Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.02.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          23.02.2015
Tid:            18:00 - 20:45
Til stede:    35 representanter. Kjetil Aarstad fratrådte som inhabil i sak 15/15. Til stede: 34 representanter

 

Før  møtet ble det gitt følgende orientering:

 
Åpning, opprop og merknader - video 
 
Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt  

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word    
 
Alle vedlegg samlet i  et dokument

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 10/15 Godkjenning av møteprotokoll  26.01.2015 Protokoll video
PS 11/15 Årsrapport 2014 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 12/15 Detaljregulering Massetak Bollgarden vest - forslag til vedtak Saksframlegg Protokoll video
PS 13/15 Detaljregulering Halsanvegen 7 - forslag til vedtak Saksframlegg Protokoll video
PS 14/15 Utbyggingsavtale Møllegata 17 Saksframlegg Protokoll video
PS 15/15 Garanti for spillemidler i forbindelse med bygging av nye anleggsdeler i motorsportanlegget til Kvernmo Motor SA Saksframlegg Protokoll video
PS 16/15 Knut Snorre Sandnes: søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn Saksframlegg Protokoll video
PS 17/15 Orientering - Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 23.02.2015
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Nei  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H Vara Ja Møtte for Anne Grete L. Valbekmo
Knut Fortun FRP Vara Ja Møtte for Anne Grete L. Valbekmo
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Thor Bertil Granum
Silje Heggdal Sjøvold H Vara Ja Møtte for Arild Kvernmo Pedersen

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS  010/15 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.02.2015

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Protokoll fra møte 26. januar 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:    
Protokoll fra møte 26. januar 2015 godkjennes.

 

PS 011/15 Årsrapport 2014 Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.02.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   
Årsrapport 2014 for Verdal kommune tas til orientering.

 

PS 012/15 Detaljregulering Massetak Bollgarden vest - forslag til vedtak   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.02.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Detaljregulering Massetak Bollgarden vest vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

PS 013/15 Detaljregulering Halsanvegen 7 - forslag til vedtak  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.02.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Detaljregulering Halsanvegen 7 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

PS 014/15 Utbyggingsavtale Møllegata 17    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.02.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Utbyggingsavtale for Møllegata 17 inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.
 2. Gatelys skal være LED-lys

 
  
   

PS 015/15 Garanti for spillemidler i forbindelse med bygging av nye anleggsdeler i motorsportanlegget til Kvernmo Motor SA
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.02.2015

BEHANDLING:  
Kjetil Aarstad meldte seg som inhabil i hht forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e. Er styremedlem i Kvernmo Motor SA. Ved votering ble Aarstad enstemmig erklært inhabil. Aarstad fratrådte.
Til stede 34 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Verdal kommune garanterer for at Kvernmo Motor SA ved eventuell misligholdelse av anlegget tilbakebetaler de tildelte spillemidlene vedrørende motorsportanlegget.

 

PS 016/15 Knut Snorre Sandnes: søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.02.2015

BEHANDLING:  
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Knut Snorre Sandnes om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden.
 2. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Ann Maj H. Holmli

 

 

PS 017/15 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.02.2015

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Regnskap 2014.
 • Sykefravær 2014 – 8,7%.
 • Bofellesskap Veslefrikk klart til bygging.
 • Utdeling av erkjentlighetsgaver til ansatte som har sluttet i 2014.

Spørsmål fra Knut Snorre Sandnes:

 • Regnskapsføring pensjon KLP.  Rådmann svarte.

Ordfører orienterte om:

 • Befolkningstall 2014.
 • Møte med Klima- og miljøverndepartementet ad. Våtmarkssenteret i Verdal industripark.
 • Ras i Verdal. Isolasjon av innbyggere i 5 døgn. Kommunens håndtering.
 • Møte med Statens Vegvesen ad. de spesielle utfordringene vi har på samferdsel og bl.a. næringsutvikling.

Spørsmål fra Anita Karlsen:

 • Hva er grunnen til at det ikke har skjedd noe på Våtmarkssenteret de siste årene.  Ordfører svarte.

         
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 16.09.2021 12:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS