Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 24.02.14- PS 15/14 Hovedplan veg med handlingsplan for 2014

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2012/8120 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan og samfunn 11.02.2014 14/14
Formannskapet 13.02.2014 18/14
Kommunestyret 24.02.2014 15/14

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Fellesforslag fra formannskapet:
Tallet 1 strykes og ordet målsetting settes inn. Tallet 2 strykes.

Det ble først votert over fellesforslaget som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over komiteens innstilling og vedtatt fellesforslag som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Målsetting:
Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. Videre fremover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.

Følgende prioriteringer vedtas for 2014, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr.:

 • Prioritet 1: Bollgardssletta, asfaltering, kostnad ca. kr 600.000,-
 • Prioritet 2: Markavegen vegrekkverk, kostnad ca. kr 400.000,-
 • Prioritet 3: Prærien/Garpa utskifting av 30 lysstolper, kost ca. kr 600.000,-
 • Prioritet 4: Hellmovegen, Kluksbakkan, Holmlibakkan og Hellbakkvegen, grøfting og grøftrens, kostnad ca. kr 200.000,-
 • Prioritet 5: Møllegata, reasfaltering, kostnad ca. kr 500.000,-
 • Prioritet 6: Mange veger: gatenavskilt, kostnad ca. kr 300.000,-
 • Prioritet 7: 767 Flåttaenget i lengde ca. 100 meter, kostnad ca. kr 200.000,-
 • Prioritet 8: 4352 Sundbyvegen i lengde ca. 430 meter, kostnad ca. kr. 750.000,-
    

 
Rådmannens innstilling:
 

 1. Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. 
    
 2. Følgende prioriteringer vedtas for 2014, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr.:
  - Prioritet 1: Bollgardssletta, asfaltering, kostnad ca. kr 600.000,-
  - Prioritet 2: Markavegen vegrekkverk, kostnad ca. kr 400.000,-
  - Prioritet 3: Prærien/Garpa utskifting av 30 lysstolper, kost ca. kr 600.000,-
  - Prioritet 4: Hellmovegen, Kluksbakkan, Holmlibakkan og Hellbakkvegen, grøfting og grøftrens, kostnad ca. kr 200.000,-
  - Prioritet 5: Møllegata, reasfaltering, kostnad ca. kr 500.000,-
  - Prioritet 6: Mange veger: gatenavskilt, kostnad ca. kr 300.000,-
  - Prioritet 7: 767 Flåttaenget i lengde ca. 100 meter, kostnad ca. kr 200.000,-
  - Prioritet 8: 4352 Sundbyvegen i lengde ca. 430 meter, kostnad ca. kr. 750.000,-
   

 
Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 11.02.2014

BEHANDLING:
Oddvar Govasmark og Harry Halland, hhv ingeniør og fagleder ved teknisk drift
, var i møtet og redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1.
Videre fremover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.

Det ble først votert over tilleggsforslaget til pkt. 1fra SV v/Anne Kolstad. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling med vedtatte tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:

 1. Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. Videre fremover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.
   
 2. Følgende prioriteringer vedtas for 2014, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr.:
  - Prioritet 1: Bollgardssletta, asfaltering, kostnad ca. kr 600.000,-
  - Prioritet 2: Markavegen vegrekkverk, kostnad ca. kr 400.000,-
  - Prioritet 3: Prærien/Garpa utskifting av 30 lysstolper, kost ca. kr 600.000,-
  - Prioritet 4: Hellmovegen, Kluksbakkan, Holmlibakkan og Hellbakkvegen, grøfting og grøftrens, kostnad ca. kr 200.000,-
  - Prioritet 5: Møllegata, reasfaltering, kostnad ca. kr 500.000,-
  - Prioritet 6: Mange veger: gatenavskilt, kostnad ca. kr 300.000,-
  - Prioritet 7: 767 Flåttaenget i lengde ca. 100 meter, kostnad ca. kr 200.000,-
  - Prioritet 8: 4352 Sundbyvegen i lengde ca. 430 meter, kostnad ca. kr. 750.000,-

 
Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Samlet arbeidsdokument hovedplan for veg med vedlegg.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Komite Plan og samfunn behandlet sak om hovedplan veg i møtet den 20.11.2012. I saksframlegget ble det vist til målsetting for arbeidet med hovedplan veg:

 • Registrere tilstand på det eksisterende kommunale vegnett
 • Registrere tilstand på kommunale bruer
 • Utarbeide en oversikt over vedlikeholdsbehov
 • Utarbeide en oversikt over investeringsbehov
 • Ut fra det ovennevnte sette opp en prioritert tiltaksplan


Det var en målsetting å få utført arbeidet i løpet av våren slik at utkast til Hovedplan veg skulle foreligge til sommerferien 2013. Registreringer og grunnlagsdokumenter er utarbeidet av foretaket Rambøll. Det presiseres at tilstanden på bruer og gang/sykkelveger ikke er registrert.

Hovedplan Veg beskriver målsettinger, strategier og tiltak innenfor vegsektoren i Verdal kommune. Samferdsel er en grunnleggende basisaktivitet i samfunnet. Et godt utbygd og fungerende vegnett har stor betydning for innbyggernes hverdag. Vegnettets form og funksjonsevne er svært variabel. Planen omfatter både kortsiktige og langsiktige tiltak, og vil være et viktig dokument i forbindelse med kommunens økonomiske prioriteringer. Hovedplanen er utarbeidet i samsvar med temaveileder for slike planer utgitt av Norsk Kommunalteknisk Forening (1997).

Situasjonsbeskrivelse:
Verdal kommune forvalter og drifter 447 veger/strekninger med samlet lengde181 km som fordeler seg slik:

 • Hovedveger, 11 stk 2,2 km
 • Samleveger, 60 stk 25,4 km
 • Adkomstveger, 331 stk 137 km
 • Fortau, 45 stk 16,5 km


Gang/sykkelveger er ikke registrert.

Det er ca 102 km med grusdekke og ca 79 km med asfaltert dekke.

Dårlig bæreevne (restriksjoner på nyttelast), ujevne og hullete dekker og grusdekker som forårsaker støvplager er stikkord for tilstanden for deler av vegnettet. Hovedkonklusjoner vedr. tilstanden på vegene er:

 • Det kommunale vegnettet er delvis i dårlig forfatning. Situasjonen er variabel
 • Det bevilges for lite penger over kommunens budsjett til å dekke behovet for investeringer og vedlikehold av kommunale veger.


Tilstandsvurderinger:

Vegene er delt inn i parseller og gitt poeng fra 5 til 0 ut fra vegens skadekjennetegn (tilstand).
Med skadekjennetegn menes bæreevnemessige årsaker til hver skadetype. Når det gjelder veger som er relativt nylagte, vil vegens overflatetilstand (skadekjennetegn) kunne være forskjellig fra den bæreevnemessige tilstanden. For eksempel vil en kunne ha god jevnhet på dekket, mens svake spor eller mikrosprekker kan indikere svake lag like under dekket.
I vurderingen er det benyttet følgende beskrivelse av tilstand for asfaltveger og grusveger:

 • Tilstand 5: Svært god tilstand
 • Tilstand 4: God tilstand
 • Tilstand 3: Mindre god tilstand
 • Tilstand 2: Dårlig tilstand
 • Tilstand 1: Svært dårlig tilstand
 • Tilstand 0: Ureparerbar


Under befaringen av vegnettet er følgende registrert:

 • Alle veger er lengde- og breddemålt.
 • Dekketype, samt skifte i dekketype (asfalt/grus)
 • Vegkategori
 • Tilstand
 • Årsdøgntrafikk (ÅDT)
 • Anbefalt tillatt aksellast (bruksklasse) for hver veg.


Hovedmålsettinger:

Gjennom arbeidet med Hovedplan Veg er en kommet fram til å anbefale følgende hovedmålsetting:

Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet.

Strategier:
Med utgangspunkt i betraktninger om framtidas økonomiske utfordringer er følgende hovedstrategier foreslått:

 • Opprettholde omfanget av kommunale veger på dagens nivå
 • Dekkevedlikehold skal som hovedprinsipp gjennomføres som forebyggende vedlikehold
 • Sikre nye traseer for veger gjennom arealdelen til kommuneplanen
 • Vedlikeholds-/utbedrings- og nyanlegg på veg må koordineres med lednings- og kabelleggende etater
 • For graving i veg skal gravemelding benyttes
 • Opprettholde/forbedre standarden på grusvegene
 • Forsterke/utbedre asfalterte kommunale veger
 • Gjøre vegene tryggere å trafikkere


Kapital:
Vegnettet består av en rekke elementer som til sammen representerer en betydelig verdi. Ved manglende vedlikehold forfaller vegnettet, og jo lengre forfallet pågår jo tyngre blir tiltakene for å gjenopprette den opprinnelige tilstand.

Gjenskaffelseskostnaden for vegkroppen er beregnet til 476 mill. kr. Etterslepet er beregnet til 80 mill.kr. Vegkapitalen (verdien) blir dermed 397 mill. kr. Etterslepet (manglende drift/vedlikehold) utgjør 17 % av verdien.

Gjenskaffelsesverdien for registrerte vegobjekt (lysmaster, rekkverk, drenering med rør og kummer osv) er beregnet til 62 mill. kr. Etterslepet er beregnet til 6 mill. kr. Kapitalen blir dermed 56 mill.kr. Etterslepet utgjør 10 % av verdien.

Gjennskaffelsesverdien for både vegkroppen og vegobjekt samlet er beregnet til kr 538 mill.kr. Etterslepet er beregnet til 86 mill. kr. og vegkapitalen blir dermed 452 mill. kr. Etterslepet totalt utgjør 16 % av verdien.

Gang/sykkelveger er ikke registrert og derfor ikke beregnet. Det reelle etterslepet kan derfor antas å være noe større enn beregnet.

Drift- og vedlikeholdskostnader:
Løpende vedlikehold bidrar til å opprettholde og/eller forlenge levetid, mens manglende vedlikehold korter ned levetiden. Det er i hovedsak 3 forhold som begrenser levetiden til en veg eller et vegelement: manglende vedlikehold, slitasje og endret bruk.

Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet i Verdal kommune ligger på omtrent 7,4 mill. kr. i året. Av den summen går det med ca 1 mill. kr til gatelys og ca 3 mill. kr til brøyting/strøing (tall fra 2013). Dette er ikke tilstrekkelig for å unngå at vegnettet forfaller.

Det finnes flere definisjoner av drift og vedlikehold. I drift og vedlikeholdsstandard fra VBT (Vegforum for byer og tettsteder) er det definert slik:

Drift:
Alle tiltak som inngår i å opprettholde veiens/veinettets funksjonelle kvalitet.

Drift kan også defineres som tiltak med sikt på å redusere miljøbelastningen fra veien og dens brukere, bedre sikkerheten og opprettholde veiens fremkommelighet

Vedlikehold:
Alle tiltak som inngår i å opprettholde veiens/veinettets/veiutstyrets strukturelle kvalitet. Vedlikehold kan også defineres som tiltak med sikte på å opprettholde verdien av investert veikapital.

Anbefalt drifts- og vedlikeholdsbudsjett er beregnet til henholdsvis ca 9,6 mill. kr til drift og ca 6,7 mill. kr. til vedlikehold. Samlet ca 16,3 mill. kr. Da er behovet regnet ut fra at drift og vedlikehold i snitt koster 96 kr pr. meter veg.

Utbedring/handlingsplan:
For hver tilstand (type) er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnaden blir beregnet for hver delstrekning basert på data om areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse. Kostnadene er grove anslag basert på følgende priser (ferdig utført), moms kommer i tillegg:

 • Dekke: Asfaltgrusbetong (Agb) 1000 kr pr tonn
 • Dekke: Mykasfalt (Ma) 900 kr pr tonn
 • Bærelag: Asfaltert grus (Ag) 800 kr pr tonn
 • Bærelag: Asfaltert pukk (Ap) 700 kr pr tonn
 • Bærelag/dekke: Knust fjell (Fk) eller grus (Gk) 300 kr pr m3
 • Jordarmering 35 kr pr m²
 • Asfaltarmering 50 kr pr m²
 • Lukka drenering ensidig 300 kr pr lm
 • Lukka drenering tosidig 450 kr pr lm
 • Grøftrensk/kantrensk 50/10 kr/lm pr side


I handlingsplanen er følgende arbeider lagt til grunn for kostnadsvurderingen:

Asfaltveger

TypeKostnad pr m2Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag)
5   Ingen tiltak
4,5 50 2 cm asfaltdekke
4 100 4 cm asfaltdekke
3,5 150 3 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag eller armering
3 200 4 cm asfaltdekke + 4 cm asfaltbærelag eller armering
2,5 250 4 cm asfaltdekke + 6 cm asfaltbærelag eller 4 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag + armering
2 290 Vurderes i hvert tilfelle
1,5 320 Vurderes i hvert tilfelle
1 350 Vurderes i hvert tilfelle
0,5 380 Vurderes i hvert tilfelle
0 400 Ny veg

 

Grusveger

TypeKostnad pr m2Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag)
5   Ingen tiltak
4,5 20 5 cm grusdekke
4 40 5 cm grusdekke + 5 cm bærelag av knust grus/fjell
3,5 60 5 cm grusdekke + 10 cm bærelag av knust grus/fjell
3 80 5 cm grusdekke + 15 cm bærelag av knust grus/fjell
2,5 100 5 cm grusdekke + 20 cm bærelag av knust grus/fjell
2 120 Vurderes i hvert tilfelle
1,5 140 Vurderes i hvert tilfelle
1 160 Vurderes i hvert tilfelle
0,5 180 Vurderes i hvert tilfelle
0 200 Ny veg


Svake bruer og lave underganger kan i mange tilfeller være en flaskehals på et vegnett. Det er særlig ei bru som det er behov for å vurdere særskilt. Det gjelder brua på kommuneveg Nordenget. Den går over Verdalselva fra fv 757ved Nysete til Holmen gård (Verdalsbruket) og / Nordenget i Vuku. Denne brua er så smal at den ikke oppfyller vanlige krav til funksjon på en kommunal veg. Blant annet kan ikke busser kjøre over denne brua. En utskifting av brua kan koste i størrelsesorden 10 mill. kr.

En eventuell oppgradering fra grusdekke til asfaltdekke er ikke tatt med i handlingsplan/økonomiplan. Kostnader for slik oppgradering er anslått til 70,8 mill. kr. Hvis kommunen ønsker å asfaltere for eksempel 2 km hvert år av de gjenstående 102 km med grusveg, vil det koste anslagsvis 1,1 mill. kr pr år. Det vil med en slik kostnad/framdrift ta 51 år før alle grusveger har fast dekke.

Økonomiplan/prioriteringer:
Beregning av kostnader i handlingsplan og økonomiplan er basert på forsterkning til ønsket bruksklasse, med eksisterende dekketype. Det er ikke tatt hensyn til kostnader for å oppgradere grusveger til asfaltveger. Foretaket Rambøll har foreslått prioritering basert på målsettinger, vegens tilstand og anslått trafikkgrunnlag for hver veg. Prioriteringen må betraktes som et utgangspunkt for diskusjon. Oppgitte kostnader er uten moms. I vedlegg 4 «økonomiplan for 4 budsjettnivå for perioden 2014 – 2021» er Rambølls forslag til prioritering vist. I tillegg er det vist forskjeller/konsekvenser for 4 forskjellige investeringsnivå. Aktivitetsmuligheter er vist for nivå 1 med 1,5 mill. kr/år, nivå 2 med 3 mill. kr/år, nivå 3 med 6 mill. kr/år og nivå 4 med 10 mill. kr/år.

Det vil bli viktig å se prioritering i sammenheng med utbedring av vann- og avløpssystem som ligger i vegarealet. Det bør ikke gjøres slik at det legges ny asfalt det ene året for å reparere vegdekke og at det graves opp igjen året etter for å skifte vann- og avløpsledninger. Til eksempel bør Vollhaugvegen (prioritet 10) ses i en slik sammenheng.

I Verdal sentrum har det vært utført, og skal fortsatt utføres, betydelige arbeider med renovering av vann- og avløpsanlegg. I 2014 blir blant andre Furuvegen, Skogvegen, Sokneprest Krogs veg og Tangenvegen istandsatt i den forbindelsen. I tillegg ligger vanligvis vann- og avløpsledningene i gatearealet. Med unntak for Møllegata er ikke gatene i sentrum satt høyt på prioriteringa.

Andevegen (prioritet 14) er planlagt oppgradert i 2014 sammen med utvidelsen av byggefeltet Forbregd-Lein del 3. I tillegg har noen veger fått nødvendig med grøftrens, kulverter osv i 2013 som:
4120 Solbergslia, 1265 Blommen og 2442 Husbyvegen. Disse vegene er dermed ikke satt høyt på prioriteringslista. Svendsenvegen er ikke prioritert høyt da status er uavklart, den er ikke ført som kommunal veg i veglista.

Opprusting og asfaltering av Bollgardsletta skjer i samarbeid med oppsittere og næringsdrivere i området. Oppsitterne og næringsdrivere bidrar økonomisk. Det er et sterkt behov for asfaltering særlig på grunn av grustakene i området. Vegen er forsterket, men asfaltering gjenstår.

Markavegen er foreslått høyt på prioriteringslista med vegrekkverk. Dette er av rene sikkerhetsmessige grunner.

Utskifting av gatelysstolper i området Prærien/Garpa er satt høyt på prioriteringa da de eksisterende trestolpene holder på å bli råtne og dermed blir en sikkerhetsrisiko. Det foreslås utskifting av ca 30 stolper i 2014. Det vil da bli behov for utskifting av ytterligere ca 30 stolper senere.

Grøfting/grøftrens i Hellmoen, Kluksbakkan, Holmlibakkan og Hellbakkan er satt høyt på prioriteringslista da overflatevann som renner i vegen blir særskilt ødeleggende på grunn av at vegene er bratte. Investering i grøfter vil gi god avkastning. Det er beregnet i snitt ca 500 meter pr veg med grøfting og kantrens.

Reasfaltering av Møllegata har vært planlagt i lengre tid, men har utgått på grunn av økonomiske årsaker. Den er satt høyt på prioriteringslista da asfaltering her har vært en gjenstående oppgave i lengre tid.

Gatenavnskilt er satt høyt på lista da det er forutsatt skilting nå i 2014 fra Statens vegvesens side. Skiltingen er et samarbeidsprosjekt mellom kommune og stat/fylkeskommune.

Flåttaenget og Sundbyvegen er satt høyt på prioriteringslista på grunn av dårlig tilstand/bæreevne. Deler av vegene går nærmest i oppløsning i teleløsningen og i perioder med mye regn.

Vurdering:
Rådmannen anbefaler at kommunens hovedmålsetting for kommunale veger blir slik:

 1. Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet.
 2. Det anbefales i tillegg følgende prioriteringer for 2014, jfr økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr.:

  Prioritet 1: Bollgardssletta, asfaltering, kostnad ca. kr 600.000,-
  Prioritet 2: Markavegen vegrekkverk, kostnad ca. kr 400.000,-
  Prioritet 3: Prærien/Garpa utskifting av ca. 30 lysstolper (ca. 30 igjen for 2015) (treråte og luftspenn), kostnad ca. kr 600.000,-
  Prioritet 4: Hellmovegen, Kluksbakkan, Holmlibakkan og Hellbakkvegen, grøfting og grøftrens, kostnad ca. kr 200.000,-
  Prioritet 5: Møllegata, reasfaltering, kostnad ca. kr 500.000,-
  Prioritet 6: Mange veger: gatenavskilt, kostnad ca. kr 300.000,-
  Prioritet 7: 767 Flåttaenget i lengde ca 100 meter, kostnad ca. kr 200.000,-
  Prioritet 8: 4352 Sundbyvegen i lengde ca 430 meter, kostnad ca. kr 750.000,-


Beregnet kostnad for det over er kr. 3.550.000,- pluss moms. Inkludert moms blir det kr. 4.437.500,-. Da dette er noe over investeringsbudsjettet må tiltakene gjennomføres i den grad de blir dekt av investeringsbudsjettet, alternativt at det over kr 4 mill. dekkes av drift- og vedlikeholdsbudsjettet.

 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.02.2014 07:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS