Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.02.14 - PS 21/14 Søknad om garanti for lån og spillemidler i forbindelse med bygging av flerbrukshall i Vuku

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref :  2014/943 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.02.2014 13/14
Kommunestyret 24.02.2014 21/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr. 21.500.000,- til finansiering av idrettshall i Vuku.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr. 21.500.000,- som Vuku idrettslag tar opp til bygging av idrettshall.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr. 21.500.000,- med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr. 23.650.000,-.
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens §6.
 5. Verdal kommunen garanterer for at Vuku il ved eventuelle misligholdelse av anlegget, tilbakebetaler de tildelte spillemidlene vedrørende idrettshallen.
   

  
 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr. 21.500.000,- til finansiering av idrettshall i Vuku.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr. 21.500.000,- som Vuku idrettslag tar opp til bygging av idrettshall.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr. 21.500.000,- med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr. 23.650.000,-.
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens §6.
 5. Verdal kommunen garanterer for at Vuku il ved eventuelle misligholdelse av anlegget, tilbakebetaler de tildelte spillemidlene vedrørende idrettshallen.


Vedlegg:

 1. Søknad fra Vuku idrettslag av 2. februar 2014 PDF
 2. Prospekt for bygging av hall i Vuku, utarbeidet av Vuku idrettslag PDF
 3. Regnskapssammendrag Vuku idrettslag siste 5 år PDF
   

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt søknad fra Vuku idrettslag av 2. februar 2014. Søknaden gjelder kommunal garanti for et lån på 21,5 mill. kroner samt garanti for spillemidler på 4,5 mill. kroner.

Kommunens mulighet til å stille garanti har følgende begrensninger i kommunelovens §51.2:

«Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommune eller fylkeskommune selv.»

Søknad gjelder låneopptak relatert til bygging av idrettshall hvor Vuku idrettslag vil stå som eier og driver av hallen, og kommer således ikke i konflikt med kommunelovens bestemmelser.

For øvrig er det gjennom forskrift til loven fastslått at garantier over 500.000 kroner må godkjennes av fylkesmannen. Ved et positivt vedtak i denne saken må således saken oversendes fylkesmannen til endelig godkjenning.

Det vises i denne sammenheng til vedlagt prospekt for hallen. Prospektet inneholder en god beskrivelse av behov for hall, forslag til løsninger, kostnadsoverslag med budsjett for både investering og drift samt hvordan prosjektet er tenkt gjennomført.

Rådmannen skrev følgende om prosjektet i sitt forslag til budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017:

«Vuku idrettslag har lagt ned et meget godt arbeid som grunnlag for å kunne realisere en ny hall i Vuku. Hallen kan løse kapasitetsproblemene ved Vuku oppvekstsenter i forhold til areal for både kroppsøving og valgfag. Det viser seg etter innføring av valgfag at over 60 % av elevene velger «Fysisk aktivitet og helse» som valgfag. Uten hallen vil ca. halvparten av oppvekstsenterets behov være udekket. Hallen kan i følge idrettslaget stå ferdig til skolestart høsten 2014.

I tillegg til at kommunens arealbehov kan dekkes i en slik hall, innebærer en realisering av hallen en ytterligere styrking av Vuku som kommunens andre senter.

Hallen, sammen med byggingen av ny skole, nye boligtomter og Coop sin nybygging i Vuku, vil kunne bidra til et enda mer livskraftig senter for den øvre delen av Verdal kommune.

I økonomiplanen er det lagt inn 0,4 mill kr. til leie i 2014 økende til 1 mill kr. i 2015.»

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette ved behandlingen av budsjett/økonomiplan og gjorde videre slikt vedtak:
«Verdal kommune inngår en leieavtale med Vuku idrettslag for leie av hall for inntil 1 mill. kroner pr. år. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere en slik avtale.»

Vukuhallen forutsettes delfinansiert med spillemidler. I kriteriene for spillemidlene er det et krav at når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, så må kommunen garantere for at tilskuddsmottaker ved eventuell misligholdelse tilbakebetaler tildelte spillemidler. Dette gjelder når samlet spillemiddeltilskudd til anlegget overstiger kr 3 000 000. Kravet gjelder for følgende anleggstyper: Alle typer haller, alpinanlegg, golfanlegg, motorsportanlegg, kunstisbaner og rideanlegg.

Garantien skal være en selvskyldnergaranti. Garantien skal gjelde for 20 år.

Grunnlaget for Kulturdepartementets garantikrav er knyttet til de generelle vilkårene som gjelder for tilskudd av spillemidler, hvorav nevnes i stikkords form:

 • Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for idrettslige aktiviteter på årsbasis, eller for idretter som har faste sesonger, på sesongbasis.
 • Holde anlegget i teknisk og funksjonell god stand.
 • Ikke selge, dele eller overføre driften til andre uten samtykke fra Kulturdepartementet.
 • Ikke leie/låne ut eller inngå bruksavtaler med private, fortjenestebaserte aktører.


Vuku idrettslag har budsjettert med kr 4.500.000,- i spillemidler og kommer således inn under kravet om kommunal garantistillelse.

Vurdering:
Risikoen for kommunen ved å gi garantier som omsøkt henger nøye sammen med idrettslagets betalingsevne.

Driftskostnadene ved hallen vil i følge idrettslagets egne prognoser ligge på ca. 1,7 mill. kroner når laget har mottatt all momskompensasjon og utbetaling av spillemidler.

Kommunens leie av hallen på dagtid vil være en meget viktig premiss for å kunne betjene framtidige kapitalutgifter, og med en forventet leieinntekt på 1 mill. kroner vil idrettslaget ha et godt utgangspunkt for den økonomiske driften av hallen.

Etter rådmannens mening er det troverdig at hallen vil fylles opp med utleie, både på kveldstid og i mange av årets helger.

I samtaler med idrettslaget er det fra kommunens side kommunisert tydelig at det må arbeides for å integrere ulike andre aktiviteter i hallen utenom fotball. Dette kan også være med på å styrke økonomien til idrettslaget.

Videre er det fra kommunens side foreslått at idrettslaget sammen med kommunen får et utenforstående firma til å kvalitetssikre idrettslagets prognoser for investerings- og driftskostnader. Dette vil bli gjennomført med det første, og det er en klar forutsetning for kommunale forpliktelser at denne gjennomgang gir et tilfredsstillende resultat.

Administrasjonen har også signalisert overfor idrettslaget at vi gjerne bistår dem med kompetanse i forbindelse med kontraktsinngåelser.

Når det gjelder idrettslaget økonomi vil selvfølgelig denne satsningen innebære betydelige større økonomiske forpliktelser. Idrettslagets regnskaper for de siste fem årene viser at klubben har hatt en stor ansvarlighet når det gjelder økonomien.

Som administrasjonen har blitt kjent med Vuku idrettslag er det å forvente at laget også framover tar økonomien på største alvor.

Det vises til gjennomgangen foran og rådmannen vil anbefale at kommunestyre imøtekommer søknaden fra Vuku idrettsanlegg vedrørende garantier for lån og spillemidler.

Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 17.02.2014 08:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS