Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.02.14 - PS 29/14 - Interpellasjon fra Verdal SV: Reserverasjonsrett

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2014/1229 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 24.02.2014 29/14

 

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Verdal SV v/Anita Karlsen
har fremmet slik interpellasjon til kommunestyret:

«Kvinners rettigheter
Abortloven fra 1975 (1978) gir alle kvinner rett til selvbestemt abort, men samtidig helsepersonell rett til å reservere seg mot å utføre selve inngrepet.
Verdal SV mener retten til selvbestemmelse over egen kropp er blant de mest grunnleggende forutsetningene for kvinners frihet.

Helse- og omsorgsdepartementet klargjorde i rundskriv I-4/2011 " Om reservasjon for leger i den kommunale helse - og omsorgstjenesten" at bestemmelsen ikke gir rett for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort, prevensjon, assistert befruktning eller andre normale prosedyrer.
Den nye regjeringen og dens samarbeidspartnere går inn for å etablere en «reservasjonsrett» for fastleger, hvor fastleger skal kunne nekte sine pasienter å henvise dem til abort i samsvar med norsk helsepraksis og norsk lov. Dette vil være et stort tilbakesteg for de mest frigjørende rettighetene som 100 år med stemmerett for kvinner har resultert i. Saken er alvorlig. Vi har som kommunestyre makt og myndighet til å uttrykke vår holdning.

I et åpent og liberalt samfunn er det viktig at den enkelte får ha personlige meninger og handle i tråd med dem, selv når de er i strid med majoritetens syn. Det er viktig å ha toleranse for at verdisyn varierer. Derfor er det slått fast at det eksisterer en reservasjonsrett for leger, som innebærer at man av samvittighetsgrunner kan avstå fra å utføre eller assistere i inngrep, som abort og assistert befruktning, dersom de er prinsipielle motstandere av det.

Verdal SV mener at å gi leger reservasjonsrett mot henvisning til abort vil sette sårbare kvinner i en enda mer sårbar situasjon. Kvinners rett til behandling må veie tyngre enn en eventuell reservasjonsrett. En moralsk fordømmelse og avisning fra sin fastlege skal kvinner slippe - etter å ha tatt en svært vanskelig beslutning.

Å være allmennlege eller fastlege, tilknyttet den kommunale helse - og omsorgstjenesten krever og forutsetter at en kan utføre de oppgaver som også følger av lover som gir pasientene rettigheter, uavhengig av personlige oppfatninger. Det å ikke kunne utføre en del av arbeidet på grunn av personlig overbevisning, er snarere et argument for at stillingen ikke er egnet for vedkommende, enn et argument for at kvinners rettigheter ikke skal ivaretas fullt ut. Det er en rett til å få hjelp, men ingen rett til å være fastlege.

Også Verdal bør være en kommune der pasienters rettigheter settes foran personlig overbevisning. Verdal SV forventer at Verdal kommunestyre aktivt jobber for at en slik reservasjonsrett ikke blir vedtatt.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

  • Kommunestyret jobber for at lovforslag ikke blir vedtatt ved å gi sterke signaler til regjeringen.
  • At Kommunen hverken forlenger eller inngår avtaler med fastleger som benytter seg av en eventuell reservasjonsrett.
     »

Ordfører vil besvare interpellasjonen i møtet.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.02.2014 11:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS