Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.02.14 - PS 25/14 - Årsrapport 2013 - Verdal kommune

Saksbehandler : Berit Hakkebo

Arkivref : 2014/895

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal 11.02.2014 12/14
Komité mennesker og livskvalitet 12.02.2014 9/14
Administrasjonsutvalget 13.02.2014 2/14
Formannskapet 13.02.2014 14/14
Kommunestyret 24.02.2014  25/14


Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Behandling i komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Årsrapport 2013 for Verdal kommune tas til orientering. 

 

 
Rådmannens innstilling:
Årsrapport 2013 for Verdal kommune tas til orientering.

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 11.02.2014

BEHANDLING:
Rådmannen v/kommunalsjef Trond Selseth
redegjorde kort for rapporten.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Årsrapport 2013 for Verdal kommune tas til orientering.

 
 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 12.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Årsrapport 2013 for Verdal kommune tas til orientering.

 
 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsrapport 2013 for Verdal kommune tas til orientering.

 

 
Vedlegg:

  1. Årsrapport 2013 for Verdal kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Årsrapporten for 2013, med fokus på utvikling og måloppnåelse, inngår i kommunenes plan- og styringssystem som ble vedtatt i Verdal og Levanger i henholdsvis kommunestyresak 139/08 og 89/08, og revidert i samkommunestyrets sak 18/12. Årsrapporten er et tillegg til regnskap med årsberetning som i hovedsak har fokus på økonomi.

Hensikten med årsrapporten fremgår i plan- og styringssystemets del 4.2.3:

Årsrapportens fokus er utviklingen av kommunene. Det skal her vurderes om utviklingen går i retning måloppnåelse ut fra gitte politiske styringssignaler i planstrategien, føringer i kommuneplanens samfunnsdel, delmål og målindikatorer i kommunedelplanene og økonomiske forutsetninger i økonomiplanen. Det skal også vurderes om det er tilstrekkelig kvalitet på kommunale tjenester ut fra gjeldende forutsetninger.

Ved avvik fra planlagt utvikling og vedtatte mål, skal det vurderes om innsatsen skal endres eller om målene skal justeres, gjennom justering eller rullering kommunens planer.

Av del 5 fremgår det at årsrapporten skal utarbeides i januar hvert år.

Framover er ambisjonen å ha kontinuerlig fokus på å bedre kvaliteten på plan- og styringssystemet og på styringsdokumentene i det. Derfor ble årsrapportene evaluert politisk høsten 2013, både i Verdal og Levanger.

I Verdal ble årsrapporten behandlet i Komite mennesker og livskvalitet i sak 50/13, i Komite plan og samfunn i sak 72/13, og i formannskapet i sak 89/13.

Tilbakemeldingen fra formannskapet i Verdal var ønske om større fokus på måloppnåelse, mer vekt på analyser og mer aktiv bruk av Kostra. Mer bruk av Kostra vil bli vektlagt framover mot tertialrapporter inneværende år og neste årsrapport.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.02.2014 09:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS