Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.03.15 - PS 19/15 Flerbrukshall Vuku

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2014/943 - /D11

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.03.2015 24/15
Kommunestyret 23.03.2015   19/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll
fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
«Formannskapet bemerker at idrettslaget må føre en meget streng budsjettkontroll i innspurten av byggeprosessen, slik at ytterligere merforbruk unngås.»

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslag til nytt pkt. 5 som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om forskuttering av momskompensasjon på 5.340.000 kroner.
 2. Forskutteringen skjer i form av at Verdal kommune yter Vuku idrettslag et lån på 5.340.000 kroner. Lånet forrentes med 0,50 prosent rente over kommunal innlånsrente.
 3. Beløpet dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
 4. Lånet nedbetales i sin helhet så snart Vuku idrettslag har mottatt momskompensasjonen for hallen.
 5. Formannskapet bemerker at idrettslaget må føre en meget streng budsjettkontroll i innspurten av byggeprosessen, slik at ytterligere merforbruk unngås.
   

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om forskuttering av momskompensasjon på 5.340.000 kroner.
 2. Forskutteringen skjer i form av at Verdal kommune yter Vuku idrettslag et lån på 5.340.000 kroner. Lånet forrentes med 0,50 prosent rente over kommunal innlånsrente.
 3. Beløpet dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
 4. Lånet nedbetales i sin helhet så snart Vuku idrettslag har mottatt momskompensasjonen for hallen. 
   

Vedlegg: 
Søknad fra Vuku idrettslag m/vedlegg. Forskuttering av momskompensasjon 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt søknad med vedlegg fra Vuku il. angående kommunal forskuttering av momskompensasjon.
Beløpet som søkes forskuttert er 5.340.000 kroner.

Vurdering:
Verdal kommunestyre gjorde i møte 24. februar 2014, sak 21/14 vedtak om å stille en simpel garanti for et lån på 21,5 mill. kroner som Vuku idrettslag skulle ta opp til bygging av idrettshall.

Som det framgår av idrettslagets søknad har utgiftene økt til ca. 28 mill. kroner, dvs. en merutgift på ca. 6,5 mill. kroner. Av denne merutgiften dekkes ca. 3,5 - 4 mill. kroner inn gjennom økt momskompensasjon, økte spillemidler og andre inntektsposter enn tidligere budsjettert.

Rådmannen er kjent med at idrettslaget hadde møte med sin bankforbindelse om saken den 25. november hvor det ble forstått at banken ville kunne stille lån i denne størrelsesorden, uten at dette skulle avstedkomme noen økt garantistillelse fra kommunens side. Idrettslaget skulle i ettertid av møtet foreta en kvalitetssikring av tallene og komme tilbake med endelig beløp i løpet av januar måned. Som idrettslaget presiserer i sin søknad har dessverre ikke dette nå latt seg gjennomføre.

Banken har imidlertid bekreftet overfor kommunen at de kan utvide byggelånet til 22.660.000 kroner uten noen ny garanti fra kommunen. Sammen med en forskuttering fra kommunens side vedrørende momskompensasjonen vil da bygget være fullfinansiert.

Som det videre framgår av vedlegg til søknad vil idrettslaget klare å håndtere de økte driftskostnadene denne merutgiften med å reise hallen innebærer.
Totalt dreier det seg om en årlig merutgift på ca. 100.000 kroner.

Hallen står nå på det nærmeste ferdig og det vil etter rådmannens syn være svært uheldig for alle parter at arbeidet stanser opp. Det er viktig at hallen fullføres så raskt dette er praktisk mulig og at idrettslaget begynner å få inntjening på hallen.

Rådmannen vil på denne bakgrunn foreslå at kommunen yter Vuku il. et kortsiktig lån på 5.340.000 kroner som forskudd på forventet momskompensasjon. Idrettslaget forventer at momskompensasjonen utbetales i desember 2015. Beløpet må da i sin helhet tilbakebetales så snart idrettslaget har mottatt pengene. Lånet dekkes gjennom bruk av kommunens disposisjonsfond og tilbakeføres dette fondet ved nedbetaling.

Samtidig vil rådmannen bemerke at idrettslaget må føre en meget streng budsjettkontroll i innspurten av byggeprosessen, slik at ytterligere merforbruk unngås.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.03.2015 09:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS