Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 24.02.14 - PS 14/14 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Saksbehandler : Anne Gerte Wold

Arkivref : 2010/2853 - /H30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 30.01.2014 6/14
Levanger formannskap 12.02.2014 13/14
Verdal formannskap 13.02.2014 16/14
Levanger kommunestyre    
Verdal kommunestyre 24.02.2014 14/14 

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 2. Kommunestyret ber om at det sendes en felles søknad fra Frosta, Levanger og Verdal til Helsedirektoratet innen 1. mars 2014 om tilskudd til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 3. Forutsatt at søknaden blir innvilget, tas det sikte på å starte opp øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 1. mai 2014 i henhold til samarbeidsmodellen beskrevet i særavtalen.  

 
Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 2. Kommunestyret ber om at det sendes en felles søknad fra Frosta, Levanger og Verdal til Helsedirektoratet innen 1. mars 2014 om tilskudd til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 3. Forutsatt at søknaden blir innvilget, tas det sikte på å starte opp øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 1. mai 2014 i henhold til samarbeidsmodellen beskrevet i særavtalen.

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.01.2014

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Ved votering ble administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 2. Kommunestyret ber om at det sendes en felles søknad fra Frosta, Levanger og Verdal til Helsedirektoratet innen 1. mars 2014 om tilskudd til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 3. Forutsatt at søknaden blir innvilget, tas det sikte på å starte opp øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 1. mai 2014 i henhold til samarbeidsmodellen beskrevet i særavtalen.

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 2. Kommunestyret ber om at det sendes en felles søknad fra Frosta, Levanger og Verdal til Helsedirektoratet innen 1. mars 2014 om tilskudd til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 3. Forutsatt at søknaden blir innvilget, tas det sikte på å starte opp øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 1. mai 2014 i henhold til samarbeidsmodellen beskrevet i særavtalen.

 

Vedlegg:  
Særavtaler mellom hhv. Levanger kommune og Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag om etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold, veileder fra Helsedirektoratet revidert 01/2013.
 • Samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag gjeldende fra 30.01.2012
 • Tjenesteavtale 4 inkl. vedlegg mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag fra juni 2012.

Saksopplysninger:
Kommunene har i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 fått en utvidet plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp-tjenester som døgntilbud: «Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til».

Formålet med å opprette kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud, er å bedre forløpet for de aktuelle pasientgruppene som da kan motta hjelp nærmere eget bosted. Det kommunale tilbudet skal oppleves like godt eller bedre som et tilsvarende tilbud på sykehus, og være et fullt ut faglig forsvarlig tilbud. Det er også et formål at innleggelsesraten for aktuelle pasientgrupper hos spesialisthelsetjenesten blir redusert.

Plikten gjelder fra 1.1.2016, men tilbudet kan etableres tidligere. Helsedirektoratet har etablert en tilskuddsordning for etablering og drift av tilbudet i kommunene fram mot 1.1.2016. Halvparten av tilskuddet gis som øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet, mens den andre halvparten overføres fra Helse Nord-Trøndelag (HNT) etter at tilbudet er etablert. Forutsetningen for å utløse tilskuddet, er at kommunen har inngått et forpliktende samarbeid med helseforetaket (underskrevet særavtale). I særavtalen beskrives hvordan tilbudet er tenkt organisert, omfanget av tilbudet, og hvordan nødvendig kompetanse og faglig forsvarlighet skal sikres. Særavtalen anses som et tillegg til tjenesteavtale 4 som er inngått mellom kommunene og HNT i 2012.

I samarbeid med Frosta har Levanger og Verdal siden 2012 utredet og behandlet muligheten for å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud gjennom ulike alternativer. Samkommunestyret (PS 20/13 http://www.innherred-samkommune.no/saker/skom/130613/20.html  gjorde i 2013 følgende vedtak for det videre arbeidet:
«Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredes videre som en del av det tjenestetilbudet Levanger og Verdal allerede har, og at det i utredningsarbeidet søkes løsninger som styrker samhandlinga med fastlegene og Innherred interkommunale legevakt for å sikre et kvalitativt godt tilbud.»

Tilsvarende vedtak ble gjort av Frosta kommunestyre: (http://einnsyn.frosta.kommune.no/einnsyn/Utvalgsbehandling/ShowUtvalgBehandlingDocument/7725/SaksFremlegg).

En arbeidsgruppe har i etterkant av dette vedtaket arbeidet fram et beslutnings- og forhandlingsgrunnlag som styringsgruppen (dvs. rådmennene i de tre kommunene) har bifalt. Med utgangspunkt i dette grunnlaget, ble det i januar 2014 forhandlet fram et utkast til særavtale med Helse Nord-Trøndelag for alle tre kommuner.

Til grunn for forhandlingene ligger også beregningsgrunnlaget omkring dimensjonering og liggedøgn for den enkelte kommune, hentet fra Helsedirektoratets veileder. Her angis konkrete tall som synliggjør beregnet liggedøgn og finansiering i hver enkelt kommune. For våre tre kommuner gjelder følgende: 

KommuneEstimert liggedøgn pr kommuneEstimert behov omregnet til sengerHelsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2013
Frosta 139 0,4 310.116,-
Levanger 931 2,5 2.080.512,-
Verdal 712 1,9 1.591.344,-
Sum 1782 4,8 3.981.972,-

Helsedirektoratets tilskudd utgjør 50 % av samlet tilskudd som kommunene kan få. De resterende 50 % utbetales fra regionalt helseforetak. Fram til 2016 vil driftskostnadene bli dekket av tilskuddsordningene, deretter vil finansiering skje på ordinær måte via skatteinntekter og statlige rammetilskudd. Kommunene er allerede fra 2013 trukket i rammetilskudd enten de har opprettet et tilbud eller ikke.

Forutsetningen for å kunne få hele tilskuddet inneværende år, er at tilbudet er etablert i løpet av 1. halvår.

Underveis i prosessen med å utarbeide modellen som er nærmere beskrevet under, har tillitsvalgte for legene i alle tre kommuner vært informert og involvert. Tillitsvalgte for kommunalt ansatte har blitt informert i de fora dette har vært naturlig (Forum for tillitsvalgte). Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal kommune har blitt orientert, samt Eldrerådet i Levanger kommune.

Vurdering:
Modell for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Frosta, Levanger og Verdal:

Kommunene skal tilby øyeblikkelig hjelp døgntilbud til sine innbyggere lokalisert i hver kommune i tilknytning til allerede eksisterende organisasjons- og bygningsstruktur.

I Frosta betyr det at eksisterende korttidsplass gjøres om til én øyeblikkelig hjelp-seng ved Frostatunet. I Levanger innrettes tre senger ved Breidablikktunet for øyeblikkelig hjelp døgntilbud, og i Verdal vil to senger ved Verdal bo- og helsetun utgjøre kapasiteten.

Hver kommune vil ha det medisinskfaglige ansvaret for pasienter innlagt ved øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Hver kommune skal ha stedlig tilstedeværelse av lege på dagtid alle ukedager. Hver kommune skal ha nødvendig og faglig forsvarlig sykepleiebemanning 24 timer i døgnet 7 dager i uka. Alle tre kommuner skal samarbeide om legeberedskap på kveldstid og på helg etter en nærmere fastsatt turnus. Beredskap på natt ivaretas av legevakt jf. andre innbyggere.

Det vil være viktig og nødvendig, både med tanke på ressursutnyttelse og kompetanse, å utnytte kapasiteten fleksibelt. Fleksibiliteten bør utøves både internt i hver enkelt kommune (i tilknytning til ordinære korttidsplasser), men også mellom kommunene. Fleksibilitet på tvers av kommunene ivaretas av en avtale mellom de tre kommunene om å kjøpe ledig kapasitet av hverandre ved behov.

Fordeler og ulemper ved modellen
Tidligere utredninger viser at en alternativ sentralisert modell lokalisert som én enhet ville bli uforholdsmessig kostbar, bl.a. med risiko for å bidra til nedprioritering av øvrige tjenester. Nå får man etablert tjenesten nært innbyggerne, noe som vurderes som en av samhandlingsreformens hovedintensjoner. Man unngår også en ytterligere fragmentering av kommunale helsetjenester, som kan være en risiko ved en sentralisert modell.

Ved å etablere tjenesten i nær tilknytning til en etablert institusjon, vil dette gi hele det kommunale tjenesteapparatet innenfor helse og omsorg en gevinst ved at man oppgraderer kompetansen gjennomgående. Å etablere tjenesten i tilknytning til bestående bygningsmessige og organisatoriske strukturer gir for øvrig muligheter for å komme raskt i gang, og man unngår unødvendige lokaliseringsdebatter.

Under er det pekt på både fordeler og ulemper ved å etablere en tjeneste i hver enkelt kommune:

Fordeler:

 • Vi får etablert et godt tilbud nært innbyggerne i alle tre kommuner.
 • Vi får etablert tjenesten raskt, og det krever forholdsvis små endringer i allerede etablert struktur.
 • Vi får utnyttet ressurser både i form av bemanning, kompetanse og utstyr som vi allerede har. Vi vil få utnyttet legeressurser og sykepleiekompetansen bredere og på en mer fleksibel måte.
 • Vi vil på sikt kunne styrke grunntilbudene og kompetansen i alle tjenestene, og sikre en mindre fragmentert helsetjeneste enn det kunne blitt med en sentralisert modell.
 • Vi får god trening på å utvikle og dele kompetanse mellom kommunene og sykehuset.

Ulemper:

 • Med tanke på kompetansebygging og mengdetrening, kan det være en ulempe at et delvis «spesialisert» tilbud blir etablert etter en desentralisert modell ved at kompetansemiljøene kan bli fragmentert.
 • En desentralisert tjeneste forutsetter tilgjengelige leger som er til stede på dagtid (alle hverdager), samt ivaretar beredskap på kveld og helg. Modellen er sårbar hvis denne tilgangen blir ustabil.
 • Det kan ta tid å utvikle nødvendig sykepleiekompetanse som må til for å tilby en faglig forsvarlig tjeneste. Modellen er sårbar hvis sykepleietilgangen blir ustabil.
 • Nødvendig og til dels spesialisert utstyr må kjøpes inn, vedlikeholdes og kvalitetssikres på tre ulike institusjoner.

Det vil være av avgjørende betydning for et faglig forsvarlig tilbud at kommunene arbeider grundig og systematisk for å minimere risikoene omkring de ulempene som er anført over.

Kostnader og fordeling av tilskudd
Når det gjelder kostnader knyttet til etablering av tjenesten, er det gjort følgende estimater knyttet til bemanning, beredskap, ombygging, utstyr og kompetanse:

De tre kommunene beregner å etablere i alt 5 nye sykepleiestillinger for å dekke behovet om kontinuerlig døgnbemanning; 1 på Frosta, 2 i Levanger og 2 i Verdal. En stilling utgjør ca. kr. 750.000 inkl. sosiale utgifter og turnustillegg. Når det gjelder kostnader til legebemanning og –beredskap, anser man at ø-hjelpslegefunksjonen vil utgjøre ca. 20 % legestilling i Levanger og ca. 20 % legestilling i Verdal. Denne funksjonen skal ivaretas av nytilsatte sykehjemsleger i både Levanger og Verdal. På Frosta antas den å utgjøre ca. 10 %, noe som er nedfelt i avtale mellom Frosta kommune og fastlegene. I tillegg kommer legeberedskap, utrykning og visitt på kveld og helg, anslått til ca. kr. 1.450.000 samlet.

Kostnader knyttet til ombygging av lokaler estimeres til ca. kr. 300.000 for hver kommune. Det er mulig å søke Husbanken om tilskudd til ombygging.

Det er estimert en kostnad for hver kommune på ca. kr. 250.000 for innkjøp av nødvendig utstyr. I tillegg vil det tilkomme drifts- og vedlikeholdskostnader.

Kostnadene til nødvendige kompetansehevende tiltak vil være knyttet til oppgradering av stillinger, noe kursing i forkant av oppstart og betydelig hospitering både i forkant og i etterkant av oppstart. En detaljert plan for dette vil bli utarbeidet. I 2014 estimeres en kostnad på til sammen kr. 400.000 knyttet til kurs og hospitering både før og etter at tjenesten settes i drift. Dette inkluderer også kompetanseheving og hospitering for leger.

Forutsatt at kommunene får innvilget sin søknad om tilskudd, fordeles tilskuddene til hver kommune i henhold til Helsedirektoratets fordelingsnøkkel. Hver kommune administrerer sine egne kostnader og ressursbruk. Dette gjelder ikke legeberedskap kveld og helg, som administreres av Innherred samkommune på vegne av de samarbeidende kommunene iht. nevnte fordelingsnøkkel.

Oppsummering
Det anses som avgjørende at våre kommuner etablerer tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2014. Den organisatoriske modellen som er framforhandlet i særavtale med Helse Nord-Trøndelag anses som god og framtidsrettet for alle kommuner i samarbeidet. De sårbare elementene som er anført i modellen må det arbeides grundig og systematisk med, slik at disse elementene blir å anse som faglig forsvarlig både på kort og lang sikt.

For øvrig regnes det som et betydelig suksesskriterium for oppbygging og drift av tilbudet at kommunale sykehjemsleger, fastleger og legevaktsleger fortsatt blir involvert i de videre prosessene som skal skje fram mot oppstart. 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 07:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS