Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.0214- PS 16/14 - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner - 2 gangs behandling

Saksbehandler : Berit Hakkebo

Arkivref : 2013/6478 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.

Samkommunestyret

30.01.2014 4/14
Levanger kommunestyre    
Verdal kommunestyre 24.02.2014 16/14 

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.01.2014

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Ved votering ble administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 11-1, 11-2, 11-4, 11-12 og 11-13 og på grunnlag av innkomne høringsuttalelser, vedtas «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger og Verdal, datert 23. september 2013» med følgende endring:
Det tas høyde for at prosessen med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel kan skje etter sommerferien 2014, og at behandlingen av planen dermed vil bli forskjøvet tilsvarende.

 

Administrasjonssjefens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 11-1, 11-2, 11-4, 11-12 og 11-13 og på grunnlag av innkomne høringsuttalelser, vedtas «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger og Verdal, datert 23. september 2013» med følgende endring:
Det tas høyde for at prosessen med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel kan skje etter sommerferien 2014, og at behandlingen av planen dermed vil bli forskjøvet tilsvarende.

Vedlegg

 1. Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner PDF
 2. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 03.12.2013 PDF
 3. Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling, dat. 28.11.2013 PDF
 4. Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag Natur og Ungdom, dat. 20.11.2013 PDF
 5. Høringsuttalelse fra Levanger Frivilligsentral, dat. 2.12.2013 PDF
 6. Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget for Levanger kommune og næringslivet, dat. 28.11.2013 PDF
 7. Høringsuttalelse fra Åsen Sanitetsforening, Levanger, dat. 30.11.2013 PDF
 8. Høringsuttalelse fra Ytterøyutvalget Levanger, dat. 27.11.2013 PDF
 9. Høringsuttalelse fra Eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede, Verdal, dat. 25.11.2013 PDF
 10. Utdyping av planprogram for kommunedelplan helse og omsorg (Levanger kommune)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger
I kommunenes Planstrategi, sist behandlet i Levanger og Verdal som henholdsvis k.sak 28/13 og ksak 58/13, er det vedtatt hvilke planer som skal revideres eller utarbeides framover. I 2014 gjelder dette blant annet:

Felles planer for kommunene:

 • Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i kommunestyrene i Levanger i sak 90/08 og Verdal i sak 140/08
 • Revidering av Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning, vedtatt i kommunestyrene i Levanger i sak 16/09 og Verdal i sak 16/09

Planer for Levanger kommune:

 • Revidering av Kommunedelplan Oppvekst, vedtatt i kommunestyrets sak 62/10.
 • Utarbeidelse av Kommunedelplan Kultur
 • Utarbeidelse av Kommunedelplan Helse og omsorg

Planer for Verdal kommune:

 • Revidering av Kommunedelplan Kultur, vedtatt i kommunestyrets sak 59/08
 • Utarbeidelse av Kommunedelplan Oppvekst
 • Utarbeidelse av Kommunedelplan Helse, velferd, pleie og omsorg

I henhold til Plan og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 kreves det før oppstart av arbeid med kommuneplanen eller kommunedelplaner, et planprogram.

Planprogrammet er «en plan for planprosessen», hvor det skal gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt til grupper som antas å bli spesielt berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram skal i hht plan- og bygningslovens § 11-13 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.

Som følge av dette ble «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger og Verdal, datert 23. september 2013» behandlet som sak 26/13 i samkommunestyrets møte 03.10.2013.

Det ble fattet flg. vedtak:
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 11-1, 11-2, 11-4, 11-12 og 11-13 vedtar samkommunestyret å legge forslag til «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger og Verdal, datert 23. september 2013», ut til offentlig høring i 6 uker.»

Det er mottatt 8 høringsuttalelser til planprogrammet som følger som vedlegg til saken.

I det videre gis en oppsummering av uttalelsene:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 03.12.2013:
Mener at planprogrammet ikke peker på og avklarer hvilke alternativer som vil bli vurdert og hvilke behov det er for utredninger, og at kommunestyret ikke har avklart mulige utviklingsgrep og -retninger innenfor kommunal tjenesteutvikling, eller har gitt en politisk retning for planarbeidet i planprogrammet. Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram. Når planprogrammet ikke er tydeligere med hensyn til hva som skal planlegges evt. utredes, blir denne høringsfasen mindre verdifull for kommunene enn den kunne ha vært.

Fylkesmannens landbruksavdeling, dat. 03.12.2013:
Peker på at utviklingen innenfor landbruket i Innherred samkommune vil være avgjørende for å kunne nå målet om 1,5 % mermatproduksjon pr år i Trøndelag, og er opptatt av at Innherred samkommune tar tak i utfordringene og mulighetene innenfor landbruket både i arbeidet med samfunnsdelen og ikke minst gjennom revisjonsprosessen av kommunedelplan for næring, landbruk og naturforvaltning. Samkommunen bør sammen med næringen ta proaktive grep med hensyn til økt matproduksjon, samt ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget som grunnlag for dette.

Fylkesmannens miljøvernavdeling, dat. 03.12.2013:
Påpeker på at konkrete forhold i gjeldende kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning, strategisk del, under miljøbasert næring, er gode og fremtidsrettede valg. Uttrykker håp om at kommunene Levanger og Verdal ytterligere vil forsterke sine roller som lokal miljøaktør og -myndighet framover da samfunnsutviklingen går i retning av at kommunene får økt myndighet på miljøområdet. Sier at det er viktig at denne forvaltes iht. intensjonen, og at kommunene sikrer seg nødvendig kompetanse. Kommunens rolle mht. lokalt klimaarbeid framholdes.

Fylkesmannens sosial- helse og barnevernsavdeling, dat. 03.12.2013:
Uttaler at folkehelseperspektivet er godt ivaretatt i samfunnsdelen og gir retningslinjer for de videre strategivalg innenfor de ulike sektorer og arealbruken. Videre at planen bygger på et tydelig oversiktsdokument over helsetilstanden og de påvirkningsfaktorer kommunene har, og beskriver utfordringene i de to kommunene (kunnskapsgrunnlaget). Det pekes på at Frivillig sektor er nevnt å videreutvikles som en aktør med «tydelig posisjon mot kommunal produksjon» i planstrategien, og at plan for frivillighet (i Levanger) forutsettes å ligge til grunn i arbeidet. Det er beskrevet planer om invitasjon til medvirkning fra innbyggerne og dette er viktig. Fylkesmannen tar til etterretningen at kommunen utarbeider en egen planprosess og planprogram for kommunedelplan helse og omsorg, men velger ikke å kommentere denne for inngående, da dette vil bli et av Fylkesmannens tilsynsområder i 2014.

Fylkesmannens oppvekst- og utdanningsavdelingen, dat. 03.12.2013:
Uttrykker at føringene fra samfunnsdelen henger godt sammen med Kommunedelplan oppvekst mot år 2020 for Levanger som nå skal revideres, og at denne allerede virker godt fundert og gjennomarbeidet. Oppvekst- og utdanningsavdelingen synes derfor at planprogrammet sett i sammenheng med kommunedelplanen ser ut til å ivareta interessene innenfor oppvekst- og utdanningsområdet og har ingen øvrige merknader.

Fylkesmannens kommunalavdeling, dat. 03.12.2013:
Ser det som positivt at samfunnssikkerhet trekkes frem som et av 7 satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel da dette er en sentral del av å få et helhetsbilde av kommunen og Innherred samkommune sine utfordringer som samfunn, og fordi det er gitt føringer i forskrift om at forhold som gjelder samfunnssikkerhet skal integreres i planer og prosesser etter plan- og bygningsloven. Anser det naturlig å peke på sentrale utfordringer, og formulere mål og delmål basert på kommunen sin helhetlige ROS-analyse, eventuelt annet planverk og planlagte tiltak. Kommunene påminnes om at klimatilpasning og kommunen sin sårbarhet i forhold til et tøffere klima med mer ekstremvær også bør vies oppmerksomhet i en slik vurdering. Videre at samfunnssikkerhet og klimatilpasning også kan være et relevant tema innenfor de kommunedelplanene som nå skal rulleres, f.eks. knyttet til landbruk og helse og omsorg, og at det bør gjøres vurderinger i forhold til hvordan dette temaet skal vektlegges også her.

Nord-Trøndelag fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling, dat. 28.11.2013
Ser det som positivt at arbeidet med kommunedelplaner koordineres og utarbeides parallelt, fordi det kan styrke det tverrfaglige arbeidet og gjøre det enklere å se ulike utviklingsprosesser i sammenheng. Uttaler at planprogrammet er kortfattet, men at det svarer til kravene i plan- og bygningsloven om å gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Anser framdriftsplanen, med parallell framdrift i planprosesser og vedtak på alle planer i desember 2014, som ambisiøs. Om det blir vanskelig å holde framdriftsplanen, påpekes det at samfunnsdelen må prioriteres.
Ønsker mer info om den interne organiseringen av planarbeidet. Hvem gjør hva hvor?
Uttaler at kommunene presenterer et spennende grep for å styre medvirkningsarbeidet med en «medvirkningsportal» på kommunenes hjemmesider.
Sier at det kan oppfattes av planprogrammet at kommunestyret med råd og utvalg alene skal representere medvirkning fra allmennheten i planprosessene, men at man går ut fra at prosesslederne for hver planprosess vil ivareta ansvaret med å sikre muligheten for god medvirkning.
Videre uttrykkes spenning knyttet til hvordan revidering av mål og vegvalg i samfunnsdelen gjennom utarbeidelse og revidering av kommunedelplaner vil påvirke kommuneplanens samfunnsdel som strategisk og helhetlig styringsdokument som danner grunnlaget for kommunedelplanene.
Det sies at Kommuneplanens samfunnsdel bør gi føringer for arealdelen, at sammenhengen mellom befolkningsvekst og arealbehov bør komme fram, og at behovet for utbyggingsareal bør dokumenteres og begrunnes i samfunnsdelen.
I forhold til kommunedelplaner for kultur pekes det på at Levanger kommune har et spesielt nasjonalt og regionalt ansvar for å utvikle kulturmiljøfredningen i trehusbyen Levanger, og at det er interessant at Levanger kommune er opptatt av å legge til rette forhold arenaer for utvikling og formidling av profesjonell kunst. Mht Verdal kommune påpekes det spesielle nasjonale og regionale ansvaret for utviklingen av Olavsarven som en del av Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og det regionale ansvaret for utviklingen av Tindved Kulturhage med ansvar for kulturnæringsutviklingen i fylket.

Nord-Trøndelag Natur og Ungdom, dat. 20.11.2013:
Uttaler seg i forhold til Kommunedelplan for næring, landbruk og naturforvaltning. Påpeker at miljø og klima må ligge til grunn for utarbeidelse av lokale planer og at man må iverksette tiltak som følger målsettinga.
Anser det positivt at gjeldende kommunedelplan har en klar miljøprofil ved at det i overordna målsetting står det at «miljøperspektivet skal ha en sentral rolle i kommunenes arbeid», og at planen inneholder flere gode mål i forhold til satsing på miljø og klima på mange områder. Forventer at denne satsinga opprettholdes og gjerne styrkes når planen revideres. Gir også innspill til miljøprofiler for fokusområdene i kommunedelplanen.

Levanger Frivilligsentral dat. 2.12.2013:
Peker på den store verdien frivillige lag, foreninger og organisasjoner har for Levanger som lokalsamfunn og som supplement til kommunens tjenesteyting. Gir uttrykk for at det er viktig å avklare og tydeliggjøre aktuelle samarbeidsområder og rammer for samarbeid, og å utvikle innholdet i samhandlinga med frivillig sektor. Mht helse og omsorg sies det at det bør arbeides med ansattes holdning til henvendelser fra frivillig sektor om mulig samarbeid, slik at disse i større grad en i dag blir verdsatt og ivaretatt på en god måte, og slik at de enten kan føre til samarbeid eller til avklaring av hva det skal samarbeides om.

Samarbeidsutvalget for Levanger kommune og næringslivet, dat. 28.11.2013:
Uttaler i forhold til Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning at planprogrammet vurderes å være tilfredsstillende, og at de ser fram til planprosessen og til å delta aktivt i denne.

Åsen Sanitetsforening, Levanger, dat. 30.11.2013:
Beskriver for hvorfor Åsen Helsetun skal opprettholdes med sykeheimsplasser, institusjonskjøkken, dagtilbud og omsorgsplasser samt base for hjemmetjenesten, alternativt hvorfor det bør bygges nytt med samme innhold for å bedre tjenestene.

Ytterøyutvalget Levanger, dat. 27.11.2013:
Ser det som viktig med tidlig og bred medvirkning og involvering. Ønsker presisering av at prosesslederne har ansvar for at det arbeides aktivt for medvirkning. Det er ikke nok med informasjon om valgte opplegg på medvirkningsportalen, kommunens hjemmeside er også viktig. Ser det som uheldig at høringer legges til sommeren da dette er en lavaktivitetsperiode.
Vedr. Kommunedelplan helse og omsorg Levanger: Viktigheten av involvering av og fokus på frivilligheten presiseres. Ber om å få være høringsinstans i saker som angår innbyggerne.

Eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede, Verdal, dat. 25.11.2013
Anser «medvirkningsportal» som et godt initiativ, men den må tilrettelegges slik at den er tilgjengelig for alle, inkl. orienteringshemmede og svaksynte/blinde. Den må være lett å finne på hjemmesiden og ikke minst lett å bruke. Når det gjelder involvering ønsker rådene å være med aktivt tidlig i prosessen, slik at påvirkning skjer under planleggingen og ikke kun i høringsperioden.

Vurdering:
Vedr. høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:
Kommunale føringer for planprosessene som gir retning for planarbeidet og for kommunal tjenesteutvikling er beskrevet i planprogrammets del 3 Rammer.

Kommunenes målbilde for 2030 og strategiske valg for samfunnsutviklingen kan ses via lenke lagt i planprogrammet. Satsingsområdene i Kommuneplanens samfunnsdel er beskrevet i planprogrammets del 5:

 • oppvekstmiljø
 • folkehelse
 • fysiske omgivelser
 • kultur for allE
 • omsorg for alle
 • samfunnssikkerhet
 • næringsutvikling

I Planprogrammets del 5 og 6 fremgår det at formålet med planarbeidet er å etablere kommunedelplaner som verktøy for å sikre at kommunestyrenes strategiske føringer for samfunnsutviklingen omsettes til handling i sektorenes prioriteringer av innsats.
Videre at kommunedelplanprosessene skal bidra til at behovet for revidering av mål og vegvalg for satsingsområdene i Kommuneplanens samfunnsdel avklares.

Innspillet tyder likevel på at vi i planprogrammet ikke er tydelige nok med hensyn til alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Dette bør det tas hensyn til i arbeidet med å etablere «medvirkningsportalen».

Høringsuttalelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling:
Temaplan Landbruk skal i hht Planstrategien utarbeides i 2014, og arbeidet med planen er startet. Temaplan Landbruk inngår i grunnlaget for Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning. Innspillet tas med til begge planprosessene.

Øvrige høringsuttalelser:
Innspillene tas med til relevante planprosesser.

I planprogrammet er det lagt opp til en framdrift hvor forslag til kommunedelplaner og Kommuneplanens samfunnsdel skal legges på høring i perioden juni-september.

Revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel skal skje gjennom kommunedelplanprosessene. Kommunedelplanprosessene må derfor gjennomføres først. Deretter må resultatet av dem samordnes i forhold til revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel.
Det bør derfor tas høyde for at revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel kan skje etter sommerferien..


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.07.2021 10:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS