Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.05.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 29.05.2012
Tid           : 18:33 - 21:20
Til stede  :  35 representanter. Anne Kolstad ble erklært inhabil under sak 45/12 og forlot møtet under denne saken. Til stede 34 representanter. Anne Kolstad tiltrådte igjen f.o.m. sak 47/12. Til stede 35 representanter.

Tegning av en konvolutt - send Epost til alle faste medlemmer i kommunestyret (outlook)   
som webmail (hotmail mm), kopier tekst til mottakerfelt 

Sakliste som PDF              Protokoll som PDF 
Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet  (mangler siste del av sak 49/12 og hele sak 50/12)
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (24 Mb)
   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 043/12 Godkjenning av møteprotokoll  30.04.12 Protokoll
PS 044/12 Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016  Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 045/12 1721/19/260 - Detaljregulering for Gyldentann terrasse - Nordåkeren 2-4 Saksframlegg 
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 046/12 Reguleringsplan for Urvold Grustak på eiendommen Mønnes Vestre gnr. 247 bnr. 1 i Vuku, Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 047/12 Reguleringsplan gang-/sykkelveg  fv 167 og fv 166  Holte - Minsås - Lein, del 2 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 048/12 Trude Holm - søknad om fritak fra vervet som representant i representantskapet i KomRev og KomSek for resten av valgperioden Saksframlegg Protokoll
PS 049/12 Orientering - Protokoll
PS 050/12 Spørsmål til ordfører: Oppfølging av manifest mot mobbing og oppfølging av klima- og energiplanen Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 29.05.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem nei  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem nei  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem ja  
Lennart Johansson DNA Medlem ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem nei  
Trine Reitan DNA Medlem ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem nei  
Bjørn Aarstad DNA Medlem nei  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem ja  
Torill Elverum DNA Medlem nei  
Terje Aksnes SP Medlem ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem ja  
Marit Voll SP Medlem ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem ja  
Anne Segtnan SP Medlem nei  
Trude Holm SP Medlem ja  
John Hermann FRP Medlem ja  
Berit Musum FRP Medlem ja  
Signar Musum FRP Medlem ja  
Anita Karlsen SV Medlem nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem ja  
Johannes Rosvold V Medlem ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem nei  
Inga Astrid Hildrum DNA Vara ja Bjørn Jorodd Holmli
Thor Bertil Granum DNA Vara ja Kjetil Aarstad
Svein Jørgen Svensson DNA Vara ja Linn Beate Tromsdal
Rolf Tømmerås DNA Vara ja Gerd Janne Kristoffersen
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara ja Torill Elverum
Kirsten Johansson Malmo DNA Vara ja Bjørn Aarstad
Anne Grytbakk DNA Vara ja Kjell Woll Sigurdsen
Andor Jermstad SP Vara ja Anne Segtnan
Rigmor Hafell KRF Vara ja Tor-Petter Abelsen
Anne Kolstad SV Vara ja Anita Karlsen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

Før møtet ble satt ble det holdt “Åpen spørretime” - video
Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? PDF
Ordfører besvarte spørsmålet slik PDF

Følgende orientering ble gitt etter åpen spørretime:

 • Ungt entreprenørskap v/Gisle Almlid-Larsen 
       Til toppen av siden

 
 
 
 
PS 043/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2012 - Se video

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
“Protokoll fra møte 30.04.2012 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 30.04.2012 godkjennes.

 
 
 

PS 044/12 Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2012 - Se video

BEHANDLING:

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.
Politirådet sin uttalelse: Slutter seg i hovedsak til formannskapets innstilling, men er betenkt i forhold til utvidelse av skjenking av brennevin fra kl. 01.00 til kl. 02.00.

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende endringsforslag på skjenketid:
For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3):  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende tilleggsforslag:
“Inntekter fra skjenkebevillingsavgift skal øremerkes kontroll med skjenkebevillingen.”
Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SV som falt med 2 mot 33 stemmer.
Det ble så votert over strekpunkt i formannskapets innstilling – 7 pkt med følgende resultat:
Strekpunkt 1 – vedtatt med 32 mot 3 stemmer.
Strekpunkt 2 – vedtatt med 32 mot 3 stemmer.
Strekpunkt 3 – enstemmig vedtatt.
Strekpunkt 4 – enstemmig vedtatt.
Strekpunkt 5 – vedtatt med 32 mot 3 stemmer.
Strekpunkt 6 – vedtatt med 32 mot 3 stemmer.
Strekpunkt 7 – enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert alternativt over forslaget fra AP og formannskapets innstilling på punkt om skjenketid for brennevin – forslaget fra AP ble vedtatt med 32 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.

Det ble til slutt votert samlet over formannskapets innstilling med vedtatt forslag som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Verdal kommunes vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2012-2016 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a):

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn.


Ved enkelanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.


Rådmannen for sin del sitter ikke inne med opplysninger og kjenner ikke til forhold som skulle tilsi endringer av gjeldende skjenketider i kommunen, utenom det som er kommentert under saksopplysninger. Saken er i tillegg tatt opp i Politirådet og det er heller ikke der innsigelser til at skjenketidene blir som før. Rådmannen vil derfor tilrå at den generelle skjenketiden i Verdal kommune videreføres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 90/08 slik:

For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3):  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00
For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2)  Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

For skjenkesteder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.

Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Videre tilrår rådmannen følgende salgstider for bevillingsperioden 2012-2016 (en videreføring av kommunestyrets vedtak i sak 89/08 unntatt for påske-, pinse-, juli og nyttårsaften):
Salgstider alkoholholdig drikk i butikker:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

 

  
PS 045/12 1721/19/260 - Detaljregulering for Gyldentann terrasse - Nordåkeren 2-4    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2012 - Se video

BEHANDLING:

Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet. 

Anne Kolstad meldte seg inhabil, jfr. Fvl. § 6, 2. ledd. Er nær venn av søker.
Ved votering ble Anne Kolstad erklært inhabil med 33 mot 1 stemme og forlot møtet. Til stede 34 representanter. 

SP v/Marit Voll fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
“Ber om at kommunestyret får framlagt en sak der kommunes praksis på utbyggingsavtaler blir gjennomgått.”

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslaget ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • § 2.3 Bebyggelse endres til § 2.3 Utomhusplan og suppleres med renovasjon og varelevering.
 • § 3.1.1: Maks kotehøyde for gesims relateres til eksisterende høydegrunnlag NN54.


Vedlagte detaljregulering for Gyldentann terrasse – Nordåkeren 2-4, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Oversendelsesforslag til formannskapet:
Ber om at kommunestyret får framlagt en sak der kommunes praksis på utbyggingsavtaler blir gjennomgått.
 

 
PS 046/12 Reguleringsplan for Urvold Grustak på eiendommen Mønnes Vestre gnr. 247 bnr. 1 i Vuku, Verdal kommune
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2012 - Se video

BEHANDLING:
 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet. 

Anne Kolstad tiltrådte møtet igjen. Til stede 35 representanter. 

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Urvold Grustak på Mønnes Vestre gnr. 247 bnr. 1 i Vuku, rev 02.05.2012.


 

 
PS 047/12 Reguleringsplan gang-/sykkelveg fv 167 og fv 166 Holte - Minsås - Lein, del 2
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2012 - Se video

BEHANDLING:

Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

SP v/Karl Bernhard Hoel fremmet følgende tilleggsforslag:
“Det arbeides med å innlemme vegbelysning på strekningen Holte-Verdalsøra barne- og ungdomsskole i forbindelse med gjennomføring av gang/sykkelveg Holte/Lein.”

Det ble først votert over komiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslag fra SP som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Fv. 167/166, Holte – Lein, gang-/sykkelveg del 2, revidert den 14.05.2012.

Det arbeides med å innlemme vegbelysning på strekningen Holte-Verdalsøra barne- og ungdomsskole i forbindelse med gjennomføring av gang/sykkelveg Holte/Lein.

 

 

PS 048/12 Trude Holm - søknad om fritak fra vervet som representant i representantskapet i KomRev og KomSek for resten av valgperioden
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2012 - Se video

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig.
Pkt. 2 – enstemmig.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Trude Holm om fritak fra vervet som representant i representantskapet i KomRev og KomSek for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Følgende oppnevnes som ny representant i representantskapet i:
  KomRev: Anne Grete Valbekmo
  KomSek: Anne Grete Valbekmo

 

 


 

PS 049/12 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2012 - Se video

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om:

 • Verdal kommune tatt ut i streik – lovlig arbeidskonflikt. Ca 200 personer som er uttatt fra og med i dag. En del spilleregler som gjelder og vi er veldig opptatt å ivareta det formelle underveis i tillegg til at vi har en god dialog med lokale tillitsvalgte og streikekomite. Mange barnehager og SFOer som er berørt pr. nå. Eksamensavvikling vil gå sin gang.
 • Møte med fylkesmannen ad. utvikling småbåthavn.
 • Kommuneproposisjon lagt fram – økonomisk utvikling 2012 og 2013 for kommunesektoren.
 • Besøk fra Justiskomiteen 24.05.12 – rådmann informerte om barn og unges oppvekstmiljø i Verdal.
 • Eiendomsskatt – status klager.


Ordfører orienterte om:

 • Generalforsamling i SNK og Tindved avviklet. Disse vil komme i kommunestyret med  en orientering.
 • Møte med Telenor 15. mai 2012 – mobildekning i spredtbygde strøk i Verdal kommune. Settes nå i gang et arbeid for å utrede muligheter for å løse dette.
 • Møte med ledelsen i Nasjonalparkforvaltningen den 16. mai 2012. Generell gjennomgang av saker og i tillegg til at det er viktig for oss å betone behovet for næringsdrift i nasjonalparken.
 • Befolkningsutviklingen i Nord-Trøndelag og inntektssystemet.
 • Avlyste møtet i administrasjonsutvalget som skulle avvikles i dag – dette pga den pågående arbeidskonflikten.
 • Møte i politiråd 29.05.12. Lensmannen orienterer at han har gunstige kriminalitetstall for Verdal.

 

 

PS 50/12 Spørsmål til ordfører: Oppfølging av manifest mot mobbing og oppfølging av  klima- og energiplanen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2012  - video mangler

BEHANDLING:

SV v/Anne Kolstad leste opp sine spørsmål

Ordfører svarte slik PDF

SV v/Anne Kolstad takket for svarene.

Revidering av målsettingene i klima- og energiplan?

Ordfører svarte: minner det som lå i svaret om oppfølging i løpet av 2012. har da virket i 2 år.

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 15.04.2016 09:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS