Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 26.08.13 - PS 56/13 1721/19/861 - Utbyggingsavtale Jernbanegata 23 B, Verdal

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2013/2901 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.08.13 61/13
Kommunestyret 26.08.13 56/13 

 

Rådmannens innstilling:
Vedlagte utbyggingsavtale for Jernbanegata 23B inngås i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4.

Vedlegg:
1721/19/861 - Utbyggingsavtale Jernbanegata 23 B, Verdal

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Sakspapir KPS 11.06.2013, sak 44/13 (første gangs behandling av utbyggingsavtalen)
  • Sakspapir KPS 11.06.2013, sak 43/13 (første gangs behandling av detaljregulering for Jernbanegata 23 B) - se også egen sak til sluttbehandling

Saksopplysninger:
Utbyggingsavtalen er mellom Prosjektpartner Midt-Norge AS og Verdal kommune, og avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Jernbanegata 23 B.

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 85/06 fattet Verdal kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.11, sak 34/11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger vedlagt.

Saksgang
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ble kunngjort på kommunens hjemmeside den 16. mai 2013, og i lokalavisa den 21. mai 2013. Frist for uttalelse var satt til 1. juni 2013.
Det er mottatt en uttalelse:

Huseby Jernbanegata a/s, 29. mai 2013
Som eier og driver av Jernbanegata 25 mener vi det blir for trangt til de planlagte utbyggingsplanene for Jernbanegt. 23 B.

Det hindrer utsyn og solforhold fra våre eksisterende leiligheter både i 1. og 2. etg.
Med planlagt innkjøring til Jernbanegata 23 B ved hovedinngang for butikk «Cartofflene» ser vi som problem pga. parkeringsforholdene til utbyggingsplanene.
Håper Verdal kommune står ved sitt tidligere avslag til utbyggingsplanene.

Kommentar:
Uttalelsen er kommentert i plansaken, som behandles parallelt.

Offentlig ettersyn
I plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd heter det at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og avtalen har ligget ute til offentlig ettersyn, iht. Komité plan og samfunn i Verdal sitt vedtak den 11.06.2013, sak 44/13. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 15.06.2013, og avtalen kunne ses på kommunens hjemmeside eller på Servicekontoret, Verdal. Avtalen ble også sendt på høring til nabo som hadde innspill til saken. Frist for uttalelser var satt til 3. august 2013. Det er ikke mottatt høringsuttalelser til utbyggingsavtalen..

Vurdering:
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
§ 17-3. Avtalens innhold
En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.
Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.
Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.
Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:

  • 1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).
  • 1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.
  • 1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor overnevnte rammer. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene i forslag til detaljregulering for Jernbanegata 23 B, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur. Avtalen omfatter bl.a. bygging av offentlig fortau (breddeutvidelse).

Punkt 6 i avtalen er en oppfølging av Komité plan og samfunn i Verdal sitt generelle oversendelsesforslag til administrasjonen i sak 8/12. Dette lød slik: «I stedet for krav med «sandkasse, huske, sittebenk» i forbindelse med ny detaljplanlegging og utbedringer om uteområder/grøntareal, settes det krav om at kr 5 000,- pr. boenhet avsettes til fond for felles/kommunale friområder.»

I planforslaget forutsettes det frikjøp av 3 parkeringsplasser. Dette forholdet inngår ikke i utbyggingsavtalen. Kommunen har gjennom vedtekt til pbl § 69 nr. 4 og henvisning i kommunedelplanens retningslinjer (§ C.8) gitt mulighet for frikjøp av parkeringsplasser, med nærmere angitte satser.

Vedtekt til pbl § 69 nr. 4:
«Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkerings-anlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller.»

Kommunestyret vedtok heving av satsene i møte den 27.05.2013, sak 36/13. Beløpet innbetales til kommunen før byggetillatelse gis og skal avsettes på eget fond for parkeringsplasser.

Rådmannen tilrår at vedlagte utbyggingsavtale inngås.


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.02.2021 13:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS