Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.03.15- PS 20/15 Forvaltningsrevisjon - økonomisk internkontroll

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2014/4324 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 23.03.2015  20/15 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger.

Vedlegg: 
Rapporten «Økonomisk internkontroll», KomRev Trøndelag IKS 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 1. Kontrollutvalgets sak 18/14
 2. Kontrollutvalgets sak 10/14
 3. Kommunestyrets sak 70/12
 4. Kontrollutvalgets sak 19/12
 5. Kontrollutvalgets sak 6/12
 6. Kontrollutvalgets sak 25/11
 7. Forskrift om revisjon
 8. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 9. Kommuneloven.
   

Saksopplysninger:
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Økonomisk intern kontroll»Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG KONTROLLUTVALGET 24.02.15:

Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Økonomisk intern kontroll»
 2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.
   

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger.

Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig.

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Økonomisk intern kontroll»
 2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.
   

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger.

Vedlegg
Rapporten «Økonomisk internkontroll», KomRev Trøndelag IKS

Ikke trykte vedlegg

 1. Kontrollutvalgets sak 18/14
 2. Kontrollutvalgets sak 10/14
 3. Kommunestyrets sak 70/12
 4. Kontrollutvalgets sak 19/12
 5. Kontrollutvalgets sak 6/12
 6. Kontrollutvalgets sak 25/11
 7. Forskrift om revisjon
 8. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 9. Kommuneloven.
   

Saksopplysninger
Kontrollutvalget ba revisor igangsette prosjektet «Forvaltningsrevisjon vedrørende økonomistyring og internkontroll» i møte den 27.05.14, sak 10/14. Kontrollutvalget godkjente prosjektplanen for prosjektet i møte den 30.09.14, sak 18/14.

Revisor har nå ferdigstilt prosjektet og har avlevert sin rapport, se vedlegg.

Fra rapporten fremgår følgende hovedproblemstillinger:

 • I hvilken grad har Verdal kommune system og rutiner som sikrer betryggende økonomisk intern kontroll?
 • I hvilken grad fungerer den økonomiske internkontrollen på området oppvekst?
   

Revisor konkluderer med at Verdal kommune i hovedsak har system og rutiner for å sikre betryggende økonomisk internkontroll på overordnet nivå. På området oppvekst fungerer den økonomiske internkontrollen i stor grad, men det er lite skriftlige rutiner på avdelingsnivå.

Revisor har følgende anbefalinger til Verdal kommune:

 • Kommunen bør i større grad gjøre systematiske risikovurderinger på alle nivå og dokumentere disse – dette anbefales tatt inn i lederopplæringen.
 • Kommunen bør fullføre arbeidet med tydelig videredelegering ut til avdelingene på alle virksomhetsområder.
 • Kommunen bør dokumentere prosedyrer og rutiner på alle nivå og synliggjøre kontrollhandlinger der dette er ønskelig/nødvendig.
   '

Rapporten har vært på høring hos rådmannen. Rådmannens høringssvar følger vedlagt rapporten.

Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet.

Vurdering
Intern kontroll består i all hovedsak av 3 elementer:

 • Identifisere forhold som har betydning for hvorvidt en når fastsatte mål for virksomheten (lovpålagte krav, samt politiske og administrative vedtak).
 • Iverksette tiltak som kan bidra til å sikre at målene for virksomheten nåes.
 • Evaluere måloppnåelsen og de iverksatte tiltak.
   

I et slikt perspektiv blir intern kontroll en naturlig og integrert del av lederens oppgaver.

I den foreliggende rapport har en avgrenset seg til å se på den økonomiske internkontroll innenfor oppvekst området. Her skal internkontrollen bl.a. sikre at økonomiforvaltningen skjer innenfor fastsatte rammer og delegert myndighet.

Revisors gjennomgang viser at det utføres mye godt arbeid, men at det fortsatt er noen forbedringspunkter. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.03.2015 11:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS