Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.08.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          25.08.2014
Tid:            18:00 - 21:55
Til stede:    34 representanter. John Hermann fikk permisjon og forlot møtet før votering i sak 67/14. Til stede 33 representanter. Trude Holm fratrådte som inhabil i sak 69/14. Til stede 32 representanter. Berit G. Nessø fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 70/14. Til stede 32 representanter

Helt i starten var det underholdning ved Kulturskolen, Sigrid Grande Gudding og Ingvild Blæsterdalen spilte. Se video av innslaget her.

I starten av møtet var det orientering om Naboer AB v/daglig leder Lenart Adsten - video

Åpning, opprop og merknader - video

Det ble fremmet følgende forslag på settevaraordfører:
Ole Gunnar Hallager.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forespørsel fra representanten Anne Kolstad, SV:
Vindkraft – høring. Ønsker i henhold til § 34 i Kommuneloven å realitetsbehandle:

Forslag om utsatt høringsfrist og forslag om rådgivende folkeavstemming (før politisk behandling).

Ordfører svarte:
Vil ikke realitetsbehandle denne forespørselen i dag, men er enig i ønske om utsatt høringsfrist og vil jobbe for det.

Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      
 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (25 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 66/14 Godkjenning av møteprotokoll  16.06.2014 Protokoll video
PS 67/14 Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole Saksframlegg Protokoll video
PS 68/14 Budsjettjustering Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 69/14 Tilstandsrapport grunnskolen 2013 Saksframlegg Protokoll video
PS 70/14 Regionalt pilegrimssenter på Stiklestad - etablering og drift Saksframlegg Protokoll video
PS 71/14 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2013 Saksframlegg Protokoll video
PS 72/14 Orientering - Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 25.08.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA

Medlem

Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Kristin Johanne Hildrum
Olav Dahl Karmhus SP Vara Ja Møtte for Anne Segtnan
Anne Kolstad SV Vara Ja Møtte for Anita Karlsen
Ken-Anwar Thørnquist FRP Vara Ja Møtte for Signar Musum
Silje Heggdal Sjøvold H Vara Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 066/14  Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.08.2014

BEHANDLING:  
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 16. juni 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   
Protokoll fra kommunestyrets møte 16. juni 2014 godkjennes.

 

PS 067/14 Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.08.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

John Hermann fikk permisjon og forlot møtet før votering. Til stede 33 representanter.

Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

3. Administrasjon bes ta kontakt med aktuelle aktører og i samarbeid med disse utarbeide en
utredning for et hallprosjekt ved Verdal videregående skole. Det legges fram en sak vedrørende realisering av et mulig hallprosjekt til politisk behandling innen 15.desember 2014. Det skal sees på flere alternative plasseringer av hall ved Verdal videregående skole.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og fremmet tilleggsforslag med følgende resultat:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag til nytt pkt. 3 fra Høyre – vedtatt med 28 mot 5 stemmer.

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole til orientering.
 2. Rådmannen bes utrede følgende alternativer til friidrettsanlegg ved Verdal vgs.:
  a) Sentralidrettsanlegget på Ørmelen.
  b) Utvidelse av eksisterende anlegg ved Vinne oppvekstsenter/Vinne aktivitetspark.
 3. Administrasjon bes ta kontakt med aktuelle aktører og i samarbeid med disse utarbeide en utredning for et hallprosjekt ved Verdal videregående skole. Det legges fram en sak vedrørende realisering av et mulig hallprosjekt til politisk behandling innen 15.desember 2014. Det skal sees på flere alternative plasseringer av hall ved Verdal videregående skole.

 

PS 068/14 Budsjettjustering Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.08.2014

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Representanten Trine Reitan (AP) fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:
«Budsjettramme for virksomhetsleder skole/SFO reduseres med kr 211.000,-. 211.000 delt på antall elever i Verdal kommune, ganges med elevantallet på enhetene. Enhetene har ansvar for sin egen innsparing.»

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 11:
«Reservert bevilgning av bolystmidler til komite mennesker og livskvalitet, overføres til reserverte bevilgninger.»

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1 (To punkt. Siste setning har virkninger for pkt. 11):
«Budsjettramme for virksomhetsleder skole/SFO reduseres med kr 71.000,-. Evt. reduksjon av kontaktlærerressursen vurderes i budsjett 2015. Samlet kr 6.377.00 avsettes til reserverte bevilgninger».

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende verbalforslag:
«På grunn av endringer i den økonomiske situasjonen i kommunen skal vedtatte nye tiltak som medfører økte driftsutgifter og som ikke er oppstartet, fryses, inntil det er utarbeidet en oversikt som legges fram til politisk behandling for ny vurdering.»

Det ble votert punktvis og alternativt med følgende resultat:

 1. Venstres alternative forslag til pkt. 1 – falt med 6 mot 27 stemmer.
 2. Alternativ votering mellom formannskapets innstilling til pkt. 1 og forslaget fra representanten Trine Reitan – forslaget fra Trine Reitan ble vedtatt med 17 stemmer. 16 stemte i mot.
 3. Samlet votering pkt. 2 til pkt. 9 – enstemmig vedtatt.
 4. Pkt. 10 – vedtatt med 31 mot 2 stemmer.
 5. Tilleggsforslag fra AP til pkt. 11 – enstemmig vedtatt.
 6. Pkt. 11 – med vedtatt tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.
 7. Verbalvedtak formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
 8. Forlag til verbalvedtak fra Venstre – falt med 10 mot 23 stemmer.
 9. Samlet votering – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Budsjett for 2014 for Verdal kommune endres slik:

 1. Budsjettramme for virksomhetsleder skole/SFO reduseres med kr 211.000,-. 211.000 delt på antall elever i Verdal kommune, ganges med elevantallet på enhetene. Enhetene har ansvar for sin egen innsparing.
 2. Budsjettramme for Ressurssenter oppvekst reduseres med kr. 1.750.000,-
 3. Budsjettramme for Teknisk drift reduseres med kr. 650.000,-
 4. Tilskuddsmidler til næringsutvikling reduseres med kr. 300.000,-
 5. Budsjettramme for Bo- og dagtilbudstjenesten reduseres med kr. 746.000,-
 6. Budsjettramme for Hjemmetjenesten reduseres med kr. 165.000,-
 7. Budsjettramme for Institusjonstjenesten reduseres med kr. 425.000,-
 8. Reduksjon i forbruksposter (opplæring, konsulenttjenester, reisekostnader, undervisningsmateriell, inventar, vedlikehold etc) kr. 2.000.000,-
 9. Den foreslåtte avviklingen av MNRT kan ikke aksepteres. Realitetsbehandling av sak 59/14 pkt. 9 utsettes derfor i påvente av:
  Nærmere husleieavklaringer.
  a) Rådmannen søker å framforhandle redusert husleie med SIVA Verdal Eiendom. Subsidiært gis rådmannen fullmakt til å framforhandle annen lokalisering for MNRT i Verdal Industripark.
  b) Det er skuffende at Levanger kommune har varslet uttreden av samarbeidet. Dette svekker det regionale perspektivet og setter derfor i seg selv senterets videre eksistens i fare. Rådmannen søker å framforhandle forlenget samarbeidsavtale med Levanger kommune.
  c) Næringslivet utfordres på å delta på bredere basis i drift og utvikling av MNRT framover. Verdal Næringsforum påkobles dette arbeidet.
 10. 1. Avtalen med MOT og informatørstilling opprettholdes.
  2. Formannskapet ønsker at rådmannen kommer med en grundig vurdering av behovet for MOT-informatørstilling fram for budsjettbehandlingen 2014.
 11. Økonomisk måltall, kr 6 517 000,- opprettholdes og avsettes til reserverte bevilgninger. Differanse i forhold til rådmannens innstilling inndekkes ved bruk av fondsmidler. Reservert bevilgning av bolystmidler til komite mennesker og livskvalitet, overføres til reserverte bevilgninger.

Verbalvedtak:
Rådmannen bes ta en samlet gjennomgang av miljøterapeut- og miljøarbeidertilbudet i Verdal kommune. Miljøarbeiderstillingen ved helsestasjonen opprettholdes i påvente av utredningen

 

PS 069/14 Tilstandsrapport grunnskolen 2013  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.08.2014

BEHANDLING: 
Repr. Trude Holm meldte seg inhabil, jfr. Kommunelovens § 40.3. Hun er saksbehandler på saken og har tilrettelagt grunnlaget for avgjørelse. Ved votering ble Trude Holm enstemmig erklært inhabil. Til stede: 32 representanter.

Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2013 tas til orientering.

 

 

PS 070/14 Regionalt pilegrimssenter på Stiklestad - etablering og drift  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.08.2014

BEHANDLING: 
Berit G. Nessø fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. denne sak. Til stede 32 representanter.

Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Verdal kommune går inn som medeier i Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS med kr 50.000,- i aksjekapital og gir et driftstilskudd for 2015 på kr 150.000,- og for perioden 2016-2018 på kr 200.000,-.

 

PS 071/14 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2013   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.08.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2013 til orientering

 

PS 072/14 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.08.2014

BEHANDLING: 
Naboer AB v/Lennart Adsten orienterte før møtet ble satt - video

Rådmannen orienterte om:

 • Skatepark – anbudsåpning gjennomført og forhandlinger starter opp i nærmeste fremtid.
 • Verdal kommune underskriver i disse dager en 3-årig avtale med helsedirektoratet der frisklivssentralen får status som utviklingssentral i Midt-Norge.
 • Verdal kommune, sammen med Levanger kommune, NAV, idrettsråd og frivilligsentraler, har søkt på restmidler «fattigdomsmidler» - tildelt kr 600.000,- som skal gå til samordning fritidstilbud, inkludering og deltakelse i meningsfylt fritid for barn og unge fra levekårsutsatte familier.
 • Øyeblikkelig hjelp senger – vært i bruk i tråd med intensjonene i «øyeblikkelig hjelp».
 • DUÅ har nå startet opp arbeidet i ungdomskolen.
 • Grei kommunal drift i sommermånedene.

 Ordføreren orienterte om:

 • Kommunal garanti fotballhall Vuku – godkjent.
 • Befolkningsutvikling 2. kvartal 2014.
 • Invitasjon fra Fylkesmannen til oppstartskonferanse kommunereformen den 5. september. Verdal fikk delta med maks 6 personer. Henvendt oss til FM for å få med flere. Fylkesmannen opphever maksimalgrensa på 6, og åpner nå for medlemmer av formannskapet kan delta i tillegg til ordfører og rådmann. Sjekket ut dette for videre utvidelse – har ikke fått svar på det ennå. Vi har utsatt frist for påmelding til dette er avklart. Det vil bli gitt beskjed til de to gruppelederne dette gjelder når spørsmålet er avklart.
 • Fin Olsoksommer, med ideoppspill til 2030. Gode publikumstall.
 • Stor O-landsleir og NM for aldersbestemte klasser arrangert i Verdal. Ca 700 besøkende. Gratulerer O-klubben og Stiklestad il med godt gjennomført arrangement.
 • Midt-Norsk oljeavis. Siste nummer med mye stoff om Verdal. Kan leses på nettet på adresse: www.midnor.no.

Marit Voll: 
Ad. oppstartskonferanse – 2 ledige plasser fra formannskapet. Spørsmål om gruppeledere som ikke sitter i FSK kunne delta i deres sted ble sendt Fylkesmannen. Bred deltakelse viktig og Fylkesmannen v/Brattås mente vi måtte være åpne for det.

     
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 14.05.2021 13:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS