Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.11.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 26.11.2012
Tid           : 18:00 -  20:45
Til stede  :  35 representanter  

 

Sakliste som PDF              Protokoll som PDF
Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (11 Mb)

Kulturskolens innslag ved tre unge klarinettister, Oda Green Holmli, Hanne Kløvjan Storhaug og Vilde Kaalen Sandnes - video (litt dårlig lyd)
Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 105/12 Godkjenning av møteprotokoll 29.10.12 Protokoll video
PS 106/12 "Kapitaltilførsel Tindved Kulturhage AS" Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll video
PS 107/12 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2013 Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll video
PS 108/12 Samarbeidsavtale - Innherred samkommune Saksframlegg
Vedlegg 1Vedlegg 2
Protokoll video
PS 109/12 Møteplan 2013 - Verdal kommune

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll video
PS 110/12 Samarbeidsløsning for etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud Saksframlegg
Protokoll video
PS 111/12 Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Etablering av samarbeidsprosjekt

Saksframlegg

Protokoll video
PS 112/12 Detaljregulering Hanskemakergården Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Protokoll video
PS 113/12 Detaljregulering Forbregd-Lein, del III, Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll video
PS 114/12 Reguleringsplan Sæter gård 1721/174/1 - hytteområde Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Protokoll video
PS 115/12 Orientering - Protokoll video
 
PS 116/12 Spørsmål til ordfører fra Venstre v/Brita K. Thorsvik - Midler til aktuelle utviklingsprosjekt Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 26.11.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Andor Jermstad SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H Varamedlem Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjell Woll Sigurdsen
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Olav Dahl Karmhus SP Varamedlem Ja Møtte for Vigdis Haldorsen
Ken-Anwar Thørnquist FRP Varamedlem Ja Møtte for Signar Musum
Silje Heggdal Sjøvold H Varamedlem Ja Møtte for Anne Grete L. Valbekmo
Grethe Dyrstad V Varamedlem Ja Møtte for Johannes Rosvold

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

    
 
 
PS 105/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 29.10.12 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 29.10.12 godkjennes.

 
 
 

PS 106/12 "Kapitaltilførsel Tindved Kulturhage AS"   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2012 - Se video

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

 1. Verdal kommune tilfører Tindved Kulturhage AS kr 2,5 mill i ny aksjekapital.
 2. Midlene tas fra kommunens disposisjonsfond.
 3. Øvrige eiere inviteres til å være med på kapitalutvidelsen slik at eierposisjoner holdes uendret.
 4. Formannskapet får fullmakt til å beslutte løsninger ut over rammen gitt i punkt 1 dersom vedtakets punkt 3 ikke kan oppfylles.

 

  
PS 107/12 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2013    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11
.2012 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet. 

FRP v/Berit Musum fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Verdal kommune utsetter mottak av flere flyktninger inntil boligsituasjonen er bedret i kommunen.» 

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra FRP ble formannskapets innstilling vedtatt med 32 stemmer, 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra FRP.
 
VEDTAK:
 

 1. Det inngås en 1-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 25 flyktninger i 2013.
 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
 3. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå nødvendige midlertidige leieavtaler på private boliger for å sikre en jevn bosetting utover året.
 4. Rådmannen bes intensivere arbeidet med tanke på å integrere flyktningene når det gjelder språk og samarbeid med private aktører, med tanke på lærlingeplasser og i neste omgang faste jobber.

 

 
PS 108/12 Samarbeidsavtale - Innherred samkommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK: 
Vedlagte samarbeidsavtale for Innherred samkommune inngås mellom Verdal og Levanger kommuner.

 

 
PS 109/12 Møteplan 2013 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2012 - Se video

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2013 alternativ 2 med følgende endring: komitemøter og formannskapsmøte i august flyttes til 20., 21. og 22., vedtas.
 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.

 

 

 

PS 110/12 Samarbeidsløsning for etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2012 - Se video

BEHANDLING:
AP/KRF v/Kristin Hildrum
fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:
«1. Levanger, Verdal og Frosta kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgntilbud.»

Høyre v/Arild K. Pedersen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«3. Administrasjonen bes utrede hvilke økonomiske, prosessmessige og organisasjonsmessige konsekvenser en samorganisering av hele pleie- og omsorgstjenesten i Levanger og Verdal i ISK vil gi. Deretter legges dette frem som sak i kommunestyret.»

Votering:

 • Alternativ votering mellom pkt. 1 i samkommunestyrets innstilling og forslaget fra AP/KRF –forslaget fra AP/KRF ble vedtatt med 24 stemmer. 11 stemmer ble avgitt for samkommunestyrets innstilling.
 • Pkt. 2 samkommunestyrets innstilling – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra Høyre til nytt pkt. 3 – falt med 13 mot 22 stemmer. 
   

   
VEDTAK:

 

 1. Levanger, Verdal og Frosta kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 2. I det videre utredningsarbeidet søkes løsninger for å etablere tilbudet i sammenheng med, eller som en del av legevaktsamarbeidet.

 

PS 111/12 Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Etablering av samarbeidsprosjekt Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2012 - Se video

BEHANDLING:
Venstre v/Brita K. Thorsvik
fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
«4. Verdal kommunestyre understreker at det ved valg av traseer foretas en grundig vurdering blant annet av hensynet til jordvern, arealbruk og klimagassutslipp.»

Votering:
Samkommunestyrets innstilling:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – vedtatt med 32 mot 3 stemmer.
 • Forslaget fra Venstre – falt med 10 mot 25 stemmer

VEDTAK:

 

 1. Verdal kommune slutter seg til at Regjeringens vedtak og bestilling på oppfølging av konseptvalgutredningen for transportløsning Trondheim – Steinkjer, følges opp gjennom samarbeidsprosjekt mellom kommunene på strekningen Steinkjer – Stjørdal inkludert Verran og Frosta, Nord-Trøndelag fylkeskommune, transportetatene og næringslivet.
 2. Verdal kommune sin representant i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet er ordføreren.
 3. Verdal kommune uttrykker politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av konseptet.

   

PS 112/12 Detaljregulering Hanskemakergården  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2012 - Se video

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet. 

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for Hanskemakergården, datert 20.08.12, rev. 12.11.12, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

PS 113/12 Detaljregulering Forbregd-Lein, del III, Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2012 - Se video

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Detaljregulering for Forbregd-Lein, del III, Verdal kommune vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

 

PS 114/12 Reguleringsplan Sæter gård 1721/174/1 - hytteområde Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2012 - Se video

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til detaljregulering for Sæter gård, datert 23.10.2011, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

 

PS 115/12 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører
orienterte om:

 • Naboer AB har avviklet ekstraordinært årsmøte – Kjetil Aarstad er nå styreleder.
 • Verdal kommunes eldste bedrift Værdalsbruket har feiret 100 år. Verdal kommune ga en gave – ett maleri av Per Olav Olsen – framstilte ett tema som var direkte knyttet til bedriften.
 • Fokus på nasjonale prøver – også ett punkt på dette i formannskapets innstilling i budsjettsaken – bl.a. på fravær. Stor forskjell på fraværstallene mellom kommunene. I Verdal kommune var fraværet på 5. trinn 8,4 %, i 9, trinn 4,2% - snitt på 6,3%. Mange kommuner ligger rundt denne prosenten.
 • Det er avholdt næringslivstur – felles Levanger og Verdal – denne gang til London. Ordfører deltok, 55 påmeldte – stor tilslutning fra næringslivet. Flott nettverksarena.
 • Byer i Midt-Norge storsamling 8. og 9. november i Namsos. Samarbeidsplattformen blir at vi går videre innen kulturprosjektene og at helseteknologi bringes inn som et samarbeidsområde. Ordfører utfordret på å lede et arbeid på en sterkere samfunns- og næringslivsprofil – kommet fram til et forslag på en samarbeidsplattform. Viljen som er avgjørende om dette blir levende nok.
 • Borgerundersøkelsen gjennomføres i landet. Verdal får store score og vi ligger fortsatt på 12. plass nasjonalt. Hevder også veldig godt – god tilbakemelding på det vil holder på med.
 • Foreningen mot stoff har hatt 15 års jubileum – flott markering i aulaen den 15. november. Vi hadde med en hilsning til en utmerket samarbeidspartner.
 • Befolkningstall fjerde kvartal – god utvikling i Verdal – vokst med 141 personer - totalt 14526 pr 1. oktober. Historisk høgt innbyggertall, men likevel ligger vi under landsgjennomsnittet i veksttakst – og taper derfor i forhold til kriteriene i inntektssystemet.
 • Vi er i en fase der fylkeskommunen har kjørt en innspillsrunde for å få innspill til ny fylkesvegplan. Frist var 15. november. Tar utgangspunkt i de lokale prioriteringene som er gjort i kommunene. Kommer en høring som skal behandles i kommunene våren 2013.

Rådmann orienterte om:

 • Befolkningsutviklingen på 141 - 34 fødselsoverskudd – netto innflytting på 107.
 • Jobbet mye med økonomiplan og budsjettarbeid siden siste kommunestyremøte.
 • Regnskapsavleggingen i fjor – oppdatering av arbeidet på merknader fra revisjonen: Bokføringsloven – ok, Procasso – ok, balansekontoer – ikke alt ferdig, men når regnskapet avlegges skal det være på plass, investeringsbudsjettet – kommer sak neste formannskap, anleggsregister – i sluttfasen av arbeidet, etterkalkyler og selvkost på plan og byggsak – kommer en orientering i samkommunestyret 6. desember, gamle fondsmidler – dette ryddet opp i. Denne listen skal ikke komme for 2012 regnskapet.
 • Regnskap 2012 – har kontroll på drift – den går i balanse, i tillegg økt skatteinngang. Dette genererer ett lite overskudd i år.
 • Midt-Norsk realfag og teknologisenter – ser ut som vi får bra løsninger med partnerskapsavtaler med Levanger og Inderøy. Kværner er også samarbeidspartner.
   

 

 

PS 116/12 Spørsmål til ordfører fra Venstre v/Brita K. Thorsvik - Midler til aktuelle utviklingsprosjekt Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.11.2012 - Se video

BEHANDLING:
Venstre v/Brita K. Thorsvik
begrunnet spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
Takker for spørsmålet.
Det er avsatt til sammen 2 mill. kroner i 2012 til dette formålet.

Komiteen for mennesker og livskvalitet behandlet i møte 21. november sak om støtte til utvikling av Ungdommens kulturmønstring og innvilget et tilskudd på 300.000 kroner til dette.

Videre vil rådmannen legge fram en sak om tilskudd til Trollmyra skytebane og kommunalt bidrag i forbindelse med realiseringen av aktivitetspark ved Vinne skole.

Dette får komiteen seg forelagt i møtet 19. desember. Totalt kan disse to tiltakene dreie seg om ca. 500.000 kroner.

Det vil da gjenstå ca. 1,2 mill. kroner av den opprinnelige bevilgningen til formålet i 2012. Det vil være mulighet for avsetning av de gjenværende midlene til neste år, dette må gjøres av komiteen samtidig med behandlingen i møtet 19. desember.

I budsjettforslaget fra rådmannen er det foreslått avsatt 1 mill. kroner til slike formål i 2013 og hvert år videre i planperioden.

I budsjettbehandlingen 2013 ligger det en enstemmig innstilling fra formannskapet på at sykepleier på hjul og forebyggende rusarbeid blant ungdom videreføres og at inndekning for 2013 skjer med utviklingsmidlene. Anslått inndekningsbehov er 1 – 1,1 millioner kroner.

Brita K. Thorsvik:
Takker for svaret – konstaterer at det ikke er brukt 2 mill. som intensjonen var. Hvis den ene millionen overlever budsjettbehandlingen i desember håper hun at bekjentgjøringen blir gjort slik at alle kan søke på disse midlene og at det blir en reell behandling i komiteen av disse søknadene.

Ordfører svarte:
Mye enig i dette, minner om at det fortsatt er en million avsatt til neste år. Komiteen tar med seg signalet om bekjentgjøring.

 

 
 
Til toppen av siden

 

 

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 31.01.2022 09:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS