Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.03.15 - PS 27/15 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran

Saksbehandler : Bente Nestvold

Arkivref : 2012/2385 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.03.2015 25/15
Kommunestyret 23.03.2015  27/15 

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Verdal kommune inngår samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b.
  2. Samarbeidet etableres så fort som mulig som et prosjekt med varighet ut 2015. Det skal gjennomføres evaluering høsten 2015 og deretter avklares videre drift. 

 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommune inngår samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b
  2. Samarbeidet etableres så fort som mulig som et prosjekt med varighet ut 2015. Det skal gjennomføres evaluering høsten 2015 og deretter avklares videre drift. 

Vedlegg:

  1. Notat 2011:22 utredning fra Trøndelag Forskning og Utvikling.
  2. Formannskapet 19.04.12. – sak 46/12 – Interkommunal barnevernvakt – høring til kommunene i Nord-Trøndelag.
  3. Kopi av brev fra Fylkesmannen til BLD, datert 07.05.14.
  4. Tilsagnsbrev fra Fylkesmannen datert 15.09.14.
  5. Samarbeidsavtale mellom vertskommunen og samarbeidskommunene

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Bakgrunn for saken:
Med bakgrunn i det arbeidet som har pågått i flere år med å få på plass en barnevernvaktordning i Nord-Trøndelag, sendte Steinkjer kommune søknad til Fylkesmannen om tilskudd til etablering av en slik ordning. Søknaden ble sendt på vegne av kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran. Søknaden ble innvilget. Leder og medarbeidere for felles barnevernvakt er ansatt og ordningen operativ fra og med 6. mars 2015. Saken legges fram for behandling slik at avtale om samarbeid og økonomi mellom aktuelle kommuner kan vedtas.
Etablering av interkommunal barnevernvakt ble lagt fram som høring hos komité for mennesker og livskvalitet 18.04.12, sak 22/12, og for Verdal formannskap 19.04.12, sak 46/12.

Verdal formannskap vedtok følgende:
"Verdal kommune støtter forslaget om at det skal etableres en felles barnevernvakt i Nord-Trøndelag. Verdal kommune slutter seg også til Trøndelag forskning og utvikling sin konklusjon om at denne barnevernvakta bør lokaliseres sammen med politiet.
En etablering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag vil ha økonomiske konsekvenser som Verdal kommune må vurdere i forbindelse med budsjett for 2013."

Saksopplysninger:
Alle barn, uavhengig av hvor de bor i landet, har krav på bistand i akutte krisesituasjoner. Kommunene må ha tilstrekkelig beredskap slik at de er tilgjengelige utenfor kontortid. Kommuner som ikke er knyttet til en barnevernvakt må ha andre former for akuttberedskap (www.regjeringen.no)

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, KS, politiet og barnevernlederne i fylket (minus Værnesregionen som pr. d.d. er tilknyttet barnevernvakta i Trondheim), hadde felles drøftingsmøte våren 2011 vedrørende behovet for en felles barnevernvakt. Møtet konkluderte med at det var et stort og udekket behov for barnevernvakt utenom kontortid. På oppdrag fra KS ble utredning av barnevernvakt foretatt av Trøndelag forskning og utvikling i 2011. Denne utredningen anbefalte en interkommunal modell med Steinkjer som vertskommune, og videre at barnevernvakta bør være lokalisert ved politistasjonen. Det ble foreslått og opprettet et samarbeidsutvalg hvor de deltakende kommunene var representert. Rapporten ligger vedlagt.

I april 2014 sendte Steinkjer kommune på vegne av de øvrige aktuelle kommunene en søknad til Fylkesmannen om midler til kompetanse- og samhandlingstiltak for å etablere ei felles barnevernvakt. Søknaden ligger vedlagt. Den 20.06.14 fikk vi pr. e-post beskjed om at søknaden var innvilget. I tillegg ble Steinkjer kommune tildelt øremerkede midler til stilling som leder for barnevernvakta fra og med 2. kvartal 2014. Leder ble tilsatt og tiltrådte stillingen i september 2014.
Barnevernvakta har i 2014 fått tildelt økonomiske midler for etablering og igangsetting av interkommunal barnevernvakt. Fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet (heretter BLD) slik: Tilskudd til kompetanse- og samhandlingstiltak i barneverntjenesten med kr. 1 000 000,-, lønnsmidler til leder for vakta, bevilget fra BLD via Fylkesmannen f.o.m. 2. kvartal 2014 og foreløpig ut 2015. Det er i tillegg bevilget kr. 400 000.- - øremerket til evaluering av prosjektet i 2015. Det vil ikke påløpe utgifter for kommunene i 2015 da drift vil dekkes av tilskuddene fra BLD.
Fra og med 2016 vil grunnlaget for kommunenes betaling til vertskommunen (Steinkjer) ta utgangspunkt i de faktiske kostnader med fradrag i eventuelle videreføring av tilskudd/øremerkede midler. Fordelingen av kommunenes andel av økonomisk tilskudd vil ta utgangspunkt i den enkelte kommunes innbyggertall pr. 01.01.16. og det er foreløpig tatt et utgangspunkt på kr. 25,- pr innbygger.

Faktura sendes kommunene to ganger pr. år, hhv. 30.06. og 31.12. Det vil bli foretatt en etterberegning når regnskapsåret er avsluttet og dette vil danne grunnlag for et eventuelt etteroppgjør. Kostandene til kommunene vil reduseres dersom flere slutter seg til vakta, og kan bli høyere dersom statlige tilskudd ikke videreføres, se vedlagte forslag til budsjett for 2016.

Barnevernvaktas viktigste oppgave er å ivareta utsatte barn og unges akutte behov for bistand utenfor barneverntjenestens ordinære åpningstid, samt gi foresatte og familier hjelp i en krisesituasjon. Det må påregnes at det også kan bli aktuelt å iverksettes nødvendige tiltak for å ivareta barn og unges interesser ihht Lov om barneverntjenester.
Det er et økende behov for akutt hjelp til barn og unge. I dag er det kun Steinkjer av aktuelle kommuner som har en form for beredskap - de har en organisert bakvakt i helgene. I Verdal kommune er det barnevernleder som har hatt denne beredskapen i alle år. Det er en stor belastning å ivareta beredskapen på all fritid. Heretter vil «vakta» bli redusert til kl. 15.30 – 08.00 mandag til fredag. Politiet har en høyere terskel enn ønskelig for å ta kontakt utenom arbeidstid da de vet at dette arbeidet gjøres på barnevernleders fritid. Politiet er tydelige på at de ønsker en tilgjengelig og operativ barnevernvakt. På sikt er det ønskelig at alle kommunene i Nord-Trøndelag tiltrer felles vakt. Slik vakta er organisert og planlagt i dag er dette en minimumsløsning. Ved en eventuell utvidelse kan en se for seg at det kan tillegges en del andre oppgaver, som f.eks tilsyn i hjem på oppdrag for barnevernet i saker det er stor bekymring for barnas situasjon.

Barnevernvakta er fornøyd med å ha ansatt leder/prosjektleder og seks erfarne medarbeidere i deltidsstillinger (til sammen ca 3 årsverk) som tiltrer fra og med mars 2015. Prosjektleder har høsten 2014 hatt et tett samarbeid med barnevernvakta i Trondheim rundt oppbygging og utvikling av egen vakt. I tillegg tilbys bistand i forbindelse med kompetanseheving. Samarbeid med, og bistand fra, en vakt som er godt organisert og har lang fartstid vurderes som nødvendig og svært nyttig i forbindelse med etableringen ny barnevernvakt i Nord-Trøndelag.

Arbeidsplanen er laget med tanke på at to og to går vakter sammen i en kombinert aktiv/passiv vakt. Det er nødvendig å være to på vakt sett på bakgrunn av arbeidets egenart og for å kvalitetssikre arbeidet. Slik planen nå er lagt dekker barnevernvakta helgene fra fredag ettermiddag til søndag kveld. På sikt er det ønske om å utvide aktiv vakt – noe som kan sannsynliggjøres hvis alle kommunene i fylket etter hvert tilslutter seg vakta.
Å være lokalisert ved politistasjonen ansees som spesielt viktig - bl.a. for å ivareta sikkerheten til de ansatte og slik at en kan videreutvikle det allerede nære og tette samarbeidet vi har med politiet, som anses som en av våre viktigste samarbeidspartnere.

Andre aktuelle oppgaver for barnevernvakta kan være å bistå politiet med ivaretakelse av ungdom som blir innbragt fordi de er involvert i kriminalitet. Det kan også være aktuelt å stille som verge for barn/ungdom i avhør i saker der en/flere av omsorgspersonene er mistenkt eller der foreldrene ikke er tilgjengelige.

I følge Fylkesmannen og kommunene har det over lengre tid vært behov for en barnevernvaktordning i Nord-Trøndelag. Det har gått lang tid siden første møtet mellom Fylkesmannen, KS og kommunene ble avholdt og det er viktig at ordningen kommer i gang nå. Dagens ordning er organisert slik at to og to går på aktiv vakt sammen fredag og lørdag kveld – resten av helga har ansatte bakvakt.

Organisering
Det er foreslått at samarbeidet organiseres som et interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen (kommuneloven § 28-1 b). Denne modellen er utformet med tanke på samarbeid mellom to eller flere kommuner om løsning av oppgaver som er lovpålagte, for eksempel innen barnevern, skole, helse m.fl. Samarbeidet består av en vertskommune og en eller flere samarbeidskommuner. Hvor samarbeidskommunen(e) overlater selve utførelsen av oppgavene med tilhørende beslutningsmyndighet til vertskommunen. Det formelle (rettslige) ansvaret tilligger fortsatt samarbeidskommunene. Et slikt avtalebasert samarbeid forutsetter at de overordnede rammene vedtas av kommunestyret. Det vises til vedlagte avtale som beskriver dette nærmere. Det fremgår også at delegasjonen til vertskommunen omfatter områder som ikke er av prinsipiell betydning. Delegasjonen skjer formelt mellom kommunenes administrasjonssjefer basert på det enkelte kommunestyres vedtak.

Vurdering:
Rådmannen vurderer det slik at en interkommunal barnevernvakt vil ivareta barn og unge på en slik måte at deres sikkerhet og behov for bistand ivaretas i helger.
For at barn som er i krise skal få hjelp så tidlig som mulig, må kommunene ha en tilstrekkelig beredskap slik at behovet for hjelp også kan imøtekommes i helgene.
Kommune må sørge for at denne beredskapen organiseres på en slik måte at barnets beste blir ivaretatt. Det vurderes som hensiktsmessig å samarbeide i en interkommunal vakttjeneste om beredskapen i helgene.

Tiltaket fullfinansieres med statlige midler i 2015. Fra 2016 er det anslått at Verdal kommunes utgifter blir ca. kr. 370.225,-, beregnet ut fra kr. 25,- pr. innbygger (antall innbyggere pr. 01.01.15.). Dersom flere kommuner blir med i ordningen vil utgiftene reduseres noe. Det kan videre muligens være aktuelt å søke skjønnsmidler i 2016 for og delfinansiere noe av tiltaket. Dette må i tilfelle bli en felles søknad fra alle involverte kommuner.
Verdal kommunes andel må vurderes i budsjettarbeidet for 2016.

 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.03.2021 13:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS