Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.02.14 - PS 18/14 Detaljregulering Brygga II - planprogram

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref :  2013/4419 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan og samfunn 11.02.2014 16/14
Kommunestyret 24.02.2014 18/14 

 

Saksprotokoll i Komite Plan og samfunn - 11.02.2014

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen
, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot..

INNSTILLING:
Planprogram for detaljregulering Brygga II vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-9.
  
 

Rådmannens innstilling:
Planprogram for detaljregulering Brygga II vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-9.

Vedlegg:

  1. Forslag til planprogram
  2. Tiltakshavers oppsummering og vurdering av innkomne høringsuttalelser

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Referat fra forhåndskonferanse
Innkomne høringsuttalelser til forslag til planprogram.

Saksopplysninger:
Norconsult AS har på vegne av Stiklestad Eiendom AS utarbeidet forslag til planprogram for detaljregulering Brygga II (gnr. 18, bnr. 4 og 12) i Verdal.

Reguleringsspørsmålet ble behandlet i Komité for plan og samfunn i Verdal den 20.8.2013 hvor det ble vedtak om tilråding av oppstart for regulering med tilrettelegging for boligbygging.

Det ble avholdt forhåndskonferanse med kommunen den 4.9.2013 hvor det ble vurdert at tiltaket ville falle inn under reglene om konsekvensutredninger iht. Forskrift om konsekvensutredninger § 3, bokstav d) detaljregulering som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering og kriteriene i § 4, bokstav c og d) dvs. henholdsvis: er lokalisert i [...] viktige friområder i byer og tettsteder og kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer (Rikspolitisk retningslinje for vernede vassdrag).

Det skal derfor, som et ledd i varsling av planoppstart, utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet, jf. Plan- og bygningslovens § 4-1.

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på Verdal kommunes hjemmeside og i Verdalingen den 7.11.2013. Forslag til planprogram ble samtidig sendt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist satt til 23.12.2013. Noen berørte naboer (gjenboere) ble ikke tilskrevet i første omgang. Disse har derfor fått utsatt frist for å komme med uttalelse til forslaget til planprogram.

Det er i løpet av høringen kommet inn ni uttalelser til forslaget til planprogram. Disse er gjengitt og vurdert av tiltakshaver i vedlagt notat.

Vurdering:
Kommunen vurderer at forslag til planprogram greit gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosess, medvirkning og behov for utredninger.

Av høringsuttalelsene som er kommet er det mest gjennomgående innspillet knyttet til prosess, der flere peker på at planforslaget burde ha avventet overordnete avklaringer gjennom påbegynt revisjon av kommunedelplan for Verdal by. Dette forholdet er tidligere avklart gjennom vedtak i Komité for plan og samfunn den 20.8.2013 hvor det ble tilrådd oppstart av detaljregulering nå.

Av øvrige merknader pekes bl.a. på naturmangfold, grunnforhold og klimaendringer som forhold som bør tas inn som utredningstema. Dette er gjennomført (klimaendringer i temaene havnivåstigning og stormflo).

Andre tema som tas opp i høringen er stort sett knyttet til utformingen av prosjektet. Dette vil etter hvert utarbeides i større detalj og være gjenstand for politiske vurderinger og ny høringsrunde og offentlig ettersyn i forbindelse med planbehandlingen.

Kommunen finner at planprogrammet er dekkende og på en tilfredsstillende måte belyser prosess og utredninger som skal gjennomføres i forbindelse med planprosessen.

Planprogram for detaljregulering Brygga II vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-9.


Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.07.2021 10:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS