Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 16.06.14 - PS 61/14 Kvernmo Motor SA. Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til motorsportanlegg

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2007/9513 - /243

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.06.2014 50/14
Kommunestyret 16.06.2014 61/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.06.2014
BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kvernmo Motor SA innvilges et lån på kr 5.000.000 til 0,50 prosent rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler.
 2. Lånet nedbetales senest i takt med utbetaling av spillemidler til anlegget.
   

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kvernmo Motor SA innvilges et lån på kr 5.000.000 til 0,50 prosent rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler.
 2. Lånet nedbetales senest i takt med utbetaling av spillemidler til anlegget.
   

Vedlegg:
Søknad fra Kvernmo Motor SA, datert 19.05.2014 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt søknad fra Kvernmo Motor SA av 19. mai 2014. Søknaden gjelder forskuttering/lån til spillemidler på 5.000.000 kroner til motorsportsanlegget til Kvernmo Motor SA.

Kvernmo Motor SA har som formål å bygge, eie, vedlikeholde og drive et motorsportanlegg i Inndalen. De er en interesseorganisasjon som ble stiftet i 2005 og som eies og drives av klubber og privatpersoner som har interesse for motorsport. Det bygges baner for motorcross, enduro, snøscooter, ATV'er, bilcross, rallycross, dragracing, gatebil samt annen motorsport som naturlig knyttes til virksomheten. I tillegg er det etablert et midlertidig klubbhus.

Initiativet til etableringen av anlegget ble tatt av Verdal kommune v/Plan- og utviklingskomiteen i 2004, og ble sett i lys av satsing på kulturbasert næringsutvikling og forebyggende ungdomsarbeid.
Motorcrossbanen ble ferdigstilt i 2013, og de har kommet godt på veg med flere av delprosjektene.

Anlegget har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Kulturdepartementet og er således berettiget til å søke spillemidler. Kvernmo Motor SA har fått tildelt spillemidler til to anlegg; motorcrossbanen og bilcrossbanen.

De kan i tillegg søke spillemidler på ytterligere 5 enheter, total søknadssum for disse anleggene er kr 5.000.000.

Det er stort etterslep på spillemiddeltildelingen i Nord-Trøndelag, og det tar således lang tid fra det søkes første gang og til midlene blir tildelt – erfaringsmessig pr i dag 4 - 5 år. Kvernmo Motor SA søker om kommunalt lån til å forskuttere spillemidlene.

Alternativt må de ta opp banklån. Det vil medføre krav om kommunal garanti.

Med dette beløpet vil de være i stand til å ferdigstille anlegget på kort tid. Det gir muligheter for å komme i gang med drift av hele anlegget raskt, noe som igjen gir muligheter til å generere inntekter på anlegget.
Ut fra erfaringstall på tilsvarende anlegg andre steder har Kvernmo Motor SA beregnet at det de to første årene anlegget er i full drift vil være et inntektspotensiale på 0,7 mill. kroner. Deretter er det et potensiale på 1,5 mill. kroner pr driftsår.

Kvernmo Motor SA har satt opp et kostnads- og finansieringsbilde for realiseringen av de gjenstående anleggsenhetene:

Budsjettet til Kvernmo i bildeformat (PNG)

Anlegget hadde i utgangspunktet en total kostnadsramme på kr 46.000.000, og strategien var å bygge opp anlegget i mange delprosjekt over tid.

I den senere tid har det blitt jobbet med å se på optimalisering av byggingen med det for øyet å få ned kostnadene. Med en stor grad av koordinering mellom delprosjektene er det mulig å redusere kostandene betydelig. Det nye totale kostnadsbildet for anlegget vil med en slik framgangsmåte være nede i kr 35.000.000.

Det er bidratt med kommunale og fylkeskommunale midler inn i anlegget som følgende:

 • 2007: kr.    800.000.- Verdal kommune investeringstilskudd
 • 2008: kr.    400.000,- Regionalt næringsfond Verdal/Levanger/NT fylkeskommune
 • 2009: kr. 1.250.000,- NT-fylkeskommune RUP-midler
 • 2013: kr. 1.250.000,- NT-fylkeskommune RUP-midler
   

Vurdering:
Det er en utfordring at det er så lang ventetid fra søknaden får idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og det søkes første gang og til midlene blir innvilget. Mange utbyggere må skaffe mellomfinansiering slik at de kan få realisert anlegget innen rimelig tid etter at det er prosjektert, de fleste i form av banklån.

Det er et stort beløp det i dette tilfellet søkes om kommunal lån/forskuttering av spillemidler for. Kommunen har ikke mulighet for selv å ta opp et slikt lån for videre utlån. Et eventuelt lån må dekkes over kommunens likvide midler og med den lange tiden det tar for utbetaling av spillemidler kan kommunen ikke forvente å få lånet tilbakebetalt før om tidligst fire-fem år.

Kommunens likviditet har vært relativ god de siste årene, men fjorårets underskudd og krevende økonomi framover vil over tid kunne endre dette bildet betraktelig.

Videre vil det være en viss risiko knyttet til dette lånet. Det er vanskelig å se hvordan kommunen kan sikre dette lånet ved en eventuell situasjon hvor arbeidene må innstilles og spillemidlene ikke kommer til utbetaling. Verdier vil selvfølgelig ligge i anlegget, men det vil være usikkerhet knyttet til om hvordan disse kan realiseres.

I denne saken mener rådmannen det er et vektig argument at kommunen i sin tid tok initiativet til prosjektet. Videre er det viktig at Kvernmo Motor SA får ferdigstilt anlegget slik at de har muligheter til inntekter. Med den besparelsen som skisseres ved optimalisering av byggeprosessen bør det legges til rette slik at det er mulig.

Rådmannen har fortsatt forventninger om at anlegget skal bidra i forhold til de samfunnsmessige interessene som ble skissert i innledende faser av prosjektet. Dette gjelder i forhold til å generere næringsmessige verdier, men ikke minst som et positivt bidrag til et mangfoldig ungdomstilbud i kommunen og spesielt opp mot bilinteresserte ungdommer.

Etter en samlet vurdering har rådmannen kommet fram til at det anbefales at kommunen yter et lån til Kvernmo Motor SA på 5.000.000 kroner.
Lånet nedbetales senest i takt med utbetaling av spillemidler for anlegget.

Det er vesentlig at kommunen med denne saken ikke danner et prinsipp om at alle spillemiddelsøkere kan få mellomfinansiering i form av kommunalt lån, men at det vurderes fra anlegg til anlegg.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.06.2014 11:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS