Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.03.15 - PS 28/15 KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale

Saksbehandler : Siri Lunnan

Arkivref : 2012/4412 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.03.2015 28/15
Kommunestyret 23.03.2015  28/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune godkjenner at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS fra 1. juni 2015
 2. Verdal kommune slutter seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS. 
   

  

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune godkjenner at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS fra 1. juni 2015.
 2. Verdal kommune slutter seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS. 
   

Vedlegg: 

 1. Ny selskapsavtale 
 2. Representanskapets sak 02/15
 3. Møteprotokoll 07.01.2015
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Lov om interkommunale selskaper

Saksopplysninger:
KomRev Trøndelag IKS ble etablert 25. juni 2004 av 21 kommuner og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag for å ivareta deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester. I 2008 ble selskapet utvidet med fem kommuner fra Sør-Helgeland. Selskapet er blant norges største interkommunale revisjonsselskaper og har 32 ansatte.

I mars 2014 ble KomRev Trøndelag IKS kontaktet av Vefsn kommune med forespørsel om muligheten for å gå inn som deltakere i selskapet. Styret for KomRev Trøndelag IKS behandlet forespørselen i møte 31. mars 2014, og vedtok å stille seg positive. Representantskapet i KomRev Trøndelag IKS ble orientert om forespørselen i representantskapsmøte av 5. mai 2014. Representantskapet tok orienteringen til etterretning og ga styret fullmakt til å gå videre med saken. I juni 2014 ble det fattet prinsippvedtak i kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal om å søke tilslutning til KomRev Trøndelag IKS. Det er fremforhandlet samarbeidsavtaler med de tre kommunene og ordførerne i alle eierkommunene ble orientert om prosessen i brev av 24. oktober 2014. Representantskapet i KomRev Trøndelag IKS vedtok i januar 2015 enstemmig å anbefale at selskapet utvides med kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

For å gå inn som deltakere i selskapet må de inntredende kommunene betale et innskudd tilsvarende det de øvrige deltakerkommunene betalte inn i forbindelse med stiftelsen av selskapet.

De årlige overføringene fra kommunene skal i hovedsak følger prinsippet for medgått tid til revisjon. Dette vil være et hovedprinsipp også for overføringen fra de inntredende kommunene. Det er en forutsetning for utvidelsen av selskapet at også dagens eierkommuner skal ha fordel av sammenslåingen i form av et mer robust selskap både faglig og økonomisk. De årlige overføringene fra de inntredende kommunene, samt økningen i bemanning som følge av økt oppdragsmengde, vil være med å bidra til dette.

En inntreden av tre nye kommuner medfører et behov for å endre dagens selskapsavtale.

Endringene i ny selskapsavtale i forhold til eksisterende avtale
En utvidelse av selskapet medfører behov for å endre selskapsavtalen på følgende punkter:

§ 1 Selskapet
Denne paragrafen angir deltakerne i selskapet. Endring er derfor nødvendig for å få inn de 3 nye kommunene.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Denne paragrafen angir deltakerkommunene og deres innskudd i kr og eierandel. Innskuddene er beregnet på grunnlag av folketall. På grunn av utvidelsen av selskapet med 3 nye deltakerkommuner, vil eierandelene for den enkelte deltakerkommune bli lavere etter utvidelsen. Det vises til selskapsavtalen for nærmere angivelse av eierandel.

Vurdering:
Rådmannen slutter seg til vedtaket i Representantskapet for KomRev Trøndelag IKS, sak 02/15, og går da inn for at revidert selskapsavtale vedtas med den endring at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS fra 1. juni 2015.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.03.2015 10:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS