Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.06.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 25.06.2012
Tid           : 18:00 - 22:25
Til stede  :  34 representanter ved møtets start. Lennart Johansson møtte under behandling av sak 53/12. Til stede 35 representanter. Anne Grete Valbekmo fratrådte som inhabil under sak 69/12. Til stede 34 representanter.  

Tegning av en konvolutt - send Epost til alle faste medlemmer i kommunestyret (outlook)   
som webmail (hotmail mm), kopier tekst til mottakerfelt 

Sakliste som PDF              Protokoll som PDF
Sakliste som Word            Protokoll som Word  
Videoopptak fra møtet - pga tekniske problemer mangler første del av orienteringen om Tindved kulturhage i opptaket. 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (31Mb, 284 sider)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 051/12 Godkjenning av møteprotokoll  29.05.12 Protokoll
PS 052/12 Økonomirapportering 1.tertial 2012 - Verdal kommune  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 053/12 Årsregnskap og årsberetning 2011 - Verdal kommune Saksframlegg 
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
 Vedlegg 7
Protokoll
PS 054/12 Budsjettrevisjon 2012 - Verdal kommune Saksframlegg
Protokoll
PS 055/12 Økonomisk internkontroll  Verdal kommune Saksframlegg
 
Protokoll
PS 056/12 Strategi for kommunal bolig- og tomtepolitikk Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 057/12 Bosetting midlertidig innleid arbeidskraft Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 058/12 Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2 Vedlegg 3
Protokoll
PS 059/12 Kjøp av tilleggsareal til  1721/19/260 -  Silver Eiendom AS Saksframlegg Protokoll
PS 060/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Protokoll
PS 061/12 Kommunalt plan- og styringssystem Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 062/12 Oppnevning i kommunale verv etter Jørleiv Kvakland Saksframlegg Protokoll
PS 063/12 Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt i Verdal - endring fra personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekkefølge Saksframlegg Protokoll
PS 064/12 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
 Vedlegg 4
Protokoll
PS 065/12 Forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune for perioden 1. januar 2012 - 31. desember 2016 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 066/12 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 067/12 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016 Saksframlegg Protokoll
PS 068/12 Forvaltningsrevisjon vedrørende rusomsorgen i Verdal Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 069/12 Rapport etter gjennomført selskapskontroll vedrørende Tindved Kulturhage AS Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 070/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 071/12 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 072/12 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 25.06.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Nei  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Maj Britt Slapgaard Larsen V Varamedlem Ja Møtte for Johannes Rosvold
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Linn Beate Tromsdal
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Håkon Hafell KRF Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Andor Jermstad SP Varamedlem Ja Møtte for Anne Segtnan
Silje Heggdal Sjøvold H Varamedlem Ja Møtte for Charlotte Fætten Aakerhus
Torunn Agnethe Rotmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjørn Holmli

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Fungerende rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 


 
PS 051/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 29. mai 2012 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 29. mai 2012 godkjennes. 
 
 

 
PS 052/12 Økonomirapportering 1.tertial 2012 - Verdal kommune
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar økonomirapport pr 30.04.12 til etterretning.
 

  

PS 053/12 Årsregnskap og årsberetning 2011 - Verdal kommune    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Leder i kontrollutvalget, Lars Gunnar Marken, gjennomgikk hvordan kontrollutvalget har arbeidet med saken, og revisor Terje Wist redegjorde kort for det revisor har påpekt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2011 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 11.642.823,27.
 2. Rådmannens årsberetning for 2011 vedtas.
 3. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes i sin helhet til styrking av kommunens disposisjonsfond.
 4. Rådmannen bes bringe i orden de forhold kontrollutvalg og revisjon påpeker.

 

 
PS 054/12 Budsjettrevisjon 2012 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.
Knut Snorre Sandes fremmet på vegne av H/SP/FRP/V/SV følgende alternativt forslag til pkt. 1:
“Det bevilges 2 mill. kroner til styrking av barnehageområdet i Verdal kommune.”

Rådmann orienterte om at det i punkt 3 i formannskapets innstilling er en skrivefeil. Det skal stå at det avsettes til disposisjonsfond og ikke til bundet driftsfond. Kommunestyret sluttet seg til at dette blir rettet opp. 

Det ble først votert alternativt over forslaget fra H/SP/FRP/V/SV til pkt. 1 og formannskapets innstilling pkt. 1 – der formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 stemmer. 17 stemte for det alternative forslaget.
Det ble deretter votert over punkt 2 i formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over punkt 3 i formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:

 1. Det bevilges 1 mill. kroner til styrking av barnehageområdet i Verdal kommune
 2. Det bevilges kr. 250.000,- til barnevernstjenesten til etablering av en ny 100 % stilling fra 01.08.2012.
 3. Det avsettes kr. 200.000,- til disposisjonsfond øremerket planlegging/avvikling av ”Stiklestad 1000 år”

Bevilgningene finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

 

 
PS 055/12 Økonomisk internkontroll Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet. 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering og understreker behovet for kontinuerlig og systematisk utvikling av internkontrollen.

 

 

PS 056/12 Strategi for kommunal bolig- og tomtepolitikk Til toppen av siden

 

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Representanten Arild Kvernmo Pedersen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
 
Oversendelsesforslag til formannskapet:

 • Sentrumsbegrepet må defineres med tydelige avgrensninger.

Kommunestyret ber rådmannen om å fokusere spesielt på:

 • At det legges spesielt trykk på å fremskaffe boligtomter i umiddelbar nærhet til Verdalsøra sentrum.
 • At Verdal kommune jobber aktivt opp i mot regionale og nasjonale myndigheter for å få gjennomført de planprosesser som er nødvendige for å nå målet om flere boligtomter i umiddelbar nærhet til sentrum.
 • At andre alternativer vurderes svært grundig før man går til ekspropriasjon av eiendom med sikte på å anvende eiendommen til boligformål.

Det ble først votert punktvis over forslaget fra representanten Arild K. Pedersen (H) med følgende resultat:

 • Oversendelsesforslag (punkt 1) – vedtatt oversendt med 24 mot 11 stemmer.
 • Punkt 2 – falt med 3 mot 32 stemmer.
 • Punkt 3 – falt med 3 mot 32 stemmer.
 • Punkt 4 – falt med 17 mot 18 stemmer.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre vil sterkt understreke behovet for at kommunen tar en mer aktiv rolle i bolig- og tomtepolitikken.
 2. Verdal kommunestyre vil derfor gi prioritet til å styrke Verdal kommunes kompetanse og kapasitet på dette området.
 3. Verdal kommunestyre slutter seg til de vurderinger som er gjort, og ber administrasjonen følge opp arbeidet og de tiltak som er nevnt.

Oversendelsesforslag til formannskapet:

 • Sentrumsbegrepet må defineres med tydelige avgrensninger.

 

 
PS 057/12 Bosetting midlertidig innleid arbeidskraft Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble først votert over avsnitt 2 i formannskapets innstilling som ble vedtatt med 33 mot 2 stemmer.
Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å etablere langsiktige løsninger for bosetting av midlertidig innleid arbeidskraft etter følgende premisser:
 
Kommunestyret aksepterer at Ørin overnatting AS kan åpne en ordinær reguleringsprosess for arealene angitt i saksframstillingen med hensikt å skape et permanent område for drift av virksomhet knyttet til midlertidig innleid arbeidskraft.
 
To arealer i randsonen av industriområdet, ved barnehagen og langs E6, utredes som ytterligere areal for etablering av langsiktig og regulert løsning for å bosette midlertidig innleid arbeidskraft.
 
Arealene må gis tydelige regulerings-/bruksbestemmelser i den videre reguleringsprosessen.
 
Oppføring av bygg i industriområdet for øvrig skal ikke inkludere overnattingskapasitet.

 

 
PS 058/12 Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

AP v/Berit Nessø fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
“Dokumentet “Leiesatser idrettshaller i Verdal kommune”
Stryk siste linje-  …. ved arrangement skal det betales leie for den tiden som hallen båndlegges.
Ny siste linje – …ved arrangement skal det betales leie for den tiden hallen brukes, men maksimalt 10 timer pr. døgn.”

Det ble først votert over oversendelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt oversendt.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK:

 1. De vedlagte retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal (Ikke flerbrukshall) datert 23.04.12 vedtas.
 2. De vedlagte utleieregler for idrettshall Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole datert 11.06.12 samt leiesatser datert juni 2012 vedtas.
 3. Alle leiesatser vil bli tatt opp til ny vurdering i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013. 

Oversendelsesforslag til formannskapet:
“Dokumentet “Leiesatser idrettshaller i Verdal kommune”
Stryk siste linje-  …. ved arrangement skal det betales leie for den tiden som hallen båndlegges.
Ny siste linje – …ved arrangement skal det betales leie for den tiden hallen brukes, men maksimalt 10 timer pr. døgn.”

 

 

PS 059/12 Kjøp av tilleggsareal til 1721/19/260 -  Sølver Eiendom AS Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK:

 1. Søknad fra Sølver Eiendom AS om kjøp av tilleggsareal til eiendommene 18/213 og 19/260, og makeskifte av arealer mot sør imøtekommes. Tomteprisen settes til kr. 12.000,-.
 2. Kostnader i forbindelse med kjøp og overdragelse dekkes av kjøper.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen.

 

 
PS 060/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:
De framforhandlede tjenesteavtaler 2, 4, 6, 7, 8,9, 10 og 12 mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes.

 

 
PS 061/12 Kommunalt plan- og styringssystem Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Nytt “Kommunalt plan- og styringssystem” dat. 7. juni 2012 vedtas. Som følge av dette utgår “Kommunalt plansystem” dat. 15. september 2008, vedtatt i kommunestyrene i Levanger og Verdal i henholdsvis k.sak 89/08 og k.sak 139/08.

 

 
PS 062/12 Oppnevning i kommunale verv etter Jørleiv Kvakland Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Kulepunkt 1 - Enstemmig.
 • Kulepunkt 2 - Enstemmig.

 
VEDTAK:

 • Nytt medlem i Skatteutvalget: Jonny Myhre, Krf.
 • Nytt medlem i Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt: Jonny Myhre, Krf.

 

 
PS 063/12 Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt i Verdal - endring fra personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekkefølge
Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1- enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt. 
   

 
VEDTAK:

 1. Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt i Verdal endrer oppnevning av varamedlemmer fra personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekkefølge f.o.m inneværende valgperiode.
 2. Nye varamedlemmer fellesliste Arbeiderpartiet/ Kristelig Folkeparti:
  Skattetakstnemnda: 
  3. vara: Rolf Tømmerås (AP)
   
  Overskattetakstnemnda:
  4. vara: Thor Bertil Granum (AP)
   
  Nye varamedlemmer fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Skattetakstnemnda:
  2. vara: Arne Holtan (SP)
  3. vara: Berit Musum (FRP)
   
  Overskattetakstnemnda:
  4. vara: Knut Voll (SP)
  5. vara: Lise Rosvoll (SP)

 

 

PS 064/12 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016
Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Det ble votert utvalgsvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Meddommere til Inntrøndelag Tingrett:
Utvalg kvinner og utvalg menn – enstemmig vedtatt.
Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating Lagmannsrett.
Utvalg kvinner og utvalg menn - enstemmig vedtatt.
Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett – enstemmig vedtatt.

VEDTAK/INNSTILLING:
Meddommere til Inntrøndelag Tingrett.
Utvalg kvinner:
1. Adjunkt Torill Varslot Hagen
2. Gruppeleder Inge Åse L. Evenmo
3. Ped.leder Hege Kolsrød Sagvold
4. Førstekonsulent Eirin Valseth Forberg
5. Førskolelærer Anne Grete Wold Olsen
6. Lektor Rønnaug Aune
7. Psyk. helsearbeider Kjellrun L. Myhre
8. Gårdbruker/husmor Arnhild Grindberg
9. Rådgiver Inga Astrid Hildrum
10. Sykepleier Laila Fikse Enes
11. Skolefaglig ansvarlig Trude Holm
12. Lærer Annlaug Evensen Woll
13. Journalist Marit Arnesen Veimo
14. Rådgiver Anette Tiller (utd.vernepleier)
15. Avd.leder Trine Lise Valstad
16. Uførepensjonist Eli Kluken Moene
17. Kunderådgiver Christina Waade Thomassen
18. Lærer Bente Malmo
19. Spesialsykepleier Rita Lande Høyby
20. Sykepleier Kjersti Braarud
21. Skoleassistent Trine Wågø Olsen
22. Student Marte Haugrud
23. Førskolelærer Liv Inger Holmli Borgen
24. Sekretær Rita Pedersen Holmen
25. Pensjonist Anne Grete Lindstrøm Vagle
26. Virksomhetsleder Sølvi Melvold
27. Pensjonist Turid Prestvik
28. Gårdbruker Hanne Sende

 
Utvalg menn:
1. Ingeniør Harry Halland
2. Brannsjef Arnstein Kvelstad
3. Annonsekonsulent Magne Norum
4. Bedriftssykepleier John L. Løseth
5. Vernepleier Kjell Ove Rotmo
6. Terminalarbeider Kjell Gunnar Ottermo
7. Pensjonist Knut Wass
8. Sjåfør Sturla Martin Østgård
9. Pensjonist Ingolf  Dillan
10. Gårdbruker Karl Terje Mathisen
11. Selvst. næringsdr. Lars Gunnar Marken
12. Info.sjef Dagfinn Brendmo
13. Bedriftseier Jonny Myhre
14. Avd.leder Joar Harry Aksnes
15. Rådgiver Håkon Lyngsmo
16. Senterleder Rune Storstad
17. Prosjektleder Knut Gunnar Brenne
18. Trafikklærer Kåre Norum
19. Regnskapsfører Roar Forbord
20. Håndverker/fagarbeider Morten Egil Haga
21. Pensjonist Tor-Petter Abelsen
22. Gårdbruker Arvid Woll
23. Test-tekniker Geir Åge Kristiansen
24. Ingeniør/bonde Jon Olav Vikan
25. Selvst. næringsdrivende Arne Espen Dillan
26. Førstesekretær Bjørn Lyngsmo
27. Kokk Tor Kolås
28. Prosessoperatør Arild Johansen

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating Lagmannsrett.
Utvalg kvinner:
1. Daglig leder Kari Woll
2. Husmor Arnhild Oline Brustad
3. Salgs- og markedssjef Ingegerd Kvernmo Eggen
4. Lærer Elbjørg Holmvik
5. Virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem
6. Sekretær Unni Haugdal
7. Nestleder Trine Wohlen
8. Lærer/avd.leder Åse Storholmen
9. Sosialkonsulent Berit Musum
10. Prosjektleder Vigdis Haldorsen
11. Sykepleier Lillian Bjørklund 
12. Personalkonsulent Astrid Larsen
13. Sykepleier Tove Musum Sæbø
14. Avdelingsleder Margit Nøstvik
15. Tilrettelegger for arbeid/kompetanse Åse Nymo Aksnes
16. Ruskoordinator Vibeke Veie-Rosvoll

Utvalg menn:
1.  Daglig leder Jon Sellæg
2. Økonomileder Aage Rostad
3. Økonomisjef Stig Arild Myhre
4. Lokomotivfører Hans Ole Valstad
5. Økonomikonsulent Knut Langdal
6. Lærer Johan Rune Ward Schei
7. Virksomhetsleder John Olav Larsen
8. Assistent i skole/SFO Svenn Edgar Balgård
9. Stipendiat Jon Marius Vaag Iversen
10. Sykepleier Rune Ingebrigtsen
11. Pensjonist Erik Øien
12. Bankfunksjonær John Vatterholm
13. Kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern
14. Sjåfør Gjermund Eriksson
15. Rådgiver John Solvold
16. Pensjonist Modulv Slapgaard

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett.
1. Avd.ingeniør Bjørn Erik Haug
2. Bonde/barnehageass. Åse Smulan
3. Barnepleier Marit Voll
4. Gårdbruker Arild Olav Sagvold
5. Brukerstyrt pers. assistent/avisbud Berit Gustad Nessø
6. Assistent/student Inga Berit Lein
7. Gårdbruker Trygve Hofstad
8. Bonde Siri Gunn Vinne
9. Gårdbruker Nils Hallem
10. Uførepensjonist Jostein Dahle
11. Folkevalgt/gruppeleder Tomas Iver Hallem
12. Pensjonist Erling Kvernmo
13. Gårdbruker/ridelærer Marit Aarset Grønn
14. Bonde Knut Voll
15. Pedagogisk leder Eivind A. Grande Gudding
16. Bonde Inge Skavhaug
17. Butikkmedarbeider Liv Guri Kvello
18. Gårdbruker/hjelpepleier Unni Tiller Baumfelder
19. Gårdbruker Randi Steinsli
20. Rådgiver Birgitte Skjørholm Dillan

 

 
PS 065/12 Forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune for perioden 1. januar 2012 - 31. desember 2016
Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret fremmer følgende forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune overfor Nord-Trøndelag fylkesting:
1. Byggmester/ingeniør Magnus Kolstad
2. Bygningsingeniør/eiendomsutvikler Kåre K. Hynne
3. Daglig leder/anleggsarbeider Jon Sellæg
4. Byggmester/jordbruker Roar Bjartnes
5. Prosjektleder/anleggstekn. Stig Selseth
6. Eiendomsmegler Stein Aksnes
7. Bonde Jon Olav Skrove
8. Daglig leder/byggmester Trond Lian
9. Siv.ing. bygg Andor Inge Kjesbu
10. Gårdbruker Snorre Løvstad
11. Takstmann Tor Skrove
12. Skoginspektør Rune Gudding
13. Driftsleder betong Stein Erik Fiskum
14. Daglig leder Kari Oddfrid Kvernmo
15. Gartner/Hagesenterleder Eivind Gynnild
16. Eiendomsmegler Gjertud Vinne
17. Maskiningeniør Arnstein Heggdal

 

 
PS 066/12 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016
Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble først votert over medlemmer som ble enstemmig valgt.
Det ble deretter votert over leder som ble enstemmig valgt.
Det ble til slutt votert over varamedlemmer som ble enstemmig valgt.

VEDTAK:
Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Forliksrådet:

Medlemmer:
1. Anne Grete Valbekmo, leder
2. Kirsten Malmo
3. Håkon Lyngsmo

Varamedlemmer:
1.  Siri Gunn Vinne
2.  Karin Rekve
3.  Jonny Haugan

 

 
PS 067/12 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016
Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK:
Kommunestyret oppnevner følgende som faste møtefullmektiger for Verdal forliksråd for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016:
1. Steinar Ravlo
2. Einar Klevmo
3. Terje Granås

 

 
PS 068/12 Forvaltningsrevisjon vedrørende rusomsorgen i Verdal Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
“Før utgangen av september 2012 skal en beskrivelse og eventuelt videre drift vedrørende rusprosjektene nevnt nedenfor, komme til politisk behandling med komite for mennesker og livskvalitet som første behandlingsinstans.
1. ATA-senteret.
2. Sykepleier på hjul
3. Tiltak for ungdom mellom 18 – 23 år. Styrking av rustjenesten.”

Det ble først votert over kontrollutvalgets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over oversendelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt oversendt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1721-1/2012 ”Rusomsorg – Verdal kommune” til orientering.

Oversendelsesforslag til administrasjonen:
Før utgangen av september 2012 skal en beskrivelse og eventuelt videre drift vedrørende rusprosjektene nevnt nedenfor, komme til politisk behandling med komite for mennesker og livskvalitet som første behandlingsinstans.
1. ATA-senteret.
2. Sykepleier på hjul
3. Tiltak for ungdom mellom 18 – 23 år. Styrking av rustjenesten.

 

PS 069/12 Rapport etter gjennomført selskapskontroll vedrørende Tindved Kulturhage AS Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Anne Grete Valbekmo meldte seg inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6 e, 2. ledd. Hun er styremedlem i Tindved AS. Ved votering ble hun enstemmig erklært inhabil og fratrådte. Til stede: 34 representanter.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten ” Eierskapskontroll vedrørende Tindved AS” til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i en egen sak til kommunestyret.

 

 
PS 070/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Anne Grete Valbekmo tiltrådte – til stede 35 representanter.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret slutter seg til den fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015.
 2. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015:
  1) Sosialtjenesten
  2) Økonomistyring og internkontroll
  3) Personal og organisasjonstjenesten
  4) Miljø
  5) Samhandlingsreformen
 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.

 

 
PS 071/12 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2015, med følgende prioritering:
   
  Plan for selskapskontroll
  PrioriteringSelskapGjennomføring
  1 VekstTorget AS  
  2 Verdal Boligselskap AS  
  3 Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS  
 2. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden

 


PS 072/12 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2012 - Se video

 

BEHANDLING:
I starten av møtet ble det gitt følgende orienteringer:

Rådmann orienterte om:

 • Gjennomført en streik siden siste møte. Lokalt gikk det veldig bra, alle formalia ivaretatt, samtidig med at humøret var godt. Hovedsak barnehager/skoler som var berørt og det ble lagt vekt på god og rask informasjon til brukerne. Tror vi lykkes bra. Ved slutt var det ca 200 personer i Verdal i strek og ca 50 i ISK. En kom raskt i gang når streiken var avsluttet.
 • Beregnet årslønnsvekst på 4,07 %, men betydelig større økninger i minstelønnssatser – ca 6-7 %. Derfor veldig usikker på om de avsatte midler på 13 mill. kroner vil holde. Vil komme tilbake til dette. Verdal kommune har i dag stemt ja til meklingens forslag.
 • Ansatt ny kemner, Harry Reitan. Starter 15. september. Kommer fra stilling som skatteoppkrever på Frosta.
 • Småbåthavn. Rådmann har hatt møte med Fylkesmannens miljøavdeling og bedt om en skriftlig forhåndsvurdering vedrørende lokalisering av småbåthavn på Havfruområdet.
 • Utredning ungdommens Hus. Befaring i Drammen, Lørenskog, Vennesla og Søgne. Nyttig. Ulike tilbud, med ulike kvaliteter.
 • Skoleutbygginga; uteområdet foregår for fullt, overtakelse av gjenstående bygninger ungdomsskole, utfordringer økonomi – spesielt knyttet til kunst/håndtverk – den gamle delen. Styrer etter at den vedtatte rammen skal holde.

Ordfører orienterte om:

 • Brev fra Statens Vegvesen ad skilting Blåfjella /Skjækerfjella – Presenterte to skilttyper. Skilt av type 1 vil settes opp lengst oppe i dalen på fv 160. Skilt av type 2 vil komme på E6), ved rv 757 – fra begge sider, og i Vuku, kryss fylkesveg. Effektueres nærmeste framtid.
 • Årsmøte Naboer AB avviklet. Vil bli ekstraordinært årsmøte i forbindelse med ny organisering.
 • Havnefusjon går sin gang. Vil komme sak til hver enkelt komme for å vurdere om vi skal være med i det fusjonerte selskapet.
 • Fylkeskommunen har behandlet handlingsplan spillemidler store anlegg. Vi fikk 7 mill til flerbrukshallen og  8 mill til svømmehallen.
 • Veksttorget har passert en milepæl – kvalifisert i EQUASS. Det er krav fra Arbeid og Velferdsdirektoratet at alle arbeidsmarkedsbedrifter innen utgangen av 2011 skal kvalitetssikres for å kunne drive arbeidsmarkedstiltak med offentlig støtte. Systemet
  EQUASS dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring
 • 8. mai ble samkommunemodellen lovefestet. Ikrafttreden 1.7.2012. Betydelig milepæl for oss.
 • Ferietid. Rådmann har ferie. Vi sørger for at rådmann er representert i ferietiden, og den politiske ledelsen. 
Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 17.02.2021 10:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS