets innstilling – enstemmig.
 • Pkt. 3 samkommunestyrets innstilling - enstemmig.
 • Pkt. 4 samkommunestyrets innstilling alternativt mot SV sitt forslag – innstillinga vedtatt med 31 stemmer. 3 stemmer avgitt for SV sitt forslag.
 • Pkt. 5 samkommunestyrets innstilling – enstemmig.
 • Pkt. 6 samkommunestyrets innstilling – vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

Det ble til slutt votert samlet over innstilling som ble enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Kommunen mener forslag til Nasjonal transportplan på en god måte belyser relevante problemstillinger. For framtidsrettet og robust utvikling av regionen er det viktig å legge et høyt ambisjonsnivå for samferdselsinfrastrukturen.

Kommunen vil spesielt peke på:

 1. Kommunen viser til uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.
 2. Følgende utfordringer i Levanger / Verdal må løses på kort sikt:
  • E6 må bygges utenom Åsen sentrum
  • Utbygging / ombygging av E6 i Bjørga
  • Ny trase / utbygging E6 fra Havnekrysset Verdal til Mule Levanger
  • Planfri kryssing E6 / Fv 72 ved Bergsgrav
  • Forbedret fergetilbud mellom Levanger og Ytterøy
 3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om ”Trondheim - Steinkjer 1 time”. Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige klimaeffekter.
 4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha. Hell-Muruvik framstår som den beste løsningen.
 5. Det forventes at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.
 6. Det er politisk vilje til å åpne for vurderinger av bruk av bompenger på veg, for å bidra til å finansiere utvikling av jernbanenettet.

 

 
PS 042/12 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2012 - Se video

 

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

 • Brudd i tarifforhandlingene kommunal sektor. Mekling fram til siste uke før pinse.
 • Frode Kvittem tiltrer som kommunalsjef oppvekst 1. mai.
 • Møte med PBL 12. april – god dialog.
 • Eiendomsskatt – klagefrist utgått – satt prosjektorganisering på dette. Sorteringsarbeid som pågår – skiller opplagte feil og reelle klager.
 • Samkommunestyret ble gitt en orientering om “helikopterbygget” på Levanger – historikken rundt denne saken.
 • Rådmenn i Levanger, Frosta og Verdal har utarbeidet mandat for felles lokalmedisinsk senter.

Ordfører orienterte om:

 • Statssekretær Mina Gerhardsen besøkte Verdal 30. april – Tema: status og framdrift SNK og Nord-Trøndelag teater.
 • Årlig møte med regional utviklingsavdeling ble avviklet 20.04.12 – sammen med Levanger. En rekke forhold innen utviklingsbildet – overordnet og saksrettet - ble diskutert.
 • Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport – går på Kostra-tall. Kritisk til målingene.
 • Tindved – nasjonale forpliktelser – 23. april nasjonal konferanse på Tindved – innovasjon i kulturnæringene var tema.
 • Generalforsamlingstid - nevnte spesielt regnskapstall Innherred Renovasjon. 
Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 27.07.2021 10:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS