Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.02.14 - PS 23/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref :  2014/923 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.02.2014

12/14

Kommunestyret 24.02.2014 23/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Folkevalgte i Verdal kommune med minimum 1/3 av full godtgjørelse innlemmes i den ordinære pensjonsordningen i KLP for kommunalt ansatte. Det inngås ikke avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte.
 


  

Rådmannens innstilling:
Folkevalgte i Verdal kommune med minimum 1/3 av full godtgjørelse innlemmes i den ordinære pensjonsordningen i KLP for kommunalt ansatte. Det inngås ikke avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte.

Vedlegg:

 1. Særskilte vedtekter - pensjonsordning for folkevalgte i kommuner PDF
 2. Tillegg til vedtekter - tjenestepensjon for folkevalgte i kommuner PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommuneloven § 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de folkevalgte. Det er altså ikke lovpålagt å ha en slik ordning.

Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år.

Fra 1. januar 2014 opphørte dagens pensjonsordning, og det må eventuelt velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte fra 1. januar 2014.

Vurdering:
Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn en av disse to ordningene:

 1. 1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte
  Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære felles­ordningen for de ansatte.
   
 2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter
  Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen.
   

Kommunestyret må ta stilling til følgende:

 • Hvorvidt kommunen fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte
 • Eventuelt hvilken av de to alternative løsningene kommunen skal ha for sine folkevalgte
 • Om ordningen også skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse. Lavere innmeldingsgrense må vedtas særskilt av kommunen. Det kan også avtales en høyere grense for innmelding, med inntil 50 % av heltidsverv.
 • Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og finansiering blir som for de øvrige ansatte). AFP fra 62 år er bare aktuelt dersom kommunen har valgt at folkevalgte skal innlemmes i den ordinære ordningen for ansatte.
   

Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen beslutte hvilken pensjons­ordning som skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar 2014. Rådmannen anbefaler at valg av alternativ gjøres på langsiktig og prinsipielt grunnlag.

Rådmannen tar utgangspunkt i at Verdal kommune fortsatt skal ha en pensjonsordning for folkevalgte. Videre har rådmannen som utgangspunkt at det ikke innføres en lavere innmeldingsgrense i Verdal kommune enn 1/3 av full godtgjørelse, som er gjeldende innmeldingsgrense før 01.01.14.

KLP presenterer følgende kriterier for valg av ny løsning:

 

Mal etter kommuneansattes ordning

Mal etter stortingsordning

Hva er billigst for kommunen?

BILLIGST
Det er gjennomsnittet i det totale fellesskapet som bestemmer premien i kollektive forsikringsordninger.

Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte.

Fordi premien blir utjevnet sammen med de øvrige ansatte i kommunen, vil det være billigst å melde folkevalgte inn i fellesordningen.

Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte.

Til tross for at en dårligere ytelse normalt ville vært billigere (gitt alt annet likt), veies dette opp av at denne ordningen vil ha et fellesskap kun bestående av folkevalgte.

Hva lønner seg for folkevalgte?

MEST LØNNSOMT
Regneeksemplene viser at fellesordningen vil være mest lønnsom for de aller fleste.

I de tilfellene folkevalgte allerede har full opptjening i Offentlig tjenestepensjon (OfTP), og avslutter karrieren som ansatt i offentlig sektor, vil stortingsordningen lønne seg. Det er fordi dette er en netto ordning som kommer i tillegg til opptjening i OfTP.

Mulighet for AFP?

JA
Aldersgrensen blir 70 år i ny ordning (mot tidligere 65 år). Som for alle andre i kommunen vil det være anledning til å gå av med pensjon ved 65 år.

Kommunen kan for folkevalgt i tillegg inngå avtale om AFP fra 62 – 65 år.

NEI
Men mulighet for fleksibel alderspensjon som i Folketrygden.

(Med lavere årlig pensjon ved tidlig uttak)


Regneeksemplene fra KLP viser at fellesordningen vil være mest lønnsom for de aller fleste. I de tilfellene folkevalgte allerede har full opptjening i offentlig tjenestepensjon, og avslutter karrieren som folkevalgt i offentlig sektor, vil stortingsordningen lønne seg. Det er fordi dette er en nettoordning som kommer i tillegg til opptjening i offentlig tjenestepensjon (ingen samordning).

Paradoksalt nok vil det også være billigst for kommunen at folkevalgte meldes inn i fellesordningen, fordi premien blir utjevnet sammen med de øvrige ansatte i kommunen eller fellesskapet av kommuner.

Hensynet til forenkling og standardisering for kommune (og for leverandør) tilsier at folkevalgte innlemmes i den ordinære pensjonsordningen for ansatte. KLP fremhever dessuten at eventuell etablering av særskilt pensjonsordning etter mønster av stortingspensjonsordningen, er betinget av at denne ordningen får tilslutning av relativt mange kommuner/fylkeskommuner. Det er altså en reell mulighet for at nettoordningen ikke vil bli tilbudt av KLP.

Ved eventuell innmelding av folkevalgte i den ordinære ordningen for ansatte, kan kommunestyret velge å innføre en AFP-ordning for folkevalgte fra 62 år. En slik ordning har man ikke i dag, og er heller ikke tatt inn i rådmannens tilråding.

Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 17.02.2014 08:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS