Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.08.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 27.08.2012
Tid           : 18:00-19:15
Til stede  :  34 representanter. Bjørn Jorodd Holmli møtte under sak 75/12. Til stede 35 representanter.

Sakliste som PDF              Protokoll som PDF
Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (10 Mb)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 073/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.06.12 Protokoll video
PS 074/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler Rusbehandling Midt-Norge Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Protokoll video
PS 075/12 Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2012 og 2013 Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Protokoll video
PS 076/12 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - fastsetting av valgdag Saksframlegg  Protokoll video
PS 077/12 Lars Gunnar Marken - søknad om fritak fra folkevalgte verv pga flytting til annen kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 078/12 Anne Segtnan - Søknad om permisjon fra kommunestyret og samkommunestyret fra 27. august 2012 til 01.05.2013 Saksframlegg Protokoll video
PS 079/12 Orientering - Protokoll video
PS 080/12 Valg av nytt 3. varamedlem til skattetakstnemnd for eiendomsskatt Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll video

   

Oppmøte kommunestyrets møte 27.08.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Bjørn Aarstad
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Kristin Johanne Hildrum
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Ove Morten Haugan
Andor Jermstad SP Varamedlem Ja Anne Segtnan
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Berit Musum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

Samhandlingskoordinator Anne Kari Haugdal orienterte i starten av møtet om kommunens forpliktelser i forbindelse med samhandlingsreformen og etablering av intermediær enhet - presentasjon PDF - video

Valg av settevaraordfører:
Forslag på gruppeleder for den største gruppen i kommunestyret: Ole Gunnar Hallager. Ved votering ble Ole Gunnar Hallager enstemmig valgt. 

 

 
 
 
PS 073/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2012 - Se video

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

“Protokoll fra møte 25. juni 2012 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 25. juni 2012 godkjennes.

 

 

 
 
 

PS 074/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler Rusbehandling Midt-Norge
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2012 - Se video

BEHANDLING:

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
De fremforhandlede avtaler med Rusbehandling Midt-Norge godkjennes.

  


 

  
PS 075/12 Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2012 og 2013    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 2
7.08.2012 - Se video

BEHANDLING:

Bjørn Jorodd Holmli tiltrådte. Til stede 35 representanter.

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Verdal kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å bosette ytterligere 10 flyktninger i 2012
 2. Tilleggsanmodningen om å bosette 35 flyktninger i 2013 tas med i vurderingen når det settes opp ny plan for bosetting av flyktninger høsten 2012.

 

  

 
PS 076/12 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - fastsetting av valgdag  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2012 - Se video

BEHANDLING:

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2013 også holdes valg søndag 8. september 2013.

  

 

 
PS 077/12 Lars Gunnar Marken - søknad om fritak fra folkevalgte verv pga flytting til annen kommune
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2012 - Se video

BEHANDLING:

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Marit Voll fremmet forslag om at saken utsettes til neste møte pga at Nils G. Leirset har meldt at han ikke stiller til valg.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.

  

 

 

PS 078/12 Anne Segtnan - Søknad om permisjon fra kommunestyret og samkommunestyret fra 27. august 2012 til 01.05.2013
 Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2012 - Se video

BEHANDLING:

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne Segtnan om permisjon fra kommunale verv fra 27.08.12 til 01.05.13.
 2. Andor Jermstad rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Senterpartiet fram til 01.05.13.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret fram til 01.05.13: Trude Holm (SP).


 


 

PS 079/12 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2012 - Se video

 

BEHANDLING:

Samhandlingskoordinator Anne Kari Haugdal orienterte i starten av møtet om kommunens forpliktelser i forbindelse med samhandlingsreformen og etablering av intermediær enhet - presentasjon PDF - video

Rådmann orienterte om:

 • Boligkontor – lokalisering og oppbemanning. Økning i stillingsressurs på ett årsverk.
 • Arbeid med å redusere uønsket deltid ved Verdal bo- og helsetun, prosjektet "Fast, men vikar"
 • Besøk fra Østersund kommune, næringslivskontoret, 24. august.
 • Driften av kommunale tjenester gjennom sommeren og økonomisk status


Ordfører orienterte om:

 • Verdal kommune er tildelt prosjekttilskudd fra Husbanken til etablering av boligkontor.
 • Olsokdagene 2012 – Verdal kommune sin bruk av dagene; Åpning og avslutning, 1 gang i perioden inviteres ordførerne, deltar etter de invitasjonene som kommer på Olavsfestdagene i Trondheim, samarbeid med Olavfestdagene bl.a. Olsokseminaret, utdeling av Stiklestadprisen, styringsgruppemøte sentrumsutviklingsprosjektet lagt til olsokdagene, deltar på en rekke av de tyngre tilbudene, løpende dialog mellom bedriften og kommunen, og frivillighetsapparatet og kommunen.
 • Ordfører skrevet under på å være fosterhjemsambassadør.
 • NHO har presentert statistikk over sammensetning av arbeidsplasser m. m. blant kommunene. Statisk tynnere sammensetning på tjenesteyting, offentlig arbeidsplasser, stor på jord og skog og industri, snittet på varehandel og helse og sosial.
 • Nøkkeltall Verdal Industripark. Passert 150 bedrifter og 2700 fast ansatte i tillegg til 500 leiearbeidere. Hver 4. jobber i Kværner systemet. 6,6 milliarder kroner i omsetning ved årsskiftet.
 • Folketallsutvikling, 2. kvartal. Verdal den som øker mest i Nord-Trøndelag 14485 - + 70 fra 1. april til 1. juli.
 • Mottak av nye studenter på teaterutdanninga 20. august.
 • KS har gjort stor undersøkelse på bruken av innsigelsesordningen. Mener ordningen misbrukes for å komme i dialog med kommunene og reelle konflikter med nasjonale interesser er ofte ikke dokumentert. 
 • Avklart møter vindkraftsaken - Hyllfjellet, Markavola og Sognavola. Fra NVE sin side arrangeres møte med lokale og regionale myndigheter 11. september kl. 12.00. Folkemøte kl. 19.00 samme kveld på Tindved kulturhage. NVE som er konsesjonsgiver og som kjører møtene. EON oppretter samrådsgrupper, etter forespørsel fra de, har vi sendt forslag på en del aktuelle representanter.
 • I dag har vi fått fastsatt dato for offisiell åpning av skoleanlegget. Det blir fredag den 28. september. Åpnes av statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Invitasjon til kommunestyret vil komme så snart alle detaljer er på plass.
 • 4. og 5. september er det besøk av Høyesterett. Verdal kommune er bedt om å bidra den 4. september med en orientering om Verdalssamfunnet. 

 


PS 080/12 Valg av nytt 3. varamedlem til skattetakstnemnd for eiendomsskatt Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2012 - Se video

BEHANDLING:

Saksframlegg og innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Nytt 3. varamedlem for fellesliste Arbeiderpartiet/KRF i skattetakstnemnd for eiendomsskatt:
Arild Stenberg, AP.

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 15.04.2016 08:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS